Všeobecné obchodní podmínky Twisto payments a.s.

info ZMĚNA
Od 25. 5. vstupují v platnost nové obchodní podmínky. Pokud chcete, můžete si je prohlédnout zde.

Zpracování osobních údajů – Twisto účet

(platné ke dni 1. 8. 2017)

Zpracování osobních údajů

  1. V souvislosti s užíváním služby Twisto účet vás společnosti Twisto payments, a.s., IČO: 01615165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 a Nikita Engine s.r.o., IČO: 04180054, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4 (dále jen „Správce“), jako Správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen „ZoOÚ“) a) informují o zpracování vašich osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, e‑mailová adresa, telefonní číslo, rodné číslo, datum narození, IP adresa, facebook ID, údaje o objednávkách, údaje z dokladů totožnosti, údaje uvedené ve smluvní dokumentaci, údaje, které získají charakter osobních údajů a údaje, které Správce oprávněně získal od třetích osob a b) současně Správci udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů, které nám v souvislosti se sjednáním, trváním a ukončením služby sdělíte písemně nebo telefonicky (zejm. Vaše …), za účelem realizace práv a povinností ze smluvního vztahu, ohodnocení vaší úvěruschopnosti, fakturace, vzájemné komunikace a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení, popřípadě k účelům, s nimiž jste dále vyslovil/a souhlas (dále jen „Osobní údaje“). Souhlas dále udělujete ke zpracovávání Osobních údajů včetně historie vašich nákupů za účelem vyhodnocování vaší bonity, rizikovosti a předání výsledků vyhodnocení třetím stranám, zejména následujícím subjektům, které jsou Společnosti známy: EOS KSI Česká republika, s.r.o. (IČO 25117483), Nikita Engine s.r.o. (IČO 04180054), Credit One, a.s. (IČO 27627721), B4B INKASSO s.r.o. (IČO 26794845), SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, Credit Check, s.r.o. (IČO 28981243). Dále berete na vědomí, že udělujete výslovný souhlas k pořizování a uchovávání kopií vašich dokladů totožnosti a jiných dokladů, které jste nám předložil(a) a které mohou obsahovat citlivé osobní údaje, zejm. občanského průkazu podle zák. č. 328/1999 Sb., v platném znění a cestovního dokladu podle zákona č. 329/1999 Sb. v platném znění. Dále souhlasíte, abychom je (včetně osobních údajů v nich obsažených) použili (i opakovaně) za účelem ochrany vašich důležitých zájmů a našich práv. Takové použití slouží zejména k ověření totožnosti a k předcházení trestné činnosti.
  2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k výše uvedeným účelům.. Správce se zavazuje chránit vaše Osobní údaje v souladu se ZoOÚ.
  3. Správce zpracovává vaše Osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména pak v souladu se ZoOÚ. Jako zákazník berete na vědomí, že jste povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že jste povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně v uváděných Osobních údajích. V případě, že byste snad zjistili, že při zadávání některých vašich údajů, které vyžadujeme, došlo k chybě či překlepu, můžete tuto chybu či překlep opravit zasláním požadavku k opravě těchto údajů na e-mailovou adresu dotaz@twisto.cz a nebo nám můžete zavolat na kontaktní telefonní číslo.
  4. Zákazník prohlašuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o povinné poskytnutí Osobních údajů pro účely uvedené v bodě 1 a) výše a dobrovolné poskytnutí Osobních údajů pro účely uvedené v bodě 1b) výše Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke Správci odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Twisto payments a.s., Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, nebo prostřednictvím e‑mailové adresy dotaz@twisto.cz
  5. V případě, že byste se domnívali, že Správce provádí zpracování vašich Osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, můžete jej požádat o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Zákazník se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  6. Požádáte‑li o informaci o zpracování vašich Osobních údajů, Správce je vám povinen tuto informaci předat. Správce má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  7. Tímto udělujete souhlas s předáváním Osobních údajů předány následujícím subjektům: EOS KSI Česká republika, s.r.o. (IČO 25117483), Nikita Engine s.r.o. (IČO 04180054), Credit One, a.s. (IČO 27627721), B4B INKASSO s.r.o. (IČO 26794845), SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, Credit Check, s.r.o. (IČO 28981243) případně dalším třetím stranám,
  8. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Osobní údaje jsou zpracovávány zpravidla na dobu nezbytnou pro zpracování vaší činnosti a historie nakupování prostřednictvím Správce. Vyhrazujeme si právo zpracovávat anonymizované údaje o užívání služby za účelem zlepšení poskytovaných služeb.
  9. Tímto berete na vědomí, že pokud odmítnete Správci poskytnout požadované osobní údaje uvedené v bodu 1a) event. i jen některé z nich, nebude vám sjednání služby Twisto účet umožněno, jejího sjednání se nebudete se moci domáhat stejně jako práv plynoucích ze sjednané služby Twisto účet.

Zasílání obchodních sdělení

  1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami společnosti Twisto na elektronickou adresu zákazníka uvedenou při první a dalších objednávkách a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti Twisto na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat. Pokud jste při volbě Služby Twisto nebo jiné příležitosti vyjádřili souhlas se zasíláním obchodních sdělení, můžeme vás v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění, informovat formou reklamních sdělení o svých službách, popř. o službách a produktech třetích osob, a to s využitím vaší e‑mailové adresy.