Twisto payments a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

Prohlášení o ochraně osobních údajů - TelcoScore

Informace od poskytovatelů mobilní služby

Službu TelcoScore veřejně nabízí a poskytuje společnost Společnost pro informační databáze, a.s. (dále jen „SID“), IČ 26118513 se sídlem Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6169. Služba TelcoScore spočívá v poskytnutí informace o bonitě a důvěryhodnosti uživatelů služeb elektronických komunikací, tedy jedná se o vytvoření určité matice, která může indikovat Vaši platební morálku, a to z pohledu toho, jak využíváte služby elektronických komunikací (viz informace níže o tom, jaká data mohou být použita pro výpočet agregované informace). Operátorem se rozumí poskytovatel služeb elektronických komunikací, který zpracovává osobní údaje o svých zákaznících a uživatelích služeb elektronických komunikací či jiných služeb, včetně údajů vznikajících v rámci poskytování služeb elektronických komunikací. Operátoři poskytující informace o platební schopnosti jsou: T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681 se sídlem Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336 se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, a virtuálnímu operátorovi O2 Family, s.r.o., IČO 24215554 se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 (100% dceřiná společnost O2 Czech Republic a.s.), Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001 se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 (dále jen „Operátoři“).

Vznést dotaz na Vaši bonitu a důvěryhodnost mohou pouze subjekty, které uzavřely se SID smlouvu o poskytování služby TelcoScore. Jedná se zejména o společnosti, které poskytují úvěry či jiná opakující se plnění.

Twisto payments a.s., IČ: 01615165, se sídlem Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8 (dále jen „Twisto“), uzavřela se SID smlouvu o poskytování služby TelcoScore.

Twisto je oprávněna získat od Operátora/Operátorů informaci o Vaší bonitě a důvěryhodnosti (formou agregované informace) z údajů zpracovávaných Operátorem/Operátory pouze na základě Vámi uděleného souhlasu s předáním Vašeho telefonního čísla a/nebo rodného čísla Operátorovi/Operátorům.

pouze na základě Vámi uděleného souhlasu s předáním Vašeho telefonního čísla a/nebo rodného čísla Operátorovi/Operátorům.

Agregovaná informace vyjadřuje míru Vaší bonity a důvěryhodnosti a je pouze jedním z faktorů určujících, zda s Vámi Twisto uzavře smlouvu. Sama o sobě tato agregovaná informace není určující pro rozhodnutí o uzavření či neuzavření smlouvy s Vámi.

Pro výpočet agregované informace, kterou Twisto od Operátora obdrží, mohou být použita následující data: (a) data související s druhem a způsobem užití poskytovaných služeb (např. druh tarifu, jak často voláte), (b) množství poskytovaných služeb (např. průměrně provolané minuty, počet SMS zpráv), (c) výše zakoupeného kreditu v případě předplacených služeb. Koeficient může rovněž zohlednit údaje o výši plateb za paušální služby, platební morálce a případně informaci o délce prodlení a neuhrazené částce. Údaje využívané pro výpočet koeficientů jsou údaje zpracovávané Operátorem za posledních nejvýše 12 měsíců před dnem podání dotazu Twisto Operátorovi/Operátorům.

JAK TO FUNGUJE

Nemáte zatím žádnou kreditní historii u banky (předchozí úvěr, kreditní karta)? Ale aktivně užíváte moderní telekomunikační služby a platíte za ně včas? Nebo Vám třeba zaměstnavatel svěřil služební mobil?

To může být pro banku jedno z kritérií, které může pomoci k rychlejšímu posouzení Vaší bonity a důvěryhodnosti a Vám usnadnit přístup k úvěru. Využití může být ale i třeba v případě pokud si chcete pronajmout byt a nechcete dokládat své příjmy.

SID je z pohledu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), v pozici zpracovatele ve smyslu čl. 4 odst. 8 a každý z jednotlivých Operátorů je v pozici správce ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 7.

Právo na informace o zpracovávaných osobních údajích

Každý subjekt údajů má ve smyslu čl. 15 GDPR nárok na přístup ke svým osobním údajům a informacím. Můžete se nás tedy dotázat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme. Plnění povinností vyplývajících z GDPR ve vztahu ke službě TelcoScore plní ve vztahu k jednotlivým subjektům údajů zpracovatel, tedy společnost SID, kterou můžete kontaktovat na info@sid.cz. SID však zpracovává jen údaje o uskutečněných dotazech. Nemůže Vám tedy poskytnout Vaše TelcoScore, které dosud nebylo předmětem dotazu.

Vedle toho máte možnost kontaktovat i jednotlivé Operátory – více informací naleznete na webových stránkách Operátorů.

Pokud máte podezření, že na naší straně došlo k porušení některé z povinností stanovené v GDPR, můžete se na nás obrátit, abychom Vám záležitost vysvětlili, odstranili nepatřičný stav provedením opravy, doplněním nebo likvidací údajů. Odstranění nebo opravu provedeme v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. V případě, že Vám naše řešení nebude postačovat, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě.