Twisto payments a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

Smlouvy o poskytování služeb Twisto

(dále jen „VOPO“)

Definice

„Cena Zboží“ znamená kupní cenu Zboží uvedenou v Kupní smlouvě, jejíž výši si mezi sebou sjednali Zákazník a Obchodník provozující příslušný Eshop.

„Eshop“ jsou internetové stránky, na kterých je Obchodníkem provozovaný internetový obchod a služby s ním související, na nichž má Zákazník možnost objednat si konkrétní Zboží a  s Obchodníkem uzavřít Kupní smlouvu.

„Smlouva o poskytování služeb” nebo „Smlouva“ znamená písemnou smlouvu uzavřenou mezi Obchodníkem a Twistem, jejímž předmětem je spolupráce při poskytování Služby Twisto a jejíž přílohou jsou tyto VOPO a Příručka.

„Kontaktní osoba Obchodníka“ znamená osobu určenou ve Smlouvě o poskytování služby Twisto, která je oprávněná zastupovat Obchodníka v rámci smluvního vztahu s Poskytovatelem a řešit veškeré provozní otázky související s poskytováním Služby Twisto.

„Kontaktní osoba Twisto“ znamená osobu určenou ve Smlouvě o poskytování služby Twisto, která je oprávněná zastupovat Poskytovatele v rámci smluvního vztahu s Obchodníkem a řešit veškeré provozní otázky související s poskytováním Služby Twisto.

„Celková kupní cena“ znamená Cenu Zboží sjednanou mezi Obchodníkem a Zákazníkem v Kupní smlouvě, která dále zahrnuje kromě samotné ceny Zboží i náklady na dopravu Zboží. Součástí Celkové kupní ceny není Poplatek za Službu Twisto, který hradí Poskytovateli přímo Zákazník, spolu s úhradou Pohledávky.

„Kupní smlouva“ je Kupní smlouva uzavřená mezi Obchodníkem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím dle ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku, jejímž předmětem je koupě a dodání Zboží za Celkovou kupní cenu a sjednání způsobu dopravy Zboží Zákazníkovi.

„Marže“ znamená odměnu Poskytovatele ve formě podílu na Celkové kupní ceně, vyjádřenou v korunách českých a vypočtenou jako procentuální podíl z Celkové kupní ceny, jejíž výše je stanovena ve Smlouvě o poskytování služby Twisto.

„Obchodník“ znamená smluvní stranu Smlouvy o poskytování služby Twisto, podnikatele a provozovatele Eshopu, který uzavřel se Zákazníkem Kupní smlouvu, a který uzavřel s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování služby Twisto.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Pohledávka“ znamená právo Obchodníka, jako prodávajícího, a povinnost Zákazníka, jako kupujícího, k zaplacení Celkové kupní ceny vzniklé na základě Kupní smlouvy, které na žádost a se souhlasem Zákazníka a se souhlasem Obchodníka, jako postupitele, bylo postoupeno Poskytovateli, jako postupníkovi. Splatnost Pohledávky činí 14 dnů ode dne odeslání Zboží Zákazníkovi při využití služby Twisto Pay, nebo 45 dnů od odeslání Zboží při využití služby Twisto účet.

„Poplatek za Službu Twisto“ znamená fixní částku hrazenou Zákazníkem Poskytovateli určenou ve VOPZ, který představuje paušální úhradu za poskytnutí Služby Twisto (bude‑li ujednán mezi Obchodníkem a Poskytovatelem).

„Příručka“ znamená produktový a technický popis Služby Twisto, zahrnující detailní požadavky na technickou součinnost Obchodníka při poskytování Služby Twisto, uveřejněný na internetových stránkách www.twisto.cz/docs, který může být předmětem jednostranných změn a doplnění ze strany Poskytovatele a který je přílohou Smlouvy.

„Služba Twisto“ nebo „Služba“ znamená postoupení Pohledávky (včetně jejího příslušenství a práv s ní spojených) Obchodníkem, jako postupitelem, na Poskytovatele, jako postupníka, na žádost Zákazníka a se souhlasem Obchodníka, úhradu Úplaty za postoupení Poskytovatelem Obchodníkovi, a následné uhrazení Pohledávky Zákazníkem Poskytovateli ve lhůtě do 14 dnů od odeslání Zboží při využití služby Twisto Pay, nebo ve lhůtě do 45 dnů od odeslání Zboží při využití služby Twisto účet.

„Úplata za postoupení“ znamená částku, kterou Poskytovatel hradí Obchodníkovi jako úplatu za postoupení Pohledávky, jejíž výše odpovídá nominální hodnotě Pohledávky.

„VOPO“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky Služby Twisto pro Obchodníky.

„VOPZ“ znamená Všeobecné obchodní podmínky Služby Twisto pro Zákazníky.

„Vypořádání“ znamená bezhotovostní poskytnutí Úplaty za postoupení Poskytovatelem Obchodníkovi.

„Den vypořádání“ znamená každý den, kdy dojde k Vypořádání. Termíny či frekvence dnů vypořádání jsou stanoveny ve Smlouvě o poskytování služby Twisto [obvykle 1x denně].

„Zákazník“ znamená každou fyzickou osobu – nepodnikatele způsobilou k uzavření Kupní smlouvy, která uzavřela Kupní smlouvu, která byla předem schválena Poskytovatelem k využití Služby Twisto.

„Zboží“ znamená věc movitou nebo službu, která je předmětem Kupní smlouvy uzavřené mezi Obchodníkem a Zákazníkem.

„Poskytovatel“, „Twisto“„společnost Twisto“ nebo „Společnost“ znamená společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem na adrese Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085.

„Twisto účet“ je služba, jejímž prostřednictvím můžete platit své složenky a faktury, provádět platební příkazy a/nebo hradit své nákupy uskutečněné online ve vybraných Eshopech, a která může být Zákazníkem využívána v režimu „Online“, „Standard“ nebo „Premium“, jak jsou tyto jednotlivé režimy poskytování služby Twisto účet podrobně specifikovány ve VOPZ.

„Twisto Pay“ je jednorázové odložení platby za nákupy u Obchodníka prostřednictvím společnosti Twisto, které lze uskutečnit i opakovaně v souladu s VOPZ.

Úvodní ustanovení

 1. Poskytovatel je poskytovatelem Služby Twisto.
 2. Podstatou Služby Twisto je odkup Pohledávek Obchodníka za Zákazníky, na žádost každého jednotlivého Zákazníka, a se souhlasem Obchodníka, způsobem a za podmínek upravených v těchto VOPO a Smlouvě o poskytování služby Twisto s tím, že k postoupení každé jednotlivé Pohledávky dochází bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy. Výhodou pro Zákazníka je, že splatnost postupované Pohledávky je již od počátku stanovena v případě služby Twisto Pay na dobu 14 dní od odeslání Zboží a v případě služby Twisto Účet na dobu až 45 dní od odeslání Zboží.
 3. Eshop nabízí využití Služby Twisto Zákazníkům v rámci volby způsobu úhrady Celkové kupní ceny. Zákazník může zvolit jako formu platby Službu Twisto, přičemž k poskytnutí Služby Twisto konkrétnímu Zákazníkovi je třeba ještě potvrzení ze Strany Poskytovatele na základě provedení vyhodnocení platební schopnosti Zákazníka, ke kterému dojde v reálném čase a výsledek je bezprostředně sdělen Zákazníkovi prostřednictvím příslušného webového rozhraní Eshopu. Tímto okamžikem je postoupení Pohledávky mezi Obchodníkem a Twistem účinné a Zákazník je povinen uhradit Pohledávku Poskytovateli.
 4. Mezi Poskytovatelem a Obchodníkem je uzavřena individuální písemná smlouva ve formě Smlouvy o poskytování služby Twisto, jejíž ujednání mají přednost před ustanoveními těchto VOPO.
 5. Technické záležitosti Služby Twisto, které neupravuje Smlouva o poskytování služby Twisto ani tyto VOPO, se řídí Příručkou (technický manuál pro integraci).
 6.  V případě rozporu mezi jednotlivými závaznými dokumenty je pořadí závaznosti následující:
 7. V případě rozporu mezi jednotlivými závaznými dokumenty je pořadí závaznosti následující:
  1. Smlouva o poskytování služby Twisto,
  2. VOPO,
  3. Příručka.
 8. Poskytovatel je oprávněn tyto VOPO jednostranně změnit. Změna nabyde ve vztahu k Obchodníkovi účinnosti třicátým (30.) dnem po jejich uveřejnění prostřednictvím internetových stránek twisto.cz, pokud Obchodník do 30 dnů ode dne zveřejnění změn Poskytovateli neoznámí, že smluvní vztah Poskytovateli vypovídá. Poskytovatel je povinen na každou změnu VOPO upozornit Obchodníka předem e‑mailem, a to bez zbytečného odkladu po uveřejnění takové změny na internetových stránkách společnosti Twisto uvedených výše.
 9. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Obchodníkem se v otázkách neupravených Smlouvou a/nebo těmito VOPO či Příručkou řídí zejména Občanským zákoníkem, případně dalšími právními předpisy platnými na území České republiky.

Práva a Povinnosti Obchodníka

 1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Obchodníkem se v otázkách neupravených Smlouvou a/nebo těmito VOPO či Příručkou řídí zejména Občanským zákoníkem, případně dalšími právními předpisy platnými na území České republiky.
 2. Obchodník je povinen poskytnout Poskytovateli ve vztahu k Eshopu, k jednotlivým Zákazníkům i Pohledávkám úplné, přesné a pravdivé informace nezbytné pro řádné poskytování Služby Twisto, a to způsobem a za podmínek uvedených v těchto VOPO a ve Smlouvě o poskytování služby Twisto. Obchodník je, pro vyloučení veškerých pochybností a bez ohledu na jiná ujednání, povinen sdělit veškeré podstatné skutečnosti a informace týkající se Pohledávky či Zákazníka (zejména kontaktní údaje a informace o objednávce). Obchodník je zejména povinen informovat Poskytovatele o všech skutečnostech, které jsou mu známy, či které se v průběhu doby trvání Smlouvy dozví, a které by mohly mít vliv na výši a trvání Pohledávky, jako jsou například možné protinároky či námitky, které může Zákazník uplatnit vůči Obchodníkovi.
 3. Obchodník je dále povinen zajistit, aby Zákazník okamžikem podání žádosti o poskytnutí Služby Twisto vyslovil souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele pro Zákazníky („VOPZ“) a byl informován o zpracování osobních údajů ze strany Poskytovatele a to způsobem uvedeným v Příručce (implementace odkazu na VOPZ a odsouhlasení jejich znění zvolením Služby Twisto) v rámci webového rozhraní Eshopu nebo úpravou svých vlastních Obchodních podmínek, bude‑li takovou úpravou považovat za účelnou.
 4. Obchodník je povinen zajistit na výzvu Poskytovatele předání či doručení prostřednictvím třetí osoby (dopravce) zakoupeného Zboží Zákazníkovi či osobě jím zmocněné k převzetí Zboží dle všeobecných obchodních podmínek Obchodníka, a to pouze oproti podepsanému dokladu o převzetí Zboží Zákazníkem (doručenka).
 5. Pokud je Zboží doručováno na adresu Zákazníka (tj. nikoli doručení formou výdeje v místě Obchodníka či výdejního terminálu), musí takovou adresou být adresa, kterou Zákazník uvedl v Kupní smlouvě jako adresu doručovací.
 6. Obchodník je povinen na vyžádání Poskytovatele poskytnout veškerou potřebnou součinnost k prokázání, že Zboží bylo převzato osobně Zákazníkem či jím zmocněnou osobou, a to předložením podepsaného dokladu o převzetí Zboží a případně identifikačních údajů Zákazníka (pokud byly při doručení Zboží zapsány dopravcem). Strany sjednávají, že riziko selhání správně identifikovat a ověřit Zákazníkovu identitu nese dopravce, jak je standardně sjednáno v obchodních podmínkách Obchodníka a dopravce.
 7. V případě Zboží nabízeného Obchodníkem, které nemá hmotnou podstatu, si smluvní strany ujednávají, že se na tento smluvní vztah neaplikují ustanovení čl. III odst. 4 a 6 VOPO, a to z důvodu, že nedochází k fyzickému přebírání Zboží Zákazníkem. Namísto toho je Obchodník povinen zajistit a na vyžádání Poskytovateli předložit doklad o prokazatelném doručení Zboží Zákazníkovi.
 8. Obchodník je povinen řádně a včas splnit veškeré své povinnosti podle Kupní smlouvy a svých všeobecných obchodních podmínek vůči Zákazníkovi.
 9. Obchodník je povinen určit Kontaktní osobu Obchodníka.
 10. Obchodník je oprávněn ukončit nabízení Služby Twisto v okamžiku doručení písemného oznámení o ukončení nabízení Služby Twisto Poskytovateli.
 11. Obchodník je oprávněn vyžadovat po Poskytovateli vysvětlení, proč došlo k neschválení poskytnutí Služby Twisto Zákazníkovi v konkrétním případě.
 12. Obchodník je oprávněn vyžadovat po Poskytovateli poskytnutí příslušné technické podpory a pomoci v souvislosti s propojením informačních systémů a souvisejícího příslušenství Obchodníka a Poskytovatele pro účely poskytování Služby Twisto v souladu s Příručkou a Poskytovatel se zavazuje poskytnout Obchodníkovi pro tento účel nezbytnou součinnost.
 13. Obchodník se zavazuje na vyžádání Poskytovatele podepsat písemné prohlášení, že určitá Pohledávka byla na základě žádosti Zákazníka a se souhlasem Obchodníka předmětem postoupení na Poskytovatele. Obchodník se dále zavazuje poskytnout Poskytovateli za účelem případného vymáhání Pohledávky na jeho vyžádání poskytnout veškeré doklady a informace ke každé Pohledávce a zejména k doručení Zboží a identifikaci Zákazníka. Tato povinnost Obchodníka trvá i po dobu 5 let po ukončení platnosti Smlouvy.
 14. Obchodník je ve vztahu ke každé Kupní smlouvě a postoupené Pohledávce povinen na vyžádání bezodkladně informovat Poskytovatele o tom, že došlo k doručení Zboží Zákazníkovi a kdy se tak stalo.
 15. Obchodník je povinen Poskytovateli a Zákazníkovi bezodkladně oznámit/potvrdit, že došlo k uzavření Kupní smlouvy Zákazníkem, který využil Službu Twisto, a to prostřednictvím emailu nebo webového rozhraní Eshopu, s tím, že informaci o postoupení Pohledávky Obchodník uvede rovněž na jím vydávané faktuře (daňovém dokladu), jeli vydávána.
 16. Pokud došlo k postoupení Pohledávky na Poskytovatele a Zákazník přesto chybně uhradí Pohledávku na účet Obchodníka, je Obchodník povinen přijaté plnění ve lhůtě určené Poskytovatelem vydat Poskytovateli, který ho použije na úhradu Pohledávky za příslušným Zákazníkem. Pokud tak Obchodník neučiní, je Poskytovatel oprávněn domáhat se vydání takovéhoto plnění.

Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel je povinen zajistit přes webové rozhraní Eshopu přístup Zákazníků k informačním systémům Poskytovatele způsobem popsaným v Příručce za účelem poskytování Služby Twisto.
 2. Poskytovatel je oprávněn samostatně posoudit každou žádost Zákazníka o poskytnutí Služby z hlediska jeho platební schopnosti, podanou prostřednictvím webového rozhraní Eshopu a takovou žádost schválit či neschválit dle své vlastní úvahy, a to bez nutnosti vysvětlení schválení či neschválení Zákazníkovi.
 3. Poskytovatel je povinen uhradit Obchodníkovi Úplatu za postoupení způsobem a v termínech uvedených v těchto VOPO a ve Smlouvě o poskytování služby Twisto.
 4. Poskytovatel je oprávněn realizovat marketingové kampaně či akce zahrnující informace o dostupnosti Služby Twisto v rámci Eshopu, tj. uvést název Eshopu a/nebo Obchodníka v rámci takové marketingové kampaně či akce.
 5. Poskytovatel je povinen určit Kontaktní osobu Poskytovatele.
 1. Pokud Poskytovatel schválí na žádost a se souhlasem Zákazníka použití Služby Twisto a toto sdělí prostřednictvím webového rozhraní Eshopu Zákazníkovi, dochází bezprostředně poté, co Zákazník obdrží oznámení ze strany Obchodníka o uzavření konkrétní Kupní smlouvy, k postoupení Pohledávky (včetně jejího příslušenství a práv s ní spojených) z této konkrétní Kupní smlouvy z Obchodníka na Poskytovatele.
 2. Obchodník prohlašuje, že každá postupovaná Pohledávka je platným dluhem Zákazníka, že Obchodníkovi nejsou známy žádné námitky Zákazníka, které by mohl vůči Pohledávce či osobě Obchodníka, jakožto postupitele, uplatnit, a které by měly vliv na výši či existenci Pohledávky.
 3. Poskytovatel je povinen zaplatit Obchodníkovi Úplatu za postoupení, a to prostřednictvím Vypořádání v nejbližší následující Den vypořádání, avšak nejdříve po odeslání Zboží Zákazníkovi ze strany Obchodníka.
 4. Za poskytnutí Služby je Obchodník povinen zaplatit Poskytovateli Marži vyjádřenou jako peněžní částku v korunách českých s tím, že Marže je splatná dle dohody mezi Poskytovatelem a Obchodníkem.
 5. Riziko nesplacení Pohledávky Zákazníkem nese Poskytovatel (platební riziko Zákazníka). Poskytovatel není oprávněn odstoupit od jednotlivého postoupení Pohledávky z důvodu, že Zákazník Pohledávku neuhradí, a to ani z důvodu, že je Zákazník v úpadku. Ustanovení §1885 Občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Bez ohledu na ustanovení odstavce 5. odpovídá Obchodník za existenci Pohledávky. Pokud bude nárok Poskytovatele v příslušném nalézacím či vykonávacím řízení odmítnut či zamítnut z důvodu, že Pohledávka vůči Zákazníkovi nevznikla či zcela nebo z části zanikla z důvodů na straně Obchodníka či z důvodů na straně Zákazníka, které tu byly již v době postoupení Pohledávky a které byly Obchodníkovi známy, je Obchodník povinen (i) vrátit celou Úplatu za postoupení a (ii) uhradit Poskytovateli částku rovnající se výši sankčních poplatků a penále dle VOPZ, na které by vzniknul Poskytovateli vůči Zákazníkovi nárok za dobu, než se Poskytovatel dozvěděl o neexistenci či právní nevymahatelnosti Pohledávky.
 7. Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoli pochybností sjednávají, že předmětem postoupení nejsou kromě Pohledávky žádná další práva a povinnosti Obchodníka z Kupní smlouvy.

Zpracování osobních údajů

 1. Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji Zákazníků Obchodníka v souladu s těmito VOPO. Tyto VOPO jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).
 2. Poskytovatel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů Poskytovatelem.
 3. Poskytovatel se zavazuje, že zajistí plnění povinností vyplývajících z Nařízení a obecně závazných právních předpisů, zejména tím, že zajistí prokazatelné seznámení oprávněných osob a ostatních svých zaměstnanců a dalších oprávněných osob poskytujících služby Obchodníkovi s povinností mlčenlivosti a ostatními příslušnými povinnostmi dle právních předpisů.
 4. V případě zjištění narušení zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů, poskytnutých Obchodníkem, neoprávněného nebo nahodilého přístupu k těmto osobním údajům, zničení či ztráty, neoprávněného přenosu, nebo jiného neoprávněného zpracování nebo zneužití, je Poskytovatel povinen bezodkladně informovat Obchodníka a je povinen bezodkladně přijmout opatření k odstranění závadného stavu.
 5. Poskytovatel a Obchodník se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace zpracování osobních údajů, a to zejména v případě jednání se subjekty údajů, Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.
 6. Poté, kdy Zákazník požádá o poskytnutí Služby Twisto, umožní Obchodník Poskytovateli identifikaci Zákazníka poskytnutím jeho osobních údajů. Poskytovatel je oprávněn získat přístup k relevantním údajům Zákazníka (zahrnující zejména, nikoliv výlučně, jméno a příjmení, email, adresu pobytu a telefonní číslo) tak, aby mohl provést hodnocení schopnosti Zákazníka uhradit Pohledávku.
 7. Na základě identifikace Zákazníka provede Poskytovatel jeho vyhodnocení (scoring) a schválení či neschválení poskytnutí Služby Twisto, dle své volné úvahy.

Odstoupení od Kupní smlouvy Zákazníkem

 1. Obchodník je povinen sdělit Poskytovateli bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od příslušného úkonu Zákazníka vůči Obchodníkovi, že Zákazník učinil úkon směřující k odstoupení od Kupní smlouvy (dále jen „Odstoupení od Kupní smlouvy“).

Odstoupení od Kupní smlouvy do 14 dnů do doručení Zboží

 1. Pokud došlo k Odstoupení od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží Zákazníkovi a toto je oznámeno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v odstavci 1 tohoto článku, ruší se bez dalšího postoupení Pohledávky k okamžiku doručení takového písemného oznámení Obchodníka Poskytovateli a Obchodník je povinen vrátit Poskytovateli celou Úplatu za postoupení. Povinnost vrátit Poskytovateli celou Úplatu za postoupení vzniká Obchodníkovi okamžikem vrácení nepoškozeného Zboží Zákazníkem Obchodníkovi.
 2. Pokud Poskytovatel neobdrží do 48 hodin od uplynutí lhůty 14 dnů od doručení Zboží Zákazníkovi od Obchodníka žádnou zprávu, zda k Odstoupení od Kupní smlouvy došlo či nikoli, platí, že k Odstoupení od Kupní smlouvy nedošlo, a Poskytovatel je oprávněn vymáhat plnění Pohledávky po Zákazníkovi.
 3. Pokud k Odstoupení od Kupní smlouvy došlo, ale toto není Obchodníkem oznámeno Poskytovateli ve lhůtě dle odstavce 1 tohoto článku, postoupení Pohledávky se ruší ke dni nejbližšího Vypořádání a Obchodník je povinen (i) vrátit Poskytovateli Úplatu za postoupení v plné výši; (ii) Obchodník je povinen uhradit Poskytovateli částku až do výše částky rovnající se součtu sankčních poplatků, úroků a penále vypočtených dle VOPZ, na které by vznikl Poskytovateli vůči Zákazníkovi nárok za dobu, než se Poskytovatel dozvěděl o Odstoupení od Kupní smlouvy, a to v případě, že Obchodník Poskytovateli opakovaně neoznámí Odstoupení od Kupní smlouvy.

Odstoupení od Kupní smlouvy po uplynutí 14 dnů od doručení Zboží

 1. Pokud dojde k Odstoupení od Kupní smlouvy po uplynutí 14 dnů od doručení Zboží, a nejedná se o zjevně opožděný úkon odstoupení bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od dne doručení Zboží Zákazníkovi, je Obchodník povinen o takovém Odstoupení od Kupní smlouvy do 48 hodin informovat Poskytovatele.
 2. Pokud došlo k Odstoupení od Kupní smlouvy po lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží a toto je oznámeno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v odstavci 5 tohoto článku, ruší se postoupení Pohledávky v okamžiku, kdy Obchodník uzná reklamaci Zákazníka. Obchodník je v tomto případě povinen vrátit Poskytovateli Úplatu za postoupení v plné výši. V případě, že Obchodník reklamaci Zboží neuzná, Poskytovatel má nárok dále vymáhat Pohledávku po Zákazníkovi.
 3. Pokud došlo k Odstoupení od Kupní smlouvy po lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží Zákazníkovi a Zákazník již uhradil Pohledávku Poskytovateli, naloží Poskytovatel s obdrženým plněním dle pokynu Obchodníka, tj. dle pokynu Obchodníka buď přijaté plnění vrátí Zákazníkovi, nebo jej vydá Obchodníkovi.
 1. Pokud došlo k Odstoupení od Kupní smlouvy z jakéhokoliv důvodu, zůstává zachován nárok Poskytovatele na Marži. Obchodník je povinen Marži Twistu zaplatit, respektive není oprávněn požadovat její vrácení, pokud k úhradě Marže již došlo.

Vypořádání

 1. Vypořádání bude uskutečněno v Den vypořádání.
 2. Postupitel a Obchodník se dohodli, a souhlasí s tím, že v rámci Vypořádání dojde mezi Obchodníkem a Poskytovatelem k započtení všech jejich vzájemných splatných i nesplatných pohledávek, které vznikly nejpozději do konce dne předcházejícího Dni vypořádání.
 3. Rozdíl, který vznikne po započtení vzájemných pohledávek, bude Obchodníkem či Poskytovatelem, jak vyplyne z povahy věci, uhrazen v Den vypořádání bezhotovostním převodem na bankovní účet určený ve Smlouvě o poskytování služby Twisto. Dluh odpovídající rozdílu po započtení vzájemných pohledávek je tedy splněn připsáním peněžní částky odpovídající tomuto rozdílu na bankovní účet druhé smluvní strany.
 4. Výpočet Vypořádání provádí Poskytovatel v rámci sdíleného webového rozhraní, kde je výsledek výpočtu nejpozději do konce Dne vypořádání zpřístupněn Obchodníkovi.

Řešení sporů

 1. Veškeré spory, které vzniknou na základě veškerých smluvních vztahů mezi Obchodníkem a Společností, nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy nebo v souvislosti s jejich neplatností nebo v souvislosti s vydáním bezdůvodného obohacení mezi Poskytovatelem a Obchodníkem budou s konečnou platností rozhodovány u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se Službou Twisto se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy.
 2. Poskytovatel a Obchodník se zavazují zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se smluvního vztahu mezi nimi.
 3. Je‑li nebo stane‑li se některé z ustanovení těchto VOPO neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto VOPO nabývají účinnosti dne 4. června 2018.