Všeobecné obchodní podmínky Twisto payments a.s.

Twisto Snap

(platné ke dni 1. 8. 2016)

Pro registrované zákazníky s Twisto účtem nabízíme jednoduchý způsob placení složenek a faktur pouhým přeposláním na e-mail plati@twisto.cz.

Výklad pojmů

„Twisto účet“ (dříve také „Nákupní účet“) je registrovaný účet Zákazníka, prostřednictvím kterého můžete platit své složenky, faktury a platební příkazy nebo nákupy online v e‑shopech.

„Twisto Snap” (dříve „Platba e‑mailem nebo fotkou”) je platba složenek, faktur nebo platebních příkazů, které pošlete společnosti Twisto k úhradě.

„Zákazník“ je fyzická osoba, která má zájem za nákup u Obchodníka zaplatit formou Platby online.

„Twisto“, „společnost Twisto“ nebo „Společnost“ znamená společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem na adrese Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085.

Twisto Snap

 1. Prostřednictvím Twisto účtu lze uhradit faktury, platební příkazy a složenky od konečných dodavatelů – elektřina, plyn, telefon, služby, školka, platby na e‑shopu, inkaso, operátoři apod. (dále jen „faktury“), a to jejich odesláním do Twisto účtu s příkazem k jejich zaplacení prostřednictvím společnosti Twisto. Touto formou nelze hradit jakékoliv finanční služby (například úvěry, půjčky, hypotéky, exekuční výměry, soudní příkazy apod.).
 2. Pokud se rozhodnete uhradit svou fakturu prostřednictvím Twisto účtu, bude vám částka, kterou za vás společnost Twisto uhradí dodavateli, připsána do vašeho měsíčního vyúčtování, které máte povinnost uhradit v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami.
 3. Faktury mohou být předány jejich nahráním do Twisto účtu nebo přeposláním na e‑mail plati@twisto.cz. Z faktury musí být patrné, že ji má uhradit zákazník jako fyzická osoba. Zákazník při zadání požadavku na uhrazení faktury potvrdí svou totožnost přihlášením do svého účtu nebo prostřednictvím svého e‑mailu.

Pravidla použití

 1. Faktura musí být zaslána nejpozději 2 pracovní dny před její splatností. Veškeré platební údaje na faktuře musí být srozumitelné a dobře čitelné. Faktura musí být v nezměněné podobě. Zákazník nesmí jakkoliv manipulovat se správností a pravdivostí údajů na faktuře.
 2. V případě, že faktura je zaslána méně než 2 pracovní dny před její splatností, tak Společnost neručí za případné poplatky z prodlení účtované dodavatelem.
 3. Faktura by měla obsahovat alespoň tyto údaje (i) identifikaci dodavatele služby (název firmy, IČO), (ii) číslo tuzemského bankovního účtu, (iii) variabilní symbol, (iv) datum splatnosti, (v) celkovou částku k úhradě (celkem s DPH).
 4. Zákazník musí mít v rámci Twisto účtu dostatečný finanční limit pro uhrazení faktury, aby byla faktura řádně uhrazena společností Twisto. Twisto dále může zamítnout platbu v případě, že u Zákazníka eviduje fakturu nebo vyúčtování po splatnosti.
 5. Požadavek na uhrazení faktury lze zadat pouze na úhradu částky v českých korunách ve prospěch českých dodavatelů se sídlem v České republice.
 6. Požadavek na uhrazení faktury nelze zadat ve prospěch vlastního účtu Zákazníka, účtu jiné fyzické osoby nepodnikatele nebo jiného účtu, ke kterému má Zákazník dispoziční práva.
 7. Společnost neprovede platbu přijaté faktury v případě, že 2 pracovní dny před datem její splatnosti eviduje u zákazníka pohledávky po splatnosti. Společnost v takovém případě neručí za případné poplatky z prodlení účtované dodavatelem
 8. V případě nečitelnosti platebních údajů zaslaných Zákazníkem bude platba zamítnuta.
 9. V případě, že nejsou splněny výše uvedené podmínky, má Twisto právo odmítnout uhrazení faktury Zákazníka.

Řešení reklamací a vratek

 1. Při využití služby pro nákup zboží nebo služeb online řeší reklamaci nebo vratku s Obchodníkem přímo Zákazník.
 2. V případě vrácení peněz za zboží nebo službu v rámci reklamace nebo vratky posílá Obchodník peníze na osobní účet Zákazníka. Zákazník vždy hradí útratu Twistu v rámci svého měsíčního vyúčtování.

Povinnosti Twisto

 1. V případě včasného doručení faktury (alespoň 2 pracovní dny před koncem splatnosti), splnění podmínky dostatečného kreditního limitu v rámci Twisto účtu a dalších podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách se společnost Twisto zavazuje uhradit fakturu a nese riziko případných penále z prodlení v případě zaviněného pozdního zaplacení faktury dodavateli.
 2. V případě, že nejsou splněny podmínky pro zpracování faktury (například nečitelnost údajů ve faktuře), bude Zákazník do 24 hodin informován o dalším postupu pro případné zpracování faktury.
 3. V případě pozdního doručení faktury, nebo nesplnění podmínek stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách nenese Twisto odpovědnost za riziko případných penále z prodlení.
 4. Twisto je pro účely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, oprávněno pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona. Zákazník tuto skutečnost bere na vědomí a nahráním faktury do Twisto účtu výslovně s tímto souhlasí.

Vztah mezi Zákazníkem a Společností Twisto payments a.s. se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky, které naleznete zde.

Tyto obchodní podmínky byly společností Twisto payments a.s. zpracovány v souladu s platným zněním zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány výhradně v českém jazyce. Hlavním předmětem podnikání společnosti Twisto payments a.s. je vedle výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona především poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek souhlasíte volbou platební metody služby Twisto nebo uzavřením příslušné smlouvy, ke které jsou tyto všeobecné obchodní podmínky připojeny. V případě nákupů u obchodníků má každý obchodník povinnost vás s těmito všeobecnými obchodními podmínkami seznámit, poskytnout vám je a požádat vás o vyjádření vašeho souhlasu s jejich zněním.

Platné ke dni 1. 8. 2016
Twisto payments a.s.