Twisto Pay

(platné ke dni 29. 8. 2019)

Twisto Pay je platba ve vybraných e‑shopech jedním kliknutím.

Výklad pojmů

„Twisto Pay“ je platební metoda, která umožňuje jednorázové odložení platby za nákupy u Obchodníka prostřednictvím společnosti Twisto. Odložení lze uskutečnit i opakovaně a to v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

„Twisto účet“ (dříve také „Nákupní účet“) je služba, jejímž prostřednictvím můžete platit své složenky a faktury, hradit své nákupy uskutečněné online ve vybraných e‑shopech, a která může být Zákazníkem využívána v režimu „Online“, „Standard“ nebo „Premium“.

„Zákazník“ je fyzická osoba – nepodnikatel, která má zájem uhradit svůj nákup u Obchodníka prostřednictvím služby Twisto Pay.

„Obchodník“ je třetí strana, která uzavřela se Zákazníkem smlouvu, jejímž předmětem je nákup zboží či poskytnutí služeb.

„Twisto“, „společnost Twisto“ nebo „Společnost“ znamená společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem na adrese Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085.

Vyslovením souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami služby Twisto Pay (dále jen „Obchodní podmínky“) výslovně souhlasíte s postoupením pohledávky Obchodníka na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) vámi objednaného zboží a/nebo služeb za vás na společnost Twisto, a dále vyslovením souhlasu s těmito Obchodními podmínkami uzavíráte se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Twisto Pay, a to za podmínek uvedených dále v těchto Obchodních podmínkách.

Twisto Pay

 1. Jako náš Zákazník si s námi můžete při svém nákupu u Obchodníka sjednat jednorázové odložení úhrady kupní ceny (zahrnující případné související náklady účtované Obchodníkem) za zboží nebo služby (tato služba se dále označuje jako „Twisto Pay“). V rámci této služby Obchodník postoupí svou pohledávku na zaplacení kupní ceny zboží/služeb (zahrnující případné související náklady účtované Obchodníkem) na naši Společnost. Naše Společnost uhradí Obchodníkovi cenu postoupené pohledávky ve výši celkové kupní ceny zboží nebo služby (zahrnující případné související náklady účtované Obchodníkem) a vy nám následně uhradíte postoupenou pohledávku podle vyúčtování, které zašleme na váš e‑mail uvedený ve vaší objednávce. Celý nákup tak zaplatíte do 14 dní od expedice zboží nebo služby (nebo až 45 dnů v případě registrovaných Zákazníků). U některých služeb (zejména při nákupu letenek) dochází k využití služby Twisto Pay na základě převzetí dluhu od Zákazníka, s čímž Zákazník využitím této služby souhlasí. Převzetím dluhu se poté Zákazník zavazuje uhradit výši dlužné částky (resp. úplatu za převzetí dluhu ve výši kupní ceny zboží nebo služby společnosti Twisto) na základě zaslaného vyúčtování a to v době a za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.
 2. Platbu lze uhradit (i) bankovním převodem (s uvedením variabilního symbolu, který byl sdělen Zákazníkovi), (ii) kartou registrovanou v Evropské unii online na webových stránkách https://www.twisto.cz/zakaznik/zaplatit/, nebo (iii) bankovním převodem pomocí QR kódu, a to v souladu s podmínkami uvedenými v zaslaném vyúčtování. Pro platbu nelze použít e-stravenky ani jiné slevové poukazy.
 3. Upozorňujeme, že služba Twisto Pay je nenároková a nemusí být poskytnuta všem Zákazníkům. Na základě získaných informací od Zákazníka a od Obchodníka společnost Twisto vyhodnocuje dostupnost služby konkrétnímu Zákazníkovi.
 1. S Twisto Pay lze opakovaně nakoupit zboží nebo služby v maximální souhrnné hodnotě do 10 000 Kč za rok (do této částky se započítávají i stornované či vrácené objednávky Zákazníka). Pokud svůj nákup řádně a včas uhradíte (tj. do 14 dnů ode dne expedice zboží nebo služby), nebude vám společnost Twisto účtovat žádné náklady, úroky z prodlení či smluvní pokuty.
 2. Pro opakované nakupování zboží nebo služeb u Obchodníků nad limit uvedený v bodu 1. výše slouží služba Twisto účet, která vám může být na základě vaší registrace na stránkách https://www.twisto.cz/registrace/ zpřístupněna. Tato služba je v případě včasného a řádného hrazení vašich plateb poskytována rovněž bez jakýchkoliv poplatků a sankcí a nabízí souhrnné měsíční vyúčtování vašich nákupů. Na poskytování služby Twisto účet se vztahují všeobecné obchodní podmínky služby Twisto účet, které jsou přístupné na stránkách https://www.twisto.cz/podminky/ucet/.
 3. Twisto Pay můžete jako fyzická osoba – nepodnikatel využít, pokud splňujete níže uvedené podmínky:
  • Máte trvalé bydliště nebo korespondenční adresu v České republice.
  • Je Vám minimálně 18 let. Osoby mladší 18 let nemohou odložit splatnost dlužné částky.
  • Nakupujete zboží nebo služby jako fyzická osoba – nepodnikatel.
 4. Při Twisto Pay se zavazujete vždy uvádět pravdivé informace a údaje týkající se vaší osoby (například jméno, příjmení, kontaktní údaje apod.).
 5. Twisto vás může pro účely řádného poskytnutí služby Twisto Pay či v rámci úhrady svého nákupu společnosti Twisto kontaktovat prostřednictvím poskytnutých údajů. Pro tento účel je Zákazník povinen poskytnout Twisto nezbytnou součinnost. V případě, že Zákazník potřebnou součinnost neposkytne, zboží a/nebo služba nemusí být poskytnuta.
 6. Zaslané zboží se zavazujete převzít osobně. Zboží nebo služby, které si objednáte, budou doručeny na vaši adresu v České republice, přičemž jejich doručení jste povinni při převzetí osobně potvrdit v souladu s podmínkami Obchodníka, u kterého jste uskutečnili váš nákup.
 7. V případě, že nakupujete poukázky/vouchery na zboží nebo služby (např. slevové kupóny), platí, že k jejich doručení není vyžadováno fyzické převzetí z vaší strany. Poukázky jsou v těchto případech převzaty okamžikem jejich prokazatelného zaslání ze strany Obchodníka.
 1. Před tím, než se dlužná částka stane splatnou, bude Společnost Twisto Zákazníka prostřednictvím e‑mailu či sms informovat o blížícím se termínu splatnosti tak, aby se předešlo situaci, že Zákazník opomene dlužnou částku uhradit. V případě, že řádně a včas Zákazník neuhradí jakékoliv zaslané vyúčtování, stane se dlužná částka splatnou v celém rozsahu a Zákazníkovi vzniká povinnost uhradit společnosti Twisto, kromě dlužné částky, také účelně vynaložené náklady, smluvní pokutu, jejíž výše se bude odvíjet od délky prodlení platby Zákazníka, a zákonný úrok z prodlení.
  Dny od data splatnosti objednávky Účelně vynaložené náklady
  5 dnů po splatnosti objednávky 150 Kč
  10 dnů po splatnosti objednávky 250 Kč
  15 dnů po splatnosti objednávky 350 Kč
  20 dnů po splatnosti objednávky 450 Kč
  25 dnů po splatnosti objednávky 550 Kč
  30 a více dnů po splatnosti objednávky 650 Kč + 10 % z ceny objednávky, což představuje náklady na vymáhání dlužné částky pomocí externích agentur
  Částky uvedené v řádcích 1 až 6 výše se nesčítají, tj. např. v případě prodlení v délce do 20 dnů po splatnosti uhradíte pouze částku uvedenou na řádku 4 výše.
 2. Zákazník bere na vědomí, že neuhradí‑li společnosti Twisto dlužnou částku řádně a včas, bude Společnost nucena tuto částku (včetně příslušných sankcí uvedených výše v bodu 1.) vymáhat, a to i prostřednictvím externích subjektů. V souvislosti s vymáháním dlužné částky mohou vzniknout (zejména těmto externím subjektům) další náklady, které je Zákazník povinen uhradit. Mimosoudní náklady účtované externími agenturami na vymáhání činí 1200 Kč + DPH.
 3. V případě, že Zákazník nahlásí vratku zboží nebo služeb neoprávněně, bude účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 200 Kč za každé takové neoprávněné nahlášení.

Informace pro spotřebitele

 1. Kontrola dodržování pravidel poskytování finanční služeb ve smyslu § 1842 Občanského zákoníku je svěřena správním úřadům vykonávajícím státní dozor nebo dohled nad jednotlivými poskytovateli, především České národní bance, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz/cs/index.html.
 2. Přijetím těchto Obchodních podmínek souhlasíte s použitím internetu (prostředků komunikace na dálku) při uzavírání smlouvy se společností Twisto. Veškeré náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku (např. náklady internetového připojení) si Zákazník hradí z vlastních prostředků.
 3. Společnost nevytváří garanční fond.
 4. Souhlasíte s tím, aby společnost Twisto zaznamenávala a archivovala veškerou komunikaci mezi ní a vámi. Současně souhlasíte s tím, že takovéto záznamy mohou sloužit jako důkazní prostředky v soudním či správním řízení. Zaznamenávat a archivovat může společnost Twisto také kopie veškerých informací a dokladů, které obdrží od vás nebo třetích osob v souvislosti s nákupy zboží či služeb.
 5. Zákazník má možnost obrátit se v případě sporu vzniklého v souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním spotřebitelského úvěru na finančního arbitra (Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, http://www.finarbitr.cz/). Společnost dává přednost mimosoudnímu řešení případných sporů. Stížnosti lze podat e‑mailem na adresu dotaz@twisto.cz nebo písemně na adresu Twisto payments a.s., Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8. Odpověď se sdělením a odůvodněním vyřízení stížností je zasílána stěžovateli ve lhůtě 15 pracovních dnů, brání‑li Twisto překážka na jeho vůli nezávislá odpoví do 35 pracovních dnů. Na žádost stěžovatele bude odpověď poskytnuta v listinné podobě. Stížnost lze podat rovněž České národní bance, Na Příkopě 28, Praha 1, která je orgánem dohledu nad činností poskytovatelů finančních služeb. ČNB nemá kompetence rozhodnout spor mezi stěžovatelem a společností Twisto. Stěžovatel může právo na plnění uplatnit i podanou žalobou v rámci občanského soudního řízení u věcně a místně příslušného soudu. Ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací vykonává působnost i Veřejný ochránce práv, http://www.ochrance.cz/. Podnět lze dát písemně nebo ústně do protokolu a nepodléhá poplatku.
 6. Smluvní vztah vznikající mezi zákazníkem a společností Twisto se řídí právním řádem České republiky. Společnost komunikuje a poskytuje veškeré informace, údaje a Obchodní podmínky v českém jazyce. Pro případ sporu je místně příslušným soudem obecný soud podle určení bydliště, místa podnikání nebo sídla žalovaného.
 7. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ukončení smluvního vztahu

 1. Jako spotřebitel máte právo od smlouvy, ve které se sjednává Twisto Pay, právo odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Uvedené neplatí v případech stanovených v § 1837 Občanského zákoníku (tj. lístky na koncert, dodávka novin a časopisů, termínovaných zájezdů apod.). Odstoupení od smlouvy jste povinni odeslat společnosti Twisto v listinné podobě na adresu Twisto payments a.s., Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8, nebo e‑mailem na adresu dotaz@twisto.cz. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
 2. V případě ukončení smlouvy jsou si smluvní strany povinny vyrovnat existující závazky. Dojde‑li k ukončení smluvního vztahu, jste povinen uhradit vámi čerpané peněžní prostředky bez zbytečného odkladu po odeslání odstoupení. Společnost je oprávněna vám účtovat zákonný úrok z prodlení za období ode dne doručení odstoupení Společnosti do dne, kdy bude dlužná částka připsána na bankovní účet Společnosti.

Závěrečná ustanovení

 1. Společnost je oprávněna jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky. Zákazník musí být o takovéto změně informován prostřednictvím webových stránek Twisto s předstihem alespoň 30 kalendářních dní před účinností nového znění Obchodních podmínek. V případě, že Zákazník s novým zněním Obchodních podmínek nebude souhlasit, má právo v této lhůtě nové Obchodní podmínky výslovně odmítnout, a to písemně nebo e‑mailem na adrese dotaz@twisto.cz. Pokud Zákazník nové Obchodní podmínky neodmítne, platí, že s novou podobou Obchodních podmínek vyjádřil souhlas.
 2. Je‑li, nebo stane‑li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatnými nebo neúčinnými, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Obchodní podmínky jsou archivovány a jsou vám k dispozici na základě vaší žádosti.

Zpracování osobních údajů

 1. Twisto zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle Pravidel pro zpracování osobních údajů.

Tyto Obchodní podmínky byly společností Twisto payments a.s. zpracovány v souladu s platným zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy. Tyto Obchodní podmínky jsou zpracovány výhradně v českém jazyce. Hlavním předmětem podnikání společnosti Twisto payments a.s. je vedle výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona především poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Se zněním těchto Obchodních podmínek souhlasíte volbou platební metody služby Twisto. V případě nákupů u Obchodníků má každý Obchodník povinnost vás s těmito Obchodními podmínkami seznámit, poskytnout vám je a požádat vás o vyjádření vašeho souhlasu s jejich zněním.

Účinné ke dni 29. 8. 2019
Twisto payments a.s.