Twisto payments a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

Twisto karta

Pro klienty, kteří smlouvu uzavřeli do dne 1. 6. 2020 účinné ode dne 1. 8. 2020
Pro klienty, kteří smlouvu uzavřeli ode dne 24. 7. 2020 účinné ode dne uzavření smlouvy

  1. Výklad pojmů
    1. AML Zákon“ znamená zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
    2. Obchodní podmínky“ jsou tyto obchodní podmínky společnosti Twisto k Twisto kartě.
    3. Smlouva o Twisto účtu“ znamená smlouvu mezi společností a Zákazníkem, jejíž předmětem je poskytnutí služby Twisto účet a souvisejících služeb.
    4. Twisto“, „společnost Twisto“ nebo „Společnost“ znamená společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem na adrese Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085.
    5. Twisto karta”, „karta“ nebo „platební karta“ je platební karta Mastercard vystavená ve virtuální nebo fyzivké podobě Zákazníkovi v souvislosti s těmito podmínkami.
    6. Twisto účet“ (dříve také „Nákupní účet“) je platební účet ve smyslu Zákona o platebním styku, jehož prostřednictvím můžete platit své faktury, hradit své nákupy uskutečněné online ve vybraných e‑shopech nebo provádět nákupy Twisto Kartou, a který může být Zákazníkem využívána v režimu „Online“, „Standard“ nebo „Premium“, jak jsou tyto jednotlivé režimy poskytování služby Twisto účet podrobně specifikovány v Obchodních podmínkách k Twisto účtu.
    7. Zákazník“ je fyzická osoba, která má jako nepodnikatel zájem o využití platebních služeb nabízených společností Twisto a uzavřela se společností Twisto Smlouvu k službě Twisto účet.
    8. Zákon o platebním styku“ je zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
    9. ZSÚ“ znamená zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Twisto Karta a obecná ustanovení
    1. Výstavcem (vydavatelem) Twisto karty je společnost Twisto.
    2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Zákazníka a společnosti Twisto v souvislosti s Twisto kartou.
    3. Majitelem Twisto karty je společnost Twisto. Zákazník je pouze držitelem Twisto karty.
    4. Držitel Twisto karty je ten, pro kterého byla vydána. Kartu smí používat jen její držitel. Při převzetí Twisto karty je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost balení Twisto karty. V případě, že je balení Twisto karty viditelně poškozeno, je Zákazník povinen odmítnout Twisto kartu převzít.
    5. Twisto karta může být vystavena Zákazníkovi společnosti Twisto, který je – nebo se nejpozději současně s vystavením Twisto karty stane Zákazníkem.
    6. Twisto Karta se vystavuje na žádost Zákazníka podanou ze zabezpečeného prostředí Twisto účtu. Společnost Twisto na základě posouzení žádosti rozhodne, zda žádost akceptuje, a Twisto Kartu vystaví. Zákazník nemá na vystavení Twisto Karty právní nárok.
    7. Pokud společnost Twisto žádost o vystavení Twisto karty akceptuje, sdělí to Zákazníkovi prostřednictvím zabezpečeného prostředí Twisto účtu. Společnost Twisto poskytne virtuální Twisto kartu do prostředí Twisto účtu a v případě požadavku na zaslání fyzické Twisto karty vám Twisto kartu zašle poštou popř. zásilkou prostřednictvím kvalifikované kurýrní služby.
    8. K používání Twisto karty obvykle potřebujete osobní identifikační číslo (PIN). PIN ke Twisto kartě si můžete zvolit ve své Twisto aplikaci. Zobrazení PINu není možné.
    9. Aktivací Twisto karty uzavírá Zákazník smlouvu o vedení Twisto karty, která je tvořena těmito Obchodními podmínkami, a případně dalšími smluvními ujednáními mezi společností Twisto a Zákazníkem, je uzavřena souhlasem s těmito Obchodními podmínkami a případně dalšími smluvními ujednáními mezi společností Twisto a Zákazníkem, jsou‑li společností Twisto Zákazníkovi zpřístupněny jako návrh smlouvy o vedení Twisto karty.
    10. Fyzická Twisto karta má stanovenou dobu platnosti pět (5) let. Před koncem doby její platnosti vám společnost Twisto automaticky zašle novou Twisto kartu, která bude platná prvním dnem po ukončení platnosti Twisto karty stávající.
    11. Twisto Karta je platební karta Mastercard určená pro provádění bezhotovostních transakcí u obchodníků akceptujících platby kartami Mastercard. Určité druhy plateb, například platby za hazard, pornografii, splátky úvěru a platby za finanční produkty podobného charakteru mohou být znemožněny na základě jednostranného rozhodnutí společnosti Twisto. Zákazníkovi není poskytována žádná garance ohledně akceptace Twisto karty konkrétním obchodníkem. Twisto kartu není možné použít pro výběry hotovosti z bankomatu či obdobné transakce.
    12. Uzavřením smlouvy o vedení Twisto karty berete na vědomí pravidla platebního schématu Mastercard.
    13. Společnost Twisto si vyhrazuje právo kdykoli omezit či pozastavit poskytování služeb spojených s Twisto kartou, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Zákazníka nebo společnosti Twisto.
    14. Právní vztah mezi Twisto a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.
    15. Právní vztah mezi Zákazníkem a společností Twisto se ve vztahu k Twisto kartě řídí smlouvou o Twisto kartě, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky, a Smlouvou o Twisto účtu.
    16. Součástí těchto Obchodních podmínek je Ceník poplatků dostupný na adrese https://www.twisto.cz/podminky/cenik/. Zákazník je povinen v případech uvedených v Ceníku poplatků zaplatit společnosti Twisto příslušný poplatek. Úhrada poplatku proběhne automaticky tak, že příslušná částka bude Zákazníkovi odečtena z jeho Twisto Účtu.
    17. V souvislosti s Twisto kartou mohou být poskytovány doplňkové služby, jako je například cestovní pojištění. O možnosti zakoupení doplňkových služeb budete informováni prostřednictvím vašeho Twisto účtu. Uzavřením smlouvy o Twisto kartě pověřujete společnost Twisto, aby poskytla osobě zajišťující doplňkové služby informace o Vás jako o Zákazníkovi potřebné pro poskytnutí doplňkové služby.
    18. Jako držitel Twisto karty máte právo zaregistrovat se jako uživatel programu Mastercard Priceless Specials. V případě věrnostního programu „Mastercard Priceless Specials“ vás chceme informovat, že informace o Twisto kartou (Mastercard) provedených transakcích (např. místo, datum, částka transakce apod.) poskytuje společnost Twisto společnosti Mastercard Europe SA a s tím, že společnost MasterCard bude tyto údaje zpracovávat pro účely věrnostního programu „Mastercard Priceless Specials“ viz. podmínky programu uveřejněné na internetových stránkách věrnostního programu.
  3. Platební limit a používání karty
    1. Twisto karta je platební prostředek, který je propojen Twisto účtem Zákazníka. Prostřednictvím Twisto karty Zákazník může používat pouze prostředky, které má k dispozici na Twisto účtu. Celkový limit pro použití karty proto odpovídá zůstatku na Twisto účtu. Tento zůstatek nicméně nemusí zohlednit poslední dosud nezaúčtované transakce. Proto Zákazník při používání Twisto karty musí přihlížet také ke svým provedeným, ale ještě nezaúčtovaným transakcím, aby Zákazníkovi na účtu nevznikl nepovolený záporný zůstatek (nepovolené překročení).
    2. Transakce provedené Twisto kartou jsou zaúčtovány na Twisto účtu obvykle ve lhůtě 1 až 15 dnů podle druhu platby. Maximální lhůtou pro zaúčtování transakce je 30 dnů. Do doby zaúčtování platby se původně autorizovaná částka může ve specifických případech na základě informace od příjemce platby (např. obchodníka) změnit, vždy však jen dle podmínek, které si Zákazník v rámci smluvního jednání (např. nákupu) odsouhlasili s příjemcem platby (např. obchodníkem).
    3. V případě, že v souvislosti s používáním karty Zákazník obdrží od třetí strany finanční prostředky (např. v případě vrácení peněz od obchodníka), tyto finanční prostředky budou zákazníkovi vráceny na platební účet, který je na jeho jméno veden v Evropském hospodářském prostoru nebo poskytnuty ve formě kreditů v rámci Twisto účtu.
    4. Jednotlivé transakce uskutečněné Zákazníkem budou evidovány v rámci Twisto účtu a společnost Twisto je v rámci Twisto účtu identifikuje mimo jiné datem realizace transakce a datem zaúčtování transakce.
    5. Za platby kartou u obchodníka mimo EU může příjemce platby Zákazníkovi účtovat své poplatky. Tyto poplatky je Zákazník povinen uhradit společnosti Twisto.
    6. Pokud při platbách kartou Zákazník použije aplikaci poskytnutou třetí stranou (např. digitální peněženka), společnost Twisto neodpovídá za použití takové aplikace ani za informace, které obdržíte jejím prostřednictvím.
    7. Nesprávně zaúčtované transakce či poskytované služby může Zákazník reklamovat. Reklamovat transakci může Zákazník pouze bez zbytečného odkladu po jejím zaúčtování, a to zejména s ohledem na pravidla platebního schématu Mastercard. V opačném případě bude reklamace společností Twisto zamítnuta pro opožděnost. Za reklamaci bez zbytečného odkladu se považuje taková reklamace, která je společnosti Twisto doručena nejpozději do 30 dní po zaúčtování transakce.
    8. Pro zadání reklamace je nutno použít reklamační formulář umístěný na internetových stránkách společnosti Twisto www.twisto.cz. Postup společnosti Twisto při vyřizování reklamací se řídí Reklamačním řádem společnosti Twisto a těmito Obchodními podmínkami. Společnost Twisto poskytne Zákazníkovi odpověď na reklamaci v souvislosti se smlouvou o vedení Twisto karty do 15 pracovních dnů od jejího obdržení. Brání‑li společnosti Twisto překážka nezávislá na její vůli odpovědět na reklamaci ve lhůtě 15 dní, společnost Twisto to sdělí Zákazníkovi v této lhůtě s uvedením dané překážky, a Zákazníkovi odpoví nejpozději do 35 pracovních dnů po dni obdržení stížnosti nebo reklamace. Na žádost Zákazníka společnost Twisto poskytne odpověď na reklamaci v listinné podobě.
    9. Odpovědnost za škodu a odpovědnost za zneužití Twisto karty se řídí platnou legislativou. Pro vyloučení pochybností se za autorizované platební transakce (tedy za transakce, na jejichž základě nemůže zákazník uplatnit vůči společnosti Twisto nárok na náhradu jakékoliv škody či újmy) považují zejména úkony provedené Zákazníkem a jím odsouhlasené s použitím kteréhokoliv z následujících jednoznačných identifikátorů:
      1. PIN
      2. 3D Secure kód
      3. Biometrické ověření identity Zákazníka
      4. Vlastnoruční podpis Zákazníka v individuálních případech.
    10. Za autorizované platební transakce se považují rovněž ty transakce, které jsou prováděny z podnětu příjemce platby s uvedením příslušných údajů odpovídajících kartě Zákazníka. Za autorizovanou platební transakci je rovněž považována platební transakce provedená virtuálně převedenou Twisto kartou do aplikace v jiném platebním prostředku (např. mobilní telefon).
    11. U devizových obchodů bude použit k přepočtu aktuální směnný kurz společnosti Twisto zveřejněný na internetových stránkách Twisto https://www.twisto.cz/kurzovni-listek/. Společnost Twisto je oprávněna jednostranně a bez předchozího oznámení měnit směnný kurz podle vývoje na trhu, a to i vícekrát během jednoho dne. Konkrétní aktuální směnný kurz se může lišit podle aktivovaného tarifu Twisto účtu. Společnost Twisto je také oprávněna stanovit různá pásma směnných kurzů, a to zejména s ohledem na měsíční objem transakcí Zákazníka. Aktuální kurzovní lístek Twisto pro daný čas, stejně tak historické kurzy jsou publikovány na https://www.twisto.cz/kurzovni-listek/.
    12. V případě zaúčtování kreditní transakce v souvislosti s Twisto kartou (například v případě vrácení platby od obchodníka) má společnost Twisto právo příslušnou připsanou částku započíst proti jakýmkoliv závazkům Zákazníka vůči společnosti Twisto a to i dosud nesplatným a Zákazník s tímto započtením výslovně souhlasí. Pokud k započtení (zcela nebo zčásti) nedojde, společnost Twisto zašle připsanou částku na platební účet Zákazníka vedený v Evropském hospodářském prostoru nebo bude zákazníkovi připsána na Twisto účet ve formě kreditů.
  4. Bezpečnost při používání platební karty
    1. Dodržování pravidel bezpečnosti používání Twisto karty a ochrana bezpečnostních prvků popsaných níže je zcela zásadní, aby společnost Twisto mohla zabránit jejich zneužití, případně toto riziko minimalizovat. Úmyslné i neúmyslné porušení těchto bezpečnostních pravidel je porušením povinnosti používat Twisto kartu v souladu se sjednanými podmínkami z hrubé nedbalosti a za škodu způsobenou jejím zneužitím v takovém případě nebude společnost Twisto odpovídat.
    2. Aby Zákazník předešel neoprávněnému použití Twisto karty, je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla, především povinnost uchovávat svůj PIN nebo jiný bezpečnostní kód v tajnosti (zejména nepsat PIN na platební kartu, její obal nebo jiný předmět, který nosíte společně s platební kartou, chránit zadávání PIN před odpozorováním z okolí apod.) a dále povinnost jednat tak, aby nedošlo k odcizení, ztrátě nebo zneužití vaší platební karty. Je také nutné, aby Zákazník svou Twisto kartu chránili před poškozením. Zákazník nesmí sdělovat údaje o platební kartě na základě výzev doručených poštou, e‑mailem, na sociálních sítích apod. Žádné takové výzvy společnost Twisto nikdy nečiní, vždy se tedy jedná o podvodné výzvy, na které se Zákazníkovi zakazuje odpovědět. Při platbách kartou přes internet se Zákazník zavazuje používat pouze taková technická zařízení, které není veřejně přístupné (např. ne počítač v internetové kavárně) nebo které není Zálazníkovi neznámé. Zálkazník se tak zavazuje vždy používat vlastní technická zařízení nebo zařízení, jehož bezpečnost Zákazník před jeho užitím spolehlivě ověřili. Na daném zařízení se Zákazník zavazuje používat vždy aktuální, výrobcem podporované verze operačního systému, bezpečnostních programů (antiviru, firewallu) a internetového prohlížeče. Na svém technickém zařízení ise Zákazník zavazuje instalovat a používat programy jen z důvěryhodných a ověřených zdrojů.
    3. Zákazník se pro minimalizaci případné škody při neoprávněném použití platební karty zavazuje, že společnosti Twisto bez zbytečného odkladu po zjištění ohlásí ztrátu Twisto karty, její odcizení nebo podezření na zneužití platební karty nebo PIN. To může Zákazník učinit na zákaznické lince společnosti Twisto nebo prostřednictvím webových stránek společnosti Twisto či Twisto aplikace. Při nahlašování je Zákazník povinen sdělit veškeré okolnosti, které souvisejí se ztrátou, odcizením nebo podezřením na zneužití platební karty nebo PIN. V případě podezření na zneužití platební karty může společnost Twisto snížit limity pro použití Twisto karty nebo může Zákazníka vyzvat k jejímu okamžitému vrácení. Zákazník je povinen této výzvě bez zbytečného odkladu vyhovět.
    4. Po ohlášení ztráty, odcizení nebo podezření na zneužití platební karty nebo PIN společnost Twisto Zákazníkovi Twisto kartu neprodleně zablokuje. Pokud společnost Twisto bude mít důvodné podezření na zneužití Twisto karty, může Twisto kartu zablokovat i bez předchozího ohlášení. Pokud společnost Twisto vyhodnotí, že pominul důvod pro blokaci Twisto karty, umožní co nejdříve její opětovné používání nebo vydá novou Twisto kartu.
  5. Veřejnoprávní povinnosti
    1. Společnost vydá Twisto kartu pouze Zákazníkovi, který splní předpoklady, které vyplývají především ze Zákona o platebním styku, ZSU a AML Zákona.
  6. Sankce
    1. Zákazník bere na vědomí, že neuhradí‑li Společnosti jakoukoli dlužnou částku v určené lhůtě, bude společnost Twisto nucena dlužnou částku vymáhat, a to i prostřednictvím externích subjektů. V souvislosti s vymáháním dlužné částky mohou vzniknout další náklady, které je povinen hradit Zákazník, a které budou účtovány ve výši aktuální v okamžiku vymáhání dlužné částky.
  7. Informace pro spotřebitele
    1. Kontrola dodržování pravidel poskytování finančních služeb ve smyslu §1842 Občanského zákoníku je svěřena správním úřadům vykonávajícím státní dozor nebo dohled nad jednotlivými poskytovateli, a to České národní bance, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz/cs/index.html, v souladu s ustanovením §135 ZSU, a dále také po přechodné období České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz, v souladu s ustanovením §173 ZSU.
    2. Přijetím těchto Obchodních podmínek Zákazník souhlasí s použitím internetu (prostředků komunikace na dálku) při uzavírání smlouvy se společností Twisto. Veškeré náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku (např. náklady internetového připojení) si Zákazník hradí z vlastních prostředků.
    3. Společnost nevytváří garanční fond.
    4. Zákazník souhlasí, aby společnost Twisto zaznamenávala a archivovala veškerou vzájemnou komunikaci. Současně Zákazník souhlasí s tím, že takovéto záznamy mohou sloužit jako důkazní) prostředky v soudním, správním či obdovném řízení. Zaznamenávat a archivovat může společnost Twisto také kopie veškerých informací a dokladů, které obdrží od vás nebo třetích osob v souvislosti s obchody, případně službami.
    5. Zákazník má možnost obrátit se v případě sporu vzniklého v souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním spotřebitelského úvěru na finančního arbitra (Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, http://www.finarbitr.cz/). Společnost dává přednost mimosoudnímu řešení případných sporů. Stížnosti lze podat e‑mailem na adresu dotaz@twisto.cz nebo písemně na adresu Twisto payments a.s., Praha 1 - Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00 Odpověď se sdělením a odůvodněním vyřízení stížností je zasílána stěžovateli ve lhůtě 30 dnů v písemné formě. Stížnost lze podat rovněž České národní bance, Na Příkopě 28, Praha 1, která je orgánem dohledu nad činností poskytovatelů finančních služeb. ČNB nemá kompetence rozhodnout spor mezi stěžovatelem a společností Twisto. Stěžovatel může právo na plnění uplatnit i podanou žalobou v rámci občanského soudního řízení u věcně a místně příslušného soudu. Ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací vykonává působnost i Veřejný ochránce práv, http://www.ochrance.cz/. Podnět lze dát písemně nebo ústně do protokolu a nepodléhá poplatku.
    6. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  8. Ukončení smluvního vztahu
    1. Zákazník má jako spotřebitel právo od smlouvy o vedení Twisto karty písemně odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o vedení Twisto karty. Odstoupení od smlouvy o vedení Twisto karty je Zákazník povinen odeslat společnosti Twisto v písemné podobě na adresu Twisto payments a.s., Praha 1 - Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, nebo emailem na adresu dotaz@twisto.cz. Odstoupením od smlouvy se smlouva o vedení Twisto karty od počátku ruší. Společnost Twisto nemá právo požadovat po Zákazníkovi žádné další plnění v případě odstoupení od smlouvy, kromě částek uvedených v čl. 8.5 níže a s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených společností Twisto orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy, pokud tyto poplatky byly zaplaceny.
    2. Smlouvu o vedení Twisto karty je Zákazník oprávněn kdykoliv písemně vypovědět bez uvedení důvodu, a to s účinností 1 měsíc ode dne doručení výpovědi na adresu společnosti Twisto nebo emailem na adresu dotaz@twisto.cz. Výpověď není ze strany společnosti Twisto nijak zpoplatněna.
    3. Společnost Twisto je oprávněna Zákazníkovi kdykoliv deaktivovat Twisto kartu a písemně nebo emailem vypovědět smlouvu o vedení Twisto karty s výpovědní lhůtou 2 měsíce, a to rovněž bez uvedení důvodu, pokud zákon nevyžaduje sdělení důvodu. Výpovědní doba začíná dnem doručení výpovědi a končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy Vám byla výpověď doručena.
    4. Smlouva o vedení Twisto karty je ukončena také v případě ukončení Smlouvy o vedení Twisto účtu, a to ke dni účinnosti ukončení Smlouvy o vedení Twisto účtu.
    5. V případě ukončení smlouvy jsou si smluvní strany povinny vyrovnat existující závazky. Dojde‑li k ukončení smluvního vztahu, je Zákazník povinen uhradit čerpané peněžní prostředky, případné poplatky a smluvní pokuty (za období ode dne uzavření smlouvy o vedení Twisto karty do účinnosti ukončení smlouvy o vedení Twisto karty) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti ukončení smluvního vztahu. Pokud dlužnou částku neuhradíte ani v této 30ti denní lhůtě, vzniká společnosti Twisto nárok na následující plnění:
      1. zákonné úroky z prodlení (dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. či jiného právního předpisu účinného v okamžiku jejich uplatnění) za každý den prodlení,
      2. účelně vynaložené náklady, jejichž přehled a způsob výpočtu je uveden v Obchodních podmínkách k Twisto účtu
      3. smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níže je Zákazník v prodlení. Tato smluvní pokuta nesmí být vyšší než 200 000,- Kč a nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a aktuálního limitního rámce.
  9. Závěrečná ustanovení
    1. Společnost je oprávněna jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky v celém jejich rozsahu. Zákazník musí být o takovéto změně informován prostřednictvím (i) internetových stránek společnosti Twisto a mobilní aplikace nebo (ii) prostřednictvím Kontaktní e-mailové adresy s předstihem alespoň 2 měsíců před účinností nového znění Obchodních podmínek. V případě, že Zákazník s novým zněním Obchodních podmínek nebude souhlasit, má právo v této lhůtě nové Obchodní podmínky výslovně odmítnout, a to písemně nebo e‑mailem na adrese dotaz@twisto.cz. V takovém případě se smluvní vztah založený touto Smlouvou o Twisto účtu řídí dříve účinnými Obchodními podmínkami a tento smluvní vztah je doručením nesouhlasu vypověděn s výpovědní lhůtou dva měsíce. Pokud Zákazník nové Obchodní podmínky neodmítne, platí, že s novou podobou Obchodních podmínek vyjádřil souhlas.
    2. Jsou‑li, nebo stanou‑li se některá z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatnými nebo neúčinnými, taková neplatná ustanovení nahradí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.