Twisto payments a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

Twisto účet

Pro klienty, kteří smlouvu uzavřeli do dne 1. 6. 2020 účinné ode dne 1. 8. 2020
Pro klienty, kteří smlouvu uzavřeli ode dne 24. 7. 2020 účinné ode dne uzavření smlouvy

 1. Výklad pojmů
  1. AML zákon“ je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
  2. „Apple Pay“ je mobilní platební a digitální peněženka od společnosti Apple Inc., která umožňuje svým uživatelům provádět platby pomocí podporovaných zařízení, jejichž seznam je uveden na webových stránkách společnosti Apple.
  3. „EU“ je Evropská unie.
  4. Google Pay“ je mobilní platební a digitální peněženka od společnosti Google LLC, která umožňuje svým uživatelům provádět platby pomocí podporovaných zařízení, jejichž seznam je uveden na webových stránkách společnosti Google.
  5. „Kontaktní e-mailová adresa“ je e-mailová adresa, kterou Zájemce uvede v rámci žádosti o Twisto účet.
  6. „Kontaktní telefonní číslo“ je telefonní číslo, které Zájemce uvede v rámci žádosti o Twisto účet.
  7. „Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  8. „Obchodní podmínky“ jsou tyto obchodní podmínky vypracované v souladu s ustanovením § 1752 odst. 1 občanského zákoníku.
  9. „Obchodní podmínky Twisto karty“ jsou obchodní podmínky upravující práva a povinnosti Zákazníka, společnosti Twisto a případně třetích subjektů v souvislosti s vydáním a užíváním Twisto karty.
  10. „Obchodní podmínky Twisto Pay“ jsou obchodní podmínky upravující práva a povinnosti ve vztahu ke službě Twisto Pay.
  11. „Obchodník“ je třetí strana (podnikatel), která uzavřela se Zákazníkem smlouvu, jejímž předmětem je koupě zboží nebo poskytnutí služeb nebo jejich zprostředkování, a která umožňuje svým zákazníkům úhradu ceny zboží/služeb prostřednictvím služby Twisto Pay.
  12. „Odesílatel“ je Zákazník, který Příjemci odesílá požadavek na Splitování.
  13. „Příjemce“ je osoba, která je odlišná od osoby Odesílatele a které je zaslán požadavek na Splitování ze strany Odesílatele.
  14. „Splitování“ je alokování finanční částky uhrazené v rámci Twisto účtu mezi jednoho či více Příjemců ze strany Odesílatele.
  15. „Smlouva o Twisto účtu“ znamená smlouvu mezi společností a Zákazníkem, jejímž předmětem je poskytnutí služby Twisto účet a souvisejících služeb.
  16. „Twisto“, „společnost Twisto“ nebo „Společnost“ znamená společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem na adrese Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085.
  17. „Twisto karta“ je platební karta Mastercard (či případně bezkontaktní platební prostředek – náramek) poskytovaná společností Twisto Zákazníkovi pro účely využívání služby Twisto účet v režimu „Standard“ a „Premium“. Užívání Twisto karty se řídí Obchodními podmínkami Twisto karty.
  18. „Twisto Snap“ (dříve „Platba e-mailem nebo fotkou“) je platba složenek, faktur nebo platebních příkazů, které pošlete společnosti Twisto prostřednictvím e-mailu nebo mobilní aplikace k úhradě ze strany společnosti Twisto, přehled těchto plateb naleznete ve vašem vyúčtování.
  19. „Twisto Split“ je rozdělení uhrazené finanční částky prostřednictvím Twisto mezi jednoho či více Příjemců ze strany Odesílatele, který je Zákazníkem.
  20. „Twisto účet“ (dříve také „Nákupní účet“) je platební účet ve smyslu Zákona o platebním styku, jehož prostřednictvím můžete platit své faktury, hradit své nákupy uskutečněné online ve vybraných e-shopech nebo provádět nákupy Twisto kartou a který může být Zákazníkem využíván v režimu „Online“, „Standard“ nebo „Premium“, jak jsou tyto jednotlivé režimy poskytování služby Twisto účet podrobně specifikovány v těchto Obchodních podmínkách.
  21. „Uživatel“ je fyzická osoba, která jako nepodnikatel využila službu Twisto Pay v souladu s Obchodními podmínkami Twisto Pay.
  22. „Zájemce“ je fyzická osoba, která jako nepodnikatel má zájem o využití platebních služeb nabízených společností Twisto.
  23. „Zákazník“ je fyzická osoba, která má jako nepodnikatel zájem o využití platebních služeb nabízených společností Twisto a uzavřela se společností Twisto Smlouvu k službě Twisto účet.
  24. „Zákon o platebním styku“ je zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
  25. „ZSÚ“ je zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Základní podmínky Twisto účtu
  1. Každý Zákazník si může zřídit nejvýše jeden Twisto účet bez ohledu na zvolený režim. Twisto účet nesmí být sdílen s třetími osobami. Třetím osobám nesmí být postupován přístup k Twisto účtu.
  2. Uzavřením Smlouvy o Twisto účtu Zákazník prohlašuje, že má přístup k internetu a že jeho preferovaný způsob komunikace je prostřednictvím Kontaktní e-mailové adresy a Kontaktního telefonního čísla.
  3. Zřízení služby Twisto účet je zdarma, vedení Twisto účtu podléhá poplatku dle zvoleného tarifu.
  4. Twisto účet je platebním účtem ve smyslu ustanovení §2 odst. 1 písm. b) Zákona o platebním styku.
  5. Služba Twisto účet je poskytována jako bezúčelový spotřebitelský úvěr ve formě možnosti odkládání plateb a přečerpání ve smyslu příslušných ustanovení ZSÚ a tato služba je poskytována na dobu neurčitou.
  6. Smluvní limitní rámec pro službu Twisto účet je stanoven na základě informací poskytnutých Zájemcem a vyhodnocením dalších údajů společností Twisto. Smluvní limitní rámec je uveden ve Smlouvě o Twisto účtu. Aktuální limitní rámec, který Zákazník může využívat, může být menší nebo roven smluvnímu limitnímu rámci a je stanoven s přihlédnutím k platební historii Zákazníka.
  7. Společnost může jednostranně navyšovat aktuální limitní rámec, a to až do výše smluvního rámcového limitu sjednaného ve Smlouvě o Twisto účtu. O takovém navýšení vždy Zákazníka informuje.
  8. Služba Twisto účet může být Zákazníkem využívána v následujících režimech:
   1. Online: v tomto režimu může být služba Twisto účet Zákazníkem využívána k úhradě složenek a faktur prostřednictvím služby Twisto Snap a k hrazení nákupů uskutečněných online ve vybraných e-shopech, které podporují platební metodu Twisto Pay.
   2. Standard: v tomto režimu může Zákazník kromě způsobů využití služby Twisto účet dostupných v režimu Online využívat službu Twisto účet také prostřednictvím Twisto karty, tj. může provádět úhradu jím nakupovaných služeb a zboží prostřednictvím Twisto karty nebo využívat službu Apple Pay a Google Pay v souladu s příslušnými obchodními podmínkami společnosti Twisto. Zákazník může dále využívat službu Twisto Split.
   3. Premium: v tomto režimu Zákazník využívá službu Twisto účet veškerými způsoby dostupnými v režimu Standard a dále mu společnost Twisto poskytuje službu „Premium“, prostřednictvím které má zajištěno cestovní pojištění pro celou rodinu dle podmínek cestovního pojištění.
   4. Společnost Twisto může na svých internetových stránkách zveřejnit další výhody spojené s užíváním Twisto účtu ve výše uvedených režimech a tyto výhody kdykoliv měnit.
  9. Poplatek za vedení služby Twisto účet v jednotlivých výše uvedených režimech je součástí ceníku, který tvoří součást těchto Obchodních podmínek. Ceník je dostupný na adrese https://www.twisto.cz/podminky/cenik/. Zákazník může jednostranně poplatek snížit nebo zvýšit.
  10. Změna režimu využívání Twisto účtu je možná prostřednictvím mobilní aplikace nebo internetových stránek společnosti Twisto. Změna režimu je účinná od měsíce následujícího po měsíci, kdy byla provedena. První dva případy změny režimu Twisto účtu z vyššího na nižší režim (tj. změna z režimu Premium na režim Standard nebo Online či změna z režimu Standard na režim Online), o které Zákazník požádá, nepodléhají předchozímu odsouhlasení ze strany společnosti Twisto. Jakákoliv další Zákazníkem požadovaná změna z vyššího na nižší režim Twisto účtu podléhá předchozímu odsouhlasení ze strany společnosti Twisto. V případě, že Zákazník si přeje přejít na vyšší režim Twisto účtu (tj. změna z režimu Online na režim Standard nebo Premium či z režimu Standard na režim Premium), podléhá taková změna vždy předchozímu odsouhlasení ze strany společnosti Twisto s tím, že na provedení změny režimu nemá Zákazník právní nárok.
  11. Zájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytování služby Twisto účet v režimu Standard a Premium podléhá měsíčnímu poplatku ve výši uvedené v ceníku, který tvoří součást těchto Obchodních podmínek. Ceník je dostupný na adrese https://www.twisto.cz/podminky/cenik/. V případě volby daného režimu se zavazuje takový měsíční poplatek za poskytování služby Twisto účet společnosti Twisto hradit. V kalendářním měsíci, ve kterém Zákazník provede změnu režimu služby Twisto účet, Zákazník souhlasí s tím, že uhradí poplatek za poskytování služby Twisto účet v tom režimu, ve kterém je účtován vyšší poplatek za poskytování služby Twisto účet (tj. dojde-li ke změně z režimu Premium na režim Standard, uhradí Zákazník poplatek za režim Premium).
  12. Zřízením služby Twisto společnost poskytne Zákazníkovi možnost platit za zboží nebo služby za podmínek stanovených ve Smlouvě o Twisto účtu až do výše aktuálního nevyčerpaného aktuálního limitního rámce Zákazníkova Twisto účtu s tím, že informace o druhu zboží či služby a ceně jsou následně zpřístupněny v přehledu Twisto účtu.
  13. V případě, že Zákazník v rámci služby Twisto účet využije službu Twisto Pay, využitím služby Twisto Pay uděluje souhlas k snížení hodnoty svého aktuálního limitu o hodnotu postupované pohledávky.
  14. Bezprostředně po skončení každého kalendářního měsíce obdrží Zákazník celkové vyúčtování nákupů a plateb uskutečněných v daném kalendářním měsíci v rámci Twisto účtu (měsíční vyúčtování). Splatnost tohoto měsíčního vyúčtování je vždy 15. den kalendářního měsíce následující po měsíci, za který je vyúčtování připraveno.
 3. Podmínky zřízení Twisto účtu
  1. Společnost Twisto zřídí službu Twisto účet Zájemci, pouze pokud splní níže uvedené podmínky, které vyplývají především ze ZSÚ a AML zákona. Pro osvědčení splnění podmínek je Společnost oprávněna Zájemce kontaktovat a vyžádat si nezbytné údaje, přičemž je Zájemce povinen poskytnout Společnosti nezbytnou součinnost.
  2. Společnost si vyhrazuje právo zamítnout žádost o zřízení Twisto účtu v případě, že nejsou splněny požadované podmínky (zejména vyplývající ze ZSU či AML zákona) či má-li Společnost podezření z podvodného jednání či možného nezákonného využití této služby. Na poskytnutí služby Twisto účet není právní nárok. Společnost službu Twisto účet poskytne na základě jeho žádosti pouze Zájemci, u kterého provede interní riskové procedury a vyhodnotí, že poskytnutí této služby není v rozporu s právními předpisy nebo s interními předpisy společnosti Twisto.
  3. Pro poskytnutí služby Twisto účet Společností musí Zájemce splnit alespoň následující podmínky:
   1. státní občanství České republiky nebo Slovenské republiky a trvalé bydliště a/nebo korespondenční adresa v České republice
    a zároveň
   2. věk více jak 18 let a nemá omezenou svéprávnost,
   3. Twisto účet je zřizován pro Zájemce – spotřebitele a nebude využíván pro podnikatelskou činnost nebo v souvislosti s ní,
   4. proti Zájemci nejsou zahájena či vedena exekuční nebo insolvenční řízení, případně u Zájemce neprobíhá oddlužení,
   5. společnost Twisto provedla interní riskové procedury, jejichž součástí je i posouzení úvěruschopnosti, a výsledkem těchto procedur je závěr, že službu Twisto účet je možné poskytnout, a zároveň
   6. veškeré údaje byly Zájemcem uvedeny úplně, řádně a pravdivě.
  4. Schválení žádosti o poskytnutí služby Twisto účet je podmíněno pozitivním ověřením úvěruschopnosti Zájemce. Cílem společnosti Twisto je s řádnou péčí posoudit schopnost Zájemce vyrovnávat měsíční vyúčtování u společnosti Twisto.
  5. Smluvní limitní rámec Twisto účtu je touto cestou stanoven na míru pro Zájemce vždy tak, aby byl přiměřený individuální finanční situaci Zájemce. Pro posouzení úvěruschopnosti může společnost Twisto využívat informace o Zájemci, a to zejména z následujících zdrojů:
   1. výše příjmů a výdajů Zájemce a výše měsíčních splátek jeho úvěrů, která je uvedena Zájemcem,
   2. informace sociodemografického charakteru (jako například počet dětí, rodinný status, zdroj příjmů), které jsou uvedeny Zájemcem,
   3. dokumenty prokazující příjem dle druhu příjmů (jako například měsíční výpis z účtu, výplatní pásky, daňová přiznání), které jsou poskytnuty Zájemcem,
   4. informace uvedené v následujících registrech: Insolvenční rejstřík, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti ČR, Centrální evidence exekucí, jejímž správcem je Exekutorská komora ČR, a registr SOLUS, zájmové sdružení právnických osob.
  6. Společnost je oprávněna kdykoliv jednostranně snížit smluvní limitní rámec i aktuální limitní rámec, a to zejména s přihlédnutím k výsledkům posouzení úvěruschopnosti zákazníka nebo jiných interních riskových procedur. O tomto snížení informuje společnost Zákazníka předem, a není-li to možné, bez zbytečného odkladu po jeho provedení.
  7. V případě, že Zájemce odmítne uvedené údaje nebo dokumenty pro posouzení úvěruschopnosti poskytnout nebo jinak neposkytne dostatečnou součinnost, pročež společnost Twisto nebude schopna posoudit jeho úvěruschopnost, není možné Smlouvu o Twisto účtu uzavřít.
  8. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
   1. Společnost Twisto je na základě AML zákona povinna před zřízením Twisto účtu provést identifikaci Zájemce a další procedury dle tohoto zákona. Za tímto účelem je Zájemce povinen v případě identifikace na dálku doložit kopii (scan) svého průkazu totožnosti (nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky) a tzv. selfie fotografii svého obličeje s předkládaným průkazem totožnosti.
   2. Zájemce může být požádán a v takovém případě povinen
    1. poskytnout společnosti Twisto i kopii (scan) jednoho dalšího podpůrného dokladu (například řidičského průkazu nebo cestovního pasu), z něhož lze zjistit identifikační údaje Zájemce (tedy alespoň jméno a příjmení, rodné číslo či datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství),
    2. provést tzv. korunovou transakci (převod 1 Kč z bankovního účtu Zájemce na účet společnosti Twisto) a
    3. doložit doklad potvrzující existenci bankovního účtu vedeného na jméno Zájemce u úvěrové instituce nebo zahraniční úvěrové instituce působící na území státu Evropského hospodářského prostoru.
   3. V případě identifikace za fyzické přítomnosti Zájemce v pobočce Společnosti je Zájemce povinen předložit jeden průkaz totožnosti a učinit výslovné prohlášení, že poskytované údaje jsou úplné, správné a pravdivé.
  9. V případě, že Zájemce uvede všechny požadované údaje a doloží všechny dokumenty, Společnost Zájemci online zpřístupní návrh Smlouvy o Twisto účtu, jehož součástí jsou tyto Obchodní podmínky a případně také obchodní podmínky upravující další služby, o které má Zájemce zájem. Tento návrh nepředstavuje nabídku k uzavření Smlouvy o Twisto účtu, a není tak po souhlasu Zájemce uzavřena.
  10. V případě, že Zájemce bude s návrhem popsaným v čl. 3.9 souhlasit, přijme jej tak, že jej elektronicky podepíše verifikačním kódem zaslaným prostřednictvím SMS na Zájemcem uvedené telefonní číslo po dokončení registrace na stránce www.twisto.cz nebo v mobilní aplikaci (žádost Zájemce).
  11. Zájemce přijetím nabídky smlouvy prohlašuje, že využívá Kontaktní e-mailovou adresu a Kontaktní telefonní číslo a preferuje je jako způsob kontaktu se společností Twisto.
  12. Smlouva o Twisto účtu je uzavřena doručením sdělení Zájemci, že společnost Twisto akceptovala žádost Zájemce ve smyslu čl. 3.10 o uzavření Smlouvy o Twisto účtu.
  13. Společnost Twisto zpracovává osobní údaje Zájemce a Zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle Pravidel pro zpracování osobních údajů.
 4. Úhrada vyúčtování Twisto účtu
  1. Měsíční vyúčtování se skládá z přehledu transakcí, poplatků a dalších položek, které jsou do vyúčtování zahrnovány na základě Smlouvy o Twisto účtu. Splatnost měsíčního vyúčtování je 15 dní od konce kalendářního měsíce, za který je vyúčtování zpracováváno.
  2. Měsíční vyúčtování může Zákazník uhradit jednou či více platbami, (i) bankovním převodem (s uvedením variabilního symbolu, který byl sdělen Zákazníkovi), nebo (ii) bankovním převodem pomocí QR kódu, a to v souladu s podmínkami uvedenými v zaslaném vyúčtování. Pro platbu nelze použít e-stravenky ani jiné slevové poukazy. V případě přeplatku na vyúčtování v celkové výši do 10 Kč, není společnost Twisto takový přeplatek povinna automaticky bez předchozí výzvy vracet.
  3. Společnost Twisto může vybraným zákazníkům umožnit i další způsob platby měsíčního vyúčtování. Zejména může umožnit platbu měsíčního vyúčtování platební kartou registrovanou v Evropské (přičemž v žádném případě nelze použít k úhradě Twisto kartu) nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Společnost Twisto v takovém případě může určit maximální objem plateb, které lze v rámci jednoho Twisto účtu společnosti Twisto prostřednictvím platební karty měsíčně hradit. Takovýto maximální objem plateb společnost Twisto zveřejní na svých webových stránkách nebo v rozhraní Twisto účtu.
  4. Pokud Zákazník vyúčtování neuhradí řádně a včas nebo nepostupuje dle čl. 4.6, vzniká mu povinnost spolu s vyúčtováním uhradit rovněž následující plnění:
   1. zákonné úroky z prodlení (dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. či jiného právního předpisu účinného v okamžiku jejich uplatnění) za každý den prodlení,
   2. účelně vynaložené náklady, jejichž přehled a způsob výpočtu je uveden v čl. 9.3 až 9.5, a
   3. smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž je Zákazník v prodlení. Tato smluvní pokuta nesmí být vyšší než 200 000 Kč a nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a aktuálního limitního rámce.
  5. Splatnost plnění uvedených v čl. 4.3 je bezodkladně po vzniku nároku společnosti Twisto na toto plnění.
  6. Je-li Zákazník v prodlení s úhradou jakékoliv dluhu, který vůči společnosti Twisto má, 30 dní poté, co společnost Twisto Zákazníkovi zašle výzvu k úhradě tohoto dluhu, je celý úvěr poskytnutý na základě Smlouvy o Twisto účtu zesplatněn marným uplynutím této 30denní lhůty.
  7. Odložení splatnosti
   1. Pokud Zákazník vždy nejpozději k 15. dni následujícího kalendářního měsíce uhradí minimálně 10 % z hodnoty vyúčtování, pak dojde automaticky k odložení platby zbývající části jeho celkového vyúčtování Twisto účtu o 1 měsíc, a to i opakovaně.
   2. Zákazník si zvolí libovolnou částku, kterou si přeje uhradit (nejméně však 10 % z částky všech dosud nesplacených vyúčtování), a následně mu bude spočítán poplatek za prodloužení splatnosti zbývající části celkového vyúčtování Twisto účtu. Při platbě minimální částky 10 % z celkového vyúčtování uhradí za každých odložených 100 Kč o 1 měsíc poplatek za odložení dle ceníku, jehož součástí je i reprezentativní příklad pro odložení.
   3. Společnost Twisto může v průběhu trvání smluvního vztahu se Zákazníkem měnit výši poplatku za odložení (zápůjční úrokové sazby), a to za podmínky, že o něm Zákazníka informuje s dostatečným předstihem před jeho účinností například formou zveřejnění informace na webu, oznámením v rozhraní Twisto účtu, sms zprávou nebo emailem. Dostatečným předstihem se v tomto případě rozumí doba ne kratší než 10 dní.
   4. Zákazník platí poplatek za odložení až v dalším kalendářním měsíci, dohromady s dalším měsíčním vyúčtováním. Pro výpočet výše poplatku pro částku, jejíž splatnost se Zákazník rozhodne odložit, je možné využít kalkulačku společnosti Twisto, kterou najde na adrese https://www.twisto.cz/podminky/cenik/.
   5. Aktuální stav vyúčtování bude Zákazníkovi vždy dostupný po přihlášení do jeho Twisto účtu na internetových stránkách společnosti Twisto nebo v mobilní aplikaci.
   6. Při úhradě minimální částky, tj. částky ve výši 10 % z částky všech dosud nesplacených vyúčtování, se Zákazníkovi prodloužená a nezaplacená vyúčtování z předchozích období automaticky posunou do dalšího vyúčtování, které může zaplatit jednorázově, nebo se splatnost opětovně prodlouží za podmínek stanovených výše.
 5. Twisto Snap
  1. Prostřednictvím služby Twisto Snap v rámci Twisto účtu lze hradit daňové doklady, které obsahují náležitosti uvedené v čl. 5.3, od podnikatelů, kteří právně jednají se Zákazníkem a Zákazníkovi vzniká povinnost uhradit určitou částku, například se jedná o daňové doklady, na základě kterých má Zákazník uhradit elektřinu, plyn nebo služby (dále jen „faktury“), a to jejich odesláním do Twisto účtu s příkazem k jejich zaplacení. Toto odeslání může proběhnout buď skrze e-mailovou adresu plati@twisto.cz nebo skrze Twisto aplikaci pro mobilní zařízení. Tímto způsobem nelze hradit čerpané finanční služby ani plnit povinnosti stanovené v exekučních výměrech nebo jiných soudních rozhodnutích. Prostřednictvím Twisto účtu lze provést úhradu pouze takového zboží či služby, které Zákazník čerpá jako fyzická osoba – nepodnikatel.
  2. Příkazem k zaplacení je nahrání faktury do Twisto aplikace pro mobilní zařízení nebo její odeslání na e-mailovou adresu plati@twisto.cz.
  3. Faktura musí obsahovat alespoň tyto údaje: (i) identifikaci podnikatele v rozsahu obchodní firma nebo jméno a příjmení, IČO a sídlo či místo podnikání, (ii) číslo tuzemského bankovního účtu, (iii) variabilní symbol, (iv) datum splatnosti, (v) celkovou částku k úhradě (celkem s DPH, je-li dodavatel plátce DPH) a další údaje požadované příslušnými právními předpisy.
  4. V případě, že se Zákazník rozhodne uhradit svou fakturu prostřednictvím služby Twisto Snap v rámci Twisto účtu, bude mu částka, kterou za něj společnost Twisto uhradí, připsána do měsíčního vyúčtování.
  5. Faktury mohou být předány společnosti Twisto postupem uvedeným v čl. 5.1 výše. Z faktury musí být patrné, že ji má uhradit Zákazník jako fyzická osoba – nepodnikatel. Zákazník při zadání požadavku na uhrazení faktury potvrdí svou totožnost přihlášením do své aplikace nebo prostřednictvím svého e-mailu, ze kterého požadavek na platbu odesílá.
  6. Službu Twisto Snap je možné využívat pouze prostřednictvím e-mailové schránky, ve které má Zákazník umožněné dvoufaktorové ověření, tedy pro přihlašování využije alespoň dva z prvků uvedených v ustanovení § 223 odst. 3 Zákona o platebním styku.
  7. Pravidla použití
   1. Příkaz k zaplacení společně obsahující fakturu musí být společnosti Twisto doručen nejpozději 2 pracovní dny před její splatností. V případě, že faktura je zaslána méně než 2 pracovní dny před její splatností, Společnost neručí za případné poplatky z prodlení účtované Zákazníkovi.
   2. Veškeré platební údaje na faktuře musí být srozumitelné a dobře čitelné. Faktura musí být v původní podobě bez jakýchkoliv zásahů zakládajících pochybnosti vůči její pravosti a pravdivosti. Zákazník či třetí osoba nesmí jakkoliv měnit údaje uvedené na faktuře jejím výstavcem. V případě podezření na manipulaci s údaji na faktuře bude proplacení takové faktury pozdrženo po dobu nezbytně nutnou k objasnění tohoto podezření, pro tento účel je Zákazník povinen poskytnout společnosti Twisto nezbytnou součinnost, v případě, že toto podezření nebude vyvráceno či Zákazník neposkytne společnosti Twisto potřebnou součinnost, bude příkaz k zaplacení zamítnut. Obdobně bude příkaz k zaplacení zamítnut v případě nečitelnosti platebních údajů či jiných povinných náležitostí faktury.
   3. Zákazník musí mít v rámci Twisto účtu dostatečný nevyčerpaný aktuální limitní rámec pro uhrazení faktury, aby byla faktura uhrazena společností Twisto. Společnost Twisto dále může zamítnout příkaz k zaplacení faktury v případě, že u Zákazníka eviduje dva dny před splatností faktury měsíční vyúčtování nebo jakoukoliv jinou pohledávku Zákazníka po splatnosti.
   4. Příkaz k zaplacení faktury lze zadat pouze na úhradu částky uvedené v českých korunách.
   5. Příkaz k uhrazení faktury nelze zadat ve prospěch vlastního účtu Zákazníka či jeho osoby blízké, účtu jiné fyzické osoby – nepodnikatele nebo jiného účtu, ke kterému má Zákazník dispoziční práva.
   6. Společnost Twisto nezasílá zprávu o odeslání platby určenou výstavci faktury.
  8. V případě, že nejsou splněny výše uvedené podmínky, má společnost Twisto právo odmítnout uhrazení faktury Zákazníka.
  9. V případě pozdního doručení faktury, nebo nesplnění podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách nenese společnost Twisto odpovědnost za riziko případných penále z prodlení.
  10. Řešení reklamací a vratek (odstoupení od smlouvy)
   1. Při využití služby Twisto Snap na základě faktury řeší reklamaci nebo vratku (odstoupení od smlouvy) s podnikatelem přímo Zákazník.
   2. V případě vrácení peněz za zboží nebo službu v rámci reklamace nebo vratky (odstoupení od smlouvy) posílá dodavatel peníze na platební účet Zákazníka. Zákazník vždy hradí útratu společnosti Twisto v rámci svého měsíčního vyúčtování ve službě Twisto účet.
  11. Povinnosti Twisto
   1. V případě včasného doručení faktury (alespoň 2 pracovní dny před koncem splatnosti), splnění podmínky dostatečného nevyčerpaného aktuálního limitního rámce Twisto účtu a dalších podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách se společnost Twisto zavazuje uhradit fakturu v souladu s údaji na ní uvedenými.
   2. V případě, že nejsou splněny podmínky pro zpracování faktury (například nečitelnost údajů ve faktuře), bude Zákazník o této skutečnosti informován nejpozději do 24 hodin od přijetí faktury.
 6. Twisto Split
  1. Příjemcem může být pouze osoba svéprávná a starší 18 let. Příjemce nemusí disponovat Twisto účtem, avšak musí disponovat mobilním číslem a e-mailovou adresou. Odesílatel může zaslat svůj požadavek jednomu či více Příjemcům.
  2. Prostřednictvím služby Twisto Split může Zákazník splitovat jakoukoliv platbu, kterou v rámci Twisto účtu provedl a která byla v souladu s těmito Obchodními podmínkami.
  3. Platbu je tímto způsobem možné rozdělit za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách v libovolném poměru mezi třetí osoby.
  4. Použitím služby Twisto Split dává Odesílatel souhlas k úhradě svého dluhu třetí osobou ve smyslu ustanovení § 1936 odst. 1 občanského zákoníku, a to v rozsahu, v jakém je dluh předmětem služby Twisto Split.
  5. Podmínky a postup Splitování
   1. Pro využití služby Twisto Split musí Zákazník:
    1. disponovat Twisto účtem v režimu Standard či Premium a
    2. mít ve svém telefonu nainstalovanou mobilní aplikaci Twisto.
   2. Postup využití služby Twisto Split:
    1. Zákazník v aplikačním rozhraní mobilní aplikace Twisto vybere platbu, kterou má zájem splitovat. Označí částku, kterou chce sdílet s Příjemcem, a vybere Příjemce ze seznamu, případně manuálně zadá jeho telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Na závěr stiskne tlačítko „splitnout útratu“, čímž odešle svůj požadavek.
   3. Minimální částka, která může být předmětem služby Twisto Split, je 10 Kč, maximální 100 % z původní částky transakce.
   4. Je možné splitovat pouze transakce, které nebyly uhrazeny, nebo nebyly součástí vyúčtování, které nebylo uhrazeno nebo nebylo předmětem odložení splatnosti.
   5. Příjemce může částku alokovanou v rámci služby Twisto Split přijmout, či odmítnout.
   6. Pokud Příjemce není Zákazníkem, a nedisponuje tak Twisto účtem, začíná okamžikem alokace částky v rámci Twisto Split běžet 7denní lhůta k uhrazení částky, která je předmětem Twisto Split. Příjemce může uhradit částku bankovním převodem či kartou online. V případě, že Příjemce během této lhůty částku neuhradí, bude Společnost požadovat úhradu předmětné částky po Odesílateli.
   7. V případě, že Příjemce je Zákazníkem a je mu poskytována služba Twisto účet a částku alokovanou v rámci služby Twisto Split přijme, zařadí se tato do jeho měsíčního vyúčtování v měsíci, ve kterém alokovanou částku přijal.
   8. Odesílatel bere na vědomí, že o částku, která byla Příjemci alokována v rámci služby Twisto Split, bude po dobu trvání uvedené lhůty snížen aktuální limitní rámec Twisto účtu Odesílatele, a to až do řádného uhrazení této částky Příjemcem.
   9. Částka, kterou Odesílatel alokoval Příjemci v rámci služby Twisto Split či měl zájem alokovat, bude uvedena ve vyúčtování jeho Twisto účtu v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Odesílatel částku alokoval v rámci služby Twisto Split.
  6. Práva a povinnosti
   1. Zákazník odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním učiněným v rozporu s těmito Obchodními podmínkami či obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice.
   2. Zákazník se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s dobrými mravy či obecnými právními předpisy. Zákazník se dále zavazuje, že nebude zneužívat Službu a její podmínky či nebude jinak jednat v rozporu s jejím smyslem. Dále se zavazuje, že nebude Službu užívat k dotěrnému obtěžování, šikanóznímu jednání, poškozování či nátlaku vůči Příjemcům či za účelem získání neoprávněné výhody. Zákazník nesmí alokovat částky v rámci služby Twisto Split s osobami, u kterých k tomuto jednání neexistuje právní důvod. V případě, že se Twisto hodnověrně dozví, že Zákazník postupuje při využívání služby Twisto Split v rozporu se závazkem uvedeným v tomto článku, je oprávněno ukončit využívání této služby Twisto Split s okamžitou účinností.
   3. Společnost neodpovídá za výběr Příjemce, kterému Zákazník alokuje částku v rámci služby Twisto Split, či o to má zájem, a za výši této částky.
   4. Zákazník nesmí Příjemci alokovat částku v případě, že není schopen prokázat, že o této alokaci Příjemce předem věděl a vyslovil s tím souhlas. Společnost není odpovědná za možné následky, pokud Zákazník odešle alokaci částky nesprávnému Příjemci.
   5. Společnost není povinna uhradit Příjemci odeslanou částku v případě, že po jejím odeslání vyjádřil s tímto postupem svůj nesouhlas a žádá o její navrácení ze strany Společnosti.
  7. Společnost si vyhrazuje právo neumožnit Zákazníkovi využití služby Twisto Split, zamezit jejímu dalšímu využívání či nepovolit jakoukoliv žádost o alokaci částky v rámci služby Twisto Split, a to zejména v případě důvodného podezření ze snahy o zneužití služby Twisto Split či jejího smyslu nebo jednání Zákazníka v rozporu s těmito Obchodními podmínkami.
  8. V případě, že společnosti Twisto vznikne v důsledku jednání Zákazníka učiněného v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy v České republice povinnost uhradit jakoukoliv pokutu či je jí uložena jakákoliv související povinnost nebo sankce (zejména rozhodnutím orgánu veřejné moci), je Společnost oprávněna požadovat po Zákazníkovi finanční náhradu ve výši uložené pokuty či sankce. Tímto není dotčen nárok Společnosti na náhradu škody vůči Zákazníkovi.
  9. Odesílatel se zavazuje oznámit Společnosti jakékoliv nesrovnalosti, nesprávné údaje, vady či stížnosti ze strany Příjemců, které nastanou v průběhu užívání služby Twisto Split, v opačném případě za tyto nedostatky Společnost neodpovídá. Veškeré námitky vůči této Službě či jednání Odesílatele přijímá Společnost na e-mailové adrese: dotaz@twisto.cz
 7. Twisto karta
  1. Podmínky upravující práva a povinnosti Zákazníka a Společnosti při používání a dalších úkonech prováděných v souvislosti s Twisto kartou jsou vyčleněny do zvláštních obchodních podmínek – Obchodních podmínek Twisto karty s výjimkou pravidel upravujících reklamace a stížnosti, které jsou popsány také v čl. 9.
 8. Zvláštní ujednání ve vztahu k marketingovým akcím
  1. Společnost se zavazuje
   1. analyzovat data o transakcích Zákazníka a na základě těchto dat,
   2. Zákazníkovi zasílat marketingová sdělení Společnosti i třetích stran.
  2. Společnost se zavazuje umožnit Zákazníkovi omezit možnost zasílání marketingových sdělení, a to zejména ve vztahu ke konkrétním komunikačním kanálům.
  3. Odměny jsou v rámci marketingových akcí poskytovány mimo jiné v kreditech, které slouží na úhradu plateb, které byly provedeny v rámci Twisto účtu Zákazníkem. Kredity jsou nepřevoditelné, nesměnitelné za peníze a musí být v rámci Twisto účtu poskytnuty zákazníkem.
  4. Platnost kreditů je omezena na 20 dní, a to bez ohledu na jinou lhůtu, která může být stanovena v jiných obchodních podmínkách společnosti Twisto. Po 20 dnech od poskytnutí kredity zanikají a nemohou být uplatněny.
  5. V případě účasti v programu Referral společnosti Twisto nevzniká účastníkovi programu nárok na odměnu ve formě kreditů v případě, že je v prodlení s úhradou svého vyúčtování vůči společnosti Twisto. Kredity mohou být účastníkovi dodatečně zneplatněny v případě porušení podmínek programu Referral.
 9. Uplatnění práva z vadného plnění
  1. Zákazník je oprávněn uplatit právo z vadného plnění (reklamace) nebo podat stížnost následujícími způsoby:
   1. e-mailovou zprávou za splnění následujících podmínek:
    1. e-mailová zpráva bude odeslána z Kontaktní e-mailové adresy,
    2. e-mailová zpráva bude doručena na adresu dotaz@twisto.cz a
    3. e-mailová zpráva bude pro ověření totožnosti Zákazníka obsahovat ve správném pořadí dvě libovolné číslice, které jsou obsaženy v rodném čísle Zákazníka za lomítkem,
   2. osobně v prostorách provozovny společnosti Twisto na adrese Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8.
  2. Reklamace nebo stížnost musí obsahovat jednoznačný popis vadného plnění nebo jednání společnosti Twisto, vůči kterému je právo z vadného plnění nebo stížnost uplatňována.
  3. Reklamaci nebo stížnosti proti provedení platební transakce, která není provedena s použitím Twisto karty, je třeba podat bez zbytečného odkladu poté, co se o ní Zákazník dozvěděl. Za dobu bez zbytečného odkladu společnost Twisto považuje dobu do 30 dní od zpřístupnění měsíčního vyúčtování, ve kterém je transakce uvedena, nebo, v případě reklamace jiných služeb nebo podání stížnosti, do 30 dní, kdy se o domnělém vadném plnění nebo jiných skutečnostech Zákazník dozvěděl.
  4. Pokud Zákazník uplatní práva z vadného plnění v případě neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce do 13 měsíců ode dne, kdy byla částka platební transakce odepsána z Twisto účtu, společnost posoudí, zda byla splněna podmínka, že Zákazník vůči společnosti Twisto uplatnil práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu. V případě, že je tato podmínka splněna, společnost Twisto reklamaci posoudí dle reklamačního řádu.
  5. V případě, že Zákazník neuplatní svá práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu, společnost Twisto jeho reklamaci zamítne.
  6. Reklamace nebo stížnosti ve vztahu k Twisto kartě se řídí v otázkách neupravených těmito Obchodními podmínkami Obchodními podmínkami Twisto karty.
 10. Následky prodlení Zákazníka a smluvní sankce
  1. Před tím, než se dlužná částka stane splatnou, bude společnost Twisto Zákazníka prostřednictvím Kontaktní e-mailové adresy či Kontaktního telefonního čísla informovat o blížícím se termínu splatnosti tak, aby se předešlo situaci, že Zákazník opomene dlužnou částku uhradit.
  2. V případě, že Zákazník řádně a včas neuhradí jakékoliv zaslané vyúčtování, respektive pokud neuhradí alespoň 10 % z částky všech dosud nesplacených vyúčtování, stane se dlužná částka po uplynutí lhůty stanovené v čl. 4.5 splatnou v celém rozsahu.
  3. Jakýmkoliv prodlením vzniká Zákazníkovi povinnost uhradit společnosti Twisto, kromě částky, se kterou je v prodlení, také účelně vynaložené náklady, smluvní pokutu, jejíž výše se odvíjí od délky prodlení platby Zákazníka, a zákonný úrok z prodlení.
   # Dny od data splatnosti vyúčtování Účelně vynaložené náklady
   1 5 dnů po splatnosti vyúčtování 150 Kč
   2 10 dnů po splatnosti vyúčtování 250 Kč
   3 15 dnů po splatnosti vyúčtování 350 Kč
   4 20 dnů po splatnosti vyúčtování 450 Kč
   5 25 dnů po splatnosti vyúčtování 550 Kč
   6 30 a více dnů po splatnosti vyúčtování 650 Kč + 10 % z celkového vyúčtování, což představuje náklady na vymáhání dlužné částky pomocí externích agentur
  4. Částky uvedené v řádcích 1 až 6 tabulky v čl. 10.3 výše se nesčítají, tj. např. v případě prodlení v délce do 20 dnů po splatnosti uhradí Zákazník pouze částku uvedenou na řádku 4 výše.
  5. Zákazník bere na vědomí, že neuhradí-li Společnosti dlužnou částku na základě svého vyúčtování řádně a včas, bude společnost Twisto nucena dlužnou částku vymáhat, a to i prostřednictvím externích subjektů. Tyto subjekty jsou oprávněny si účtovat a po Zákazníkovi požadovat úhradu případných dalších nákladů účelně vynaložených v souvislosti s vymáháním dlužné částky, které budou účtovány ve vztahu k aktuální vymáhané dlužné částce. Mimosoudní náklady účtované externími agenturami na vymáhání činí 1 200 Kč + DPH. Notářské poplatky jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., notářský tarif, v platném znění.
  6. Přijaté platby od Zákazníka jsou použity na úhradu dlužné částky v následujícím pořadí: 1. úroky z prodlení, účelně vynaložené náklady a smluvní pokuta (pokud na jejich úhradu společnosti Twisto vznikl nárok); 2. měsíční poplatek ve výši dle ceníku; 3. poplatky za odložení splatnosti; 4. ostatní poplatky ve výši dle ceníku; 5. jistina (částka nesplacených čerpání).
 11. Informace pro spotřebitele
  1. Kontrola dodržování pravidel poskytování finančních služeb ve smyslu §1842 Občanského zákoníku je svěřena správním úřadům vykonávajícím státní dozor nebo dohled nad jednotlivými poskytovateli, a to České národní bance, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz/cs/index.html.
  2. Přijetím těchto Obchodních podmínek Zákazník souhlasí s použitím internetu (prostředků komunikace na dálku) při uzavírání smlouvy se společností Twisto. Veškeré náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku (např. náklady internetového připojení) si Zákazník hradí z vlastních prostředků.
  3. Společnost nevytváří garanční fond.
  4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, aby společnost Twisto zaznamenávala a archivovala veškerou komunikaci mezi ní a Zákazníkem. Současně Zákazník souhlasí s tím, že takovéto záznamy mohou sloužit jako důkazní prostředky v soudním či správním řízení. Zaznamenávat a archivovat může společnost Twisto také kopie veškerých informací a dokladů, které obdrží od Zákazníka nebo třetích osob v souvislosti s poskytnutými službami.
  5. Zákazník má možnost obrátit se v případě sporu vzniklého v souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním spotřebitelského úvěru na finančního arbitra (Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, http://www.finarbitr.cz/). Společnost dává přednost mimosoudnímu řešení případných sporů. Stížnosti lze podat e-mailem na adresu dotaz@twisto.cz nebo písemně na adresu Twisto payments a.s., Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8. Odpověď se sdělením a odůvodněním vyřízení stížností je zasílána stěžovateli ve lhůtě 15 pracovních dnů po dni jejího přijetí. Na žádost stěžovatele Společnost poskytne tuto odpověď v listinné podobě. Bude-li Společnosti bránit v odpovědi na tuto stížnost ve lhůtě 15 pracovních dnů překážka, která je na její vůli nezávislá, sdělí stěžovateli v této době překážky, které jí ve včasné odpovědi brání, a odpoví nejpozději do 35 pracovních dnů po dni obdržení stížnosti. Stížnost lze podat rovněž České národní bance, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad činností poskytovatelů finančních služeb. ČNB nemá kompetence rozhodnout spor mezi stěžovatelem a společností Twisto. Stěžovatel může právo na plnění uplatnit i podanou žalobou v rámci občanského soudního řízení u věcně a místně příslušného soudu. Ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací vykonává působnost i Veřejný ochránce práv, http://www.ochrance.cz/. Podnět lze dát písemně nebo ústně do protokolu a nepodléhá poplatku.
  6. Smluvní vztah vznikající mezi Zákazníkem a společností Twisto se řídí právním řádem České republiky. Společnost komunikuje a poskytuje veškeré informace, údaje a obchodní podmínky v českém jazyce. Pro případ sporu je místně příslušným soudem obecný soud podle určení bydliště, místa podnikání nebo sídla žalovaného.
  7. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 12. Ukončení smluvního vztahu
  1. Zákazník má jako spotřebitel právo od Smlouvy o Twisto účtu odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Zákazník je v takovém případě povinen svůj projev vůle
   1. učinit osobně v prostorách provozovny společnosti Twisto na adrese Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8, nebo
   2. jej v této lhůtě odeslat společnosti Twisto e-mailovou zprávou za splnění následujících podmínek:
    1. e-mailová zpráva bude odeslána z Kontaktní e-mailové adresy,
    2. e-mailová zpráva bude doručena na adresu dotaz@twisto.cz a
    3. e-mailová zpráva bude pro ověření totožnosti Zákazníka obsahovat ve správném pořadí dvě libovolné číslice, které jsou obsaženy v rodném čísle Zákazníka za lomítkem.
  2. Odstoupením od Smlouvy o Twisto účtu se Smlouva o Twisto účtu od počátku ruší. Společnost nemá právo po Zákazníkovi požadovat žádné další plnění v případě odstoupení od Smlouvy o Twisto účtu, kromě plnění uvedených v čl. 12.5 níže a s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených Společností orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy, byly-li tyto poplatky hrazeny.
  3. Smlouvu o Twisto účtu je Zákazník oprávněn kdykoliv vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena společnosti Twisto. Výpověď není ze strany společnosti Twisto nijak zpoplatněna. Výpověď Smlouvy o Twisto účtu může Zákazník
   1. učinit osobně v prostorách provozovny společnosti Twisto na adrese Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8, nebo
   2. jej v této lhůtě odeslat společnosti Twisto e-mailovou zprávou za splnění následujících podmínek:
    1. e-mailová zpráva bude odeslána z Kontaktní e-mailové adresy,
    2. e-mailová zpráva bude doručena na adresu dotaz@twisto.cz a
    3. e-mailová zpráva bude pro ověření totožnosti Zákazníka obsahovat ve správném pořadí dvě libovolné číslice, které jsou obsaženy v rodném čísle Zákazníka za lomítkem.
  4. Společnost Twisto je oprávněna
   1. Zákazníkovi kdykoliv deaktivovat Twisto účet, tedy znemožnit jeho užívání, jakož i využívání souvisejících služeb, a/nebo
   2. písemně nebo e-mailem vypovědět Smlouvu o Twisto účtu s výpovědní lhůtou 2 měsíce, a to rovněž bez uvedení důvodu. V případě, že dojde k takovému vypovězení smlouvy ze strany společnosti Twisto, je Zákazník povinen do konce výpovědní lhůty splatit veškeré prostředky, které z aktuálního limitního rámce Twisto účtu vyčerpal.
  5. V případě ukončení smlouvy si jsou smluvní strany povinny vyrovnat existující závazky. Dojde-li k ukončení smluvního vztahu z této Smlouvy o Twisto účtu, je Zákazník povinen uhradit veškeré prostředky, které z aktuálního limitního rámce vyčerpal, a plnění uvedené v čl. 4.3.1 až 4.3.3, na které vznikl Společnosti k datu úhrady Zákazníkem nárok. Smluvní strany jsou povinny si vzájemné závazky z této Smlouvy o Twisto účtu vyrovnat bez zbytečného odkladu, vždy ale nejpozději do 30 dnů ode dne doručení odstoupení nebo ukončení smluvního vztahu. Pokud dlužnou částku Zákazník neuhradí v této 30denní lhůtě nebo pokud je Zákazník v době ukončení smluvního vztahu v prodlení, pak se Zákazník vedle dlužné částky zavazuje společnosti Twisto uhradit plnění uvedené v čl. 4.3.1 až 4.3.3.
  6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že od účinnosti ukončení smluvního vztahu není oprávněn čerpat jakékoliv služby poskytované společností Twisto dle této smlouvy.
 13. Závěrečná ustanovení
  1. Společnost je oprávněna jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky v celém jejich rozsahu. Zákazník musí být o takovéto změně informován prostřednictvím (i) internetových stránek společnosti Twisto a mobilní aplikace nebo (ii) prostřednictvím Kontaktní e-mailové adresy s předstihem alespoň 2 měsíců před účinností nového znění Obchodních podmínek. V případě, že Zákazník s novým zněním Obchodních podmínek nebude souhlasit, má právo v této lhůtě nové Obchodní podmínky výslovně odmítnout, a to písemně nebo e-mailem na adrese dotaz@twisto.cz. V takovém případě se smluvní vztah založený touto Smlouvou o Twisto účtu řídí dříve účinnými Obchodními podmínkami a tento smluvní vztah je doručením nesouhlasu vypověděn s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Pokud Zákazník nové Obchodní podmínky neodmítne, platí, že s novou podobou Obchodních podmínek vyjádřil souhlas.
  2. Jsou-li, nebo stanou-li se některá z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatnými nebo neúčinnými, taková neplatná ustanovení nahradí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.