Twisto payments a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

Pravidla pro zpracování osobních údajů

Tato pravidla jsou platná od jejich zveřejnění pro všechny nové Zákazníky a pro stávající od 4.10.2023.

Pro společnost Twisto payments a.s. je důležitý vysoký standard ochrany soukromí Vámi poskytnutých osobních údajů. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Společnost Twisto payments a.s. se zabývá poskytováním spotřebitelských úvěrů ve formě možnosti odkládání plateb a souvisejících platebních služeb, a to zejména prostřednictvím služeb Twisto Pay a Twisto Účet. Twisto payments a.s. dále poskytuje některé další služby dle své produktové nabídky. V souvislosti s jejich poskytováním je nezbytné a účelné zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Není-li dále uvedeno jinak, platí informace zde uvedené pro všechny poskytované služby.

Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „Pravidla") Vám poskytují transparentní informace o způsobu, jak získáváme a zpracováváme Vaše osobní údaje při využívání naších produktů a služeb.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné a že jste povinni nás informovat o jakékoli změně v těchto osobních údajích bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.

Správce údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19085 (dále jen „Twisto“).

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů Twistem se, prosím, obraťte na e-mail: dotaz@twisto.cz. V této souvislost Vás můžeme v některých případech požádat o prokázání Vaší totožnosti.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

S Vašimi dotazy ohledně ochrany osobních údajů se můžete rovněž obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, který byl jmenován Twistem na e-mail: poverenec@twisto.cz.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje a co nás k tomu opravňuje?

Twisto může zpracovávat Vaše osobní údaje pouze v případě, že zpracování je účelné a existuje k tomu některý z následujících právních důvodů:

Twisto zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu (článek 6 odst. 1 písm. (a) Nařízení)

Udělené souhlasy máte právo kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasů však není dotčena zákonnost zpracování na základě těchto souhlasů před jejich odvoláním. Stačí, když napíšete na výše uvedenou e-mailovou adresu a my Vaše osobní údaje už dále zpracovávat nebudeme. V ostatních případech budou Vaše osobní údaje zpracovávané na základě udělených souhlasů vymazány/skartovány (jinak zlikvidovány) po uplynutí platnosti souhlasu, nebude-li Twisto současně disponovat jiným právním důvodem.

 • Marketingové účely. Zasílání obchodních sdělení/newsletterů Twisto/spolupracujících obchodníků a e-shopů, z jejichž stránek jste využili akční promokód/dalších osob uvedených přímo v poskytnutém souhlasu v případech, kdy nejste zákazníky Twisto.
 • Pro využití služby TelcoScore, která poskytuje informace o bonitě adůvěryhodnosti zákazníků služeb elektronických komunikací.
 • Pro jiné účely, které jsou uvedeny v rámci jednotlivých souhlasů.

Twisto Vám poskytuje služby, tj. plní povinnosti z uzavřené smlouvynebo s Vámi jedná na základě Vaší žádosti (článek 6 odst. 1 písm. (b)Nařízení)

Nemáte zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout, nicméně bez těchto údajů nemůže být smlouva uzavřena a/nebo podle ní nemůže být plněno.

 • Vyřízení Vaší žádosti/požadavků a jednání s Vámi o produktu/službě.
 • Uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí produktu/služby.
 • Poskytování zákaznické podpory a doplňkových služeb.

Twisto plní některou ze svých právních povinností (článek 6 odst. 1písm. (c) Nařízení)

 • Posouzení úvěruschopnosti/bonity zákazníka a úvěrového rizika (zejménadle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen „ZSÚ“)).
 • Zajištění prevence, kontroly, odhalování podvodného jednání či jinéprotiprávní činnosti a profilování pro předcházení podvodnému jednání(zejména dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních protilegalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“)).
 • Plnění povinností v souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů ztrestné činnosti a financování terorismu (dle AML zákona).
 • Zpracování reportů pro účely kontroly dozorových orgánů (zejménaprováděcí právní předpisy vydané Českou národní bankou dle zákona č.6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů).
 • Plnění účetních a daňových povinností společnosti Twisto (zejména dlezákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, adaňových předpisů).
 • Archivace a spisová služba (zejména dle zákona č. 499/2004 Sb., oarchivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů).
 • Poskytování součinnosti orgánům veřejné moci – např. České národníbance, Policii ČR apod. (dle jednotlivých zvláštních zákonů upravujícípůsobnost a činnost těchto orgánů).

Twisto chrání své oprávněné zájmy nebo zájmy třetích osob (článek 6odst. 1 písm. (f) Nařízení)

 • Marketingové účely. Přímý marketing: zasílání obchodních sdělenízákazníkům Twisto, kteří v souvislosti s využitím Twisto služeb uvedlipodrobnosti svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu. Jakozákazník jste oprávněn odmítnout zasílání obchodních sdělení. Lze takučinit při sjednávání služby/produktu nebo později kdykolivprostřednictvím každého jednotlivého sdělení.
 • Interní potřeby Twisto, evidenční a organizační důvody. Vedení databázezákazníků a jejich kontaktních údajů, evidence souhlasů, evidencezrušených obchodů apod.
 • Pro analytické, statistické účely a rozvoj poskytovaných služeb. Zaúčelem provádění statistické analýzy, marketingové analýzy, vyhodnoceníúčinnosti Twisto kampaní, analýzy využití produktů a služeb atd.
 • Risk management a bezpečnost, předcházení podvodům a dalším neoprávněným jednáním.
 • Ochrana právních nároků Twisto.
 • Správa a vymáhání pohledávek.
 • Péče o zákazníky.
 • Zajištění externího financování pro účely provozování podnikatelskéaktivity Twisto a zřizování zajištění.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Rozsah zpracovávaných údajů v případě služby Twisto účet a souvisejících služeb:

 • Identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, rodné číslo a adresa pobytu.
 • Údaje dle AML zákona: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh ačíslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, cestovního pasu či jinéhopodpůrného dokladu), stát, orgán, který průkaz totožnosti vydal, dobuplatnosti průkazu totožnosti, podobizna, bankovní spojení, údaje zvýpisu z bankovního účtu.
 • Údaje o bonitě dle ZSÚ: výše měsíčních příjmů, údaje ohledně měsíčníchvýdajů, hlavního zdroje příjmů, zaměstnání, rodinný stav, údaje odávkách státní sociální podpory, dosažené vzdělání, počet dětí vdomácnosti.
 • Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, obsah nákupního košíku,transakční historii zákazníka.
 • V případě opakované žádosti, informace o předchozích žádostech či opředchozích platbách.
 • Údaje v důsledku komunikace Twisto a zákazníka.
 • V případě ověření bankovního účtu, informace o transakční historii ověřeného bankovního účtu a jeho identifikační údaje.
 • Technické parametry zařízení zákazníka: Cookies, IP adresa, informace oprohlížeči a hardwaru zařízení. Zároveň v této souvislosti dochází kukládání tzv. cookies do Vašeho zařízení.

V případě služby Twisto Pay je rozsah zpracovávaných údajů omezen na základní identifikační údaje:

 • Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně adresatrvalého bydliště/ doručovací a technické parametry zařízení zákazníka.
 • Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, obsah nákupního košíku,transakční historii zákazníka.
 • Údaje v důsledku komunikace Twisto a zákazníka.
 • Technické parametry zařízení zákazníka: Cookies, IP adresa, informace oprohlížeči a hardwaru zařízení. Zároveň v této souvislosti dochází kukládání tzv. cookies do Vašeho zařízení.

Odkud Vaše osobní údaje získáváme?

 • Přímo od Vás nebo Vašich zástupců při žádosti o poskytnutíslužby/uzavření smlouvy/dalších jednání s Vámi.
 • Z automatických systémů při využívání Twisto služeb (např. při využitíTwisto karty).
 • Z veřejných zdrojů jako je insolvenční rejstřík, evidence úpadců,centrální evidence exekucí, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík,katastr nemovitostí apod. zejména za účelem posouzení Vašíúvěruschopnosti/bonity, řízení rizik a bezpečnosti.
 • Od třetích stran jako jsou E-shopy, mobilní operátoři, úvěrové registry,banky, jiné subjekty vedoucí evidence (např. seznamy osob, proti nimžjsou uplatňovány mezinárodní ekonomické sankce, a politicky exponovanýchosob) apod. zejména za účelem poskytnutí služby, posouzení Vašíúvěruschopnosti/bonity či v souvislosti s bezpečností, řízením rizik a spředcházením legalizace výnosů z trestné činnosti a financováníterorismu (praní špinavých peněz).
 • Údaje, které jste o sobě zveřejnili na internetu či sociálních sítí zaúčelem marketingu.

Jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i za použití automatizovaných prostředků.

Twisto využívá automatizované rozhodování, včetně profilování v případě služby „Twisto Pay“, přičemž tímto způsobem ověřuje pomocí výpočetní techniky bonitu zákazníka za použití jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, e-mailu zákazníka, technických parametrů zařízení a připojení, obsahu nákupního košíku a transakční historie u E-shopu. Důsledkem toho rozhodování může být zamítnutí žádosti o poskytnutí služby ze strany společnosti Twisto.

V případě služby Twisto účet dochází k automatizovanému rozhodování pomocí výpočetní techniky pro účely bonity a úvěruschopnosti zákazníka za použití jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, e-mailu, technických parametrů zařízení a připojení, zakoupeného zboží a služeb a transakční historie zákazníka, případně dalších údajů, které zákazník vyplní v registračním formuláři. Dále je zákazník automatizovaně prověřován v databázi politicky exponovaných osob a osob, kterém jsou subjektem mezinárodních sankcí a zároveň zákazníka prověřuje v evidenci insolvencí, exekucí a registru SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, případně dalších registrech používaných společností Twisto. Důsledkem toho rozhodování může být zamítnutí žádosti o poskytnutí služby ze strany společnosti Twisto.

Tato Pravidla se vztahují na osobní údaje shromážděná online i offline, včetně osobních údajů, které můžeme získat prostřednictvím různých kanálů, jako jsou webové stránky, sociální média, styk se zákazníky a veřejností, aj. Společnost Twisto shromažďuje a zpracovává veškeré informace, které poskytujete prostřednictvím internetových stránek nebo jiných prostředků.

Příjemci osobních údajů / Předání osobních údajů

Zpracovatelé

Twisto při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti Twisto, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Twisto a nesmí je využít jinak. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Zpracovateli jsou zejména: poskytovatelé cloudových služeb, reklamní a marketingové agentury, společnosti poskytující služby call centra, společnosti zajišťující správu a vymáhání pohledávek, poskytovatelé platebních karet, poskytovatelé IT služeb apod.

S ohledem na změny v osobách zpracovatelů, resp. větší množství zpracovatelů, Vám konkrétní zpracovatelé budou sděleni na žádost.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členských státech Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. Konkrétní země Vám bude sdělena na Vaši žádost. Společnost Twisto neposkytne Vaše osobní údaje třetí straně, ledaže o to bude oprávněně požádána na základě platného právního předpisu soudním, správním či jiným příslušným orgánem.

Ostatní příjemci

Vaše osobní údaje mohou být dále poskytnuty:

 • Subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s příslušnými právnímipředpisy oprávněny požadovat sdělení osobních údajů (např. Policie ČR,kontrolní úřady apod.), příslušným orgánům státní správy, soudům aorgánům činným v trestním řízení.
 • Dalším příjemcům v řadě, kteří jsou samostatnými správci
  • tj. mobilním operátorům (v souvislosti s využitím služby TelcoStore),
  • správcům úvěrových registrů za účelem ověření Vaší bonity, důvěryhodnosti a dosavadní platební morálky, např.: databáze ČNB, registr SOLUS (www.solus.cz), registr REPI (www.repi.cz). Bankovní registr (www.cbcb.cz), Nebankovní registr (www.cncb.cz),
  • technickým zpracovatelům ověření identity či bankovních účtů a činností s nimi souvisejícím, např. Salt Edge Inc. (Privacy Policy)
  • věřitelům společnosti Twisto, kteří zajišťují financování společnosti Twisto.

S ohledem na možné změny v osobách dalších příjemců v řadě Vám konkrétní osoby příjemců budou sděleny na žádost.

Vaše osobní údaje nebudou předány mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor, vyjma níže uvedených případů. V případě, že by v souvislosti s využíváním služby Twisto Pay bylo nutné Vaše osobní údaje předat do zahraničí, budete o tom s předstihem informován.

V rámci řízení společností ve skupině Param, jsou informace předávány do mateřské společnosti a dalších společností ve skupině, a to v rámci oprávněného zájmu (článek 6 odst. 1 písm. (f) Nařízení). Konkrétně se jedná o následující společnosti:

 • Param@ UK LTD (číslo společnosti: 11388172), která je registrována uFinancial Conduct Authority podle nařízení o elektronických penězích zroku 2011. (Referenční číslo společnosti: 926987). Sídlo: 27 OldGloucester Street, Londýn, Anglie, WC1N 3AXFCA, jako společnost nepřímoovládající Správce za účelem poskytování údajů pro účely výkonu právakontroly dozorčí radou a jejími zmocněnci (čl. 6 odst. 1 písm. f)Nařízení o ochraně osobních údajů; §201 zákona o obchodních korporacích- oprávněný zájem Správce) s výhradou uplatnění vhodných záruk uvedenýchv čl. 45 odst. 3 GDPR (prováděcí rozhodnutí Evropské komise ze dne 28.června 2021 č. C(2021) 4800.final a C(2021) 4801. final).
 • Turk Elektronik Para A.Ş. , akciová společnost založená a existujícípodle tureckého práva, se sídlem na adrese Prof. Dr. Ahmet Taner KışlalıMahallesi 2405 Sokak No: 5 Çankaya, Ankara, Turecko a zapsaná vobchodním rejstříku Anakara pod číslem 373168, jako společnost nepřímoovládající Správce za účelem sdílení podnikových údajů pro účely řízenískupiny (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, s výhradou uplatnění příslušnýchzáruk podle standardních smluvních doložek (dále jen "SCC"). SCC jsoustandardizované a předem schválené vzorové doložky o ochraně údajů,které správcům a zpracovatelům umožňují plnit povinnosti vyplývající zprávních předpisů EU o ochraně údajů. Právním základem SCC je prováděcírozhodnutí Komise (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021 o standardníchsmluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podlenařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
 • Turk Finansal Teknoloji A.Ş. , akciová společnost založená a existujícípodle tureckého práva, se sídlem na adrese Üniversiteler Mahallesi 1596Cad. Hacettepe Teknokent Sit. 6C Apt. No:6c/36 Çankaya/ANKARA a zapsanáv ankarském obchodním rejstříku pod číslem 392235, jako společnostnepřímo ovládající Správce za účelem sdílení podnikových údajů pro účelyřízení skupiny (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, s výhradou uplatněnípříslušných záruk podle standardních smluvních doložek ("SCC"). SCC jsoustandardizované a předem schválené vzorové doložky o ochraně údajů,které správcům a zpracovatelům umožňují plnit povinnosti vyplývající zprávních předpisů EU o ochraně údajů. Právním základem SCC je prováděcírozhodnutí Komise (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021 o standardníchsmluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podlenařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
 • Param Merkezi Yönetim Destek Hizmetleri A.Ş., akciová společnostzaložená a existující podle tureckého práva, se sídlem Ünalan Mahç DeremSk. B Blok No:9/2 İç Kapı No 2 Üsküdar/ İSTANBUL a zapsaná vistanbulském obchodním rejstříku pod číslem 422564-5, jako společnostnepřímo ovládající Správce za účelem sdílení podnikových údajů pro účelyřízení skupiny (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, s výhradou uplatněnípříslušných záruk podle standardních smluvních doložek ("SCC"). SCC jsoustandardizované a předem schválené vzorové doložky o ochraně údajů,které správcům a zpracovatelům umožňují plnit povinnosti vyplývající zprávních předpisů EU o ochraně údajů. Právním základem SCC je prováděcírozhodnutí Komise (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021 o standardníchsmluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podlenařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.s
 • Param Holdings International Coöperative U.A., společnost s ručenímomezeným založené a existující podle nizozemského práva, se sídlem na adrese Capellalaan 117, 2132JM Hoofddorp a registrované u nizozemskéobchodní komory pod číslem CCI 89592999 - zpracování v rámci EHP.

Vaše osobní údaje budou předány společnosti Ekata, Inc., společnost registrovaná ve státě Delaware, podnikající 1301 Fifth Avenue, Suite 1600, Seattle, WA 98101, Spojené státy americké, jakožto společnosti nabízející nástroje pro předcházení podvodů (na základě oprávněného zájmu správce dle čl. 6 (1) (f) Nařízení) a na základě poskytnutí vhodných záruk dle čl. 46 Nařízení.

Máte-li zájem obdržet kopii těchto vhodných záruk, kontaktujte nás prosím na e-mailu poverenec@twisto.cz.

Dále Vás informujeme o tom, že máte nárok vznést námitku dle čl. 21 odst. 2 Nařízení.

Společní správci

Při využití služby Twisto Pay dochází mezi Twisto a spolupracujícím obchodníkem/e-shopem, tj. e-shopem, přes který nakupujete a využíváte službu Twisto Pay (dále „E-shop“), ke sdílení a zpracování osobních údajů zákazníků a k jejich následnému zpracování Twistem i E-shopem, a to zá dále uvedenými účely. Twisto a E-shop společně stanoví některé účely a prostředky zpracování ve smyslu čl. 26 Nařízení (GDPR), a jsou tak při této spolupráci v postavení společných správců osobních údajů.

Twisto a E-shop sdílejí a zpracovávají osobní údaje zákazníků, a to zejména v rozsahu:

 • jméno a příjmení, email, adresa pobytu a telefonní číslo.

Twisto a E-shop sdílejí a zpracovávají uvedené osobní údaje zejména z těchto důvodů (účelů):

 • uzavření a plnění smlouvy se zákazníky, a to v souladu s článkem 6 odst.1 písm. (b) Nařízení – plnění smlouvy;
 • plnění smluv mezi společností Twisto a E-shopem, a to v souladu sčlánkem 6 odst. 1 písm. (f) Nařízení – oprávněný zájem (je v oprávněnémzájmu společnosti Twisto a E-shopu předávat si osobní údaje, aby mohlyplnit své vzájemné povinnosti plynoucí pro ně z jejich spolupráce);
 • evidenční a organizační účely (administrace stavu plnění dle smlouvy), ato na základě článku 6 odst. 1 písm. (f) Nařízení – oprávněný zájem;
 • fakturace a vedení účetnictví dle příslušných účetních a daňovýchzákonů, a to v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. (c) Nařízení – plněnízákonné povinnosti;
 • marketingová spolupráce, a to na základě článku 6 odst. 1 písm. (f)Nařízení – oprávněný zájem nebo na základě příslušného souhlasuzákazníka dle článku 6 odst. 1 písm. (a) Nařízení.

Zákazníci mohou uplatnit svá práva uvedená níže a týkající se společné činnosti při využití služby Twisto Pay u E-shopu i u společnosti Twisto.

Bezpečnost shromážděných osobních údajů

Společnost Twisto chrání Vaše osobní údaje pomocí zabezpečovacích technologií a udržuje vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil nevhodnému nebo náhodnému prozrazení, použití, přístupu, ztrátě, změně nebo poškození Vašich osobních údajů.

Společnost Twisto používá zabezpečené datové systémy splňující maximální průmyslové standardy. Pouze společnost Twisto nebo jeho zaměstnanci či jeho subdodavatelé jsou oprávněni získat přístup k osobním údajům, a to vždy pouze z důvodu jedním z výše uvedených účelů k provedení určitého úkolu. Navíc všechny subjekty ať už společnost Twisto, její zaměstnanci i její subdodavatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

Doba zpracování osobních údajů

Společnost Twisto bude zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak bude potřebné ke splnění účelu, pro který byly shromážděny. Poté budou osobní údaje vymazány či anonymizovány. To znamená zejména:

 • po dobu nezbytně nutnou pro naplnění činností uvedených výše (např. podobu trvání smluvního vztahu);
 • po dobu trvání oprávněného zájmu, jedná se zejména:
  • 5 let za účelem případné obhajoby nároků Twisto v soudním sporu (pokud nebude žalováno); zahrnuje obecnou tří letou promlčecí dobu + 2 roky navíc (s ohledem na délku soudních jednání) v případě, že by případná žaloba byla podána ke konci promlčecí doby, tak aby bylo podchyceno období, než bude žaloba doručena.
  • po dobu existence pohledávky Twisto.
  • po dobu trvání případného sporu za účelem ochrany práv společností Twisto (pokud je žalováno);
  • po dobu, dokud nebude odmítnuto zasílání obchodních sdělení zákazníkem v případě marketingových účelů;
  • 5 let od zamítnutí žádosti i poskytnutí služby/nedokončení registrace za účelem prevence proti úvěrovým podvodům souvisejícím s opakovanými žádostmi o poskytnutí Twisto služeb (délka stanovena s ohledem na délku promlčecí lhůty trestního činu úvěrového podvodu).
 • po dobu přímo stanovenou jednotlivými právními předpisy, jedná sezejména o:
  • dle AML zákona: 10 let po uskutečnění obchodu či ukončení obchodního vztahu – osobní údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace.
  • dle ZSÚ: 5 let po ukončení smluvního vztahu/poté, co došlo k jednání, na jehož základě tyto dokumenty nebo záznamy vznikly – osobní údaje týkající se posouzení úvěruschopnosti zákazníka/bonity.
  • dle ZSÚ: 1 rok ode dne, kdy byla žádost zákazníka o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta.
  • dle zákona o účetnictví: 5 nebo 10 let dle typu účetního dokumentu počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.
 • po dobu uvedenou v jednotlivých souhlasech v případě, že jste udělilispolečnosti Twisto souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?

Při zpracování Vašich osobních údajů společností Twisto máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

 • právo požadovat informace o zpracování a přístup k poskytnutým osobnímúdajům.
 • právo požadovat opravu, doplnění nebo výmaz poskytnutých osobních údajů,popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování (vpřípadě zpracování na základě oprávněného zájmu), jakož i právo napřenositelnost údajů (výmaz máte však právo požadovat pouze pokud jižpominul účel a/nebo právní důvod zpracování).
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republiceÚřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) nebo se domáhat soudní ochrany.
 • pokud Twisto zpracovává vaše osobní údaje na základě souhlasu máte právotento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to na výšeuvedeném e-mailu.
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právníúčinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokudje rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi aTwistem, b) povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu,které se na Twisto vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatřenízajišťující ochranu mých práv a svobod a oprávněných zájmů; c) založenona Vašem výslovném souhlasu.

Závěrem

Tato Pravidla je společnost Twisto oprávněna v budoucnu upravovat či aktualizovat. V případě změn bude aktualizováno datum poslední aktualizace uvedené v závěru těchto Pravidel. V případě významných změn Vás na tyto upozorníme jiným vhodným způsobem (např. e-mailem, upozorněním umístěným v rámci internetového rozhraní nebo v mobilní aplikaci Twisto nebo na našich webových stránkách). Doporučujeme, abyste informace o zpracování osobních údajů četli pravidelně, a byli tak informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak můžete chránit své soukromí.

Datum poslední aktualizace: 18. září 2023