Twisto payments a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Twisto Nákup na třetiny pro obchodníky

 1. Definice
  1. „Celková cena služby“ znamená Cenu služby, která dále zahrnuje kromě samotné ceny služby poskytované Obchodníkem i náklady související s touto službou. Součástí Celkové ceny služby není Poplatek za Twisto Nákup na třetiny, který případně hradí Poskytovateli přímo Zákazník, spolu s úhradou Pohledávky.
  2. „Celková cena zprostředkování“ znamená Cenu Zprostředkování, která dále zahrnuje kromě samotné ceny Zprostředkování poskytovaného Obchodníkem i veškeré náklady související s tímto Zprostředkováním. Součástí Celkové ceny zprostředkování není Poplatek za Twisto Nákup na třetiny, který případně hradí Poskytovateli přímo Zákazník, spolu s úhradou Dluhu.
  3. „Celková kupní cena“ znamená Cenu Zboží, která dále zahrnuje kromě samotné ceny Zboží i náklady na dopravu Zboží a související náklady (například balné). Součástí Celkové kupní ceny není Poplatek za Twisto Nákup na třetiny, který případně hradí Poskytovateli přímo Zákazník, spolu s úhradou Pohledávky.
  4. „Cena služby“ znamená cenu poskytnuté služby uvedenou ve Smlouvě o poskytnutí služby, jejíž výši si mezi sebou sjednali Zákazník a Obchodník provozující příslušný Eshop.
  5. „Cena Zboží“ znamená kupní cenu Zboží uvedenou v Kupní smlouvě, jejíž výši si mezi sebou sjednali Zákazník a Obchodník provozující příslušný Eshop.
  6. „Cena Zprostředkování“ znamená cenu poskytnutého zprostředkování, kterou si mezi sebou sjednali Zákazník a Obchodník provozující příslušný Eshop na základě Zprostředkovatelské smlouvy, přičemž tato cena obsahuje i veškerá plnění, která je Zákazník povinen hradit dle smlouvy, která je předmětem Zprostředkování.
  7. „Den vypořádání“ znamená každý den, kdy dojde k Vypořádání. Termíny či frekvence dnů vypořádání jsou stanoveny ve Smlouvě o poskytování Twisto Nákup na třetiny.
  8. „Dluh“ znamená peněžitý závazek Zákazníka vůči Obchodníkovi na základě Kupní smlouvy, Smlouvy o poskytnutí služby nebo Zprostředkovatelské smlouvy.
  9. „Eshop“ jsou internetové stránky, na kterých je Obchodníkem provozovaný internetový obchod a služby s ním související, na nichž má Zákazník možnost objednat si konkrétní Zboží a/nebo službu a s Obchodníkem uzavřít Kupní smlouvu a/nebo Smlouvu o poskytnutí služby, nebo na kterém Obchodník nabízí Zprostředkování a Zákazník má možnost uzavřít s Obchodníkem Zprostředkovatelskou smlouvu.
  10. „Internetové stránky Twisto“ znamenají internetové stránky umístěné na doméně www.twisto.cz nebo jejích subdoménách.
  11. „Kontaktní osoba Obchodníka“ znamená osobu určenou ve Smlouvě o poskytování služby Twisto, která je oprávněná zastupovat Obchodníka v rámci smluvního vztahu s Poskytovatelem a řešit veškeré provozní otázky související s poskytováním Twisto Nákup na třetiny.
  12. „Kontaktní osoba Twisto“ znamená osobu určenou ve Smlouvě o poskytování Twisto Nákup na třetiny, která je oprávněná zastupovat Poskytovatele v rámci smluvního vztahu s Obchodníkem a řešit veškeré provozní otázky související s poskytováním Twisto Nákup na třetiny.
  13. „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouva uzavřená mezi Obchodníkem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím dle ustanovení § 2079 a násl. Občanského zákoníku, jejímž předmětem je koupě a dodání Zboží za Celkovou kupní cenu a sjednání způsobu dopravy Zboží Zákazníkovi.
  14. „Marketingová spolupráce“ znamená marketingovou spolupráci Poskytovatele a Obchodníka v souvislosti s promováním služeb Poskytovatele, zejména nabízením Twisto Nákup na třetiny a Twisto účtu Zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům Obchodníka.
  15. „Marže“ znamená odměnu Poskytovatele ve formě podílu na Celkové kupní ceně, Celkové ceně služby nebo Celkové ceny zprostředkování vyjádřenou v korunách českých a vypočtenou jako procentuální podíl z Celkové kupní ceny, Celkové ceny služby nebo Celkové ceny Zprostředkování, jejíž výše je stanovena ve Smlouvě o poskytování Twisto Nákup na třetiny.
  16. „Nařízení“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
  17. „Obchodník“ znamená smluvní stranu Smlouvy o poskytování Twisto Nákup na třetiny, tedy provozovatele Eshopu, který uzavřel se Zákazníkem Smlouvu se Zákazníkem nebo Zprostředkovatelskou smlouvu.
  18. „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  19. „Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem“ znamená takové právní jednání Zákazníka, kterým odstupuje od Smlouvy se Zákazníkem.
  20. „Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy“ znamená takové právní jednání Zákazníka, kterým odstupuje od Zprostředkovatelské smlouvy.
  21. „Pohledávka“ znamená právo Obchodníka, jako prodávajícího nebo poskytovatele služby, a povinnost Zákazníka, jako kupujícího nebo příjemce služby, k zaplacení Celkové kupní ceny nebo Celkové ceny služby vzniklé na základě Smlouvy se Zákazníkem, které na žádost a se souhlasem Zákazníka a se souhlasem Obchodníka, jako postupitele, bylo postoupeno Poskytovateli, jako postupníkovi. Splatnost Pohledávky po jejím postoupením činí nejméně 14 dnů ode dne odeslání Zboží Zákazníkovi nebo poskytnutí služby dle Smlouvy o poskytnutí služby.
  22. „Poplatek za Twisto Nákup na třetiny“ znamená fixní částku hrazenou Zákazníkem Poskytovateli určenou ve VOPZ, který představuje paušální úhradu za poskytnutí Twisto Nákup na třetiny (bude‑li ujednán mezi Obchodníkem a Poskytovatelem).
  23. „Poskytovatel“„Twisto“„společnost Twisto“ nebo „Společnost“ znamená společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem Praha 8, Sokolovská 47/73, PSČ 186 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19085.
  24. „Produktový manuál“ znamená dokument obsahující produktový popis Twisto Nákup na třetiny a postupy, které je Obchodník povinen dodržovat, uveřejněný na Internetových stránkách Twisto.
  25. „Příručka“ znamená dokument obsahující produktový a technický popis Twisto Nákup na třetiny, zahrnující detailní požadavky na technickou součinnost Obchodníka při poskytování Twisto Nákup na třetiny, uveřejněný na Internetových stránkách Twisto.
  26. „Smlouva o poskytování Twisto Nákup na třetiny” nebo „Smlouva“ znamená písemnou smlouvu uzavřenou mezi Obchodníkem a Poskytovatelem, jejímž předmětem je spolupráce při poskytování Twisto Nákup na třetiny a jejíž součástí jsou Související dokumenty.
  27. „Smlouva o poskytnutí služby“ znamená jakoukoliv smlouvu uzavřenou mezi Obchodníkem jako poskytovatelem a Zákazníkem jako příjemcem služby, která není Kupní smlouvou nebo Zprostředkovatelskou smlouvou a jejímž předmětem je poskytnutí služby Obchodníkem Zákazníkovi za sjednanou cenu.
  28. „Smlouva se Zákazníkem“ znamená Smlouvu o poskytnutí služby nebo Kupní smlouvu.
  29. „Souvisejícími dokumenty“ znamenají tyto VOPO, Produktový manuál a Příručku.
  30. „Twisto Nákup na třetiny“ znamená jednorázové odložení platby (do tří splátek) za nákupy u Obchodníka prostřednictvím Poskytovatele, přičemž podstatou této služby ve vztahu k Obchodníkovi je
   1. v případě Smlouvy se Zákazníkem postoupení Pohledávky Obchodníka za Zákazníkem na žádost a se souhlasem tohoto Zákazníka na Poskytovatele, za které Poskytovatel zaplatí Obchodníkovi Úplatu za postoupení dle Smlouvy o poskytování Twisto Nákup na třetiny, a
   2. v případě Zprostředkovatelské smlouvy převzetí Dluhu Zákazníka Poskytovatelem na žádost a se souhlasem tohoto Zákazníka, se souhlasem věřitele Dluhu, přičemž Poskytovatel za Zákazníka Dluh Obchodníkovi uhradí.
  31. „Twisto účet“ znamená službu poskytovanou Poskytovatelem skládající se z platebního účtu ve smyslu ZPS, doplněného o další služby v souladu s VOPZ.
  32. „Úplata za postoupení“ znamená částku, kterou Poskytovatel hradí Obchodníkovi jako úplatu za postoupení Pohledávky, jejíž výše odpovídá nominální hodnotě Pohledávky.
  33. „VOPO“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky Twisto Nákup na třetiny pro Obchodníky.
  34. „VOPZ“ znamená jakékoliv všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele, které upravují právní vztahy při poskytování služby Twisto Nákup na třetiny či Twisto Pay.
  35. „Vratka“ znamená pohledávku Poskytovatele za Obchodníkem, která vzniká na základě Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem nebo Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a jejíž výše je rovna Úplatě za postoupení nebo Dluhu.
  36. „Vypořádání“ znamená bezhotovostní poskytnutí Úplaty za postoupení Poskytovatelem Obchodníkovi nebo úhradu Dluhu Poskytovatelem Obchodníkovi.
  37. „Zákazník“ znamená každou fyzickou osobu – nepodnikatele způsobilou k uzavření Smlouvy se Zákazníkem, která uzavřela Smlouvu se Zákazníkem nebo Zprostředkovatelskou smlouvu a která byla předem schválena Poskytovatelem k využití Twisto Nákup na třetiny.
  38. „Zboží“ znamená věc movitou, která je předmětem Kupní smlouvy uzavřené mezi Obchodníkem a Zákazníkem nebo, v případě Zprostředkovatelské smlouvy, předmětem Zprostředkování.
  39. „ZoSÚ“ znamená zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.
  40. „ZPS“ znamená zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
  41. „Zprostředkování“ znamená službu spočívající ve zprostředkování smlouvy Obchodníkem se třetí osobou, jejímž předmětem může být kupní smlouva, smlouva o poskytnutí služby nebo obdobná smlouva.
  42. „Zprostředkovatelská smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Zákazníkem a Obchodníkem, jejímž předmětem je zprostředkování koupě movité věci nebo poskytnutí služby Zákazníkovi třetí osobou nebo jakákoliv jiná obdobná smlouva.
 2. Úvodní ustanovení
  1. Poskytovatel je poskytovatelem Twisto Nákup na třetiny.
  2. Podstatou Twisto Nákup na třetiny je
   1. odkup Pohledávek Obchodníka za Zákazníky, na žádost každého jednotlivého Zákazníka, a se souhlasem Obchodníka, způsobem a za podmínek upravených v těchto VOPO a Smlouvě o poskytování Twisto Nákup na třetiny s tím, že k postoupení každé jednotlivé Pohledávky dochází bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy nebo Smlouvy o poskytnutí služby.
   2. Výhodou pro Zákazníka je, že splatnost postupované Pohledávky je již od počátku stanovena v případě služby Twisto Nákup na třetiny na 3 splátky se následující splatností:
    • 1/3 hodnoty Pohledávky platební kartou při objednání zboží či služby;
    • 1/3 hodnoty Pohledávky do 30 dní od objednání zboží či služby;
    • 1/3 hodnoty Pohledávky do 60 dní od objednání zboží či služby;
    a v případě, že má Zákazník uzavřenu smlouvu o službě Twisto účet dle následujícího schématu:
    • První 1/3 hodnoty Pohledávky bude zaplacena do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po objednání zboží či služby, tj. spolu s vyúčtováním za ostatní platby v Twisto účtu za měsíc v kterém bylo objednáno zboží či služba
    • Druhá 1/3 hodnoty Pohledávky bude zaplacena do 15. dne měsíce následujícího po splatnosti první třetiny, tj. spolu s vyúčtováním za ostatní platby v Twisto účtu za měsíc následující po objednání zboží či služby
    • Třetí 1/3 hodnoty Pohledávky bude zaplacena do 15. dne měsíce následujícího po splatnosti druhé třetiny, tj. spolu s vyúčtováním za ostatní platby v Twisto účtu za v pořadí druhý měsíc následující po objednání zboží či služby
   3. převzetí Dluhu Zákazníka vůči věřiteli Dluhu společností Twisto, na žádost a se souhlasem Zákazníka, se souhlasem Obchodníka a věřitele Dluhu, způsobem a za podmínek upravených v těchto VOPO a Smlouvě o poskytování Twisto Nákup na třetiny s tím, že k převzetí každého jednotlivého Dluhu Poskytovatelem dochází bezprostředně po uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.
  3. Obchodník nabízí využití Twisto Nákup na třetiny Zákazníkům v rámci volby způsobu úhrady Celkové kupní ceny, Celkové ceny služby nebo Celkové ceny zprostředkování. Zákazník může zvolit jako formu platby Twisto Nákup na třetiny. Poskytnutí Twisto Nákup na třetiny konkrétnímu Zákazníkovi je podmíněno potvrzením ze strany Poskytovatele (a to zejména na základě provedení vyhodnocení platební schopnosti Zákazníka, ke kterému dojde v reálném čase) a výsledek je bezprostředně sdělen Zákazníkovi prostřednictvím webového rozhraní Eshopu. Okamžikem uzavření Smlouvy se Zákazníkem je postoupení Pohledávky ze Smlouvy se Zákazníkem mezi Obchodníkem a Poskytovatelem účinné, Zákazníkovi vzniká povinnost uhradit Pohledávku Poskytovateli v souladu s podmínkami Twisto Nákup na třetiny. Okamžikem uzavření Zprostředkovatelské smlouvy je převzetí Dluhu ze Zprostředkovatelské smlouvy Poskytovatelem účinné a Zákazníkovi vzniká povinnost nahradit Dluh Poskytovateli v souladu s podmínkami Twisto Nákup na třetiny.
  4. Technické záležitosti Služby Twisto, které neupravuje Smlouva o poskytování služby Twisto ani tyto VOPO, se řídí Příručkou a Produktovým manuálem.
  5. V případě rozporu mezi jednotlivými závaznými dokumenty je pořadí závaznosti následující:
   1. Smlouva,
   2. VOPO,
   3. Příručka a
   4. Produktový manuál.
 3. Práva a Povinnosti Obchodníka
  1. Obchodník je povinen poskytnout Poskytovateli ve vztahu k Eshopu, k jednotlivým Zákazníkům i Pohledávkám a Dluhům úplné, přesné a pravdivé informace nezbytné pro řádné poskytování služby Twisto Nákup na třetiny, a to způsobem a za podmínek uvedených v těchto VOPO a ve Smlouvě o poskytování služby Twisto Nákup na třetiny. Obchodník je, pro vyloučení veškerých pochybností a bez ohledu na jiná ujednání, povinen sdělit Poskytovateli veškeré podstatné skutečnosti a informace týkající se Pohledávky, Dluhu či Zákazníka (zejména kontaktní údaje a informace o objednávce). Obchodník je zejména povinen informovat Poskytovatele o všech skutečnostech, které jsou mu známy, či které se v průběhu doby trvání Smlouvy dozví, a které by mohly mít vliv na výši a trvání Pohledávky nebo Dluhu, jako jsou například možné protinároky či námitky, které může Zákazník uplatnit vůči Obchodníkovi.
  2. Obchodník je dále povinen zajistit, aby Zákazník okamžikem podání žádosti o poskytnutí služby Twisto Nákup na třetiny vyslovil souhlas s VOPZ a byl informován o zpracování osobních údajů ze strany Poskytovatele, a to způsobem uvedeným v Příručce.
  3. Obchodník je povinen zajistit předání či doručení prostřednictvím třetí osoby (dopravce) zakoupeného Zboží Zákazníkovi či osobě jím zmocněné k převzetí Zboží dle všeobecných obchodních podmínek Obchodníka, a to pouze oproti podepsanému dokladu o převzetí Zboží Zákazníkem nebo osobou jím zmocněnou k převzetí Zboží (doručenka).
  4. Pokud je Zboží doručováno na adresu Zákazníka (tj. nikoli doručení formou výdeje v místě Obchodníka či výdejního terminálu), musí takovou adresou být adresa, kterou Zákazník uvedl v Kupní smlouvě jako adresu doručovací.
  5. Obchodník je povinen na vyžádání Poskytovatele poskytnout veškerou potřebnou součinnost k prokázání, že Zboží bylo převzato osobně Zákazníkem či jím zmocněnou osobou, a to předložením podepsaného dokladu o převzetí Zboží a případně identifikačních údajů Zákazníka (pokud byly při doručení Zboží zapsány dopravcem).
  6. V případě Zboží nabízeného Obchodníkem, které nemá hmotnou podstatu, si smluvní strany ujednávají, že se na tento smluvní vztah neaplikují ustanovení 3.3 až 3.5, a to z důvodu, že nedochází k fyzickému přebírání Zboží Zákazníkem. Namísto toho je Obchodník povinen zajistit a na vyžádání Poskytovateli předložit doklad o prokazatelném doručení Zboží Zákazníkovi.
  7. Obchodník je povinen zajistit poskytnutí služby pouze Zákazníkovi, a to pouze oproti potvrzení podepsaného Zákazníkem.
  8. V případě, že Obchodník uzavře se Zákazníkem Zprostředkovatelskou smlouvu, je Obchodník povinen zajistit, že Zboží nebo služba bude zprostředkována pouze Zákazníkovi.
  9. Obchodník je povinen zajistit poskytnutí Zprostředkování pouze Zákazníkovi, a to pouze oproti potvrzení podepsaného Zákazníkem.
  10. Obchodník je povinen řádně a včas splnit veškeré své povinnosti podle Smlouvy se Zákazníkem nebo Zprostředkovatelské smlouvy vůči Zákazníkovi.
  11. Obchodník je oprávněn vyžadovat po Poskytovateli poskytnutí příslušné přiměřené technické podpory a pomoci v souvislosti s propojením informačních systémů a souvisejícího příslušenství Obchodníka a Poskytovatele pro účely poskytování Twisto Nákup na třetiny v souladu s Příručkou a Produktovým manuálem pro integraci a Poskytovatel se zavazuje poskytnout Obchodníkovi pro tento účel nezbytnou součinnost.
  12. Obchodník se zavazuje na vyžádání Poskytovatele vydat písemné podepsané prohlášení, že určitá Pohledávka byla na základě žádosti Zákazníka a se souhlasem Obchodníka předmětem postoupení na Poskytovatele. Obchodník se dále zavazuje poskytnout Poskytovateli za účelem případného vymáhání Pohledávky na jeho vyžádání veškeré doklady a informace ke každé Pohledávce, a to zejména k doručení Zboží nebo poskytnutí služby a identifikaci Zákazníka, a to ve lhůtě stanovené Poskytovatelem. Tato povinnost Obchodníka trvá i po dobu 5 let po ukončení Smlouvy.
  13. Obchodník se zavazuje na vyžádání Poskytovatele vydat písemné podepsané prohlášení, že určitý Dluh byl na základě žádosti Zákazníka a se souhlasem Obchodníka předmětem převzetí Poskytovatelem. Obchodník se dále zavazuje poskytnout Poskytovateli za účelem případného vymáhání Dluhu na jeho vyžádání veškeré doklady a informace ke každému Dluhu, a to zejména k poskytnutí Zprostředkování a identifikaci Zákazníka, a to ve lhůtě stanovené Poskytovatelem. Tato povinnost Obchodníka trvá i po dobu 5 let po ukončení Smlouvy.
  14. Obchodník je ve vztahu ke každé Smlouvě se Zákazníkem a postoupené Pohledávce povinen bezodkladně informovat Poskytovatele o tom, že došlo k doručení Zboží Zákazníkovi nebo poskytnutí služby Zákazníkovi, a kdy se tak stalo.
  15. Obchodník je ve vztahu ke každé Zprostředkovatelské smlouvě a převzatému Dluhu povinen bezodkladně informovat Poskytovatele o tom, že došlo k doručení movité věci, která je předmětem zprostředkování nebo poskytnutí zprostředkované služby, a kdy se tak stalo.
  16. Obchodník je povinen Poskytovateli a Zákazníkovi bezodkladně oznámit/potvrdit, že došlo k uzavření Kupní smlouvy, Smlouvy o poskytnutí služby nebo Zprostředkovatelské smlouvy mezi Obchodníkem a Zákazníkem, který využil službu Twisto Nákup na třetiny, resp. že došlo k postoupení Pohledávky Poskytovateli nebo převzetí Dluhu Poskytovatelem, a to prostřednictvím emailu nebo webového rozhraní Eshopu, s tím, že informaci o postoupení Pohledávky Poskytovateli nebo převzetí Dluhu Poskytovatelem Obchodník uvede rovněž na jím vydávaném daňovém dokladu, je-li vydáván.
  17. Pokud došlo k postoupení Pohledávky na Poskytovatele nebo k převzetí Dluhu Poskytovatelem a Zákazník přesto chybně uhradí Pohledávku nebo Dluh na účet Obchodníka a splnil-li Obchodník svou povinnost dle článku 3.16, je Obchodník povinen přijaté plnění do tří pracovních dní od připsání úhrady na účet Obchodníka vrátit Zákazníkovi. Nesplnil-li Obchodník svou povinnost dle článku 3.16, tj. neinformoval-li Zákazníka, že došlo k postoupení Pohledávky Poskytovateli nebo převzetí Dluhu Poskytovatelem, je Obchodník povinen přijaté plnění do tří pracovních dní od připsání úhrady na účet Obchodníka zaslat Poskytovateli.
  18. Obchodník je povinen uhradit Vratku na účet stanovený ve Smlouvě do 14 dní od zaslání přehledu dlužných vratek Poskytovatelem, vždy ale nejpozději do 14 dní od konce kalendářního měsíce, ve kterém Vratka vznikla.
  19. Obchodník je povinen uhradit Marži na účet stanovený v příslušném daňovém dokladu ve lhůtě stanovení v tomto daňovém dokladu.
  20. Obchodník nesmí postoupit jakékoliv pohledávky, které má v souvislosti se Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Twisto.
 4. Práva a povinnosti Poskytovatele
  1. Poskytovatel je povinen zajistit přes webové rozhraní Eshopu přístup Zákazníků k informačním systémům Poskytovatele způsobem popsaným v Příručce za účelem poskytování Twisto Nákup na třetiny.
  2. Poskytovatel je oprávněn samostatně posoudit každou žádost Zákazníka o poskytnutí Twisto Nákup na třetiny z hlediska jeho platební schopnosti, podanou prostřednictvím webového rozhraní Eshopu a takovou žádost schválit či neschválit dle své vlastní úvahy, a to bez nutnosti vysvětlení schválení či neschválení Zákazníkovi.
  3. Poskytovatel je povinen uhradit Obchodníkovi Úplatu za postoupení způsobem a v termínech uvedených v těchto VOPO a ve Smlouvě o poskytování Twisto Nákup na třetiny.
  4. Poskytovatel je povinen uhradit Obchodníkovi v případě převzetí Dluhu tento Dluh způsobem a v termínech uvedených v těchto VOPO a ve Smlouvě o poskytování Twisto Nákup na třetiny.
  5. Poskytovatel je oprávněn realizovat marketingové kampaně či akce zahrnující informace o dostupnosti Twisto Nákup na třetiny v rámci Eshopu, tj. uvést název Eshopu a/nebo Obchodníka v rámci takové marketingové kampaně či akce. Obchodník tímto poskytuje nevýhradní licenci pro použití veškerých ochranných známek, které má registrovány Poskytovateli pro tyto marketingové účely. Odměna za poskytnutí této licence se nesjednává.
  6. Poskytovatel zašle alespoň jednou za kalendářní měsíc Obchodníkovi daňový doklad na Marže, který je Obchodník povinen uhradit do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu, a přehled pro vyrovnání závazků, tedy zejména přehled Úplat za postoupení a převzatých Dluhů k úhradě Poskytovatelem a přehled Vratek.
 5. Postoupení Pohledávky
  1. Pokud Poskytovatel schválí na žádost a se souhlasem Zákazníka použití Twisto Nákup na třetiny a toto sdělí prostřednictvím webového rozhraní Eshopu nebo aplikace Eshopu Zákazníkovi, dochází bezprostředně poté, co Zákazník uzavře s Obchodníkem konkrétní Smlouvu se Zákazníkem, k postoupení Pohledávky z této konkrétní Smlouvy se Zákazníkem (včetně jejího příslušenství a práv s ní spojených) z Obchodníka na Poskytovatele. Jakmile Zákazník obdrží oznámení ze strany Obchodníka o uzavření konkrétní Smlouvy se Zákazníkem a o postoupení Pohledávky z Obchodníka na Poskytovatele, je postoupení Pohledávky účinné vůči Zákazníkovi.
  2. Obchodník prohlašuje, že každá postupovaná Pohledávka je platnou Pohledávkou, že Obchodníkovi nejsou známy žádné námitky Zákazníka, které by mohl vůči Pohledávce či osobě Obchodníka, jakožto postupitele, uplatnit, a které by měly vliv na výši či existenci Pohledávky.
  3. Poskytovatel je povinen zaplatit Obchodníkovi Úplatu za postoupení, a to prostřednictvím Vypořádání v nejbližší následující Den vypořádání, avšak nejdříve po odeslání Zboží Zákazníkovi nebo Poskytnutí služby Zákazníkovi ze strany Obchodníka.
  4. Za poskytnutí Služby je Obchodník povinen zaplatit Poskytovateli Marži s tím, že Poskytovateli vzniká nárok na zaplacení Marže uzavřením Smlouvy se Zákazníkem k jejíž úhradě Zákazník využil službu Twisto Nákup na třetiny.
  5. Riziko nesplacení Pohledávky (platební riziko Zákazníka) Zákazníkem nese Poskytovatel. Poskytovatel není oprávněn odstoupit od jednotlivého postoupení Pohledávky z důvodu, že Zákazník Pohledávku neuhradí, a to ani z důvodu, že je Zákazník v úpadku. Ustanovení § 1885 odst. 1 Občanského zákoníku se v rozsahu „a ručí za její dobytnost“ nepoužije.
  6. Bez ohledu na ustanovení článku 5.5 odpovídá Obchodník za existenci Pohledávky, její výši a bezvadnost. Pokud bude nárok Poskytovatele v příslušném nalézacím či vykonávacím řízení zcela nebo z části odmítnut či zamítnut z důvodu, že Pohledávka vůči Zákazníkovi nevznikla či zcela nebo z části zanikla z důvodů na straně Obchodníka či z důvodů na straně Zákazníka, které tu byly již v době postoupení Pohledávky a které byly nebo musely být Obchodníkovi známy, je Obchodník povinen
   1. vrátit celou nebo odpovídající část Úplaty za postoupení, 
   2. uhradit Poskytovateli částku rovnající se výši sankčních poplatků a penále dle VOPZ, na které by vzniknul Poskytovateli vůči Zákazníkovi nárok za dobu, než se Poskytovatel dozvěděl o neexistenci či právní nevymahatelnosti Pohledávky, a
   3. nahradit Poskytovateli veškeré náklady nalézacího či vykonávacího řízení.
  7. Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoli pochybností sjednávají, že předmětem postoupení nejsou kromě Pohledávky žádná další práva a povinnosti Obchodníka ze Smlouvy se Zákazníkem.
 6. Převzetí Dluhu
  1. Pokud Poskytovatel schválí na žádost a se souhlasem Zákazníka použití Twisto Nákup na třetiny a toto sdělí prostřednictvím webového rozhraní Eshopu Zákazníkovi, dochází bezprostředně poté, co Zákazník obdrží oznámení ze strany Obchodníka o uzavření konkrétní Zprostředkovatelské smlouvy, k převzetí Dluhu Zákazníka z této konkrétní Zprostředkovatelské smlouvy Poskytovatelem.
  2. Obchodník uděluje k převzetí Dluhu ve smyslu článku 6.1 souhlas. Obchodník se zavazuje získat předchozí písemný souhlas věřitele Dluhu s převzetím Dluhu Poskytovatelem, a tento souhlas kdykoli na žádost Poskytovatele Poskytovateli doložit.
  3. Obchodník prohlašuje, že přebíraný Dluh je platným Dluhem, že Obchodníkovi nejsou známy žádné námitky Zákazníka, které by mohl vůči Dluhu a jeho výši či osobě Obchodníka, uplatnit, a které by měly vliv na výši či existenci Dluhu.
  4. Poskytovatel je povinen zaplatit Obchodníkovi Dluh, a to prostřednictvím Vypořádání v nejbližší následující Den vypořádání, avšak nejdříve po doručení movité věci, která je předmětem zprostředkování nebo poskytnutí zprostředkované služby Zákazníkovi.
  5. Za poskytnutí Služby je Obchodník povinen zaplatit Poskytovateli Marži s tím, že Poskytovateli vzniká nárok na zaplacení Marže uzavřením Zprostředkovatelské smlouvy, k jejíž úhradě zákazník využil službu Twisto Nákup na třetiny.
  6. Obchodník ručí za existenci Dluhu, jeho výši a bezvadnost. Pokud bude nárok Poskytovatele v příslušném nalézacím či vykonávacím řízení zcela nebo z části odmítnut či zamítnut z důvodu, že Dluh Zákazníka nevznikl či zcela nebo z části zanikl z důvodů na straně Obchodníka či z důvodů na straně Zákazníka, které tu byly již v době převzetí Dluhu a které byly nebo musely být Obchodníkovi známy, je Obchodník povinen
   1. vrátit Poskytovateli částku, která mu byla zaplacena Poskytovatelem jako úhrada Dluhu, nebo její odpovídající část, 
   2. uhradit Poskytovateli částku rovnající se výši sankčních poplatků a penále dle VOPZ, na které by vzniknul Poskytovateli vůči Zákazníkovi nárok za dobu, než se Poskytovatel dozvěděl o neexistenci či právní nevymahatelnosti Dluhu po Zákazníkovi, a
   3. nahradit Poskytovateli veškeré náklady nalézacího či vykonávacího řízení.
  7. Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoli pochybností sjednávají, že předmětem převzetí Dluhu nejsou kromě závazku uhradit peněžitou částku Obchodníkovi žádná další práva a povinnosti Zákazníka ze Zprostředkovatelské smlouvy.
 7. Zpracování osobních údajů
  1. Při spolupráci mezi Poskytovatelem a Obchodníkem dochází k předávání osobních údajů Zákazníků a k jejich následnému zpracování Poskytovatelem i Obchodníkem, a to za dále uvedenými účely. Poskytovatel a Obchodník společně stanoví účely a prostředky zpracování ve smyslu článku 26 Nařízení, a jsou tak v postavení společných správců osobních údajů.
  2. Poté, kdy Zákazník požádá o poskytnutí Twisto Nákup na třetiny, umožní Obchodník Poskytovateli identifikaci Zákazníka poskytnutím jeho osobních údajů. Poskytovatel je oprávněn získat přístup k relevantním údajům Zákazníka (zahrnující zejména, nikoliv výlučně, jméno a příjmení, email, adresu pobytu a telefonní číslo) tak, aby mohl provést hodnocení schopnosti Zákazníka uhradit Pohledávku, resp. Dluh, a plnit veškeré závazky vůči Poskytovateli v souvislosti s Twisto Nákup na třetiny. Ve stejném rozsahu mohou být sdíleny osobní údaje Zákazníka i pro účely společné Marketingové spolupráce. V případě osoby, která se nestala Zákazníkem Obchodníka, nicméně získala promokód či jinou výhodu od Obchodníka, mohou být pro účely Marketingové spolupráce sdíleny osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa.
  3. Na základě identifikace Zákazníka provede Poskytovatel jeho vyhodnocení (scoring) a schválení či neschválení poskytnutí Twisto Nákup na třetiny dle svého uvážení.
  4. Poskytovatel a Obchodník si předávají (zpřístupňují) a dále zpracovávají osobní údaje Zákazníků v rozsahu článku 7.2 VOPO.
  5. K předávání osobních údajů dochází za následujícími účely a na základě těchto právních důvodů:
   1. uzavření a plnění smluv se Zákazníky definovaných v těchto VOPO, resp. poskytování služeb definovaných ve VOPO, a to v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. (b) Nařízení – plnění smlouvy;
   2. plnění smluv mezi Poskytovatelem a Obchodníkem, a to v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. (f) Nařízení – oprávněný zájem (je v oprávněném zájmu Poskytovatele a Obchodníka předávat si osobní údaje, aby mohly plnit své vzájemné povinnosti plynoucí pro ně z jejich spolupráce);
   3. evidenční a organizační účely (administrace stavu jednotlivých obchodních případů), a to na základě článku 6 odst. 1 písm. (f) Nařízení – oprávněný zájem;
   4. fakturace a vedení účetnictví dle příslušných účetních a daňových zákonů, a to v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. (c) Nařízení – plnění zákonné povinnosti;
   5. marketingová spolupráce, a to na základě článku 6 odst. 1 písm. (f) Nařízení – oprávněný zájem nebo na základě příslušného souhlasu Zákazníka dle článku 6 odst. 1 písm. (a) Nařízení.
  6. Poskytovatel a Obchodník se zavazují nakládat s osobními údaji Zákazníků v souladu s těmito VOPO. Tyto VOPO jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména z Nařízení.
  7. Poskytovatel a Obchodník zpracovávají předané osobní údaje v nezbytném rozsahu za účelem realizace spolupráce vyplývající z těchto VOPO.
  8. Smluvní strany se dohodly, že plnění informační povinnosti vůči Zákazníkům ve smyslu článků 12 až 14 Nařízení ohledně osobních údajů zpracovávaných při spolupráci zajišťují Poskytovatel i Obchodník, a to zejména prostřednictvím Internetových stránek Twisto a internetových stránek E‑shopu, když mimo jiné informují, že jsou v postavení společných správců.
  9. Smluvní strany se dohodly, že žádosti Zákazníků podané ve smyslu článků 15 až 23 Nařízení (např. na žádost o přístup ke zpracovávaným osobním údajům Zákazníků, žádost o opravu nesprávně zpracovávaných osobních údajů Zákazníků, žádost o výmaz neoprávněně zpracovávaných osobních údajů Zákazníků) vyřizuje a informace Zákazníkům poskytuje vždy ta smluvní strana, které byla žádost adresována, a to za nezbytné součinnosti druhé smluvní strany.
  10. Poskytovatel a Obchodník se zavazují přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Zákazníků, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení spolupráce.
  11. Smluvní strany se zavazují navzájem se bezodkladně informovat o všech okolnostech významných pro zajištění povinností dle Nařízení, když jsou zejména povinny se vzájemně bezodkladně informovat o jakýchkoliv bezpečnostních incidentech, které by mohly ohrozit zabezpečení osobních údajů Zákazníků. Smluvní strany jsou povinny bezodkladně přijmout opatření k odstranění závadného stavu.
  12. Smluvní strany se dohodly, že plnění ohlašovací a oznamovací povinnosti ohledně případů porušení zabezpečení společně zpracovávaných osobních údajů v rámci spolupráce, a to (i) vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů dle článku 33 Nařízení a (ii) vůči Zákazníkům dle článku 34 Nařízení plní ta smluvní strana, na jejíž straně k porušení zabezpečení došlo. Smluvní strany jsou povinny se o tom vzájemně informovat a konzultovat.
  13. Poskytovatel a Obchodník se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace zpracování osobních údajů, a to zejména v případě jednání se Zákazníky, Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.
  14. Každá ze smluvních stran odpovídá za plnění povinností dle této Smlouvy. Vznikne-li jedné smluvní straně povinnost uhradit jakoukoli sankci či náhradu škody v důsledku porušení povinností druhé smluvní strany při zpracování osobních údajů Zákazníků, za níž dle těchto VOPO odpovídá, je druhá smluvní strana povinna nahradit dotčené smluvní straně náhradu škody, která jí vznikla z titulu úhrady takové sankce nebo náhrady škody. V ostatním se odpovědnost kterékoliv ze smluvních stran za porušení povinností při zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení.
 8. Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem ze strany Zákazníka
  1. Obchodník je povinen sdělit Poskytovateli bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od příslušného právního jednání Zákazníka vůči Obchodníkovi, že Zákazník provedl Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem nebo že Zákazník učinil úkon směřující k Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem.

   Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem do 14 dnů od doručení Zboží nebo poskytnutí služby Obchodníkem

  2. Pokud dojde k Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží nebo poskytnutí služby Zákazníkovi a toto je oznámeno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v článku 8.1, ruší se pro účely Smlouvy postoupení Pohledávky k okamžiku doručení takového písemného oznámení Obchodníka Poskytovateli a Obchodník je povinen vrátit Poskytovateli celou Úplatu za postoupení. Poskytovateli tak vzniká Vratka. Povinnost vrátit Poskytovateli celou Úplatu za postoupení vzniká Obchodníkovi okamžikem Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem.
  3. V případě částečného Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem je zrušeno postoupení Pohledávky v rozsahu, v jakém Zákazník od Smlouvy se Zákazníkem odstoupil.
  4. Pokud Poskytovatel neobdrží do 48 hodin od uplynutí lhůty 14 dnů od doručení Zboží nebo poskytnutí služby Zákazníkovi od Obchodníka zprávu, že k Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem došlo, pro účely Smlouvy se má za to, že k Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem nedošlo.
  5. Pokud k Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem došlo, ale toto není Obchodníkem oznámeno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v článku 8.1 (nastane tedy situace předvídaná v článku 8.3), postoupení Pohledávky se v rozsahu, ve kterém Zákazník provedl Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem, pro účely této Smlouvy ruší k nejbližšímu následujícímu Dni vypořádání a Obchodník je povinen
   1. vrátit Poskytovateli Úplatu za postoupení v plné výši nebo v částečné výši, pokud došlo k částečném Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem, a
   2. uhradit Poskytovateli částku až do výše částky rovnající se součtu sankčních poplatků, úroků, penále, účelně vynaložených nákladů a dalších obdobných plnění spojených s prodlením Zákazníka vypočtených dle VOPZ, na které by vznikl Poskytovateli vůči Zákazníkovi nárok za dobu, než se Poskytovatel dozvěděl o Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem, a to v případě, že Obchodník Poskytovateli opakovaně neoznámí Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem. Opakovaným neoznámením se přitom rozumí situace, kdy Obchodník nesplnil svou oznamovací povinnost dle článku 8.1 nejméně dvakrát během jednoho kalendářního měsíce, a to ve vztahu nejméně ke dvěma různým Odstoupením od Smlouvy se Zákazníkem.
  6. Pokud došlo k Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem a Zákazník již uhradil Pohledávku Poskytovateli, Poskytovatel přijaté plnění vrátí Zákazníkovi.

   Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem po uplynutí 14 dnů od doručení Zboží nebo poskytnutí služby Obchodníkem

  7. Pokud dojde k Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem po uplynutí 14 dnů od doručení Zboží nebo poskytnutí služby, je Obchodník povinen o takovém Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem do 48 hodin informovat Poskytovatele.
  8. Pokud došlo k Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem po lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží nebo poskytnutí služby a toto je oznámeno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v článku 8.6, ruší se postoupení Pohledávky v rozsahu, v jakém Zákazník provedl Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem, v okamžiku, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem. Obchodník je v tomto případě povinen vrátit Poskytovateli Úplatu za postoupení v plné výši nebo v částečné výši, pokud došlo k částečném Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem.
  9. Pokud došlo k Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem po lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží nebo poskytnutí služby Zákazníkovi a Zákazník již uhradil Pohledávku Poskytovateli, Poskytovatel přijaté plnění vrátí Zákazníkovi.

   Společná ustanovení k Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem

  10. Pokud došlo k Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem z jakéhokoliv důvodu, zůstává zachován nárok Poskytovatele na Marži. Obchodník je povinen Marži Twistu zaplatit, respektive není oprávněn požadovat její vrácení, pokud k úhradě Marže již došlo.
 9. Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy ze strany Zákazníka
  1. Obchodník je povinen sdělit Poskytovateli bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od příslušného právního jednání Zákazníka vůči Obchodníkovi, že Zákazník provedl Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy nebo že Zákazník učinil úkon směřující k Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy.

   Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy do 14 dnů od doručení movité věci, která je předmětem zprostředkování nebo poskytnutí zprostředkované služby

  2. Pokud dojde k Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy ve lhůtě 14 dnů od doručení movité věci, která je předmětem zprostředkování nebo poskytnutí zprostředkované služby a toto je oznámeno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v článku 9.1, ruší se pro účely Smlouvy převzetí Dluhu k okamžiku doručení takového písemného oznámení Obchodníka Poskytovateli a Obchodník je povinen vrátit Poskytovateli částku, která mu byla zaplacena Poskytovatelem jako úhrada Dluhu. Poskytovateli tak vznikla Vratka. Povinnost Obchodníka vrátit Poskytovateli částku, která mu byla zaplacena Poskytovatelem jako úhrada Dluhu vzniká Obchodníkovi okamžikem Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy.

   V případě částečného Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy je zrušeno převzetí Dluhu v rozsahu, v jakém Zákazník od Zprostředkovatelské smlouvy odstoupil.
  3. Pokud Poskytovatel neobdrží do 48 hodin od uplynutí lhůty 14 dnů od doručení movité věci, která je předmětem zprostředkování nebo poskytnutí zprostředkované služby Zákazníkovi od Obchodníka zprávu, že k Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy došlo, pro účely Smlouvy se má za to, že k Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem nedošlo.
  4. Pokud k Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy došlo, ale toto není Obchodníkem oznámeno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v článku 9.1 (nastane tedy situace předvídaná v článku 9.3), převzetí Dluhu se v rozsahu, ve kterém Zákazník provedl Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, pro účely této Smlouvy ruší k nejbližšímu následujícímu Dni vypořádání a Obchodník je povinen
   1. vrátit Poskytovateli částku, která mu byla zaplacena Poskytovatelem jako úhrada Dluhu v plné výši nebo v částečné výši, pokud došlo k částečném Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, a 
   2. uhradit Poskytovateli částku rovnající se výši sankčních poplatků a penále dle VOPZ, na které by vzniknul Poskytovateli vůči Zákazníkovi nárok za dobu, než se Poskytovatel dozvěděl o Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy.
  5. Pokud došlo k Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy ze strany Zákazníka a Zákazník již uhradil Dluh Poskytovateli, Poskytovatel přijaté plnění vrátí Zákazníkovi.

   Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy po uplynutí 14 dnů od doručení movité věci, která je předmětem zprostředkování nebo poskytnutí zprostředkované služby

  6. Pokud dojde k Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy po uplynutí 14 dnů od doručení movité věci, která je předmětem zprostředkování nebo poskytnutí zprostředkované služby, je Obchodník povinen o takovém Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy do 48 hodin informovat Poskytovatele.
  7. Pokud došlo k Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy po lhůtě 14 dnů od doručení movité věci, která je předmětem zprostředkování nebo poskytnutí zprostředkované služby a toto je oznámeno Poskytovateli ve lhůtě uvedené v článku 9.6, ruší se převzetí Dluhu v rozsahu, v jakém Zákazník provedl Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, k okamžiku, kdy došlo k odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy. Obchodník je v tomto případě povinen vrátit Poskytovateli částku, která mu byla zaplacena Poskytovatelem jako úhrada Dluhu, v plné výši nebo v částečné výši, pokud došlo k částečném Odstoupení od Smlouvy se Zákazníkem.
  8. Pokud došlo k Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy po lhůtě 14 dnů od doručení movité věci, která je předmětem zprostředkování nebo poskytnutí zprostředkované služby a Zákazník již uhradil Dluh Poskytovateli, Poskytovatel vrátí obdržené plnění Zákazníkovi.

   Společná ustanovení k Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

  9. Pokud došlo k Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy z jakéhokoliv důvodu, zůstává zachován nárok Poskytovatele na Marži. Obchodník je povinen Marži Twistu zaplatit, respektive není oprávněn požadovat její vrácení, pokud k úhradě Marže již došlo.
 10. Vypořádání
  1. Vypořádání bude uskutečněno v Den vypořádání.
  2. Poskytovatel v rámci Vypořádání uhradí Úplaty za postoupení a Dluhy.
  3. Poskytovatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za Obchodníkem proti Úplatám za postoupení a Dluhům, které převzal.
 11. Řešení sporů
  1. Veškeré spory, které vzniknou na základě veškerých smluvních vztahů mezi Obchodníkem a Společností, nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy nebo v souvislosti s jejich neplatností nebo v souvislosti s vydáním bezdůvodného obohacení mezi Poskytovatelem a Obchodníkem, budou s konečnou platností rozhodovány u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
 12. Závěrečná ustanovení
  1. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto VOPO v celém jejich rozsahu. Poskytovatel oznámí Obchodníkovi změnu VOPO nejpozději 30 dnů před nabytím jejich účinnosti, a to písemně, emailem nebo na webových stránkách Poskytovatele, které Poskytovatel Obchodníkovi předem sdělí. V případě, že Obchodník s novým zněním VOPO nebude souhlasit, má právo v této lhůtě nové VOPO výslovně odmítnout a ukončit smluvní vztah výpovědí dle Smlouvy, a to písemně nebo e-mailem. Pokud Obchodník do dne účinnosti změny VOPO navrženou změnu písemně nebo emailem neodmítne, stává se nové znění závazné pro Poskytovatele i Obchodníka.
  2. Pojmy ve Smlouvách uzavíraných před účinností těchto VOPO mají význam shodný jako pojmy v těchto VOPO, které jsou jejich významem nejblíže. Zejména se pojem Služba Twisto nebo Služba nahrazuje pojmem Twisto Nákup na třetiny.
  3. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Twisto Nákup na třetiny se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy.
  4. Poskytovatel a Obchodník se zavazují zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se smluvního vztahu mezi nimi.
  5. Je‑li nebo stane‑li se některé z ustanovení těchto VOPO neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Nebude-li takového, jsou Poskytovatel a Obchodník povinni v přiměřené lhůtě nahradit neplatná nebo neúčinná ustanovení novými, kterážto nová ustanovení budou svým významem co nejbližší takovým neplatným nebo neúčinným ustanovením. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  6. Tyto VOPO nabývají platnosti dne 15. prosince 2021, kdy byly zveřejněny na internetové stránce Twisto a účinnosti dle Smlouvy.