Všeobecné obchodní podmínky Twisto payments a.s.

Twisto účet

(platné ke dni 1. 6. 2017)

Výklad pojmů

„Twisto účet“ (dříve také „Nákupní účet“) je registrovaný účet Zákazníka, prostřednictvím kterého můžete platit své složenky, faktury a platební příkazy nebo nákupy online v e‑shopech.

„Platba online“ je platba za nákupy u Obchodníka formou odložené platby prostřednictvím společnosti Twisto.

„Twisto Snap” (dříve „Platba emailem nebo fotkou”) je platba složenek, faktur nebo platebních příkazů, které pošlete společnosti Twistu k úhradě.

„Zákazník“ je fyzická osoba, která má zájem o platební služby společnosti Twisto.

„Obchodník“ je třetí strana která uzavřela se Zákazníkem smlouvu, jejímž předmětem je nákup zboží/služeb.

„Twisto“, „společnost Twisto“ nebo „Společnost“ znamená společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem na adrese Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085.

Zřízení Twisto účtu

 1. Zřízení a aktivace Twisto účtu je zdarma.
 2. Zřízením Twisto účtu získáváte možnost platit pohodlně za zboží nebo služby v hodnotě finančního limitu Vašeho účtu. Po skončení každého kalendářního měsíce obdržíte celkové vyúčtování Vašich nákupů a plateb. Splatnost tohoto vyúčtování je vždy 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
 3. Podmínky – Twisto účet Vám můžeme zřídit, pouze pokud splníte níže uvedené podmínky, které vyplývají především ze zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (případně ze zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů u služeb poskytnutých před 1. 12. 2016) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

  Jako fyzická osoba (podnikající/nepodnikající):
  • Máte trvalé bydliště v České republice, Vaše korespondenční adresa je v České republice a je Vám více než 18 let. Twisto účet není možné zřídit osobě mladší 18ti let.
  • Twisto účet si zřizujete jako fyzická nepodnikající/podnikající osoba.
  • Nejsou proti Vám zahájeny či vedeny exekuční či insolvenční řízení, případně u Vás neprobíhá oddlužení.
  • Společností Twisto byla pozitivně posouzena Vaše kredibilita a úvěruschopnost.
  • Veškeré údaje byly Vámi uvedeny řádně a pravdivě.
 4. Identifikace – zákon ukládá, abychom před zřízením Twisto účtu provedli Vaši identifikaci. Za tímto účelem Vás požádáme o poskytnutí scanu Vašeho občanského průkazu a alespoň jednoho dalšího dokladu totožnosti (například řidičského průkazu, kartičky pojištěnce, rodného listu nebo pasu), a to za účelem zaznamenání a ověření údajů z průkazů totožnosti. Zákazník výslovně prohlašuje, že jím poskytnutí údaje jsou správné a pravdivé.
 5. Ověření úvěruschopnosti – schválení žádosti o otevření Twisto účtu je podmíněno pozitivním ověřením Vaší úvěruschopnosti. Cílem společnosti Twisto je s řádnou péčí posoudit Vaši schopnost vyrovnávat měsíční vyúčtování u společnosti Twisto. Váš limit Twisto účtu touto cestou stanovujeme na míru pro Vás vždy tak, aby byl přiměřený Vaší individuální finanční situaci. Pro posouzení úvěruschopnosti používá společnost Twisto informace o žadateli a to zejména z následujících zdrojů:
  • Vámi uvedené výše příjmů, výdajů a měsíčních splátek
  • Měsíční výpis z Vašeho hlavního bankovního účtu, který je veden na Vaše jméno (nebo je veden jako společný účet manželů). Výpis musí být stažený z Vašeho internetového bankovnictví nebo naskenovaný.
  • Registry: Insolvenční rejstřík, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti ČR, Centrální evidence exekucí, jejímž správcem je Exekutorská komora ČR, a registr SOLUS, zájmové sdružení právnických osob.
 6. Ověření bankovního účtu – zákon dále ukládá, abychom v rámci identifikace ověřili také Váš bankovní účet skrze platbu 1 Kč na bankovní účet společnosti Twisto. Platba musí být zaslána z Vašeho účtu identifikovaného Twistem pomocí zaslaného měsíčního výpisu, vedeného na Vaše jméno. V případě, že identifikovaný účet a účet, ze kterého došlá platba nejsou shodné, Twisto žádost o registraci do Twisto účtu nemůže schválit.
 7. Uzavření smlouvy o účtu ke službě Twisto účet – zákon ukládá, aby v rámci formy smlouvy byla zachována písemná podoba, proto Vám bude zaslána online smlouva spolu s těmito podmínkami, kterou elektronicky podepíšete v rámci registrace na stránce www.twisto.cz.
 8. Po splnění výše uvedených podmínek Vám bude zřízen a aktivován Váš Twisto účet.
 9. Každý zákazník si může zřídit nejvýše jeden Twisto účet. Twisto účet nesmí být sdílen s třetími osobami. Třetím osobám nesmí být postupován přístup k Vašemu Twisto účtu bez předchozího souhlasu společnosti Twisto.

Úhrada vyúčtování Twisto účtu

 1. Měsíční vyúčtování se skládá z ceny zboží nebo služeb. Pokud zákazník vyúčtování neuhradí řádně a včas, vzniká mu povinnost spolu s vyúčtováním uhradit rovněž přiměřené sankce, tj. zákonné úroky z prodlení a smluvní pokuty, za pozdní uhrazení.
 2. Měsíční vyúčtování lze uhradit (i) bankovním převodem, (ii) kartou online na webových stránkách https://www.twisto.cz/zakaznik/zaplatit/ (iii) QR kódem přes mobil, nebo (iv) v hotovosti na pobočkách České pošty a SAZKA terminálech pomocí služby SuperCash, a to v souladu s podmínkami uvedenými v zaslaném vyúčtování.
 3. Twisto účet má stanovený finanční limit, který Vám v závislosti na jeho řádném a včasném splácení bude pravidelně navyšován.

Odložení splatnosti

 1. Zákazník má možnost sjednat si odložení platby svého celkového vyúčtování Twisto účtu o jeden měsíc, a to i opakovaně. Zákazník zvolí částku, jejíž splatnost si přeje odložit, a následně mu bude spočítán poplatek za prodloužení splatnosti. Při platbě minimální částky 10 % z celkového vyúčtování uhradíte fixní poplatek 5 Kč za každých odložených 100,- Kč o jeden měsíc. Zákazník si může zvolit libovolnou částku k úhradě, podle toho se následně odvíjí poplatek za prodloužení splatnosti.
  • Reprezentativní příklad odložení splatnosti měsíčního vyúčtování
   Celková útrata 2 000 Kč
   Úhrada dnes 500 Kč
   Odložená částka o 1 měsíc 1 500 Kč
   Poplatek za odložení 75 Kč (odpovídá RPSN 79.6%)
   Částka k úhradě za měsíc 1 500 Kč + 75 Kč poplatek
 2. Zákazník platí poplatek za odložení až v dalším měsíci, dohromady s dalším měsíčním vyúčtováním.
 3. Aby si zákazník mohl odložit splatnost, musí uhradit alespoň část vyúčtování.
 4. Zákazník je oprávněn vyúčtování kdykoliv zcela nebo zčásti splatit.
 5. Aktuální stav vyúčtování bude zákazníkovi vždy dostupný po přihlášení do jeho Twisto účtu na internetových stránkách společnosti Twisto.
 6. Prodloužená a nezaplacená vyúčtování z předchozích období se Vám automaticky posunou do dalšího vyúčtování, které můžete zaplatit jednorázově, nebo si splatnost dále prodloužit o další měsíc.

Platba online

Pravidla pro používání Platby online v rámci Twisto účtu naleznete zde: https://www.twisto.cz/podminky/platba-online

Twisto Snap

Pravidla pro používání Twisto Snap v rámci Twisto účtu naleznete zde: https://www.twisto.cz/podminky/platba-emailem-nebo-fotkou

Smluvní sankce

 1. Pokud řádně a včas neuhradíte zaslaná vyúčtování nebo objednávky, vzniká Vám povinnost uhradit společnosti zákonný úrok z prodlení a Twisto smluvní pokutu, jejíž výše se bude odvíjet od délky prodlení Vaší platby.
  Dny od data splatnosti vyúčtování Smluvní pokuta
  Uhrazení do 5 dnů po splatnosti vyúčtování 150 Kč
  Uhrazení do 10 dnů po splatnosti vyúčtování 150 Kč + 6 % z celkového vyúčtování (maximálně však 650 Kč)
  Uhrazení do 15 dnů po splatnosti vyúčtování 150 Kč + 12 % z celkového vyúčtování (maximálně však 1150 Kč)
  Uhrazení do 20 dnů po splatnosti vyúčtování 150 Kč + 18 % z celkového vyúčtování (maximálně však 1650 Kč)
  Uhrazení do 25 dnů po splatnosti vyúčtování 150 Kč + 24 % z celkového vyúčtování (maximálně však 2150 Kč)
  Uhrazení do 30 a více dnů po splatnosti vyúčtování 150 Kč + 30 % z celkového vyúčtování (maximálně však 2650 Kč)
 2. V případě nízké hodnoty celkového vyúčtování, budou smluvní sankce účtovány maximálně do výše 50 % hodnoty vyúčtování (tzn. pokud budete mít nákup za 200 Kč přes Twisto, tak sankční poplatky dosáhnou maximálně 100 Kč, tak abychom dodrželi zmíněný limit)
 3. Zákazník bere na vědomí, že neuhradí‑li Společnosti dlužnou částku v rámci svého vyúčtování, bude společnost Twisto nucena dlužnou částku vymáhat, a to i prostřednictvím externích subjektů. V souvislosti s vymáháním dlužné částky mohou vzniknout další náklady, které je povinen hradit zákazník.

Informace pro spotřebitele

 1. Kontrola dodržování pravidel poskytování finanční služeb ve smyslu § 1842 Občanského zákoníku je svěřena správním úřadům vykonávajícím státní dozor nebo dohled nad jednotlivými poskytovateli, především České národní bance, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz/cs/index.html.
 2. Přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek souhlasíte s použitím internetu (prostředků komunikace na dálku) při uzavírání smlouvy se společností Twisto. Veškeré náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku (např. náklady internetového připojení) si hradíte z vlastních prostředků.
 3. Společnost nevytváří garanční fond.
 4. Souhlasíte s tím, aby společnost Twisto zaznamenávala a archivovala veškerou komunikaci mezi ní a Vámi. Současně souhlasíte s tím, že takovéto záznamy mohou sloužit jako důkazní ) prostředky v soudním či správním řízení. Zaznamenávat a archivovat může společnost Twisto také kopie veškerých informací a dokladů, které obdrží od Vás nebo třetích osob v souvislosti s obchody, případně službami.
 5. Zákazník má možnost obrátit se v případě sporu vzniklého v souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním spotřebitelského úvěru na finančního arbitra (Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, http://www.finarbitr.cz/). Společnost dává přednost mimosoudnímu řešení případných sporů. Stížnosti lze podat e-mailem na adresu dotaz@twisto.cz nebo písemně na adresu Twisto payments a.s., Praha 1 - Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00. Odpověď se sdělením a odůvodněním vyřízení stížností je zasílána stěžovateli ve lhůtě 30 dnů v písemné formě. Stížnost lze podat rovněž České národní bance, Na Příkopě 28, Praha 1, která je orgánem dohledu nad činností poskytovatelů finančních služeb. ČNB nemá kompetence rozhodnout spor mezi stěžovatelem a společností Twisto. Stěžovatel může právo na plnění uplatnit i podanou žalobou v rámci občanského soudního řízení u věcně a místně příslušného soudu. Ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací vykonává působnost i Veřejný ochránce práv, http://www.ochrance.cz/. Podnět lze dát písemně nebo ústně do protokolu a nepodléhá poplatku.
 6. Smluvní vztah vznikající mezi zákazníkem a společností Twisto se řídí právním řádem České republiky. Společnost komunikuje a poskytuje veškeré informace, údaje a všeobecné obchodní podmínky v českém jazyce. Pro případ sporu je místně příslušným soudem obecný soud podle určení bydliště, místa podnikání nebo sídla žalovaného.
 7. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ukončení smluvního vztahu

 1. Jako spotřebitel máte právo od smlouvy, ve které se sjednává Platba online, Twisto Snap, zřízení Twisto účtu, nebo odložení splatnosti, právo odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy jste povinni doručit společnosti Twisto v listinné podobě na adresu Twisto payments a.s., Praha 1 - Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, nebo emailem na adresu dotaz@twisto.cz. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení – k tomuto dni smlouva zaniká. Společnost nemá právo požadovat po Vás žádné další plnění v případě odstoupení od smlouvy, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených společností orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.
 2. Smlouvu o zřízení Twisto účtu jste oprávněni kdykoliv vypovědět bez uvedení důvodu, a to s účinností 1 měsíc ode dne doručení výpovědi na adresu společnosti Twisto. Výpověď není ze strany společnosti Twisto nijak zpoplatněna.
 3. Společnost Twisto je oprávněna Vám kdykoliv deaktivovat Twisto účet a vypovědět smlouvu s výpovědní lhůtou 1 měsíc, a to rovněž bez uvedení důvodu.
 4. V případě ukončení smlouvy jsou si smluvní strany povinny vyrovnat existující závazky. Dojde‑li k ukončení smluvního vztahu, jste povinni uhradit Vámi čerpané peněžní prostředky, případné poplatky a smluvní pokuty (za období ode dne uzavření smlouvy do doručení odstoupení) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení odstoupení nebo ukončení smluvního vztahu.
 5. Společnost je oprávněna Vám ukončit či pozastavit z objektivních důvodů oprávnění čerpat finanční prostředky prostřednictvím Vašeho Twisto účtu. O této skutečnosti a důvodech, které k tomu společnost vedou, budete informováni předem; není‑li to možné, pak bez zbytečného odkladu po této skutečnosti. Informaci Vám společnost předá v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat (nebrání‑li takovému předání jiný právní předpis). Ukončení smlouvy podle tohoto článku je účinné okamžikem, který je uveden v informaci zaslané zákazníkovi.

Závěrečná ustanovení

 1. Společnost je oprávněna jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky. Zákazník musí být o takovéto změně informován prostřednictvím Twisto účtu s předstihem alespoň 30 kalendářních dní před účinností nového znění Obchodních podmínek. V případě, že Zákazník s novým zněním Obchodních podmínek nebude souhlasit, má právo v této lhůtě nové Obchodní podmínky výslovně odmítnout, a to písemně nebo e‑mailem na adresu dotaz@twisto.cz. V takovém případě se vztah řídí vždy dle dříve uzavřených Obchodních podmínek. Pokud Zákazník nové Obchodní podmínky neodmítne, platí, že s novou podobou Obchodních podmínek vyjádřil souhlas.
 2. Je‑li, nebo stane‑li se některé z ustanovení těchto podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Uzavření Vaší smlouvy se Společností a její podmínky jsou archivovány a jsou Vám k dispozici na základě Vaší žádosti.

Tyto obchodní podmínky byly společností Twisto payments a.s. zpracovány v souladu s platným zněním zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány výhradně v českém jazyce. Hlavním předmětem podnikání společnosti Twisto payments a.s. je vedle výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona především poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek souhlasíte volbou platební metody služby Twisto nebo uzavřením příslušné smlouvy, ke které jsou tyto všeobecné obchodní podmínky připojeny. V případě nákupů u obchodníků má každý obchodník povinnost vás s těmito všeobecnými obchodními podmínkami seznámit, poskytnout vám je a požádat vás o vyjádření vašeho souhlasu s jejich zněním.

Platné ke dni 1. 6. 2017
Twisto payments a.s.