Všeobecné obchodní podmínky Twisto payments a.s.

Twisto účet

(platné ke dni 29. 8. 2019)

Výklad pojmů

„Twisto účet“ (dříve také „Nákupní účet“) je služba, jejímž prostřednictvím můžete platit své složenky a faktury, hradit své nákupy uskutečněné online ve vybraných e‑shopech, a která může být Zákazníkem využívána v režimu „Online“, „Standard“ nebo „Premium“, jak jsou tyto jednotlivé režimy poskytování služby Twisto účet podrobně specifikovány v těchto Obchodních podmínkách.

„Twisto Snap” (dříve „Platba emailem nebo fotkou”) je platba složenek, faktur nebo platebních příkazů, které pošlete společnosti Twisto prostřednictvím e‑mailu nebo mobilní aplikace k úhradě ze strany společnosti Twisto, přehled těchto plateb naleznete ve vašem vyúčtování.

„Zákazník“ je fyzická osoba – nepodnikatel, která má zájem o využití platebních služeb nabízených společností Twisto a  uzavřela se společností Twisto Smlouvu k službě Twisto účet.

„Obchodník“ je třetí strana (podnikatel), která uzavřela se Zákazníkem smlouvu, jejímž předmětem je nákup zboží/služeb, a která umožňuje svým zákazníkům úhradu ceny zboží/služeb prostřednictvím služby Twisto Pay.

„Twisto“, „společnost Twisto“ nebo „Společnost“ znamená společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem na adrese Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085.

„Twisto Karta“ je platební karta Mastercard (či případně bezkontaktní platební prostředek – náramek) poskytovaná společností Twisto Zákazníkovi pro účely využívání služby Twisto účet v režimu „Standard“ a „Premium“. Užívání Twisto Karty se řídí Obchodními podmínkami Twisto Karty.

„Obchodní podmínky Twisto Karty“ jsou obchodní podmínky upravující práva a povinnosti Zákazníka, Wirecard a společnosti Twisto v souvislosti s vydáním a užíváním Twisto Karty.

„Twisto Split” je rozdělení uhrazené finanční částky u Obchodníka prostřednictvím Twisto mezi jednoho či více Příjemců ze strany Odesílatele - Zákazníka.

„Apple Pay” je mobilní platební a digitální peněženka od společnosti Apple Inc., která umožňuje Uživatelům - Zákazníkům provádět platby pomocí podporovaných zařízení, jejichž seznam je uveden na webových stránkách společnosti Apple.

 1. Zřízení a aktivace služby Twisto účet je zdarma. Twisto účet je platebním účtem ve smyslu ustanovení §2(1)(b) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění. Služba Twisto účet je poskytována jako bezúčelový spotřebitelský úvěr ve formě možnosti odkládání plateb ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen „ZSU“) a tato služba je poskytována na dobu neurčitou. Služba Twisto účet může být Zákazníkem využívána v následujících režimech:
  1. „Online“: v tomto režimu může být služba Twisto účet Zákazníkem využívána k úhradě složenek a faktur prostřednictvím služby „Twisto Snap“ a k hrazení nákupů uskutečněných online ve vybraných e‑shopech, které podporují platební metodu Twisto Pay. V tomto režimu není vydávána Twisto Karta. Aktuální výhody spojené s užíváním služby Twisto účet v režimu Online jsou uvedeny na adrese https://www.twisto.cz/typy-uctu/ s tím, že tyto výhody mohou být kdykoliv aktualizovány ze strany společnosti Twisto;
  2. „Standard“: v tomto režimu může Zákazník kromě způsobů využití služby Twisto účet dostupných v režimu „Online“ využívat službu Twisto účet také prostřednictvím Twisto Karty, tj. může provádět úhradu jím nakupovaných služeb a zboží prostřednictvím Twisto Karty nebo využívat službu Apple Pay nebo Twisto Split. Aktuální výhody spojené s užíváním služby Twisto účet v režimu Standard jsou uvedeny na adrese https://www.twisto.cz/typy-uctu/ s tím, že tyto výhody mohou být kdykoliv aktualizovány ze strany společnosti Twisto; a
  3. „Premium“: v tomto režimu Zákazník využívá službu Twisto účet veškerými způsoby dostupnými v režimu „Standard“, tedy také využívá službu Twisto účet prostřednictvím Twisto Karty nebo využívá službu Apple Pay, Twisto Split a dále mu společnost Twisto poskytuje službu „Premium“ prostřednictvím které má kupříkladu cestovní pojištění pro celou rodinu. Aktuální výhody spojené s užíváním služby Twisto účet v režimu Premium jsou uvedeny na adrese https://www.twisto.cz/typy-uctu/ s tím, že tyto výhody mohou být kdykoliv aktualizovány ze strany společnosti Twisto.
  Poplatek za vedení služby Twisto účet v jednotlivých výše uvedených režimech, tj. v režimu Online, Standard a Premium, zahrnující zejména vedení vyúčtování přístupného na internetových stránkách společnosti Twisto a užívání Twisto Karty v režimech Standard a Premium, je uveden v aktuálním ceníku dostupném na adrese https://www.twisto.cz/podminky/cenik/.
 2. Zřízením služby Twisto účet získáváte možnost platit pohodlně za zboží nebo služby v hodnotě aktuálního nevyčerpaného finančního limitu vašeho Twisto účtu s tím, že informace o druhu zboží či služby a ceně jsou následně zpřístupněny ve vašem Twisto účtu. Bezprostředně po skončení každého kalendářního měsíce obdržíte celkové vyúčtování vašich nákupů a plateb uskutečněných v daném kalendářním měsíci. Splatnost tohoto vyúčtování je vždy 15. dne následujícího kalendářního měsíce.
 3. Podmínky – službu Twisto účet vám můžeme zřídit, pouze pokud splníte níže uvedené podmínky, které vyplývají především ze ZSU a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML Zákon“). Pro tento účel je Společnost oprávněna Zákazníka kontaktovat a vyžádat si nezbytné údaje, přičemž je Zákazník povinen poskytnout Společnosti nezbytnou součinnost. Společnost si vyhrazuje právo zamítnout žádost o zřízení Twisto účtu v případě, že nejsou splněny požadované podmínky (zejména vyplývající ze ZSU či AML Zákona) či má‑li Společnost podezření z podvodného jednání či možného nezákonného zneužití této služby. Minimální podmínky, které musí být splněny
  • máte státní občanství České republiky, máte trvalé bydliště a korespondenční adresu v České republice, nebo
  • jste státním občanem některého z členských států Evropské unie („EU“) a máte adresu pobytu a/nebo korespondenční adresu v České republice nebo v některém z členských států EU a vyvíjíte zde ekonomickou činnost, nebo
  • nejste státním občanem žádného z členských států EU, nicméně vám bylo uděleno povolení k trvalému pobytu na území České republiky a máte korespondenční adresu v České republice,
  a zároveň
  • je vám více než 18 let a jste svéprávný. Twisto účet není možné zřídit osobě mladší 18‑ti let,
  • Twisto účet si zřizujete jako spotřebitel, tedy fyzická osoba – nepodnikatel,
  • nejsou proti vám zahájena či vedena exekuční nebo insolvenční řízení, případně u vás neprobíhá oddlužení,
  • Společností Twisto byla pozitivně posouzena vaše kredibilita a úvěruschopnost,
  • veškeré údaje byly vámi uvedeny úplně, řádně a pravdivě.
 4. Identifikace – AML Zákon nám ukládá, abychom před zřízením Twisto účtu provedli vaši identifikaci. Za tímto účelem vás v případě identifikace na dálku požádáme o poskytnutí kopie (scanu) vašeho průkazu totožnosti (nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky), a tzv. selfie fotografie vašeho obličeje s předkládaným průkazem totožnosti. V některých specifických případech můžete být požádáni o poskytnutí kopie (scanu) i jednoho dalšího podpůrného dokladu (například řidičského průkazu, kartičky pojištěnce, rodného listu nebo cestovního pasu), z něhož lze zjistit vaše identifikační údaje (tedy alespoň jméno a příjmení, rodné číslo či datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství), provedení tzv. korunové transakce (převod 1 Kč z vašeho bankovního účtu na účet Společnosti Twisto) a doložení dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu vedeného na vaše jméno u úvěrové instituce nebo zahraniční úvěrové instituce působící na území státu Evropského hospodářského prostoru. V případě identifikace za vaší fyzické přítomnosti na pobočce Společnosti dle AML Zákona postačuje pouze jeden průkaz totožnosti a výslovné prohlášení, že vámi poskytované údaje jsou úplné, správné a pravdivé.
 5. Ověření úvěruschopnosti – schválení žádosti o otevření Twisto účtu je podmíněno pozitivním ověřením vaší úvěruschopnosti. Cílem společnosti Twisto je s řádnou péčí posoudit vaši schopnost vyrovnávat měsíční vyúčtování u společnosti Twisto. Limit Twisto účtu touto cestou stanovujeme na míru pro vás vždy tak, aby byl přiměřený vaší individuální finanční situaci. Pro posouzení úvěruschopnosti používá společnost Twisto informace o žadateli, a to zejména z následujících zdrojů:
  • Vámi uvedené výše příjmů, výdajů a měsíčních splátek
  • Vámi uvedené informace socio-demografického charakteru (jako např. počet dětí, rodinný status, zdroj příjmů atd.)
  • Dokumenty prokazující příjem dle druhu příjmů (Měsíční výpis z účtu/Výplatní pásky/Daňové přiznání a další)
  • Registry: Insolvenční rejstřík, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti ČR, Centrální evidence exekucí, jejímž správcem je Exekutorská komora ČR, a registr SOLUS, zájmové sdružení právnických osob.
  • V případě, že Zákazník odmítne uvedené údaje pro posouzení úvěruschopnosti poskytnout, pročež nebudeme schopni posoudit jeho úvěruschopnost, není možné spotřebitelský úvěr poskytnout.
 6. Ověření bankovního účtu – zákon dále ukládá, abychom ve stanovených případech v rámci identifikace ověřili také váš bankovní účet skrze platbu minimálně ve výši 1,- Kč na bankovní účet společnosti Twisto. Platba musí být zaslána z vašeho bankovního účtu identifikovaného Twistem pomocí zaslaného měsíčního výpisu, vedeného na vaše jméno. V případě, že identifikovaný účet a účet, ze kterého došla vámi provedená platba, nejsou shodné, Twisto žádost o registraci do Twisto účtu nemůže schválit.
 7. Uzavření smlouvy ke službě Twisto účet – ZSU ukládá, aby v rámci formy smlouvy byla zachována písemná podoba, proto vám bude zaslána online smlouva spolu se Zákaznickými obchodními podmínkami společnosti Twisto vztahujícími se na službu Twisto účet (dále jen „Obchodní podmínky“), kterou elektronicky podepíšete verifikačním kódem zaslaným prostřednictvím SMS po dokončení registrace na stránce www.twisto.cz.
 8. Po splnění výše uvedených podmínek Vám bude zřízen a aktivován váš Twisto účet s tím, že při uzavření smlouvy ke službě Twisto účet si zvolíte jeden ze tří výše uvedených režimů – Online, Standard nebo Premium. Následně můžete režim služby Twisto účet libovolně měnit v rámci svého Twisto účtu vedeného na internetových stránkách společnosti Twisto, a to vždy jednou (1) v každém kalendářním měsíci doby trvání smlouvy. První dva (2) případy změny režimu Twisto účtu z vyššího na nižší režim (tj. změna z režimu Premium na režim Standard nebo Online či změna z režimu Standard na režim Online), o které Zákazník požádá v rámci svého Twisto účtu vedeného na internetových stránkách společnosti Twisto, nepodléhají předchozímu odsouhlasení ze strany společnosti Twisto. Jakákoliv další Zákazníkem požadovaná změna z vyššího na nižší režim Twisto účtu podléhá předchozímu odsouhlasení ze strany společnosti Twisto.
 9. V případě, že Zákazník si přeje přejít na vyšší režim Twisto účtu (tj. změna z režimu Online na režim Standard nebo Premium či z režimu Standard na režim Premium), podléhá taková změna vždy předchozímu odsouhlasení ze strany společnosti Twisto s tím, že na provedení změny režimu nemá Zákazník právní nárok.
 10. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytování služby Twisto účet v režimu Standard a Premium podléhá měsíčnímu poplatku ve výši uvedené v aktuálním ceníku společnosti Twisto, a v případě volby daného režimu se zavazuje takový měsíční poplatek za poskytování služby Twisto účet společnosti Twisto hradit. V kalendářním měsíci, ve kterém Zákazník provede změnu režimu služby Twisto účet, Zákazník souhlasí s tím, že uhradí poplatek za poskytování služby Twisto účet v tom režimu, ve kterém je účtován vyšší poplatek za poskytování služby Twisto účet (tj. dojde‑li ke změně z režimu Premium na režim Standard, uhradí Zákazník poplatek za režim Premium).
 11. Každý Zákazník si může zřídit nejvýše jeden Twisto účet bez ohledu na zvolený režim. Twisto účet nesmí být sdílen s třetími osobami. Třetím osobám nesmí být postupován přístup k vašemu Twisto účtu.
 12. V případě, že je Zákazník v prodlení s úhradou svého vyúčtování vůči společnosti Twisto více než 15 dnů, není oprávněn po tuto dobu čerpat jakékoliv služby Twisto dle zvoleného tarifu.
 13. Twisto zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle Pravidel pro zpracování osobních údajů.

Úhrada vyúčtování Twisto účtu

 1. Měsíční vyúčtování se skládá z ceny vámi objednaného zboží nebo služeb v daném kalendářním měsíci. Pokud Zákazník vyúčtování neuhradí řádně a včas, tj. nepostupuje dle odstavce 1. bodu „Odložení splatnosti“ níže, vzniká mu povinnost spolu s vyúčtováním uhradit rovněž přiměřené sankce, tj. zákonné úroky z prodlení (dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. či jiného právního předpisu platného v okamžiku jejich uplatnění), účelně vynaložené náklady a smluvní pokuty za pozdní uhrazení.
 2. Měsíční vyúčtování lze uhradit, jednou či více platbami, (i) bankovním převodem (s uvedením variabilního symbolu, který byl sdělen Zákazníkovi), (ii) kartou registrovanou v Evropské unii online na webových stránkách https://www.twisto.cz/zakaznik/zaplatit/ (přičemž nelze použít k úhradě Twisto kartu) nebo (iii) bankovním převodem pomocí QR kódu, a to v souladu s podmínkami uvedenými v zaslaném vyúčtování. Pro platbu nelze použít e-stravenky ani jiné slevové poukazy. V případě přeplatku na vyúčtování v celkové výši do 10,-Kč, není společnost Twisto takový přeplatek povinna automaticky bez předchozí výzvy vracet.
 3. Twisto účet má stanovený celkový finanční limit, který vám v závislosti na řádném a včasném splácení a na základě předchozího aktuálního prověření vaší úvěruschopnosti, bude postupně v prostředí vašeho Twisto účtu zpřístupňován.

Pokud Zákazník vždy nejpozději k 15. dni následujícího kalendářního měsíce uhradí minimálně 10 % z hodnoty vyúčtování, pak dojde automaticky k odložení platby zbývající části jeho celkového vyúčtování Twisto účtu o jeden měsíc, a to i opakovaně. Zákazník si zvolí libovolnou částku, kterou si přeje uhradit (nejméně však 10 % z částky všech dosud nesplacených vyúčtování), a následně mu bude spočítán poplatek za prodloužení splatnosti zbývající části celkového vyúčtování Twisto účtu. Při platbě minimální částky 10 % z celkového vyúčtování uhradíte za každých odložených 100,- Kč o jeden měsíc, poplatek odpovídající roční zápůjční úrokové sazbě ve výši od 54% (např. při odložení 100,- Kč činí poplatek 4,50,- Kč) do 10,86% (např. při odložení 100.000,- Kč činí poplatek 905,- Kč). Cena za odložení splatnosti se vždy zaokrouhluje dolů na celé koruny. Zápůjční úroková sazba se s nárůstem odkládané částky snižuje. Přesnou výši poplatku za odložení splatnosti jakékoliv vámi zvolené částky stejně jako způsob jeho výpočtu najdete v aktuálním ceníku, který je dostupný na adrese https://www.twisto.cz/podminky/cenik/.

 1. Reprezentativní příklad odložení splatnosti měsíčního vyúčtování
  Celková útrata 35 500 Kč
  Úhrada dnes 5 500 Kč
  Odložená částka o 1 měsíc 30 000 Kč
  Roční zápůjční úroková sazba 22,2%
  Poplatek za odložení 300 × 1,85 Kč = 555,- Kč
  RPSN RPSN 24,6% (v režimu Online)
  Částka k úhradě za měsíc 30 000 Kč + 555 Kč poplatek

  Celková splátka Zákazníkem po 1 měsíci odložení činí 30 555,- Kč
 2. Zákazník platí poplatek za odložení až v dalším kalendářním měsíci, dohromady s dalším měsíčním vyúčtováním. Pro výpočet výše poplatku pro částku, jejíž splatnost se Zákazník rozhodne odložit, můžete využít kalkulačku společnosti Twisto, kterou najdete na adrese https://www.twisto.cz/podminky/cenik/.
 3. Jak je uvedeno výše, předpokladem pro odložení splatnosti je uhrazení alespoň části vyúčtování, nejméně však 10% z částky všech dosud nesplacených čerpání k 15. dni kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ke kterému se vztahuje příslušné vyúčtování.
 4. S přihlédnutím k bodu 4. výše, je Zákazník oprávněn vyúčtování kdykoliv zcela nebo zčásti splatit, a to zdarma.
 5. Aktuální stav vyúčtování bude Zákazníkovi vždy dostupný po přihlášení do jeho Twisto účtu na internetových stránkách společnosti Twisto.
 6. Při úhradě minimální částky, tj. částky ve výši 10% z částky všech dosud nesplacených vyúčtování, se Zákazníkovi prodloužená a nezaplacená vyúčtování z předchozích období automaticky posunou do dalšího vyúčtování, které může zaplatit jednorázově, nebo se splatnost opětovně prodlouží za podmínek stanovených výše.

Twisto Snap

Pravidla pro používání Twisto Snap v rámci Twisto účtu naleznete zde: https://www.twisto.cz/podminky/snap/. Službu Twisto Snap nelze používat bez zřízení Twisto účtu.

Twisto Karta

Pravidla pro vydání a používání Twisto Karty v rámci Twisto účtu (v režimu Standard a Premium) naleznete zde: https://www.twisto.cz/podminky/karta/. Twisto Karta nemůže být vydána a používána bez předchozího zřízení Twisto účtu.

Zvláštní ujednání

 1. V případě účasti v programu Referral společnosti Twisto, nevzniká účastníkovi programu nárok na odměnu ve formě kreditů v případě, že je v prodlení s úhradou svého vyúčtování vůči společnosti Twisto. Kredity mohou být účastníkovi dodatečně zneplatněny v případě porušení podmínek programu Referral.
 2. Platnost jakýchkoliv kreditů získaných od společnosti Twisto (ať už v rámci jakéhokoliv programu či soutěže Twisto) činí maximálně 6 měsíců ode dne, kdy byly připsány k Twisto účtu.
 3. Uživatelům Twisto účtu je umožněno užívání služby Apple Pay za podmínek uvedených zde https://www.twisto.cz/podminky/karta/applepay/.

Smluvní sankce

 1. Před tím, než se dlužná částka stane splatnou, bude společnost Twisto Zákazníka prostřednictvím e‑mailu či sms informovat o blížícím se termínu splatnosti tak, abychom společně předešli situaci, že opomene dlužnou částku uhradit. V případě, že řádně a včas Zákazník neuhradí jakékoliv zaslané vyúčtování, respektive pokud neuhradí alespoň 10% z částky všech dosud nesplacených čerpání, stane se dlužná částka splatnou v celém rozsahu a Zákazníkovi vzniká povinnost uhradit společnosti Twisto, kromě dlužné částky, také účelně vynaložené náklady, smluvní pokutu, jejíž výše se bude odvíjet od délky prodlení platby Zákazníka, a zákonný úrok z prodlení.
  Dny od data splatnosti vyúčtování Účelně vynaložené náklady
  5 dnů po splatnosti vyúčtování 150 Kč
  10 dnů po splatnosti vyúčtování 250 Kč
  15 dnů po splatnosti vyúčtování 350 Kč
  20 dnů po splatnosti vyúčtování 450 Kč
  25 dnů po splatnosti vyúčtování 550 Kč
  30 a více dnů po splatnosti vyúčtování 650 Kč + 10 % z celkového vyúčtování, což představuje náklady na vymáhání dlužné částky pomocí externích agentur
  Částky uvedené v řádcích 1 až 6 výše se nesčítají, tj. např. v případě prodlení v délce do 20 dnů po splatnosti uhradíte pouze částku uvedenou na řádku 4 výše.
 2. Zákazník bere na vědomí, že neuhradí‑li Společnosti dlužnou částku v rámci svého vyúčtování, bude společnost Twisto nucena dlužnou částku vymáhat, a to i prostřednictvím externích subjektů. Tyto subjekty jsou oprávněny si účtovat a po Zákazníkovi požadovat úhradu případných dalších nákladů vynaložených v souvislosti s vymáháním dlužné částky, které budou účtovány ve výši aktuální v okamžiku vymáhání dlužné částky. Mimosoudní náklady účtované externími agenturami na vymáhání činí 1200 Kč + DPH. Notářské poplatky jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., notářský tarif, v platném znění.
 3. Přijaté platby od Zákazníka jsou použity na úhradu dlužné částky v následujícím pořadí: 1. úroky z prodlení, účelně vynaložené náklady a smluvní pokuta (pokud na jejich úhradu společnosti Twisto vznikl nárok); 2. měsíční poplatek ve výši dle ceníku; 3. poplatky za odložení splatnosti; 4. ostatní poplatky ve výši dle ceníku; 5. jistina (částka nesplacených čerpání).

Informace pro spotřebitele

 1. Kontrola dodržování pravidel poskytování finančních služeb ve smyslu §1842 Občanského zákoníku je svěřena správním úřadům vykonávajícím státní dozor nebo dohled nad jednotlivými poskytovateli, a to České národní bance, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz/cs/index.html.
 2. Přijetím těchto Obchodních podmínek souhlasíte s použitím internetu (prostředků komunikace na dálku) při uzavírání smlouvy se společností Twisto. Veškeré náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku (např. náklady internetového připojení) si hradíte z vlastních prostředků.
 3. Společnost nevytváří garanční fond.
 4. Souhlasíte s tím, aby společnost Twisto zaznamenávala a archivovala veškerou komunikaci mezi ní a vámi. Současně souhlasíte s tím, že takovéto záznamy mohou sloužit jako důkazní prostředky v soudním či správním řízení. Zaznamenávat a archivovat může společnost Twisto také kopie veškerých informací a dokladů, které obdrží od vás nebo třetích osob v souvislosti s obchody, případně službami.
 5. Zákazník má možnost obrátit se v případě sporu vzniklého v souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním spotřebitelského úvěru na finančního arbitra (Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, http://www.finarbitr.cz/). Společnost dává přednost mimosoudnímu řešení případných sporů. Stížnosti lze podat e‑mailem na adresu dotaz@twisto.cz nebo písemně na adresu Twisto payments a.s., Sokolovská 47/73, Praha 8, 186 00. Odpověď se sdělením a odůvodněním vyřízení stížností je zasílána stěžovateli ve lhůtě 15 pracovních dnů po dni jejího přijetí. Na žádost stěžovatele Společnost poskytne tuto odpověď v listinné podobě. Bude‑li Společnosti bránit v odpovědi na tuto stížnost ve lhůtě 15 pracovních dnů překážka, která je na její vůli nezávislá, sdělí stěžovateli v této době překážky, které jí ve včasné odpovědi brání, a odpoví nejpozději do 35 pracovních dnů po dni obdržení stížnosti. Stížnost lze podat rovněž České národní bance, Na Příkopě 28, Praha 1, která je orgánem dohledu nad činností poskytovatelů finančních služeb. ČNB nemá kompetence rozhodnout spor mezi stěžovatelem a společností Twisto. Stěžovatel může právo na plnění uplatnit i podanou žalobou v rámci občanského soudního řízení u věcně a místně příslušného soudu. Ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací vykonává působnost i Veřejný ochránce práv, http://www.ochrance.cz/. Podnět lze dát písemně nebo ústně do protokolu a nepodléhá poplatku.
 6. Smluvní vztah vznikající mezi Zákazníkem a společností Twisto se řídí právním řádem České republiky. Společnost komunikuje a poskytuje veškeré informace, údaje a obchodní podmínky v českém jazyce. Pro případ sporu je místně příslušným soudem obecný soud podle určení bydliště, místa podnikání nebo sídla žalovaného.
 7. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ukončení smluvního vztahu

 1. Jako spotřebitel máte právo od smlouvy, ve které se sjednává zřízení Twisto účtu, právo písemně odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Uvedené neplatí v případech stanovených v § 1837 Občanského zákoníku (tj. lístky na koncert, dodávka novin a časopisů apod.). Odstoupení od smlouvy jste povinni odeslat společnosti Twisto v listinné podobě na adresu Twisto payments a.s., Sokolovská 47/73, Praha 8, 186 00, nebo emailem na adresu dotaz@twisto.cz. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Společnost nemá právo po vás požadovat žádné další plnění v případě odstoupení od smlouvy, kromě částek uvedených v bodu 4. níže a s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených Společností orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.
 2. Smlouvu o zřízení Twisto účtu jste oprávněni kdykoliv písemně vypovědět bez uvedení důvodu, a to s účinností 1 měsíc ode dne doručení výpovědi na adresu společnosti Twisto. Výpověď není ze strany společnosti Twisto nijak zpoplatněna.
 3. Společnost Twisto je oprávněna vám kdykoliv deaktivovat Twisto účet a písemně nebo emailem vypovědět smlouvu s výpovědní lhůtou 2 měsíce, a to rovněž bez uvedení důvodu. V případě, že dojde k takovému vypovězení smlouvy ze strany společnosti Twisto, je Zákazník povinen do konce výpovědní lhůty úvěr splatit.
 4. V případě ukončení smlouvy jsou si smluvní strany povinny vyrovnat existující závazky. Dojde‑li k ukončení smluvního vztahu, jste povinni uhradit vámi čerpané peněžní prostředky, případné poplatky a smluvní pokuty (za období ode dne uzavření smlouvy do doručení odstoupení) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení odstoupení nebo ukončení smluvního vztahu. Pokud dlužnou částku neuhradíte ani v dané 30ti denní lhůtě, pak má společnost Twisto právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Od ukončení smluvního vztahu nejste oprávněni čerpat jakékoliv služby Twisto dle zvoleného tarifu.
 5. Společnost je oprávněna vám ukončit či pozastavit z objektivních důvodů, zejména, mimo jiné, z důvodu zhoršení vaší úvěruschopnosti či z důvodu nesplácení poskytnutého úvěru nebo z důvodu závažného podezření na podvodné jednání či jednání v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, oprávnění čerpat finanční prostředky prostřednictvím vašeho Twisto účtu, respektive je oprávněna vám snížit celkový finanční limit vašeho Twisto účtu. O této skutečnosti a důvodech, které k tomu Společnost vedou, budete informováni předem; není‑li to možné, pak bez zbytečného odkladu po této skutečnosti. Informaci vám Společnost předá v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat (nebrání‑li takovému předání jiný právní předpis). Ukončení smlouvy podle tohoto článku je účinné okamžikem, který je uveden v informaci zaslané Zákazníkovi.

Závěrečná ustanovení

 1. Společnost je oprávněna jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky. Zákazník musí být o takovéto změně informován prostřednictvím Twisto účtu s předstihem alespoň 2 měsíců kalendářních dní před účinností nového znění Obchodních podmínek. V případě, že Zákazník s novým zněním Obchodních podmínek nebude souhlasit, má právo v této lhůtě nové Obchodní podmínky výslovně odmítnout, a to písemně nebo e‑mailem na adrese dotaz@twisto.cz. V takovém případě se vztah řídí vždy dle dříve uzavřených Obchodních podmínek. Pokud Zákazník nové Obchodní podmínky neodmítne, platí, že s novou podobou Obchodních podmínek vyjádřil souhlas.
 2. Je‑li, nebo stane‑li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatnými nebo neúčinnými, taková neplatná ustanovení nahradí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Uzavření vaší smlouvy se Společností a její podmínky jsou archivovány a jsou vám k dispozici na základě vaší žádosti.

Tyto Obchodní podmínky byly společností Twisto zpracovány v souladu s platným zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 257/2016, o spotřebitelském úvěru, a souvisejícími právními předpisy. Tyto Obchodní podmínky jsou zpracovány výhradně v českém jazyce. Hlavním předmětem podnikání společnosti Twisto je vedle výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona především poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, a to na základě oprávnění uděleného společnosti Twisto ze strany ČNB. Se zněním těchto Obchodních podmínek souhlasíte volbou platební metody služby Twisto nebo uzavřením příslušné smlouvy, ke které jsou tyto Obchodní podmínky připojeny. V případě nákupů u Obchodníků má každý Obchodník povinnost vás s těmito Obchodními podmínkami předem seznámit, poskytnout vám je a požádat vás o vyjádření vašeho souhlasu s jejich zněním.

Účinné ke dni 29. 8. 2019
Twisto payments a.s.