Twisto payments a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

Pojišťovací zprostředkovatel

Společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem na adrese Praha 8, Sokolovská 47/73, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 (dále jen “společnost Twisto”) obdržela od České národní banky dne 27.6.2019 licenci samostatného zprostředkovatele dle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Společnost Twisto je oprávněna zprostředkovávat cestovní pojištění pro společnost UNIQA pojišťovna, a.s., zapsanou u MS v Praze, oddíl B, vložka 2012, se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ: 49240480 a to v rámci služby Twisto účet v režimu Premium.

Zákazník ani pojišťovna nehradí společnosti Twisto odměnu za zprostředkování pojištění.

Zákazník má možnost obrátit se v případě sporu vzniklého v souvislosti se zprostředkováním pojištění na finančního arbitra (Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, http://www.finarbitr.cz/). Společnost dává přednost mimosoudnímu řešení případných sporů. Stížnosti lze podat e‑mailem na adresu dotaz@twisto.cz nebo písemně na adresu Twisto payments a.s., Sokolovská 47/73, Praha 8, 186 00. Odpověď se sdělením a odůvodněním vyřízení stížností je zasílána stěžovateli ve lhůtě 15 pracovních dnů po dni jejího přijetí (vyjma složitějších případů, které jsou předmětem stížnosti, o této skutečnosti a době potřebné na odpověď, bude stěžovatel informován). Na žádost stěžovatele Společnost poskytne tuto odpověď v listinné podobě. Stížnost lze podat rovněž České národní bance, Na Příkopě 28, Praha 1, která je orgánem dohledu nad činností poskytovatelů finančních služeb. Stěžovatel může právo na plnění uplatnit i podanou žalobou v rámci občanského soudního řízení u věcně a místně příslušného soudu. Ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací vykonává působnost i Veřejný ochránce práv, http://www.ochrance.cz/ . Podnět lze dát písemně nebo ústně do protokolu a nepodléhá poplatku.