Všeobecné obchodní podmínky Twisto payments a.s.

info ZMĚNA
Od 1. 11. vstupují v platnost nové obchodní podmínky. Pokud chcete, můžete si je prohlédnout zde.

Twisto účet

(platné ke dni 1. 8. 2017)

Výklad pojmů

„Twisto účet“ (dříve také „Nákupní účet“) je služba, jejímž prostřednictvím můžete platit své složenky a faktury, provádět platební příkazy a/nebo hradit své nákupy uskutečněné online ve vybraných e-shopech.

„Twisto Snap” (dříve „Platba emailem nebo fotkou”) je platba složenek, faktur nebo platebních příkazů, které pošlete společnosti Twisto k úhradě.

„Zákazník“ je fyzická osoba – nepodnikatel, která má zájem o využití platebních služeb nabízených společností Twisto.

„Obchodník“ je třetí strana (podnikatel), která uzavřela se Zákazníkem smlouvu, jejímž předmětem je nákup zboží/služeb, a která umožňuje svým zákazníkům úhradu ceny zboží/služeb prostřednictvím služby Twisto účet.

„Twisto“, „společnost Twisto“ nebo „Společnost“ znamená společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem na adrese Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085.

Zřízení Twisto účtu

 1. Zřízení a aktivace služby Twisto účet je zdarma. Twisto účet není platebním účtem ve smyslu ustanovení §2(1)(b) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, ani ustanovení §2662 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), jedná se o evidenci čerpání a splácení poskytnutého spotřebitelského úvěru. Služba Twisto účet je poskytována jako bezúčelový spotřebitelský úvěr ve formě možnosti odkládání plateb ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen „ZSU“) a tato služba je poskytována na dobu neurčitou. Poplatek za vedení služby Twisto účet, zejména vedení vyúčtování přístupného na internetových stránkách společnosti Twisto, je uveden v aktuálním ceníku dostupném na adrese https://www.twisto.cz/cenik/.
 2. Zřízením služby Twisto účet získáváte možnost platit pohodlně za zboží nebo služby v hodnotě aktuálního nevyčerpaného finančního limitu vašeho Twisto účtu s tím, že druh zboží či služby a jeho cenu, kterou byste hradili bez využití služby Twisto účet vidíte v okamžiku uskutečnění objednávky takového zboží či služby v e-shopu a následně jsou tyto údaje zpřístupněny ve vašem Twisto účtu. Bezprostředně po skončení každého kalendářního měsíce obdržíte celkové vyúčtování vašich nákupů a plateb uskutečněných v daném kalendářním měsíci. Splatnost tohoto vyúčtování je vždy 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
 3. Podmínky – službu Twisto účet vám můžeme zřídit, pouze pokud splníte níže uvedené podmínky, které vyplývají především ze ZSU a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „AML Zákon“). Jako fyzická osoba - nepodnikatel:
  • máte státní občanství České republiky, máte trvalé bydliště a korespondenční adresu v České republice, nebo
  • jste státním občanem některého z členských států Evropské unie („EU“) a máte adresu pobytu a/nebo korespondenční adresu v České republice nebo v některém z členských států EU, nebo
  • nejste státním občanem žádného z členských států EU, nicméně vám bylo uděleno povolení k trvalému pobytu na území České republiky a máte korespondenční adresu v České republice,
  a zároveň
  • je vám více než 18 let. Twisto účet není možné zřídit osobě mladší 18‑ti let.
  • Twisto účet si zřizujete jako spotřebitel, tedy fyzická osoba – nepodnikatel.
  • Nejsou proti vám zahájena či vedena exekuční či insolvenční řízení, případně u vás neprobíhá oddlužení.
  • Společností Twisto byla pozitivně posouzena vaše kredibilita a úvěruschopnost.
  • Veškeré údaje byly vámi uvedeny úplně, řádně a pravdivě.
 4. Identifikace – AML zákon nám ukládá, abychom před zřízením Twisto účtu provedli vaši identifikaci. Za tímto účelem vás požádáme o poskytnutí kopie (scanu) vašeho občanského průkazu (nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky) a alespoň jednoho dalšího podpůrného dokladu (například řidičského průkazu, kartičky pojištěnce, rodného listu nebo cestovního pasu), z nichž lze zjistit vaše identifikační údaje (tedy alespoň jméno a příjmení, rodné číslo či datum narození, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství) a tyto zaznamenat. Zákazník výslovně prohlašuje, že jím poskytnuté údaje jsou úplné, správné a pravdivé.
 5. Ověření úvěruschopnosti – schválení žádosti o otevření Twisto účtu je podmíněno pozitivním ověřením vaší úvěruschopnosti. Cílem společnosti Twisto je s řádnou péčí posoudit vaši schopnost vyrovnávat měsíční vyúčtování u společnosti Twisto. Váš limit Twisto účtu touto cestou stanovujeme na míru pro vás vždy tak, aby byl přiměřený vaší individuální finanční situaci. Pro posouzení úvěruschopnosti používá společnost Twisto informace o žadateli, a to zejména z následujících zdrojů:
  • Vámi uvedené výše příjmů, výdajů a měsíčních splátek
  • Měsíční výpis z bankovního účtu, který je veden na vaše jméno (nebo je veden jako společný účet manželů) u banky či pobočky zahraniční banky v České republice. Výpis musí být stažený z vašeho internetového bankovnictví nebo naskenovaný či případně poskytnutý formou „screenshotu“ z vašeho internetového bankovnictví.
  • Registry: Insolvenční rejstřík, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti ČR, Centrální evidence exekucí, jejímž správcem je Exekutorská komora ČR, a registr SOLUS, zájmové sdružení právnických osob.
 6. Ověření bankovního účtu – zákon dále ukládá, abychom v rámci identifikace ověřili také váš bankovní účet skrze platbu minimálně ve výši 1,- Kč na bankovní účet společnosti Twisto. Platba musí být zaslána z vašeho bankovního účtu identifikovaného Twistem pomocí zaslaného měsíčního výpisu, vedeného na vaše jméno. V případě, že identifikovaný účet a účet, ze kterého došla vámi provedená platba nejsou shodné, Twisto žádost o registraci do Twisto účtu nemůže schválit.
 7. Uzavření smlouvy ke službě Twisto účet – ZSU ukládá, aby v rámci formy smlouvy byla zachována písemná podoba, proto vám bude zaslána online smlouva spolu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami služby Twisto účet (dále jen „Obchodní podmínky“), kterou elektronicky podepíšete verifikačním kódem zaslaným prostřednictvím SMS po dokončení registrace na stránce https://www.twisto.cz/.
 8. Po splnění výše uvedených podmínek Vám bude zřízen a aktivován váš Twisto účet.
 9. Každý Zákazník si může zřídit nejvýše jeden Twisto účet. Twisto účet nesmí být sdílen s třetími osobami. Třetím osobám nesmí být postupován přístup k Vašemu Twisto.

Úhrada vyúčtování Twisto účtu

 1. Měsíční vyúčtování se skládá z ceny vámi objednaného zboží nebo služeb v daném kalendářním měsíc. Pokud Zákazník vyúčtování neuhradí řádně a včas, tj. nepostupuje dle odstavce 1. bodu „Odložení splatnosti“ níže, vzniká mu povinnost spolu s vyúčtováním uhradit rovněž přiměřené sankce, tj. zákonné úroky z prodlení (dle nařízení vlády č. 351/2016 Sb. či jiného právního předpisu platného v okamžiku jejich uplatnění), účelně vynaložené náklady a smluvní pokuty za pozdní uhrazení.
 2. Měsíční vyúčtování lze uhradit, jednou či více platbami, (i) bankovním převodem, (ii) kartou online na webových stránkách https://www.twisto.cz/zakaznik/zaplatit/ (iii) QR kódem přes mobil, nebo (iv) v hotovosti na pobočkách České pošty a SAZKA terminálech pomocí služby SuperCash, a to v souladu s podmínkami uvedenými v zaslaném vyúčtování.
 3. Twisto účet má stanovený celkový finanční limit, který vám v závislosti na řádném a včasném splácení a na základě předchozího aktuálního prověření vaší úvěruschopnosti, bude postupně v prostředí vašeho Twisto účtu zpřístupňován.

Odložení splatnosti

 1. Pokud Zákazník vždy nejpozději k 15. dni následujícího kalendářního měsíce uhradí alespoň 10% z částky všech dosud nesplacených vyúčtování, pak dojde automaticky k odložení platby zbývající části jeho celkového vyúčtování Twisto účtu o jeden měsíc, a to i opakovaně. Zákazník si zvolí libovolnou částku, kterou si přeje uhradit (nejméně však 10% z částky všech dosud nesplacených vyúčtování), a následně mu bude spočítán poplatek za prodloužení splatnosti zbývající části celkového vyúčtování Twisto účtu. Při platbě minimální částky 10 % z celkového vyúčtování uhradíte fixní poplatek 5 Kč za každých odložených 100,- Kč o jeden měsíc, odpovídající výpůjční úrokové sazbě 60%.
  • Reprezentativní příklad odložení splatnosti měsíčního vyúčtování
   Celková útrata 2 500 Kč
   Úhrada dnes 500 Kč
   Odložená částka o 1 měsíc 2 000 Kč
   Výpůjční úroková sazba 60,0%
   Poplatek za odložení 20×5,-Kč = 100 Kč
   RPSN RPSN 79,6%
   Částka k úhradě za měsíc 2 000 Kč + 100 Kč poplatek

   Celková splátka Zákazníkem po 1 měsíci odložení činí 2 100,- Kč
 2. Zákazník platí poplatek za odložení až v dalším kalendářním měsíci, dohromady s dalším měsíčním vyúčtováním.
 3. Jak je uvedeno výše, předpokladem pro odložení splatnosti je uhrazení alespoň části vyúčtování, nejméně však 10 % z částky všech dosud nesplacených čerpání k 15. dni kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ke kterému se vztahuje příslušné vyúčtování.
 4. S přihlédnutím k bodu 4. výše, je Zákazník oprávněn vyúčtování kdykoliv zcela nebo zčásti splatit, a to zdarma.
 5. Aktuální stav vyúčtování bude Zákazníkovi vždy dostupný po přihlášení do jeho Twisto účtu na internetových stránkách společnosti Twisto.
 6. Při úhradě minimální částky, tj. částky ve výši 10 % z částky všech dosud nesplacených vyúčtování, se zákazníkovi prodloužená a nezaplacená vyúčtování z předchozích období automaticky posunou do dalšího vyúčtování, které může zaplatit jednorázově, nebo se splatnost opětovně prodlouží za podmínek stanovených výše.

Twisto Snap

Pravidla pro používání Twisto Snap v rámci Twisto účtu naleznete zde: https://www.twisto.cz/podminky/snap/. Službu Twisto Snap nelze používat bez zřízení Twisto účtu.

Smluvní sankce

 1. Před tím, než se dlužná částka stane splatnou, vás Společnost Twisto bude prostřednictvím e-mailu či sms informovat o blížícím se termínu splatnosti tak, abychom společně předešli situaci, že opomenete dlužnou částku uhradit. Pokud řádně a včas neuhradíte zaslanou fakturu (pohledávku z titulu kupní ceny zboží/služeb), vzniká vám povinnost uhradit společnosti Twisto nejenom dlužnou částku ve výši postoupené pohledávky, ale také účelně vynaložené náklady, smluvní pokutu, jejíž výše se bude odvíjet od délky vašeho prodlení s úhradou dlužné částky, a zákonný úrok z prodlení. Celkové smluvní sankce budou vždy účtovány maximálně do výše 50 % aktuální dlužné částky (tzn. pokud budete mít nákup za 200 Kč přes Twisto, tak sankční poplatky dosáhnou maximálně 100 Kč, tak abychom dodrželi zmíněný limit).
  Dny od data splatnosti vyúčtování Účelně vynaložené náklady a smluvní pokuta
  Uhrazení do 5 dnů po splatnosti vyúčtování 150 Kč
  Uhrazení do 10 dnů po splatnosti vyúčtování 150 Kč + 6 % z celkového vyúčtování (maximálně však 650 Kč)
  Uhrazení do 15 dnů po splatnosti vyúčtování 150 Kč + 12 % z celkového vyúčtování (maximálně však 1150 Kč)
  Uhrazení do 20 dnů po splatnosti vyúčtování 150 Kč + 18 % z celkového vyúčtování (maximálně však 1650 Kč)
  Uhrazení do 25 dnů po splatnosti vyúčtování 150 Kč + 24 % z celkového vyúčtování (maximálně však 2150 Kč)
  Uhrazení do 30 a více dnů po splatnosti vyúčtování 150 Kč + 30 % z celkového vyúčtování (maximálně však 2650 Kč)
  Částky uvedené v řádcích 1 až 6 výše se nesčítají, tj. např. v případě prodlení v délce do 20 dnů po splatnosti uhradíte pouze částku uvedenou na řádku 4 výše.
 2. Zákazník bere na vědomí, že neuhradí‑li Společnosti dlužnou částku v rámci svého vyúčtování, bude společnost Twisto nucena dlužnou částku vymáhat, a to i prostřednictvím externích subjektů. V souvislosti s vymáháním dlužné částky mohou vzniknout další náklady, které je povinen hradit Zákazník, a které budou účtovány ve výši aktuální v okamžiku vymáhání dlužné částky. Notářské poplatky jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., notářský tarif, v platném znění.

Informace pro spotřebitele

 1. Kontrola dodržování pravidel poskytování finančních služeb ve smyslu §1842 Občanského zákoníku je svěřena správním úřadům vykonávajícím státní dozor nebo dohled nad jednotlivými poskytovateli, a to České národní bance, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz/cs/index.html, v souladu s ustanovením §135 ZSU, a dále také po přechodné období České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz, v souladu s ustanovením §173 ZSU.
 2. Přijetím těchto Obchodních podmínek souhlasíte s použitím internetu (prostředků komunikace na dálku) při uzavírání smlouvy se společností Twisto. Veškeré náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku (např. náklady internetového připojení) si hradíte z vlastních prostředků.
 3. Společnost nevytváří garanční fond.
 4. Souhlasíte s tím, aby společnost Twisto zaznamenávala a archivovala veškerou komunikaci mezi ní a vámi. Současně souhlasíte s tím, že takovéto záznamy mohou sloužit jako důkazní) prostředky v soudním či správním řízení. Zaznamenávat a archivovat může společnost Twisto také kopie veškerých informací a dokladů, které obdrží od vás nebo třetích osob v souvislosti s obchody, případně službami.
 5. Zákazník má možnost obrátit se v případě sporu vzniklého v souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním spotřebitelského úvěru na finančního arbitra (Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, http://www.finarbitr.cz/). Společnost dává přednost mimosoudnímu řešení případných sporů. Stížnosti lze podat e‑mailem na adresu dotaz@twisto.cz nebo písemně na adresu Twisto payments a.s., Praha 1 - Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00. Odpověď se sdělením a odůvodněním vyřízení stížností je zasílána stěžovateli ve lhůtě 30 dnů v písemné formě. Stížnost lze podat rovněž České národní bance, Na Příkopě 28, Praha 1, která je orgánem dohledu nad činností poskytovatelů finančních služeb. ČNB nemá kompetence rozhodnout spor mezi stěžovatelem a společností Twisto. Stěžovatel může právo na plnění uplatnit i podanou žalobou v rámci občanského soudního řízení u věcně a místně příslušného soudu. Ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací vykonává působnost i Veřejný ochránce práv, http://www.ochrance.cz/. Podnět lze dát písemně nebo ústně do protokolu a nepodléhá poplatku.
 6. Smluvní vztah vznikající mezi zákazníkem a společností Twisto se řídí právním řádem České republiky. Společnost komunikuje a poskytuje veškeré informace, údaje a všeobecné obchodní podmínky v českém jazyce. Pro případ sporu je místně příslušným soudem obecný soud podle určení bydliště, místa podnikání nebo sídla žalovaného.
 7. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ukončení smluvního vztahu

 1. Jako spotřebitel máte právo od smlouvy, ve které se sjednává zřízení Twisto účtu, právo písemně odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy jste povinni odeslat společnosti Twisto v listinné podobě na adresu Twisto payments a.s., Praha 1 - Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, nebo emailem na adresu dotaz@twisto.cz. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Společnost nemá právo požadovat po vás žádné další plnění v případě odstoupení od smlouvy, kromě částek uvedených v bodu 4. níže a s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených společností orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.
 2. Smlouvu o zřízení Twisto účtu jste oprávněni kdykoliv písemně vypovědět bez uvedení důvodu, a to s účinností 1 měsíc ode dne doručení výpovědi na adresu společnosti Twisto. Výpověď není ze strany společnosti Twisto nijak zpoplatněna.
 3. Společnost Twisto je oprávněna vám kdykoliv deaktivovat Twisto účet a písemně nebo emailem vypovědět smlouvu s výpovědní lhůtou 2 měsíce, a to rovněž bez uvedení důvodu. V případě, že dojde k takovému vypovězení smlouvy ze strany společnosti Twisto, je Zákazník povinen do konce výpovědní lhůty úvěr splatit.
 4. V případě ukončení smlouvy jsou si smluvní strany povinny vyrovnat existující závazky. Dojde‑li k ukončení smluvního vztahu, jste povinni uhradit vámi čerpané peněžní prostředky, případné poplatky a smluvní pokuty (za období ode dne uzavření smlouvy do doručení odstoupení) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení odstoupení nebo ukončení smluvního vztahu. Pokud dlužnou částku neuhradíte ani v dané 30ti denní lhůtě, pak má společnost Twisto právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení.
 5. Společnost je oprávněna vám ukončit či pozastavit z objektivních důvodů, zejména, mimo jiné, z důvodu zhoršení vaší úvěruschopnosti či z důvodu nesplácení poskytnutého úvěru, oprávnění čerpat finanční prostředky prostřednictvím vašeho Twisto účtu, respektive je oprávněna vám snížit celkový finanční limit vašeho Twisto účtu. O této skutečnosti a důvodech, které k tomu Společnost vedou, budete informováni předem; není‑li to možné, pak bez zbytečného odkladu po této skutečnosti. Informaci vám Společnost předá v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat (nebrání li takovému předání jiný právní předpis). Ukončení smlouvy podle tohoto článku je účinné okamžikem, který je uveden v informaci zaslané Zákazníkovi.

Závěrečná ustanovení

 1. Společnost je oprávněna jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky. Zákazník musí být o takovéto změně informován prostřednictvím Twisto účtu s předstihem alespoň 30 kalendářních dní před účinností nového znění Obchodních podmínek. V případě, že Zákazník s novým zněním Obchodních podmínek nebude souhlasit, má právo v této lhůtě nové Obchodní podmínky výslovně odmítnout, a to písemně nebo e‑mailem na adresu dotaz@twisto.cz. V takovém případě se vztah řídí vždy dle dříve uzavřených Obchodních podmínek. Pokud Zákazník nové Obchodní podmínky neodmítne, platí, že s novou podobou Obchodních podmínek vyjádřil souhlas.
 2. Je‑li, nebo stane‑li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatnými nebo neúčinnými, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Uzavření vaší smlouvy se Společností a její podmínky jsou archivovány a jsou vám k dispozici na základě vaší žádosti.

Tyto Obchodní podmínky byly společností Twisto payments a.s. zpracovány v souladu s platným zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 257/2016, o spotřebitelském úvěru, a souvisejícími právními předpisy. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány výhradně v českém jazyce. Hlavním předmětem podnikání společnosti Twisto payments a.s. je vedle výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona především poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, a to na základě oprávnění uděleného společnosti Twisto ze strany ČNB. Se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek souhlasíte volbou platební metody služby Twisto nebo uzavřením příslušné smlouvy, ke které jsou tyto Obchodní podmínky připojeny. V případě nákupů u Obchodníků má každý Obchodník povinnost vás s těmito Obchodními podmínkami předem seznámit, poskytnout vám je a požádat vás o vyjádření vašeho souhlasu s jejich zněním.

Platné ke dni 1. 8. 2017
Twisto payments a.s.