Všeobecné obchodní podmínky pro obchodníky

info ZMĚNA
Od 4. 6. vstupují v platnost nové obchodní podmínky pro obchodníky. Pokud chcete, můžete si je prohlédnout zde.

Smlouvy o poskytování služeb Twisto

(dále jen „VOPO“)

Definice

„Cena Zboží“ znamená kupní cenu Zboží uvedenou v Kupní smlouvě, jejíž výši si mezi sebou sjednali Zákazník a Obchodník provozující příslušný Eshop.

„Eshop“ jsou internetové stránky na kterých je Obchodníkem provozovaný internetový obchod a služby s ním související, na nichž má Zákazník možnost objednat si konkrétní zboží a následně s Obchodníkem uzavřít Kupní smlouvu.

„Smlouva o poskytování služeb” znamená písemnou smlouvu uzavřenou mezi Obchodníkem a Twistem, jejímž předmětem je spolupráce při poskytování Služby Twisto a jejíž nedílnou přílohou jsou tyto VOPO a Příručka.

„Kontaktní osoba Obchodníka“ znamená osobu určenou ve Smlouvě o poskytování služeb, která je oprávněná jednat jménem Obchodníka v rámci smluvního vztahu s Poskytovatelem a řešit veškeré provozní otázky související s poskytováním Služby Twisto.

„Kontaktní osoba Twisto“ znamená osobu určenou ve Smlouvě o poskytování služeb, která je oprávněná jednat jménem Poskytovatele v rámci smluvního vztahu s Obchodníkem a řešit veškeré provozní otázky související s poskytováním Služby.

„Celková kupní cena“ znamená Cenu Zboží sjednanou mezi Obchodníkem a Zákazníkem v Kupní smlouvě, která dále zahrnuje kromě samotné Ceny Zboží i náklady na dopravu Zboží. Součástí Kupní ceny není Poplatek za Službu, který hradí Poskytovateli přímo Zákazník, spolu s úhradou Pohledávky.

„Kupní smlouva“ je Kupní smlouva uzavřená mezi Obchodníkem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím dle ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku, jejímž předmětem je koupě a dodání Zboží za Celkovou kupní cenu a sjednání způsobu dopravy zboží Zákazníkovi

„Marže“ znamená odměnu Poskytovatele ve formě podílu na Celkové kupní ceně, vyjádřenou v korunách českých a vypočtený jako procentuální podíl z Celkové kupní ceny, jehož výše je stanovena ve Smlouvě o poskytování služeb.

„Obchodník“ znamená smluvní stranu Smlouvy o poskytování služeb, podnikatele a provozovatele Eshopu, který uzavřel s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb.

„Občanský zákoník“ je zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

„Pohledávka“ znamená právo Obchodníka a povinnost Zákazníka k zaplacení Celkové kupní ceny vzniklé na základě Kupní smlouvy, které na žádost a se souhlasem Zákazníka a se souhlasem Obchodníka bylo postoupeno Poskytovateli. Splatnost Pohledávky činí 14 dnů ode dne doručení Zboží Zákazníkovi.

„Poplatek za Službu Twisto“ znamená fixní částku hrazenou Zákazníkem Poskytovateli určenou ve VOPZ, který představuje paušální úhradu za poskytnutí Služby Twisto.

„Příručka“ znamená produktový a technický popis Služby Twisto, zahrnující detailní požadavky na technickou součinnost Obchodníka při poskytování Služby Twisto, uveřejněný na internetových stránkách www.twisto.cz/docs, který může být předmětem jednostranných změn a doplnění ze strany Poskytovatele a který je nedílnou součástí Smlouvy.

„Služba Twisto“ znamená postoupení Pohledávky na Poskytovatele na žádost Zákazníka a její následné zaplacení Poskytovatelem Obchodníkovi namísto Zákazníka, který Pohledávku Poskytovateli uhradí do 14 dnů od doručení Zboží.

„Úplata za postoupení“ znamená částku za postoupení Pohledávky, jejíž výše odpovídá nominální hodnotě Pohledávky.

„VOPO“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky Služby Twisto pro Obchodníky.

„VOPZ“ znamená Všeobecné obchodní podmínky Služby Twisto pro Zákazníky.

„Vypořádání“ znamená provedení vzájemného zápočtu pohledávek mezi Obchodníkem a Poskytovatelem a bezhotovostní úhradu salda jednou či druhou smluvní stranou.

„Den vypořádání“ znamená každý den, kdy dojde k Vypořádání. Termíny či frekvence Dnů vypořádání jsou stanoveny ve Smlouvě o poskytování služeb [obvykle 1x týdně].

„Zákazník“ znamená každou fyzickou či právnickou osobu způsobilou k uzavření Kupní smlouvy, která uzavřela Kupní smlouvu, která byla předem schválena Poskytovatelem a která je registrovaným uživatelem Eshopu.

„Zboží“ znamená věc movitou nebo službu, která je předmětem Kupní smlouvy uzavřené mezi Obchodníkem a Zákazníkem.

„Twisto“, „společnost Twisto“ nebo „Společnost“ znamená společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem na adrese Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085.

Úvodní ustanovení

 1. Poskytovatel je poskytovatelem Služby Twisto.
 2. Podstatou Služby Twisto je odkup Pohledávek Obchodníka za Zákazníky, na žádost každého jednotlivého Zákazníka, způsobem a za podmínek upravených v těchto VOPO a Smlouvě o poskytování služeb s tím, že k postoupení, každé jednotlivé Pohledávky dochází bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy. Výhodou pro Zákazníka je, že splatnost postupované Pohledávky je již od počátku stanovena na dobu 14 dní od doručení Zboží.
 3. Eshop nabízí využití Služby Twisto Zákazníkům v rámci volby způsobu úhrady Ceny Zboží. Zákazník může zvolit jako formu platby Službu Twisto, přičemž k poskytnutí Služby Twisto konkrétnímu Zákazníkovi je třeba ještě potvrzení ze Strany Poskytovatele na základě provedení vyhodnocení platební schopnosti Zákazníka, ke kterému dojde v reálném čase a výsledek je bezprostředně sdělen Zákazníkovi prostřednictvím příslušného webového rozhraní Eshopu. Tímto okamžikem je postoupení Pohledávky mezi Obchodníkem a Twistem účinné a Zákazník je povinen zaplatit Pohledávku Poskytovateli.
 4. Mezi Poskytovatelem a Obchodníkem je uzavřena individuální písemná smlouva ve formě
 5. Smlouvy o poskytování služeb, jejíž ujednání mají přednost před ustanoveními těchto VOPO.
 6. Technické záležitosti Služby Twisto, které neupravuje Smlouva o poskytování služeb ani tyto VOPO, se řídí Příručkou (technický manuál pro integraci).
 7. V případě rozporu mezi jednotlivými závaznými dokumenty je pořadí závaznosti následující:
  1. Smlouva o poskytování služeb,
  2. VOPO,
  3. Příručka.
 8. Poskytovatel je oprávněna tyto VOPO jednostranně změnit. Změna nabyde ve vztahu k Obchodníkovi účinnosti třicátým dnem po jejich uveřejnění prostřednictvím internetových stránek twisto.cz, pokud Obchodník do třiceti dnů ode dne zveřejnění změn Poskytovateli neoznámí, že smluvní vztah Poskytovateli vypovídá. Poskytovatel je povinen na každou změnu VOPO upozornit Obchodníka e-mailem.
 9. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Obchodníkem se v otázkách neupravených VOPO řídí zejména Občanským zákoník v účinném znění, případně dalšími zákony a právními předpisy účinnými na území České republiky.

Práva a Povinnosti Obchodníka

 1. Obchodník je povinen zajistit, aby Eshop byl dostatečně připraven k řádnému provozu Služby Twisto v souladu s pokyny přijatými od Poskytovatele, zejména v souladu s Příručkou.
 2. Obchodník je povinen poskytnout Poskytovateli ve vztahu k Eshopu, k jednotlivým Zákazníkům i Pohledávkám úplné, přesné a pravdivé informace nezbytné pro řádné poskytování Služby Twisto, a to způsobem a za podmínek uvedených v těchto VOPO a ve Smlouvě o poskytování služeb. Obchodník je, pro vyloučení veškerých pochybností a bez ohledu na jiná ujednání, povinen sdělit veškeré podstatné skutečnosti a informace týkající se Pohledávky či Zákazníka (zejména kontaktní údaje a informace o objednávce). Obchodník je zejména povinen informovat Poskytovatele o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na výši a trvání Pohledávky, jako jsou například možné protinároky či námitky, které může Zákazník uplatnit vůči Obchodníkovi.
 3. Obchodník je dále povinen zajistit, aby Zákazník okamžikem podání žádosti o poskytnutí Služby Twisto vyslovil souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele pro Zákazníky („VOPZ“) a se zpracováním osobních údajů ze strany Poskytovatele, a to způsobem uvedeným v Příručce (implementace odkazu na VOPZ a odsouhlasení jejich znění zvolením Služby Twisto) v rámci webového rozhraní Eshopu nebo úpravou svých vlastních Obchodních podmínek.
 4. Obchodník je povinen zajistit vydání či doručení prostřednictvím třetí osoby (dopravce) zakoupeného Zboží Zákazníkovi či jeho statutárnímu orgánu, případně osobě zmocněné k převzetí Zboží dle všeobecných obchodních podmínek Obchodníka, a to pouze oproti podepsanému dokladu o převzetí Zboží Zákazníkem. (doručenka)
 5. Pokud je Zboží doručováno na adresu Zákazníka (tj. nikoli doručení formou výdeje v místě Obchodníka či výdejního terminálu), musí takovou adresou být adresa, kterou Zákazník uvedl v Kupní smlouvě.
 6. Obchodník je povinen na vyžádání Poskytovatele poskytnout veškerou potřebnou součinnost k prokázání, že Zboží bylo převzato osobně Zákazníkem či jím zmocněnou osobou, a to předložením podepsaného dokladu o převzetí Zboží a případně čísla příslušného dokladu totožnosti (pokud bylo při doručení Zboží zapsáno dopravcem), kterým se Zákazník či zmocněná osoba prokázala. Strany sjednávají, že riziko selhání správně identifikovat a ověřit Zákazníkovu identitu nese Dopravce, jak je standardně sjednáno v obchodních podmínkách Obchodníka a Dopravce.
 7. V případě Zboží nabízeného Obchodníkem, které nemá hmotnou podstatu, si smluvní strany ujednávají, že se na tento smluvní vztah neaplikují ustanovení čl. III odst. 4 a 6 VOPO, a to z důvodu, že nedochází k fyzickému přebírání Zboží Zákazníkem. Namísto toho je Obchodník povinen zajistit doklad o prokazatelném doručení Zboží Zákazníkovi.
 8. Obchodník je povinen řádně a včas splnit veškeré své povinnosti podle Kupní smlouvy a svých všeobecných obchodních podmínek vůči Zákazníkovi.
 9. Obchodník je povinen určit Kontaktní osobu Obchodníka.
 10. Obchodník je oprávněn ukončit nabízení Služby Twisto ihned po oznámení Poskytovateli.
 11. Obchodník je oprávněn vyžadovat po Poskytovateli vysvětlení, proč došlo k neschválení poskytnutí Služby Zákazníkovi v konkrétním případě.
 12. Obchodník je oprávněn vyžadovat po Poskytovateli poskytnutí příslušné technické podpory a pomoci v souvislosti s propojením informačních systémů a souvisejícího příslušenství Obchodníka a Poskytovatele pro účely poskytování Služby Twisto.
 13. Obchodník se zavazuje na vyžádání Poskytovatele podepsat písemné souhlasné prohlášení, že určitá Pohledávka byla na základě žádosti Zákazníka předmětem postoupení na Poskytovatele. Obchodník se dále zavazuje poskytnout Poskytovateli za účelem případného vymáhání Pohledávky na jeho vyžádání poskytnout veškeré doklady a informace ke každé Pohledávce a zejména k doručení Zboží a identifikaci Zákazníka. Tato povinnost Obchodníka trvá i po dobu pěti let po skončení smluvního vztahu mezi Obchodníkem a Poskytovatelem.
 14. Obchodník je ve vztahu ke každé Kupní smlouvě a postoupené Pohledávce povinen na vyžádání informovat Poskytovatele o tom, že došlo k doručení Zboží Zákazníkovi a kdy se tak stalo.
 15. Obchodník je povinen Poskytovateli a Zákazníkovi bezodkladně oznámit/potvrdit, že došlo k uzavření Kupní smlouvy a postoupení Pohledávky, a to prostřednictvím emailu nebo webového rozhraní Eshopu, přičemž informaci o postoupení Pohledávky uvede rovněž na jím vydávané faktuře (daňovém dokladu), je‑li vydávána.
 16. Pokud došlo k postoupení Pohledávky na Poskytovatele a Zákazník přesto chybně uhradí Pohledávku na účet Obchodníka, je Obchodník povinen přijaté plnění v rámci nejbližšího Dne Vypořádání vydat Poskytovateli, který ho použije na úhradu Pohledávky za příslušným Zákazníkem. Pokud tak Obchodník neučiní, je Poskytovatel oprávněn domáhat se vydání takovéhoto plnění.

Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel je povinen zajistit přes webové rozhraní Eshopu přístup Zákazníků k informačním systémům Poskytovatele způsobem popsaným v Příručce za účelem poskytování Služby Twisto.
 2. Poskytovatel je oprávněn samostatně posoudit každou žádost Zákazníka o poskytnutí Služby z hlediska jeho platební schopnosti, podanou prostřednictvím webového rozhraní Eshopu a takovou žádost schválit či neschválit dle své vlastní úvahy, a to bez nutnosti vysvětlení schválení či neschválení Zákazníkovi.
 3. Poskytovatel je povinen uhradit Obchodníkovi Úplatu za postoupení způsobem a v termínech uvedených v těchto VOPO a v Smlouvě o poskytování služeb.
 4. Poskytovatel je oprávněn realizovat marketingové kampaně či akce zahrnující informace o dostupnosti Služby v rámci Eshopu.
 5. Poskytovatel je povinen určit Kontaktní osobu Poskytovatele.

Postoupení Pohledávky

 1. Pokud Poskytovatel schválí na žádost a se souhlasem Zákazníka použití Služby Twisto a toto sdělí prostřednictvím webového rozhraní Eshopu Zákazníkovi, dochází bezprostředně poté, co Zákazník obdrží oznámení ze strany Obchodníka o uzavření konkrétní Kupní smlouvy, k postoupení Pohledávky z této konkrétní Kupní smlouvy z Obchodníka na Poskytovatele.
 2. Obchodník prohlašuje, že každá postupovaná Pohledávka je platným závazkem Zákazníka, že Zákazník nemá žádné námitky, které by mohl vůči Pohledávce či osobě Obchodníka, jakožto postupitele, uplatnit, a které by měly vliv na výši či existenci Pohledávky.
 3. Poskytovatel je povinen zaplatit Obchodníkovi Úplatu za postoupení pohledávky, a to prostřednictvím Vypořádání v nejbližší následující Den Vypořádání, avšak nejdříve po odeslání Zboží Zákazníkovi ze strany Obchodníka.
 4. Za poskytnutí Služby je Obchodník prostřednictvím Vypořádání povinen zaplatit Poskytovateli Marži vyjádřenou jako peněžní částku v korunách českých s tím, že Marže je splatná v rámci Vypořádání v termínech Dnů Vypořádání dle Smlouvy o poskytování služeb.
 5. Riziko nesplacení pohledávky Zákazníkem nese Poskytovatel (platební riziko Zákazníka). Poskytovatel není oprávněn odstoupit od jednotlivého postoupení Pohledávky z důvodu, že Zákazník Pohledávku neuhradí, a to ani z důvodu, že je Zákazník v úpadku.
 6. Bez ohledu na ustanovení odstavce 5. odpovídá Obchodník za existenci Pohledávky. Pokud bude nárok Poskytovatele v příslušném nalézacím či vykonávacím řízení odmítnut či zamítnut z důvodu, že Pohledávka vůči Zákazníkovi nevznikla či zcela nebo z části zanikla z důvodů na straně Obchodníka či z důvodů na straně Zákazníka, které tu byly již v době postoupení Pohledávky, je Obchodník povinen (i) vrátit celou Úplatu za postoupení pohledávky a (ii) uhradit Poskytovateli částku rovnající se výši sankčních poplatků a penále, na které by vzniknul Poskytovateli vůči Zákazníkovi nárok za dobu, než se Poskytovatel dozvěděl o neexistenci či právní nevymahatelnosti Pohledávky.
 7. Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoli pochybností sjednávají, že předmětem postoupení nejsou kromě Pohledávky žádná další práva a povinnosti Obchodníka z Kupní smlouvy.

Předávání údajů o Zákaznících a ochrana osobních údajů

 1. Za účelem zvýšení počtu Zákazníků, kteří budou Poskytovatelem schváleni k využití Služby Twisto a k celkovému zkvalitnění služeb Poskytovatele Obchodník má možnost jedenkrát denně formou automatizovaného sdílení databázových dat přes chráněné webové rozhraní předává Poskytovateli anonymizované údaje o Zákaznících, které nepředstavují osobní údaje, neboť neumožňují identifikaci konkrétní fyzické osoby.
 2. Údaje dle odstavce 1 jsou poskytovány ve struktuře, formátu a způsobem stanoveným v Příručce, tedy zejména způsobem, který neumožňuje identifikovat příslušnou osobu (osobní údaje jsou hashovány metodou MD5), takže nepředstavují osobní údaje.
 3. Poskytovatel je oprávněn sdružovat anonymní („zahashovaná“) data o osobách a transakcích získaných od více různých smluvních partnerů, kteří jsou v postavení Obchodníka. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že takový postup nepodléhá právní úpravě nakládání sosobními údaji, neboť obsahem anonymizovaných („zahashovaných“) databází žádné osobní údaje (umožňující přímou či nepřímou identifikaci fyzické osoby) nejsou.
 4. Údaje podle odstavce 1 mohou být Poskytovatelem využívány (na anonymní bázi) zejména k (i) určení okruhu osob, kterým bude při platbě Zboží nabídnuta možnost využít Službu Twisto a (ii) k posouzení schválení poskytnutí Služby Twisto Zákazníkovi, který požádal o možnost využít Službu Twisto. Poskytovatel není oprávněn provést identifikaci (či se pokusit o provedení identifikace) údajů o jednotlivých osobách z anonymizované databáze, s výjimkou postupu dle odstavce 5.
 5. Poté, kdy Zákazník požádá o poskytnutí Služby Twisto a vysloví souhlas s předáním svých osobních údajů Poskytovatele a jejich zpracováním, umožní Obchodník Poskytovateli identifikaci Zákazníka poskytnutím jeho osobních údajů. Poskytovatel je oprávněna získat přístup ke všem relevantním údajům o Zákazníkovi a jeho transakcích od Obchodníka (zahrnující zejména, nikoliv výlučně, jméno a příjmení, email, adresu či adresy, telefonní číslo a informace o předešlých transakcích a řádném splnění či nesplnění jeho závazků vůči Obchodníkovi) tak, aby mohla provést hodnocení schopnosti Zákazníka uhradit Pohledávku, včetně kontroly jeho záznamů v Úvěrových registrech.
 6. Na základě identifikace Zákazníka provede Poskytovatel jeho vyhodnocení (scoring) a schválení či neschválení poskytnutí Služby Twisto, dle své volné úvahy. Poskytovatel je oprávněn pro vyhodnocení (scoring) Zákazníka využít údaje poskytnuté od více různých osob v postavení Obchodníka, a to i pokud Zákazník požádal o poskytnutí Služby Twisto u jiné osoby v postavení Obchodníka.
 7. Poskytovatel je oprávněn osobní údaje Zákazníků, kteří požádali o poskytnutí Služby Twisto dále zpracovávat za účelem vytvoření databáze údajů o Zákaznících a jejich transakcích. Každý ze Zákazníků, který požádá o poskytnutí Služby Twisto, vysloví souhlas se zpracováním svých osobních údajů výše uvedeným způsobem. Pokud je uvedený souhlas Zákazníka se zpracováním osobních údajů poskytnut, je Poskytovatel oprávněn sdružovat údaje o Zákaznících a jejich transakcích obdržených od různých osob v postavení Obchodníka.
 8. Poskytovatel je povinen zajistit, aby veškeré předané údaje o Zákaznících byly uchovávány a aby s nimi bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s právními předpisy, zejména s požadavky zákona o ochraně osobních údajů.

Odstoupení od Kupní smlouvy Zákazníkem

 1. Obchodník je povinen sdělit Poskytovateli bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od příslušného úkonu Zákazníka vůči Obchodníkovi, že Zákazník učinil úkon směřující k odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží (dále jen „Odstoupení od Kupní smlouvy“).

Odstoupení od Kupní smlouvy do čtrnácti dnů do doručení Zboží

 1. Pokud došlo k Odstoupení od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne doručení Zboží Zákazníkovi a toto je oznámeno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v odstavci 1 tohoto článku, ruší se bez dalšího Postoupení pohledávky k okamžiku takového oznámení a Obchodník je povinen vrátit Poskytovateli celou Úplatu za postoupení Pohledávky. Povinnost vrátit Poskytovateli celou Úplatu za postoupení Pohledávky vzniká Obchodníkovi okamžikem vrácení nepoškozeného Zboží Zákazníkem.
 2. Pokud Poskytovateli neobdrží do 48 hodin od uplynutí čtrnácti dnů od doručení Zboží od Obchodníka žádnou zprávu, zda k Odstoupení od Kupní smlouvy došlo či nikoli, platí, že k Odstoupení od Kupní smlouvy nedošlo a Poskytovatel je oprávněn vymáhat plnění Pohledávky po Zákazníkovi.
 3. Pokud k Odstoupení od Kupní smlouvy došlo, ale toto není Obchodníkem oznámeno Poskytovateli ve lhůtě dle odstavce 1 tohoto článku, Postoupení pohledávky se ruší ke dni nejbližšího Vypořádání a Obchodník je povinen (i) vrátit celou Úplatu za postoupení pohledávky; (ii) Obchodník je povinen uhradit Poskytovateli částku až do výše částky rovnající se součtu sankčních poplatků, úroků a penále, na které by vznikl Poskytovateli vůči Zákazníkovi nárok za dobu, než se Poskytovatel dozvěděl o Odstoupení od Kupní smlouvy, a to v případě, že Obchodník Poskytovateli opakovaně neoznámí Odstoupení od Kupní smlouvy.

Odstoupení od Kupní smlouvy po uplynutí čtrnácti dnů od doručení Zboží

 1. Pokud dojde k Odstoupení od Kupní smlouvy po uplynutí čtrnácti dnů od doručení Zboží, a nejedná se o zjevně opožděný úkon odstoupení bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od dne doručení Zboží, je Obchodník povinen o takovém Odstoupení od Kupní smlouvy do 48 hodin informovat Poskytovatele.
 2. Pokud došlo k Odstoupení od Kupní smlouvy po lhůtě čtrnácti dnů ode dne doručení Zboží a toto je oznámeno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v odstavci 5 tohoto článku, ruší se Postoupení pohledávky v okamžiku, kdy Obchodník příjme reklamaci zákazníka. Obchodník je v tomto případě povinen vrátit Poskytovateli celou Úplatu za postoupení pohledávky. V případě, že Obchodník reklamaci Zboží neuzná, Poskytovatel má nárok dále vymáhat pohledávku po Zákazníkovi.
 3. Pokud došlo k Odstoupení od Kupní smlouvy po lhůtě čtrnácti dnů ode dne doručení a Zákazník již uhradil Pohledávku, naloží Poskytovatel s obdrženým plněním dle pokynu Obchodníka, tj. dle pokynu Obchodníka buď přijaté plnění vrátí Zákazníkovi, nebo jej vydá Obchodníkovi.
 1. Pokud došlo k Odstoupení od Kupní smlouvy z jakéhokoliv důvodu, zůstává zachován nárok Poskytovatele na Marži. Obchodník je povinen Marži Twistu zaplatit, respektive není oprávněn požadovat její vrácení, pokud k úhradě Marže již došlo.
 2. Obchodník bere na vědomí, že i v případě kdy došlo k Odstoupení od Kupní smlouvy, je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli poplatek za Službu.

Vypořádání

 1. Vypořádání bude uskutečněno v Den vypořádání.
 2. V rámci Vypořádání dojde mezi Obchodníkem a Poskytovatelem k započtení všech vzájemných splatných i nesplatných pohledávek, které vznikly nejpozději do konce dne předcházejícího Dni vypořádání.
 3. Rozdíl, který vznikne po započtení vzájemných pohledávek, bude Obchodníkem či Poskytovatelem, jak vyplyne z povahy věci, uhrazen v Den vypořádání bezhotovostním převodem na bankovní účet určený v Smlouvě o poskytování služeb. Dluh odpovídající rozdílu po započtení vzájemných pohledávek je tedy splněn zadáním příkazu k bezhotovostnímu převodu dle předcházející věty.
 4. Výpočet Vypořádání provádí Poskytovatel v rámci sdíleného webového rozhraní, kde je výsledek výpočtu nejpozději do konce Dne vypořádání zpřístupněn Obchodníkovi.

Řešení sporů

 1. Veškeré spory, které vzniknou na základě veškerých smluvních vztahů mezi Obchodníkem a Společností, nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy nebo v souvislosti s jejich neplatností nebo v souvislosti s vydáním bezdůvodného obohacení mezi Poskytovatelem a Obchodníkem budou s konečnou platností rozhodovány u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se Službou se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy.
 2. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se smluvního vztahu mezi nimi.
 3. Smluvní vztah mezi Obchodníkem a Poskytovatelem na základě Smlouvy o poskytování služeb a těchto VOPO se uzavírá na dobu neurčitou.
 4. Je‑li nebo stane‑li se některé z ustanovení VOPO neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 5. Smluvní strany prohlašují, že se vzdávají práva domáhat se zrušení závazku ze Smlouvy podle ust. § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku.
 6. Smlouva může být měněna pouze ve formě vzestupně číslovaných písemných dodatků.

Tyto VOPO nabývají účinnosti dne 1. května 2015.