Twisto payments a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro digitalizaci karet společnosti Twisto

(účinné ode dne 1.9.2020)

 1. Výklad pojmů
  1. „Platební aplikace“ znamená software poskytovaný společnostmi Apple a Google, který je nainstalovaný na daném Mobilním zařízení a který umožňuje provádět platby Mobilním zařízením pomocí Tokenu.
   1. Software poskytovaný společností Google je označován jako „aplikace Google Pay“.
   2. Software poskytovaný společností Apple je označován jako „aplikace Apple Pay“.
  2. Společnost
   1. v případech týkajících se Apple Pay znamená „Apple“, tedy společnost Apple Inc., se sídlem 1 Apple Park Way, Cupertino, CA 95014.
   2. v případech týkajících se Google Pay znamená „Google“, tedy společnost Google Ireland Limited, se sídlem v Irsku Gordon House, Barrow Street, Dublin 4.
  3. Služba
   1. v případech týkajících se Apple znamená „Apple Pay”, tedy mobilní platební a digitální peněženka od společnosti Apple Inc., která umožňuje svým uživatelům provádět platby pomocí podporovaných zařízení, jejichž seznam je uveden na webových stránkách společnosti Apple.
   2. v případech týkajících se Google znamená „Google Pay“, tedy mobilní platební a digitální peněženka od společnosti Google LLC, která umožňuje svým uživatelům provádět platby pomocí podporovaných zařízení, jejichž seznam je uveden na webových stránkách společnosti Google a která je poskytována na základě smlouvy uzavřené se společností Twisto.
  4. CVC /CVC2 kód“ - Card Verification Value/Code je bezpečnostní kód karty, který se nachází na její zadní straně.
  5. Face ID” je systém biometrické autentizační technologie rozpoznávání obličeje vyvinutý společností Apple pro iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max.
  6. Touch ID” je funkce rozpoznávání otisků prstů navržená a uvolněná společností Apple, která uživatelům umožňuje odemknout zařízení Apple, nakupovat v různých obchodech Apple Digital Store a ověřovat Apple Pay online nebo v aplikacích.
  7. Funkce NFC“ nebo‑li „Near Field Communication” je technologií radiové bezdrátové komunikace mezi elektronickými zařízeními na velmi krátkou vzdálenost.
  8. Token“ znamená zástupné číslo Twisto karty uložené v Mobilním zařízení Uživatele Twisto karty.
  9. Transakce“ znamená transakci provedenou pomocí Tokenu.
  10. Mobilní zařízení“ znamená multifunkční mobilní zařízení s přístupem k internetu a technologií NFC (např. telefon, tablet, hodinky).
  11. Twisto karta” znamená platební kartu vydanou Twisto a poskytnutou Uživateli k použití za podmínek stanovených v VOP Twisto karty.
  12. Podmínky“ znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky týkající se používání Twisto karet v rámci Služeb.
  13. VOP Twisto karty“ znamenají všeobecné obchodní podmínky týkající se používání Twisto karet mimo používání Služeb.
  14. Uživatel“ znamená fyzická osoba s plnou právní způsobilostí, která uzavřela s Twisto smlouvu o platebních službách, na jejímž základě používá Twisto kartu.
  15. Twisto“, „společnost Twisto“ znamená společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem na adrese Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085. Kancelář Sokolovská 47/73 186 00 Praha 8. Email dotaz@twisto.cz. Telefon: +420 222 70 33 33.
 2. Úvodní ustanovení
  1. Twisto umožňuje registrovat Twisto karty do Služby poskytované Společností, za podmínek stanovených v těchto Podmínkách.
  2. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran a stanovují závazné podmínky pro užívání Služeb. V případech těmito Podmínkami neupravenými se na tento vztah přiměřeně použijí dle své povahy ustanovení VOP Twisto karty, VOP Twisto účtu, případně Smlouvy o službě Twisto účet. V případě vzájemného rozporu těchto ustanovení mají tyto Podmínky přednost.
 3. Registrace Twisto karty
  1. Uživatel si stáhne a nainstaluje příslušnou Platební aplikaci do svého Mobilního zařízení.
  2. V případě služby Apple Pay je potřeba aby Uživatel:
   1. Byl vlastníkem Apple účtu
   2. byl uživatelem Apple Pay podporovaného zařízení
   3. měl zařízení chráněné přístupovým heslem nebo biometrickými prvky
  3. V případě služby Google Pay si Uživatel založí profil Google Pay, k čemuž potřebuje:
   1. mít v Mobilním zařízení aplikaci Google Pay (odstraněním této aplikace bude znemožněno provádět Transakce pomocí Tokenu),
   2. mít Mobilní zařízení s přístupem na internet, anténou NFC a operační systém Android 5.0 nebo novější,
   3. vlastnit účet Google,
   4. nastavit si zámek obrazovky Mobilního zařízení pomocí vybrané metody dostupné pro dané Mobilní zařízení.
  4. Uživatel přidá Twisto kartu do příslušné Platební aplikace (tj. vytvoří Token):
   1. V případě Apple Pay Uživatel v aplikaci Twisto odsouhlasí nabídku: „přidat do Walletu“ nebo případně po vyzvání vyfotografuje a prostřednictvím aplikace Wallet fotografii Twisto karty nahraje do Mobilního zařízení. Tento proces lze provést i prostřednictvím aplikace Wallet.
   2. V případě Google Pay se Uživatel přihlásí do aplikace Google Pay, následně prostřednictvím vyfotografování karty nebo ručního zadání údajů (číslo karty, datum platnosti, kód CVV2 / CVC2) přidá Twisto kartu do této aplikace, a nakonec ověří svoji totožnost pomocí vybrané metody (např. ověřovací SMS kód), čímž registraci potvrdí.
  5. Uživatel odsouhlasí obchodní podmínky Společnosti, čímž je uzavřena smlouva mezi Společností a Uživatelem.
  6. Uživatel se zavazuje poskytnout údaje v souladu se skutečností.
 4. Transakce
  1. K provedení Transakce musí Uživatel splnit následující předpoklady:
   1. mít funkční a odemknuté Mobilní zařízení,
   2. mít zapnutou NFC funkci,
   3. v případě, že Uživatel má v Platební aplikaci více než jeden Token, musí před provedením Transakce zvolit Token, se kterým ji hodlá provést, jinak bude Transakce provedena Tokenem nastaveným jako „výchozí karta“,
   4. v případě, že Uživatel má v Mobilním zařízení více než jednu aplikaci, musí před provedením Transakce nastavit požadovanou Platební aplikaci jako výchozí.
  2. Transakce je autorizována:
   1. V případě Apple Pay
    1. přiložením Mobilního zařízení k terminálu a ověřením prostřednictvím Face ID nebo Touch ID, nebo zadáním PINu pokud je k tomu vyzván.
    2. při nákupu v aplikacích nainstalovaných do Mobilního zařízení (in-app payment) a na webu potvrzením platby na zařízení Apple, ve kterém je přidán Token.
   2. V případě Google Pay:
    1. při nákupu na prodejně přiložením odemknutého Mobilního zařízení k terminálu.
    2. při nákupu v aplikacích nainstalovaných do Mobilního zařízení (in-app payment) a na webu přihlášením do aplikace Google Pay.
  3. V případě Transakcí provedených na terminálech v zahraničí může být požadováno stvrzení Transakce podpisem.
 5. Poplatky
  1. Společnost Twisto neúčtuje žádné poplatky za používání Platební aplikace, včetně Transakcí provedených pomocí Tokenu.
  2. Třetí strany si mohou účtovat poplatky za Transakce provedené pomocí Tokenu.
 6. Odstranění Tokenu a jeho trvalá nebo dočasná blokace
  1. Uživatel může Token z Mobilního zařízení kdykoli odstranit. Zablokování Twisto karty však vyžaduje zvláštní pokyn v souladu s pravidly stanovenými v VOP Twisto karty.
  2. Odstranění Tokenu:
   1. se vztahuje pouze na Token v daném Mobilním zařízení.
   2. nemá vliv na stav Twisto karty spojené s tímto Tokenem.
  3. Oznámení Uživatele podle 7.1.2. má za následek odstranění Tokenu z Mobilního zařízení.
  4. Zablokování nebo odblokování Twisto karty automaticky zablokuje nebo odblokuje všechny Tokeny vytvořené pro tuto Twisto kartu.
  5. Společnost Twisto může:
   1. blokovat Token v následujících případech:
    1. ohrožení bezpečnosti Tokenu z legitimních důvodů,
    2. potvrzení, že Transakce byla provedena neoprávněnou osobou nebo neoprávněná osoba se pokoušela provést Transakci v důsledku zpřístupnění Mobilního zařízení Uživatelem,
    3. použití Tokenu Uživatelem nezákonným způsobem,
    4. podezření na neautorizované použití Tokenu nebo na úmyslné vedení k takovému neoprávněnému použití.
   2. odemknout Token v okamžiku pominutí důvodů pro blokaci.
  6. Společnost Twisto informuje Uživatele o blokaci Tokenu.
  7. Podrobná pravidla pro omezení nebo blokování Twisto karty jsou stanovena v VOP Twisto karty.
 7. Povinnosti Uživatele
  1. Uživatel Twisto karty se zavazuje dodržovat následující bezpečnostní opatření:
   1. řádně zabezpečit Mobilní zařízení, na kterém je Token umístěn, proti ztrátě, krádeži nebo zničení; Uživatel by taky neměl na Mobilní zařízení instalovat nelegální a neznámé programy,
   2. neprodleně informovat zákaznickou podporu Twisto o ztrátě, odcizení, zneužití a neoprávněném přístupu k Mobilnímu zařízení, na kterém je Token umístěn; totéž platí i pro data nezbytná pro použití Platební aplikace,
   3. zabezpečit Mobilní zařízení silným heslem a toto nesdělovat jakýmkoliv třetím osobám,
   4. neumožnit, aby byly Transakce prováděny třetí osobou,
   5. neposkytovat třetí osobě Mobilní zařízení s Tokenem,
   6. pravidelně sledovat a kontrolovat Transakce prováděné prostřednictvím Služby za účelem ověření, zda odpovídají uskutečněným Transakcím; pokud Transakce neodpovídají uskutečněným Transakcím, Uživatel tento nesoulad neprodleně oznámí společnosti Twisto.
  2. Uživatel dále zavazuje nepoužívat Platební aplikaci na:
   1. Mobilním zařízení patřícím jiné osobě,
   2. Mobilním zařízení s odstraněnými systémovými omezeními z výroby (s neomezeným účtem správce, tzv. Rootování nebo Jailbreak).
   3. Nedodržení výše uvedených bezpečnostních pravidel může mít za následek, že Uživatel bude odpovědný v souladu s pravidly odpovědnosti stanovenými v právních předpisech o platebních službách.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Společnost je oprávněna jednostranně změnit tyto Podmínky v celém jejich rozsahu. Zákazník musí být o takovéto změně informován prostřednictvím (i) internetových stránek společnosti Twisto a aplikace Twisto nebo (ii) prostřednictvím Kontaktní e-mailové adresy s předstihem alespoň 2 měsíců před účinností nového znění Podmínek. V případě, že Zákazník s novým zněním Podmínek nebude souhlasit, má právo v této lhůtě nové Podmínky výslovně odmítnout, a to písemně nebo e-mailem na adrese dotaz@twisto.cz. V takovém případě se smluvní vztah mezi Uživatelem a Twisto založený smlouvou o Twisto účtu řídí dříve účinnými Podmínkami a tento smluvní vztah je doručením nesouhlasu vypovězen s výpovědní lhůtou dva měsíce. Pokud Uživatel nové Podmínky neodmítne, platí, že s novou podobou Podmínek vyjádřil souhlas.
  2. Dvouměsíční oznamovací lhůta podle 8.1. se neuplatní, pokud se změna Podmínek týká:
   1. zavádění nových produktů nebo služeb do nabídky, kterou může Uživatel použít dobrovolně;
   2. rozšíření rozsahu nebo funkčnosti stávajících produktů nebo služeb, které může Uživatel použít na dobrovolném základě;
   3. ukončení nabízení produktů a služeb, které neovlivňují vzájemné závazky a práva společnosti Twisto a Uživatele;
   4. změny názvů nabízených produktů a služeb;
   5. změny názvů redakčních jednotek použitých v těchto předpisech;
   6. potřeba napravit nepřesnosti, chyby při psaní nebo výpočtu nebo jiné zjevné chyby, pokud to nezvyšuje rozsah odpovědnosti ani neomezuje rozsah práv Uživatele.
  3. Změna podle 8.2. bude oznámena poté, co byla provedena, bez zbytečného odkladu, prostřednictvím zprávy zveřejněné na webových stránkách www.twisto.cz.
  4. Twisto přestane poskytovat Twisto služby Uživateli na základě těchto Podmínek v případě:
   1. ukončení zvláštní smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Společností,
   2. ukončení smlouvy o platebních službách uzavřené mezi Uživatelem a společností Twisto, na základě, které Uživatel používá Twisto kartu, pro kterou vytvořil Token,
   3. nepřijetí navrhovaných změn těchto Podmínek Uživatelem,
   4. ukončení poskytování služeb Společnosti pro Twisto karty; o takovou skutečnosti Twisto informuje Uživatele;
  5. V případě, že Společnost ukončí poskytování Služby, Twisto zamezí registraci Twisto karet do Platební aplikace a provádění Transakcí pomocí Tokenu. Všechny již předem objednané Transakce budou prováděny v souladu s těmito Podmínkami; totéž platí i v případě, že Společnost přestane poskytovat Službu pouze Uživateli.
  6. Twisto není správcem osobních údajů poskytnutých Uživatelem Společnosti nebo získaných Společností samostatně během instalace Platební aplikace, registrace karty a při používání Platební aplikace. Uživatel dobrovolně poskytuje taková data Společnosti. Správcem těchto dat se stává okamžikem jejich přenosu tato Společnost.
  7. Jsou-li, nebo stanou-li se některá z ustanovení těchto Podmínek neplatnými nebo neúčinnými, taková neplatná ustanovení nahradí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Účinné ke dni 1.9.2020

Twisto payments a.s.