Twisto payments a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

Twisto karta (Wirecard)

Pro klienty, kteří smlouvu uzavřeli do dne 1. 6. 2020 účinné ode dne 1. 8. 2020
Pro klienty, kteří smlouvu uzavřeli ode dne 24. 7. 2020 účinné ode dne uzavření smlouvy

 1. Výklad pojmů
  1. „AML Zákon“ znamená zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
  2. „Twisto“, „společnost Twisto“ nebo „Společnost“ znamená společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem na adrese Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085.
  3. „Twisto Karta”, „karta“ nebo „platební karta“ je platební karta Mastercard vystavená Zákazníkovi v souvislosti s těmito podmínkami. Twisto Kartou se rozumí i bezkontaktní platební prostředek – náramek.
  4. „Twisto účet“ (dříve také „Nákupní účet“) je služba, jejímž prostřednictvím můžete platit své složenky a faktury, provádět platební příkazy a/nebo hradit své nákupy uskutečněné online ve vybraných e‑shopech.
  5. „Wirecard“ znamená společnost Wirecard Card Solutions Limited, se sídlem 3rd Floor, Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, NE1 Newcastle upon Tyne, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
  6. „Zákazník“ je fyzická osoba – nepodnikatel, která má zájem o využití platebních služeb nabízených společností Twisto.
  7. „ZSU“ znamená zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění.
 2. Twisto Karta a obecná ustanovení
  1. Výstavcem Twisto Karty je Wirecard. Společnost Wirecard je při úkonech vůči Zákazníkovi a při jednání se Zákazníkem zastoupena společností Twisto.
  2. Mezi společností Twisto a Wirecard byla uzavřena obchodní smlouva, na jejímž základě zejména Wirecard vystavuje klientům společnosti Twisto Twisto Kartu a zajišťuje zpracování karetních transakcí a společnost Twisto zastupuje Wirecard při provádění zákaznického servisu ve vztahu k Twisto Kartě.
  3. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Zákazníka, Wirecard a společnosti Twisto v souvislosti s Twisto Kartou.
  4. Držitel Twisto Karty je ten, pro kterého byla vydána. Kartu smí používat jen její držitel. Při převzetí Twisto Karty je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost balení karty. V případě, že je balení karty viditelně poškozeno, je Zákazník povinen odmítnout kartu převzít.
  5. Twisto Karta může být vystavena Zákazníkovi společnosti Twisto, který je – nebo se nejpozději současně s vystavením Twisto Karty stane – uživatelem služby Twisto účet.
  6. Twisto Karta se vystavuje na žádost Zákazníka prostřednictvím webových stránek www.twisto.cz vyplněním příslušného smluvního formuláře. Společnost Twisto na základě posouzení žádosti rozhodne, zda žádost akceptuje, a Twisto Kartu vystaví. Zákazník nemá na vystavení Twisto Karty právní nárok.
  7. Pokud společnost Twisto žádost o vystavení Twisto Karty akceptuje, sdělí vám to prostřednictvím Twisto účtu. Společnost Twisto vám zašle kartu zásilkou prostřednictvím kvalifikované kurýrní služby. Kartu jste povinni převzít osobně a jste také povinni prokázat kurýrovi svoji totožnost a podepsat předložené dokumenty (potvrzení o převzetí karty a případně smlouva o Twisto Kartě).
  8. K používání Twisto Karty obvykle potřebujete osobní identifikační číslo (PIN). PIN ke Twisto Kartě si můžete zobrazit ve své Twisto aplikaci. Změna PIN není možná.
  9. V souvislosti s uzavřením smlouvy o Twisto Kartě je nezbytné ověření dle AML Zákona (viz dále).
  10. Smlouva o Twisto Kartě, jejíž obsah je tvořen těmito obchodními podmínkami a obsahem smluvního formuláře vyplněného při podání žádosti o Twisto Kartu Zákazníkem, se považuje za uzavřenou nejpozději aktivací karty (pokud nedojde již dříve k jejímu podpisu fyzicky či elektronickými prostředky).
  11. Jakmile Twisto ve spolupráci s Wirecard ověří informace a dokumenty, které jste poskytli a podepsali při převzetí Twisto Karty, budete moci aktivovat vaši Twisto Kartu. Twisto Kartu aktivujete prostřednictvím Twisto účtu, a to zadáním posledních čtyř čísel Twisto karty.
  12. Twisto Karta má stanovenou dobu platnosti pět (5) let. Před koncem doby její platnosti vám Wirecard automaticky zašle novou Twisto Kartu, která bude platná prvním dnem po ukončení platnosti Twisto Karty stávající.
  13. Twisto Karta je platební karta Mastercard určená pro provádění bezhotovostních transakcí u obchodníků akceptujících platby kartami Mastercard. Určité druhy plateb, například platby za hazard, pornografii, splátky úvěru a platby za finanční produkty podobného charakteru mohou být znemožněny. Zákazníkovi není poskytována žádná garance ohledně akceptace Twisto Karty konkrétním obchodníkem. Twisto Kartu není možné použít pro výběry hotovosti z bankomatu či obdobné transakce.
  14. Bezkontaktní platební prostředek je bezkontaktní platební náramek, který může být vystaven spolu s Twisto platební kartou. Pomocí bezkontaktních platebních prostředků můžete platit za zboží a služby tím, že je přiložíte k příslušnému zařízení. Při některých platbách pomocí bezkontaktního platebního prostředku můžete být z bezpečnostních důvodů vyzváni také k zadání PIN. Pro bezkontaktní platební prostředky, které nejsou platební kartou, platí ustanovení těchto obchodních podmínek o platebních kartách s tou výjimkou, že tyto prostředky lze použít pouze v zařízeních, která umožňují bezkontaktní platby. Ustanovení těchto obchodních podmínek, která se vztahují na platební karty, platí obdobně i pro ostatní bezkontaktní platební prostředky, pokud to není vyloučeno jejich povahou.
  15. Wirecard a společnost Twisto si vyhrazují právo kdykoli omezit či pozastavit poskytování služeb spojených s Twisto Kartou, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Zákazníka, Wirecard nebo společnosti Twisto.
  16. Právní vztah mezi Wirecard a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Veškeré zprávy, oznámení a další komunikace, které učiní v souvislosti s Twisto Kartou Zákazník vůči společnosti Twisto se považuje rovněž za učiněné a účinné vůči Wirecard. Případný spor bude řešen před českým soudem příslušným podle českých právních předpisů.
  17. Na vztah mezi Wirecard a Zákazníkem se rovněž přiměřeně použijí ustanovení všeobecných obchodních podmínek Twisto.
  18. Právní vztah mezi Zákazníkem a společností Twisto se řídí smlouvou o Twisto Kartě, těmito obchodními podmínkami, jakož i veškerými dalšími obchodními podmínkami publikovanými na Internetových stránkách www.twisto.cz, které se z hlediska své povahy na vztah mezi společností Twisto a Zákazníkem vztahují.
  19. Součástí těchto obchodních podmínek je Ceník poplatků dostupný na adrese https://www.twisto.cz/podminky/cenik/. Zákazník je povinen v případech uvedených v Ceníku poplatků zaplatit společnosti Twisto příslušný poplatek. Úhrada poplatku proběhne automaticky tak, že příslušná částka bude Zákazníkovi odečtena z jeho Twisto Účtu.
  20. Ke kartě mohou být poskytovány doplňkové služby, jako je například cestovní pojištění. O možnosti zakoupení doplňkových služeb budete informováni prostřednictvím vašeho Twisto účtu.
  21. Jako držitel Twisto Karty máte právo zaregistrovat se jako uživatel programu Mastercard Priceless Specials. Uzavřením smlouvy o Twisto Kartě dáváte souhlas s tím, aby společnosti Wirecard a Twisto poskytly osobě zajišťující doplňkové služby informace o Vás jako o Zákazníkovi potřebné pro poskytnutí doplňkové služby. V případě věrnostního programu „Mastercard Priceless Specials“ vás chceme informovat, že informace o Twisto Kartou (Mastercard) provedených transakcích (např. místo, datum, částka transakce apod.) poskytuje Wirecard společnosti Mastercard Europe SA a s tím, že společnost MasterCard bude tyto údaje zpracovávat pro účely věrnostního programu „Mastercard Priceless Specials“ viz. podmínky programu uveřejněné na internetových stránkách věrnostního programu.
  22. K Twisto Kartě v rámci typu účtu Premium máte dále cestovní pojištění pro celou rodinu. Více informací naleznete na adrese www.twisto.cz.
 3. Platební limit a používání karty
  1. Twisto Karta je platební prostředek, který je nedílně propojen s Vaším Twisto účtem. Prostřednictvím Twisto Karty tedy můžete používat pouze prostředky, které máte k dispozici na Vašem Twisto účtu. Celkový limit pro použití karty proto odpovídá zůstatku na vašem Twisto účtu. Informace o zůstatku na Vašem Twisto účtu nemusí vždy představovat aktuální informaci. Nemusí totiž zohlednit poslední dosud nezaúčtované transakce. Proto při použití platební karty přihlížejte také ke svým provedeným, ale ještě nezaúčtovaným platbám, aby vám na účtu nevznikl nepovolený záporný zůstatek (nepovolené překročení). Platby a výběry Twisto Kartou zúčtujeme na Vašem Twisto účtu obvykle ve lhůtě 1 až 15 dnů podle druhu platby.
  2. V případě, že v souvislosti s používáním karty obdržíte od třetí strany nějaké finanční prostředky (například v případě vrácení peněz od obchodníka), tyto vám budou zúčtovány prostřednictvím vašeho Twisto účtu.
  3. Jednotlivé vámi uskutečněné transakce budeme evidovat na vašem Twisto účtu a budeme je identifikovat mimo jiné datem realizace transakce a datem zúčtování transakce. Datum zúčtování transakce může být pozdější než datum její realizace, jelikož datum zúčtování závisí na délce procesu zpracování transakce obchodníkem či příslušnou kartovou společností.
  4. Za platby kartou u obchodníka mimo EU vám může obchodník účtovat své poplatky.
  5. Pokud při platbách kartou použijete aplikaci poskytnutou třetí stranou (např. digitální peněženka), neodpovídáme za použití takové aplikace ani za informace, které obdržíte jejím prostřednictvím.
  6. Případně nesprávně zaúčtované transakce či poskytované služby můžete reklamovat. Reklamace prosím vyřizujte prostřednictvím Twista, které je k tomu ze strany Wirecard pověřeno. Pro zadání reklamace je nutno použít reklamační formulář umístěný na internetových stránkách společnosti Twisto www.twisto.cz. Postup společnosti při vyřizování reklamací se řídí Reklamačním řádem společnosti Twisto. Twisto vám poskytne odpověď na vaši stížnost nebo reklamaci v souvislosti s poskytováním platebních služeb do 15 pracovních dnů po dni jejich obdržení. Na vaši žádost ji poskytneme v listinné podobě. Brání‑li Twisto překážka nezávislá na jeho vůli odpovědět na stížnost nebo reklamaci v době uvedené v předchozí větě, sdělíme vám v době dle předchozí věty překážky, které nám ve včasné odpovědi brání, a odpovíme nejpozději do 35 pracovních dnů po dni obdržení stížnosti nebo reklamace.
  7. Odpovědnost za škodu a odpovědnost za zneužití karty se řídí platnou legislativou. Pro vyloučení pochybností se za autorizované platební transakce (tedy za transakce, na jejichž základě nemůže zákazník uplatnit vůči Společnosti nárok na náhradu jakékoliv škody či újmy) považují zejména úkony provedené Zákazníkem a jím odsouhlasené s použitím kteréhokoliv z následujících jednoznačných identifikátorů:
   1. PIN
   2. 3D Secure kód
   3. Vlastnoruční podpis Zákazníka v individuálních případech.
   Za autorizované platební transakce se považují rovněž ty platby, které jsou prováděny z podnětu příjemce platby s uvedením příslušných údajů odpovídajících kartě Zákazníka. Za autorizovanou platební transakci je rovněž považována platební transakce provedená virtuálně převedenou Kartou do aplikace v jiném platebním prostředku (např. mobilní telefon).
  8. U devizových obchodů bude použit k přepočtu aktuální směnný kurz společnosti Twisto zveřejněný na internetových stránkách Twisto https://www.twisto.cz/kurzovni-listek/. Společnost Twisto je oprávněna jednostranně a bez předchozího oznámení měnit směnný kurz podle vývoje na trhu, a to i vícekrát během jednoho dne. Konkrétní aktuální směnný kurz se může lišit podle aktivovaného tarifu Twisto účtu. Společnost Twisto je také oprávněna stanovit různá pásma směnných kurzů, a to zejména s ohledem na měsíční objem transakcí Zákazníka. Aktuální kurzovní lístek Twisto pro daný čas, stejně tak historické kurzy jsou publikovány na https://www.twisto.cz/kurzovni-listek/.
  9. V případě zaúčtování kreditní transakce v souvislosti s vaší Twisto kartou (například v případě vrácení platby od obchodníka) má společnost Twisto právo příslušnou připsanou částku započíst proti jakýmkoliv Vašim závazkům vůči společnosti Twisto a to i dosud nesplatným. Pokud k započtení (zcela nebo zčásti) nedojde, budeme kladný zůstatek evidovat na zvláštním k tomu určeném bankovním účtu ve váš prospěch. Po splnění příslušných zákonných povinností takovou částku na základě vaší žádosti převedeme na vámi určený bankovní účet.
 4. Bezpečnost při používání platební karty
  1. Dodržování pravidel bezpečnosti ohledně platební karty a bezpečnostních údajů popsaných níže je zcela zásadní, abychom mohli zabránit, popř. minimalizovat jejich neoprávněné zneužití. Neúmyslné porušení těchto bezpečnostních pravidel je porušením povinnosti používat platební kartu v souladu se sjednanými podmínkami z hrubé nedbalosti a za škodu způsobenou jejím zneužitím v takovém případě nebudeme odpovídat.
  2. Abyste předešli neoprávněnému použití platební karty, je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla, především povinnost uchovávat svůj PIN nebo jiný bezpečnostní kód v tajnosti (zejména nepsat PIN na platební kartu, její obal nebo jiný předmět, který nosíte společně s platební kartou, chránit zadávání PIN před odpozorováním z okolí apod.) a dále povinnost jednat tak, aby nedošlo k odcizení, ztrátě nebo zneužití vaší platební karty. Je také nutné, abyste svou platební kartu chránili před poškozením. Nikdy nesdělujte údaje o platební kartě na základě výzev doručených poštou, e‑mailem, na sociálních sítích apod. Žádné takové výzvy nečiníme, vždy se tedy jedná o podvodné výzvy, na které nikdy neodpovídejte. Při platbách kartou přes internet používejte pouze technické zařízení, které není veřejně přístupné (např. ne počítač v internetové kavárně) nebo které vám není neznámé. Používejte vždy vlastní technické zařízení nebo zařízení, jehož bezpečnost jste před jeho užitím spolehlivě ověřili. Na daném zařízení používejte vždy aktuální, výrobcem podporované verze operačního systému, bezpečnostních programů (antiviru, firewallu) a internetového prohlížeče. Na svém technickém zařízení instalujte a používejte programy jen z důvěryhodných a ověřených zdrojů. Neotevírejte e‑maily ani přílohy e‑mailů od podezřelých odesílatelů.
  3. Abychom mohli minimalizovat případné škody při neoprávněném použití platební karty, je nutné, abyste nám bez zbytečného odkladu po zjištění ohlásili její ztrátu, odcizení i podezření na zneužití platební karty nebo PIN. To můžete učinit na naší zákaznické lince nebo prostřednictvím webových stránek či Twisto aplikace. Při nahlašování nám prosím popište veškeré okolnosti, které souvisejí se ztrátou, odcizením nebo podezřením na zneužití platební karty nebo PIN. V případě podezření na zneužití platební karty můžeme snížit limity pro použití platební karty nebo Vás můžeme požádat o její okamžité vrácení.
  4. Po ohlášení ztráty, odcizení nebo podezření na zneužití platební karty nebo PIN vám platební kartu neprodleně zablokujeme. Pokud budeme mít důvodné podezření na zneužití Vaší platební karty, můžeme platební kartu zablokovat i bez Vašeho ohlášení. Pokud usoudíme, že pominul důvod pro blokaci platební karty, umožníme co nejdříve její opětovné používání nebo vydáme platební kartu novou.
 5. Veřejnoprávní povinnosti
  1. Twisto Kartu vám můžeme umožnit používat, pouze pokud splníte níže uvedené podmínky, které vyplývají především ze ZSU a AML Zákona. Uvedená ustanovení se na vás budou vztahovat pouze v případě, pokud jste již dříve povinnosti dle AML Zákona nesplnili, například v souvislosti s otevřením Twisto účtu.
  2. Identifikace – AML Zákon nám ukládá, abychom před vystavením Twisto Karty provedli vaši identifikaci. Za tímto účelem vás můžeme požádat o poskytnutí kopie (scanu) vašeho občanského průkazu (nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky), případně jednoho dalšího podpůrného dokladu (například řidičského průkazu, kartičky pojištěnce, rodného listu nebo cestovního pasu), z nichž lze zjistit vaše identifikační údaje (tedy alespoň jméno a příjmení, rodné číslo či datum narození, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti) a tyto zaznamenat. V případě identifikace za fyzické přítomnosti Zákazníka prostřednictvím kurýrní služby postačuje pouze jeden průkaz totožnosti a současně bude ověřena shoda podoby Zákazníka s vyobrazením v průkazu totožnosti. Zákazník poskytnutím výše uvedených údajů výslovně prohlašuje, že jím poskytnuté údaje jsou úplné, správné a pravdivé.
  3. Twisto zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle Pravidel pro zpracování osobních údajů uvedených na www.twisto.cz.
 6. Sankce
  1. Zákazník bere na vědomí, že neuhradí‑li Společnosti jakoukoli dlužnou částku v určené lhůtě, bude společnost Twisto nucena dlužnou částku vymáhat, a to i prostřednictvím externích subjektů. V souvislosti s vymáháním dlužné částky mohou vzniknout další náklady, které je povinen hradit Zákazník, a které budou účtovány ve výši aktuální v okamžiku vymáhání dlužné částky.
 7. Informace pro spotřebitele
  1. Kontrola dodržování pravidel poskytování finančních služeb ve smyslu §1842 Občanského zákoníku je svěřena správním úřadům vykonávajícím státní dozor nebo dohled nad jednotlivými poskytovateli, a to České národní bance, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz/cs/index.html, v souladu s ustanovením §135 ZSU, a dále také po přechodné období České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz, v souladu s ustanovením §173 ZSU.
  2. Přijetím těchto Obchodních podmínek souhlasíte s použitím internetu (prostředků komunikace na dálku) při uzavírání smlouvy se společností Twisto a/nebo Wirecard. Veškeré náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku (např. náklady internetového připojení) si hradíte z vlastních prostředků.
  3. Společnost ani Wirecard nevytváří garanční fond.
  4. Souhlasíte s tím, aby společnost Twisto a/nebo Wirecard zaznamenávala a archivovala veškerou komunikaci mezi ní a vámi. Současně souhlasíte s tím, že takovéto záznamy mohou sloužit jako důkazní) prostředky v soudním či správním řízení. Zaznamenávat a archivovat může společnost Twisto a/nebo Wirecard také kopie veškerých informací a dokladů, které obdrží od vás nebo třetích osob v souvislosti s obchody, případně službami.
  5. Zákazník má možnost obrátit se v případě sporu vzniklého v souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním spotřebitelského úvěru na finančního arbitra (Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, http://www.finarbitr.cz/). Společnost dává přednost mimosoudnímu řešení případných sporů. Stížnosti lze podat e‑mailem na adresu dotaz@twisto.cz nebo písemně na adresu Twisto payments a.s., Praha 1 - Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00 Odpověď se sdělením a odůvodněním vyřízení stížností je zasílána stěžovateli ve lhůtě 30 dnů v písemné formě. Stížnost lze podat rovněž České národní bance, Na Příkopě 28, Praha 1, která je orgánem dohledu nad činností poskytovatelů finančních služeb. ČNB nemá kompetence rozhodnout spor mezi stěžovatelem a společností Twisto. Stěžovatel může právo na plnění uplatnit i podanou žalobou v rámci občanského soudního řízení u věcně a místně příslušného soudu. Ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací vykonává působnost i Veřejný ochránce práv, http://www.ochrance.cz/. Podnět lze dát písemně nebo ústně do protokolu a nepodléhá poplatku.
  6. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Ukončení smluvního vztahu
  1. Jako spotřebitel máte právo od smlouvy, ve které se sjednává vystavení Twisto Karty, písemně odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy jste povinni odeslat společnosti Twisto v písemné podobě na adresu Twisto payments a.s., Praha 1 - Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, nebo emailem na adresu dotaz@twisto.cz. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Společnost nemá právo požadovat po vás žádné další plnění v případě odstoupení od smlouvy, kromě částek uvedených v bodu 4. níže a s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených společností orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.
  2. Smlouvu o vystavení Twisto Karty je Zákazník oprávněn kdykoliv písemně vypovědět bez uvedení důvodu, a to s účinností 1 měsíc ode dne doručení výpovědi na adresu společnosti Twisto. Výpověď není ze strany společnosti Twisto nijak zpoplatněna.
  3. Společnost Twisto je oprávněna vám kdykoliv deaktivovat Twisto Kartu a písemně nebo emailem vypovědět smlouvu s výpovědní lhůtou 2 měsíce, a to rovněž bez uvedení důvodu, pokud zákon nevyžaduje sdělení důvodu. Výpovědní doba začíná dnem doručení výpovědi a končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy Vám byla výpověď doručena.
  4. V případě ukončení smlouvy jsou si smluvní strany povinny vyrovnat existující závazky. Dojde‑li k ukončení smluvního vztahu, jste povinni uhradit vámi čerpané peněžní prostředky, případné poplatky a smluvní pokuty (za období ode dne uzavření smlouvy do doručení odstoupení) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení odstoupení nebo ukončení smluvního vztahu. Pokud dlužnou částku neuhradíte ani v dané 30ti denní lhůtě, pak má společnost Twisto právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Společnost Twisto a/nebo Wirecard je oprávněna jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky. Zákazník musí být o takovéto změně informován prostřednictvím Twisto účtu s předstihem alespoň 2 měsíce před účinností nového znění Obchodních podmínek. V případě, že Zákazník s novým zněním Obchodních podmínek nebude souhlasit, má právo v této lhůtě nové Obchodní podmínky výslovně odmítnout, a to písemně nebo e‑mailem na adresu dotaz@twisto.cz. V takovém případě se vztah řídí vždy dle dříve uzavřených Obchodních podmínek. Pokud Zákazník nové Obchodní podmínky neodmítne, platí, že s novou podobou Obchodních podmínek vyjádřil souhlas. Pokud se změnou Zákazník nebude souhlasit, může před datem účinnosti změny s okamžitou účinností vypovědět smlouvu o poskytnutí Twisto Karty. Práva a povinnosti takto vypovězené smlouvy se budou až do uplynutí výpovědní doby řídit dosavadním zněním obchodních podmínek.
  2. Je‑li, nebo stane‑li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatnými nebo neúčinnými, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Uzavření vaší smlouvy se Společností a její podmínky jsou archivovány a jsou vám k dispozici na základě vaší žádosti.

Tyto Obchodní podmínky byly společností Twisto payments a.s. a společností Wirecard Card Solutions Limited zpracovány v souladu s platnými právními předpisy. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v českém jazyce.

Společnost Wirecard Card Solutions Limited je především společností, která poskytuje platební služby. Společnost je zahraniční institucí elektronických peněz poskytující přeshraniční služby v ČR na základě notifikace.

Hlavním předmětem podnikání společnosti Twisto payments a.s. je vedle výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona především poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, a to na základě oprávnění uděleného společnosti Twisto ze strany ČNB. Se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek souhlasíte volbou platební metody služby Twisto nebo uzavřením příslušné smlouvy, ke které jsou tyto Obchodní podmínky připojeny.