Všeobecné obchodní podmínky Twisto payments a.s.

Zpracování osobních údajů

(platné ke dni 1. 5. 2016)

Zpracování osobních údajů

  1. V souvislosti s užíváním služby Platba online a Platební aplikace udělujete společnosti Twisto a společnosti Nikita Engine s.r.o., IČ: 04180054, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4 (dále jen „Správce“), jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen „ZoOÚ“) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (jméno a příjmení, adresa bydliště, e‑mailová adresa, telefonní číslo, rodné číslo, datum narození, IP adresa, facebook ID, údaje o objednávkách), za účelem realizace práv a povinností ze smluvního vztahu, ohodnocení Vaší úvěruschopnosti, fakturace, vzájemné komunikace a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení, popřípadě k účelům, s nimiž jste dále vyslovil/a souhlas (dále jen „Osobní údaje“). Souhlas dále udělujete ke zpracovávání a používání Osobních údajů včetně historie Vašich nákupů za účelem vyhodnocování Vaší bonity, rizikovosti a předání výsledků vyhodnocení třetím stranám.
  2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Správce se zavazuje chránit Vaše Osobní údaje v souladu se ZoOÚ.
  3. Tím, že si u obchodníka zvolíte Platbu online, souhlasíte s tím, aby obchodník předal Správci Vaše Osobní údaje k výše uvedeným účelům a aby mohl na základě těchto údajů vyhodnotit, zda Vám bude Platba online poskytnuta.
  4. Správce zpracovává Vaše Osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména pak v souladu se ZoOÚ. Jako zákazník berete na vědomí, že jste povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že jste povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně v uváděných Osobních údajích. V případě, že byste snad zjistili, že při zadávání některých Vašich údajů, které vyžadujeme, došlo k chybě či překlepu, můžete tuto chybu či překlep opravit zasláním požadavku k opravě těchto údajů na emailovou adresu dotaz@twisto.cz a nebo nám můžete zavolat na kontaktní telefonní číslo.
  5. Zákazník prohlašuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke Správci odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Twisto payments a.s., Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, nebo prostřednictvím e‑mailové adresy dotaz@twisto.cz. Písemný souhlas s poskytnutím Osobních údajů nelze ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. odvolat k těm osobním údajům, které má Správce povinnost zpracovávat ze zákona (identifikační údaje, druh a číslo průkazu totožnosti, bydliště), k těmto osobním údajům není vyžadován Váš souhlas, protože jejich zpracovávání a uchovávání nařizuje Správci zákon.
  6. V případě, že byste se domnívali, že Správce provádí zpracování Vašich Osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, můžete jej požádat o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Zákazník se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  7. Požádáte‑li o informaci o zpracování Vašich Osobních údajů, Správce je Vám povinen tuto informaci předat. Správce má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  8. Pokud není v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak, Správce může zpřístupnit zpracovávané Osobní údaje výhradně v souvislosti s poskytováním služby, a to prostřednictvím dalších poskytovatelů. Vaše Osobní údaje mohou být za podmínek uvedených v ZoOÚ předány třetím stranám.
  9. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Osobní údaje jsou zpracovávány zpravidla na dobu nezbytnou pro zpracování Vaší činnosti a historie nakupování prostřednictvím Správce. Vyhrazujeme si právo zpracovávat anonymizované údaje o užívání služby za účelem zlepšení poskytovaných služeb.

Zasílání obchodních sdělení

  1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami společnosti Twisto na elektronickou adresu zákazníka uvedenou při první a dalších objednávkách a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti Twisto na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat. Pokud jste při volbě Služby Twisto nebo jiné příležitosti vyjádřili souhlas se zasíláním obchodních sdělení, můžeme Vás v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění, informovat formou reklamních sdělení o svých službách, popř. o službách a produktech třetích osob, a to s využitím Vaší e‑mailové adresy.