Twisto payments a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

Program Referral

Výklad pojmů

„Občanský zákoník“: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Společnost“ či „Twisto“: společnost Twisto payments a.s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 01615165, vedená u MS v Praze, oddíl B, vložka 19085.

„Účastník programu“: účastníkem programu může být fyzická osoba, starší 18 let. Účastníkem nemůže být ten, kdo nesouhlasí s těmito Obchodními podmínkami či jedná v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. Účastník svojí účastí v programu prohlašuje, že se programu účastní dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom bránily a zavazuje se uvádět pouze pravdivé a úplné údaje.

Referral program

 1. Jako náš zákazník se můžete zapojit do programu Referral společnosti Twisto, jehož cílem je šíření dobrého jména a služeb Twisto skrze jeho stávající uživatele. Jednotlivé uživatele, kteří se do programu zapojí, stejně jako nové zákazníky, kteří na jejich doporučení Twisto začnou využívat, pak čekají různorodé odměny.

Práva a povinnosti

 1. Účast v programu vzniká odsouhlasením Obchodních podmínek programu Referral a sdílením jedinečného promokódu 3. osobám.
 2. Účastník programu odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním učiněným v rozporu s Obchodními podmínkami programu Referral či obecnými právními předpisy České republiky.
 3. Účastník programu se zavazuje, že bude jednat v rámci programu čestně, pravdivě, bude dbát dobrého jména a pověsti Společnosti a nebude jednat v rozporu s dobrými mravy či právními předpisy.
 4. Účastník programu není oprávněn jakkoliv měnit propagační materiály Společnosti, zasahovat do jejich obsahu, poskytovat je 3. nepovolaným osobám či je jakkoliv dále kopírovat a šířit v rozporu s tímto programem a jeho podmínkami.
 5. Účastník programu není oprávněn využívat propagaci programu Referral jako součást svých podnikatelských aktivit. V důsledku takového jednání účastník programu ztrácí nárok na odměnu ze strany Společnosti.
 6. Účastník programu není oprávněn bez souhlasu Společnosti propagovat program rozesíláním hromadných sdělení (např. newsletterů, sms, kuponových serverů či e‑mailů) nebo rozesíláním osobám, které s tímto vyjádřily nesouhlas v jakékoliv formě.
 7. Společnost je oprávněna vyžádat si propagační materiály či texty sdělení účastníka programu určené 3. osobám v rámci programu. Účastník programu se je zavazuje na výzvu Společnosti poskytnout.
 8. V případě, že se Společnost hodnověrně dozví, že účastník programu postupoval v rámci propagace Společnosti a oslovování 3. osob v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, využíval nátlaku, násilí, vyhrožování, strachu či svého postavení vůči těmto osobám, nárok na získání odměny ze strany Společnosti tímto zaniká.
 9. Účastník programu se zavazuje, že nebude propagovat program prostřednictvím stránek s pornografickým či nelegálním obsahem, či na PPC systémech.
 10. Společnost neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací ze strany účastníka programu.
 11. Společnost si vyhrazuje právo znemožnit účastníkovi programu další propagaci Twisto či jej upozornit na závadný postup v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, v takovém případě se účastník programu zavazuje v závadném postupu nepokračovat a tento napravit dle pokynu Společnosti. V opačném případě účastník programu nárok na odměnu ztrácí.
 12. Účastník programu dále není oprávněn požadovat po 3. osobách jejich osobní a identifikační údaje a uzavírat smlouvu k službě Twisto účet jejich jménem. Takové jednání se považuje za závažné porušení Obchodních podmínek a může být sděleno orgánům činným v trestním řízení. V důsledku takového jednání účastník programu ztrácí nárok na odměnu ze strany Společnosti.
 13. Účastník programu není oprávněn využívat obchodní značku a název Společnosti v jakékoliv doméně. Za porušení této povinnosti je Společnost oprávněna nárokovat po účastníkovi programu smluvní pokutu ve výši 100 000,‑ Kč. Tímto není dotčen nárok Společnosti na náhradu škody vůči účastníkovi programu.
 14. Twisto se zavazuje v případě, že účastník programu postupuje v souladu s těmito Obchodními podmínkami, propaguje služby Twisto prostřednictvím unikátního personalizovaného odkazu či promokódu, poskytnout za každou osobu, která není registrovaným uživatelem Twisto účtu a která splňuje podmínky jeho zřízení jak je uvedeno zde https://www.twisto.cz/podminky/ucet/ a která se v důsledku jednání účastníka uzavře se Společností po dobu trvání Programu Referral smlouvu k službě Twisto účet a uvede unikátní kód účastníka programu, odměnu dle aktuálního ceníku uvedeného v sekci Výhody ve webovém účtu na stránkách Twisto. V případě, že se jedná o odměnu ve formě kreditů k Twisto účtu, bude tato připsána Účastníkovi programu k jeho Twisto účtu nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy k službě Twisto účet ze strany této 3. osoby. Tato osoba taktéž obdrží od Společnosti odměnu dle aktuálního ceníku uvedeného v sekci Výhody ve webovém účtu na stránkách Twisto. V případě, že se jedná o odměnu ve formě kreditů k Twisto účtu, činí jejich platnost 3 měsíce od jejich poskytnutí.
 15. Maximální výše kreditů, které může obdržet od Společnosti jeden klient (účastník programu referral) činí 10 000,‑ Kč.
 16. Společnost prohlašuje, že bude chránit osobní údaje účastníka programu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Účastník programu má v souladu s GDPR následující práva:
  • na přístup k osobním údajům,
  • na opravu osobních údajů,
  • na výmaz osobních údajů, nejsou‑li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány nebo osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
  • na omezení zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost osobních údajů,
  • vznést námitku, po níž správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů,
  • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 17. Další informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/ nebo se obraťte na pověřence pro ochranu osobních údajů Mgr. Janu Říhovou, e‑mail: jana.rihova@twisto.cz. Společnost neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací v rámci programu ze strany účastníka programu.
 18. V případě, že vznikne Společnosti v důsledku závadného jednání účastníka programu povinnost uhradit jakoukoliv pokutu či je jí uložena jakákoliv související povinnost nebo sankce (zejména rozhodnutím orgánu veřejné moci) je Společnost oprávněna požadovat po účastníkovi programu finanční náhradu ve výši uložené pokuty či sankce. Tímto není dotčen nárok Společnosti na náhradu škody vůči účastníkovi programu.
 1. Společnost je oprávněna jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky. Účastník programu musí být o takovéto změně informován prostřednictvím svého emailu předstihem alespoň 30 kalendářních dní před účinností nového znění Obchodních podmínek. V případě, že účastník programu s novým zněním Obchodních podmínek nebude souhlasit, má právo v této lhůtě nové Obchodní podmínky výslovně odmítnout, a to písemně nebo e‑mailem na adrese dotaz@twisto.cz. V takovém případě se vztah řídí vždy dle dříve uzavřených Obchodních podmínek. Pokud Zákazník nové Obchodní podmínky neodmítne, platí, že s novou podobou Obchodních podmínek vyjádřil souhlas.
 2. Je‑li, nebo stane‑li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, takové neplatné ustanovení nahradí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto Obchodní podmínky byly Twisto zpracovány v souladu s platným zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Účinné ke dni 24. 9. 2018
Twisto payments a.s.