Twisto payments a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

Glosář

Seznam jednotných označení služeb a jejich charakteristika

dle § 197 a násl. zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 74/2018 Sb., a nařízení EU 2018/323

slouží Zákazníkovi k lepší orientaci v poskytovaných službách společnosti Twisto payments a.s., IČO: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsané u MS v Praze B 19085 („Twisto“) a to dle standardizovaných pojmů používaných v rámci Evropské unie pro nejběžnější služby spojené s platebním účtem (jednotné označení), s uvedením jejich charakteristiky a označení těchto služeb, jak jsou nabízeny a používány v rámci služeb Twisto a uváděny v obchodních a reklamních materiálech Twisto, informačních sděleních a, které Twisto používá ve svých smluvních, obchodních a reklamních materiálech a informačních sděleních.

Jednotné označení Popis Označení užívané Twisto

Vedení účtu

Poskytovatel účtu vede účet zákazníka a umožňuje mu jeho používání.

„Twisto účet“ – platební účet,
- nejedená se o základní platební účet
- základní funkcionalita pro evidenci prováděných transakcí, nákupů, vyúčtování, dlužných částek, aktuálního zobrazení platební transakce, o kterou Zákazník žádá, provedené platební transakce a další údaje

Internetová bankovnictví

Poskytovatel účtu umožní zákazníkovi ovládat účet prostřednictvím internetu.

„Twisto účet“

Odchozí úhrada

Poskytovatel účtu převede peníze na základě pokynu zákazníka z účtu zákazníka na jiný účet.

Neaplikuje se

Trvalý příkaz

Poskytovatel účtu provádí pravidelné převody pevně stanovené částky peněz z účtu zákazníka na jiný účet na základě pokynu zákazníka.

Neaplikuje se

Inkaso

Zákazník umožní jiné osobě (příjemci), aby dala poskytovateli účtu pokyn k převodu peněz z účtu zákazníka na účet příjemce. Na základě tohoto pokynu pak poskytovatel účtu převede peníze příjemci, a to k datu nebo k datům dohodnutým mezi zákazníkem a příjemcem. Částky jednotlivých převodů se mohou lišit.

Neaplikuje se

Poskytnutí debetní karty

Poskytovatel účtu poskytne zákazníkovi platební kartu spojenou s jeho účtem. Touto kartou může zákazník disponovat penězi na účtu (vč. případně dohodnuté možnosti přečerpání). Částka každé transakce provedené pomocí této karty je v plné výši stržena přímo z účtu zákazníka.

Neaplikuje se

Výběr hotovosti

Zákazník vybere hotovost ze svého účtu.

Neaplikuje se

Zaslání informační SMS

Poskytovatel účtu zašle zákazníkovi SMS s informacemi o zůstatku či pohybu na účtu zákazníka.

Informační SMS

Zaslání výpisu

Poskytovatel účtu zašle zákazníkovi pravidelný výpis z účtu zákazníka. Nevztahuje se na základní měsíční výpis, který je vždy zdarma.

Měsíční výpis

 1. "spotřebitelem" fyzická osoba, jež jedná za účelem, který nelze považovat za provozování jejího obchodu, živnosti nebo řemesla anebo výkon jejího povolání;
 2. "osobou oprávněně pobývající v Unii" fyzická osoba oprávněná pobývat v některém členském státě na základě unijních nebo vnitrostátních právních předpisů, včetně spotřebitelů bez trvalého bydliště a žadatelů o azyl podle Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951, protokolu k této úmluvě ze dne 31. ledna 1967 a dalších příslušných mezinárodních smluv;
 3. "platebním účtem" účet vedený na jméno jednoho nebo více spotřebitelů a využívaný k provádění platebních transakcí;
 4. "platební službou" platební služba ve smyslu čl. 4 bodu 3 směrnice 2007/64/ES;
 5. "platební transakcí" úkon uložení, převodu nebo výběru peněžních prostředků, ať už z podnětu plátce, nebo příjemce, bez ohledu na jakékoli související povinnosti mezi plátcem a příjemcem;
 6. "službami spojenými s platebním účtem" všechny služby související s otevřením, vedením a zrušením platebního účtu včetně platebních služeb a platebních transakcí v působnosti čl. 3 písm. g) směrnice 2007/64/ES a možnosti přečerpání a překročení;
 7. "poskytovatelem platebních služeb" poskytovatel platebních služeb ve smyslu čl. 4 bodu 9 směrnice 2007/64/ES;
 8. "úvěrovou institucí" úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013(18) ;
 9. "platebním prostředkem" platební prostředek ve smyslu čl. 4 bodu 23 směrnice 2007/64/ES;
 10. "převádějícím poskytovatelem platebních služeb" poskytovatel platebních služeb, od něhož se převádějí informace požadované k provedení změny účtu;
 11. "přijímajícím poskytovatelem platebních služeb" poskytovatel platebních služeb, k němuž se převádějí informace požadované k provedení změny účtu;
 12. "platebním příkazem" jakýkoli pokyn vydaný plátcem nebo příjemcem poskytovateli platebních služeb, jímž žádá o provedení platební transakce;
 13. "plátcem" fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem platebního účtu a umožní platební příkaz z tohoto platebního účtu, nebo nemá-li plátce platební účet, fyzická nebo právnická osoba, která dá platební příkaz ve prospěch platebního účtu příjemce;
 14. "příjemcem" fyzická nebo právnická osoba, která je zamýšleným příjemcem peněžních prostředků, jež jsou předmětem platební transakce;
 15. "poplatky" veškeré úplaty a pokuty, jež má spotřebitel poskytovateli platebních služeb zaplatit za služby spojené s platebním účtem nebo v souvislosti s nimi;
 16. "kreditní úrokovou sazbou" sazba úroků, které jsou vypláceny spotřebiteli v souvislosti s peněžními prostředky drženými na platebním účtu;
 17. "trvalým nosičem" nástroj, který umožňuje spotřebiteli ukládat informace určené jemu osobně způsobem, který je vhodný pro budoucí použití uložených informací po dobu přiměřenou jejich účelu a který umožňuje jejich reprodukci v nezměněném stavu;
 18. "změnou účtu" nebo "službou změny účtu" převod, na žádost spotřebitele, informací o všech nebo některých trvalých příkazech k úhradě, opakujících se inkasech a opakujících se příchozích úhradách prováděných na platebním účtu od jednoho poskytovatele platebních služeb k druhému, nebo převod případného kladného zůstatku z jednoho platebního účtu na druhý, nebo obojí, se zrušením předchozího platebního účtu či bez něj;
 19. "inkasem" vnitrostátní nebo přeshraniční platební služba, jíž se odepisuje částka z platebního účtu plátce a při níž podnět k platební transakci dává příjemce na základě souhlasu plátce;
 20. "úhradou" vnitrostátní nebo přeshraniční platební služba, jíž se připisuje částka na platební účet příjemce prostřednictvím platební transakce nebo řady platebních transakcí z platebního účtu plátce provedených na základě pokynu plátce poskytovatelem platebních služeb, který vede platební účet plátce;
 21. "trvalým příkazem" pokyn plátce poskytovateli platebních služeb, který vede jeho platební účet, k provádění úhrad v pravidelných intervalech nebo v předem stanovené dny;
 22. "peněžními prostředky" bankovky a mince, bezhotovostní peníze a elektronické peníze ve smyslu čl. 2 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES(19) ;
 23. "rámcovou smlouvou" smlouva o platebních službách, kterou se řídí budoucí provádění jednotlivých a po sobě následujících platebních transakcí a která může obsahovat povinnosti a podmínky pro zřízení platebního účtu;
 24. "pracovním dnem" den, kdy má příslušný poskytovatel platebních služeb otevřeno pro výkon činností potřebných k provedení platební transakce;
 25. "možností přečerpání" výslovná úvěrová smlouva, na jejímž základě poskytovatel platebních služeb zpřístupňuje spotřebiteli peněžní prostředky, které přesahují aktuální zůstatek na platebním účtu spotřebitele;
 26. "překročením" mlčky uznané přečerpání, na jehož základě poskytovatel platebních služeb zpřístupňuje spotřebiteli peněžní prostředky, které přesahují aktuální zůstatek na platebním účtu spotřebitele nebo smluvenou možnost přečerpání;
 27. "příslušným orgánem" orgán, který členský stát určí jako příslušný v souladu s článkem 21.

Twisto payments a.s., IČ: 01615165, sídlem Újezd 450/40, 118 00 Praha 1, www.twisto.cz, ID dat. schránky cqptzft