Twisto payments a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

Pravidla pro zpracování osobních údajů

 1. Pro společnost Twisto je důležitý vysoký standard ochrany soukromí Vámi poskytnutých osobních údajů. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany soukromí, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”), a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
 2. Tato pravidla ochrany osobních údajů („Pravidla pro nakládání s osobními údaji") Vám poskytují transparentní informace o způsobu, jak získáváme a zpracováváme Vaše osobní údaje při využívání naších produktů a služeb.

Správce údajů

 1. Správcem údajů je: Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19085 („Twisto").

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 1. Od 25. 5. 2018 je pro Vás k dispozici níže uvedený kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaný společností Twisto: Jméno: Mgr. Jana Říhová, adresa: Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8, e‑mail: jana.podalova@twisto.cz.

Právní základ, kategorie a účely zpracování osobních údajů

 1. Společnost Twisto se zabývá poskytováním spotřebitelských úvěrů ve formě možnosti odkládání plateb a souvisejících platebních služeb, a v souvislosti s její podnikatelskou činností zpracovává osobní údaje, které zpracovává manuálně i automatizovaně. Společnost Twisto vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.
 2. Společnost Twisto využívá automatizované rozhodování, včetně profilování v případě služby „Twisto Pay“, přičemž tímto způsobem ověřuje pomocí výpočetní techniky bonitu a úvěruschopnost zákazníka za použití jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, e‑mailu zákazníka, technických parametrů zařízení a připojení a obsahu nákupního košíku. Důsledkem toho rozhodování může být zamítnutí žádosti o poskytnutí služby ze strany společnosti Twisto.
 3. V případě služby Twisto účet dochází k automatizovanému rozhodování pomocí výpočetní techniky pro účely bonity a úvěruschopnosti zákazníka za použití jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, e‑mailu, technických parametrů zařízení a připojení, zakoupeného zboží a služeb a transakční historie zákazníka. Dále je zákazník automatizovaně prověřován v databázi politicky exponovaných osob a osob, vůči nimž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce a zároveň zákazníka prověřuje v evidenci insolvencí, exekucí a registru SOLUS, zájmové sdružení právnických osob. Důsledkem toho rozhodování může být zamítnutí žádosti o poskytnutí služby ze strany společnosti Twisto.
 4. Společnost Twisto zpracovává některé z příslušných osobních údajů z důvodu dodržení smluvních povinností a povinností stanovených obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) a zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato Pravidla pro nakládání s osobními údaji se vztahují na data shromážděná online i offline, včetně osobních údajů, které můžeme získat prostřednictvím různých kanálů, jako jsou webové stránky, sociální média, styk se zákazníky a veřejností, aj. Společnost Twisto shromažďuje a zpracovává veškeré informace, které poskytujete prostřednictvím internetových stránek nebo jiných prostředků. Kategorie těchto zpracovávaných osobních údajů jsou:

  Rozsah zpracovávaných údajů v případě služby Twisto účet:
  1. Identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresa, e‑mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, rodné číslo a adresa pobytu.
  2. Údaje dle AML zákona: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, cestovního pasu či jiného podpůrného dokladu), stát, orgán, který průkaz totožnosti vydal, dobu platnosti průkazu totožnosti, podobizna, bankovní spojení, údaje z výpisu z bankovního účtu.
  3. Údaje o bonitě dle zákona o spotřebitelském úvěru: výše měsíčních příjmů, údaje ohledně měsíčních výdajů, hlavního zdroje příjmů, zaměstnání, rodinný stav, údaje o dávkách státní sociální podpory, dosažené vzdělání, počet dětí v domácnosti.
  4. Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, obsah nákupního košíku.
  5. Údaje v důsledku komunikace Twisto a zákazníka.
  6. Technické parametry zařízení zákazníka: Cookies, IP adresa, informace o prohlížeči a hardwaru zařízení. Zároveň v této souvislosti dochází k ukládání tzv. cookies do Vašeho zařízení.
  V případě služby Twisto Pay je rozsah zpracovávaných údajů omezen na základní identifikační údaje:
  1. Jméno, příjmení, telefonní číslo, e‑mailová adresa, případně adresa trvalého bydliště/ doručovací a technické parametry zařízení zákazníka.
 5. Společnost Twisto zpracovává Vaše osobní údaje pro některý z níže uvedených účelů (účel se může lišit v závislosti na jednotlivých případech):
  • Podpora pro zákazníky: společnost Twisto zpracovává Vaše osobní údaje, aby Vám mohla poskytnout zákaznickou podporu, a to zejména z důvodu zajištění služeb pro Vaše požadavky,
  • Pro statistickou analýzu: společnost Twisto může zpracovávat Vaše osobní údaje pro provádění statistické analýzy (marketingové analýzy, vyhodnocení účinnosti našich kampaní, atd.),
  • Pro administrativní účely ve vztahu k bezpečnosti a přístupu společnosti Twisto do systémů, zajištěných webových stránek nebo aplikací,
  • Pro marketingové účely: zasílání obchodních sdělení (bez vašeho souhlasu jste‑li zákazník Twisto a Twisto vám nabízí své produkty a služby elektronickou poštou či za předpokladu Vašeho výslovného souhlasu. Váš souhlas máte možnost kdykoliv odvolat prostřednictvím e‑mailu: dotaz@twisto.cz).
  • Pro účely vyplývající z AML zákona a zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména posuzování bonity a úvěruschopnosti).
  • Kontrola a prevence podvodného jednání a profilování pro předcházení podvodnému jednání.
  • Účetní a daňové povinnosti společnosti Twisto.
  • a dalších souvisejících účelů nezbytných pro plnění poskytovaných služeb společností Twisto na základě smlouvy.
 6. Předmětem ochrany osobních údajů nejsou webové stránky nebo aplikace přístupné prostřednictvím internetových stránek třetích osob.

Zdroje osobních údajů

 1. Marketing: Pro tento účel využíváme údaje, které jsme shromáždili v rámci naší obchodní činnosti ale i uveřejněné údaje od třetích stran, tj. Vaše kontaktní údaje a profilové údaje ze sociálních sítí či jiné Vaše údaje zveřejněné na internetu.
 2. Bezpečnost a řízení rizik: Využíváme interní databáze k posouzení bezpečnosti a řízení rizik. Za tímto účelem zpracováváme údaje z registru SOLUS, zájmové sdružení právnických a fyzických osob. Více informací naleznete na webových stránkách společnosti Twisto.
 3. Údaje předané obchodníky (e‑shopy): Využíváme údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e‑mail a případně adresa trvalého pobytu pro účely poskytnutí služby společnosti Twisto.

Příjemci osobních údajů / Předání osobních údajů

 1. Společnost Twisto při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti Twisto, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Twisto a nesmí je využít jinak.
 2. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.
 3. Zpracovatelé společnosti Twisto jsou zejména:
  • EOS KSI Česká republika, s.r.o. (IČO 25117483), Nikita Engine s.r.o. (IČO 04180054), Credit One, a.s. (IČO 27627721), B4B INKASSO s.r.o. (IČO 26794845), MUFF s.r.o. (IČO 03980090), SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, (IČO 69346925), Credit Check, s.r.o. (IČO 28981243), UNIQA pojišťovna a.s. (IČO 49240480), IVXS UK Ltd. - Comply Advantage, Id. No. 0896733.
  • Dále externí spolupracovníci a dodavatelé společnosti Twisto, poskytovatelé IT a softwarových služeb, marketingové a výzkumné agentury, regulátor za účelem dozoru nad platební institucí či právní a auditorské společnosti.
 4. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. Společnost Twisto neposkytne Vaše osobní údaje třetí straně, ledaže o to bude oprávněně požádána na základě platného právního předpisu soudním, správním či jiným příslušným orgánem.

Bezpečnost shromážděných osobních údajů

 1. Společnost Twisto chrání Vaše osobní údaje pomocí zabezpečovacích technologií a udržuje vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil nevhodnému nebo náhodnému prozrazení, použití, přístupu, ztrátě, změně nebo poškození Vašich osobních údajů.
 2. Společnost Twisto používá zabezpečené datové systémy splňující maximální průmyslové standardy. Pouze společnost Twisto nebo jeho zaměstnanci či jeho subdodavatelé jsou oprávněni získat přístup k osobním údajům a to vždy pouze z důvodu jedním z výše uvedených účelů k provedení určitého úkolu. Navíc všechny subjekty ať už společnost Twisto, její zaměstnanci i její subdodavatelé jsou vázáni závazkem mlčenlivosti.
 1. Společnost Twisto bude zpracovávat Vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak bude potřebné ke splnění účelu, pro který byly shromážděny, tedy v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy (zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.
 2. Společnost Twisto je oprávněna údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace dle AML zákona uchovávat nejméně po dobu 10 let po uskutečnění obchodu či ukončení obchodního vztahu, dále je oprávněna uchovávat údaje dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (tj. zejména dokumenty a záznamy týkající se posouzení úvěruschopnosti zákazníka nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy zanikl právní vztah, nebo došlo k jednání, na jehož základě tyto dokumenty nebo záznamy vznikly, nebo 1 rok ode dne, kdy byla žádost zákazníka o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta).
 3. V případě, že jste udělili společnosti Twisto výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zařazení do databáze odběratelů newsletteru a dále za reklamními a marketingovými účely, tj. zejména nabízení výrobků a služeb společnosti Twisto, uchovává společnost Twisto osobní údaje po dobu 10 let.

Poučení o právech

 1. Při zpracování Vašich osobních údajů společností Twisto máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:
  • právo požadovat přístup k poskytnutým osobním údajům,
  • právo požadovat opravu nebo výmaz poskytnutých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů (výmaz máte však právo požadovat, pokud nejsou údaje dále potřebné pro účel, pro který byly zpracovány),
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
  • pokud Twisto zpracovává vaše osobní údaje na základě souhlasu máte právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat;
  • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem; b) povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu mých práv a svobod a oprávněných zájmů; c) založeno na mém výslovném souhlasu.

Tato Pravidla pro zpracování osobních údajů jsme oprávněni v budoucnu upravovat či aktualizovat. Pokud provedeme změny, zjistíte to mimo jiné tak, že bude aktualizováno níže uvedené datum poslední aktualizace uvedené v závěru těchto Pravidel. Pokud provedeme změny, které by mohly mít významný dopad na Vaše soukromí, upozorníme Vás na to také jiným vhodným způsobem (např. e‑mailem nebo upozorněním umístěným v prostředí našich služeb). Doporučujeme, abyste informace o zpracování osobních údajů četli pravidelně, a byli tak informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak můžete chránit své soukromí.

V případě dotazů či výkonu Vašich práv, se na nás obraťte prostřednictvím e‑mailu dotaz@twisto.cz. Vezměte prosím v úvahu, že pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti Vaší identitou. Proto Vás v některých případech můžeme požádat o její prokázání.

Datum poslední aktualizace: 25. 5. 2018