Twisto payments a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

Apple Pay

Výklad pojmů

„Aplikace Twisto“ znamená aplikaci od Společnosti, která je zahrnuta do Apple Pay.

„Apple“ znamená společnost Apple Inc., se sídlem 1 Apple Park Way, Cupertino, CA 95014

„Apple Pay“ je mobilní platební a digitální peněženka od společnosti Apple Inc., která umožňuje Uživatelům provádět platby pomocí podporovaných zařízení, jejichž seznam je uveden na webových stránkách společnosti Apple (dále jen „ mobilní zařízení“) (dále také „Služba“).

„Apple Pay karta“ - v rámci Apple Pay virtualizovaná Twisto karta nebo samotná čistě virtuální karta v rámci Apple Pay

„App store“ je digitální distribuční platforma vyvinutá a udržovaná společností Apple

„CVC /CVC2 kód“ - Card Verification Value/Code je bezpečnostní kód karty, který se nachází na její zadní straně

„Držitel Twisto karty“ je osoba, na jejíž jméno a příjmení byla Twisto karta vydána.

„Face ID” je systém biometrické autentizační technologie rozpoznávání obličeje vyvinutý společností Apple pro iPhone X, iPhone XS a XS Max a iPhone XR.

„Funkce NFC“ nebo‑li “Near Field Communication” je technologií radiové bezdrátové komunikace mezi elektronickými zařízeními na velmi krátkou vzdálenost

„Pravidla bezpečnosti“ znamená soubor bezpečnostních pravidel a opatření, která jsou uveden dále v těchto Obchodních podmínkách.

„Token“ znamená zástupné číslo Twisto karty uložené v mobilním Apple zařízení Držitele Twisto karty

„Touch ID” je funkce rozpoznávání otisků prstů navržená a uvolněná společností Apple, která uživatelům umožňuje odemknout zařízení Apple, nakupovat v různých obchodech Apple Digital Store a ověřovat Apple Pay online nebo v aplikacích

„Twisto“, „společnost Twisto“ nebo „Společnost“ znamená společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem na adrese Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085. Kancelář Sokolovská 47/73 186 00 Praha 8. Email dotaz@twisto.cz. Telefon: +420 222 70 33 33

„Twisto Karta”, „karta“ nebo „platební karta“ je platební karta Mastercard vystavená klientovi Twisto. Twisto Kartou se rozumí i bezkontaktní platební prostředek – náramek

„Uživatel“ je souhrnné označení pro Držitele Twisto karty a Apple Pay karty

„Wirecard“ znamená společnost Wirecard Card Solutions Limited, se sídlem 3rd Floor, Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, NE1 Newcastle upon Tyne, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky ohledně služby Apple Pay upravují práva a povinnosti smluvních stran a stanovují závazné podmínky pro užívání této Služby. V případech těmito Obchodními podmínkami neupravených se na tento vztah přiměřeně použijí dle své povahy ustanovení VOP Twisto karty, VOP Twisto účtu, případně Smlouvy o službě Twisto účet. V případě vzájemného rozporu těchto ustanovení mají tyto Obchodní podmínky přednost.

Účel Apple Pay

Služba umožňuje provádění platebních transakcí prostřednictvím Tokenu uloženém v telefonu na platebních terminálech (tzv. POS) obchodníků, kteří tímto terminálem disponují a akceptují bezkontaktní Twisto Karty. Dále tato Služba umožňuje provádění platebních transakcí na stránkách ve webovém prohlížeči Safari. Výhodou této Služby je silné zabezpečení platebních transakcí a to zejména prostřednictvím biometrických prvků Uživatele, eliminací ztráty platební karty a využitím mechanismu zabezpečení citlivých dat společnosti Apple.

Pravidla použití Služby

Poskytovatelem této Služby je společnost Apple, Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014.

Tato Služba je určena jak držitelům Twisto karty, tak i klientům, kteří mají Twisto účet a zároveň disponují vlastním zařízením od společnosti Apple (tj. iPad, iPhone , Apple Watch, Mac) a kteří mají zájem využívat výhody služby Apple Pay.

Uživatel se zavazuje pro účely užívání Služby splnit následující požadavky:

 1. Instalovat si bezplatnou Aplikaci Twisto společnosti Twisto payments a.s.,
 2. Držitel Twisto karty v aplikaci Twisto odsouhlasí nabídku: „přidat do Walletu“ nebo případně po vyzvání vyfotografuje a nahraje prostřednictvím Wallet aplikace fotografii Twisto karty prostřednictvím (na základě tohoto pokynu dojde k virtualizaci Twisto karty a uložení údajů karty a Tokenu do Aplikace Twisto), držitel si je vědom, že tento proces lze provést i prostřednictvím aplikace Wallet,
 3. Ten, kdo není držitelem Twisto karty, avšak disponuje Twisto účtem, je oprávněn aktivovat Službu i bez toho, aby byl držitelem Twisto karty a to tím, že si prostřednictvím Aplikace Twisto požádá o virtualizovanou Apple Pay kartu,
 4. odsouhlasit Obchodní podmínky služby Apple Pay,
 5. Twisto si vyhrazuje právo vyzvat Uživatele, aby v rámci Aplikace Twisto zadal ověřovací kód, který mu bude zaslán pro účely ověření na jeho telefonní číslo evidované Společností,
 6. dodržovat Pravidla bezpečnosti uvedená níže v těchto Obchodních podmínkách.

Pro účely provádění platebních transakcí je nezbytné, aby Uživatel měl funkční mobilní zařízení, toto měl odemknuté. K autorizaci plateb prostřednictvím platebního terminálu dochází přiložením mobilního zařízení k tomuto terminálu a ověřením transakce prostřednictvím Touch ID či Face ID. Uživatel je oprávněn provádět prostřednictvím Služby transakce do výše limitu stanoveného pro svoji Twisto kartu či Apple Pay kartu.

Pravidla bezpečnosti:

Držitel Twisto karty se zavazuje dodržovat následující bezpečnostní opatření:

 1. Pořídit si Aplikaci Twisto z App Store,
 2. Disponovat mobilním zařízením,
 3. Seznámit se s Obchodními podmínkami služby Apple Pay,
 4. V případě ztráty či krádeže mobilního zařízení neprodleně informovat Zákaznickou podporu Twisto,
 5. Neposkytovat vlastní mobilní zařízení jakýmkoliv 3. osobám ani nepodstupovat nepřiměřená rizika vedoucí k odcizení či ztrátě mobilního zařízení,
 6. Neumožnit, aby byly transakce prováděny 3. osobou,
 7. Zabezpečit mobilní zařízení silným heslem a toto nesdělovat jakýmkoliv 3. osobám,
 8. Pravidelně sledovat a kontrolovat transakce provedené prostřednictvím Služby za účelem ověření, zda odpovídají uskutečněným transakcím; pokud transakce neodpovídají uskutečněným transakcím, Uživatel se zavazuje tento nesoulad neprodleně oznámit Společnosti

Práva a povinnosti

Společnost je oprávněna kdykoliv ukončit využívání Služby ze strany Uživatele, zejména v případě porušení povinností ze strany Uživatele uvedených v těchto Obchodních podmínkách či VOP Twisto karty.

Uživatel bere na vědomí, že na službu Apple Pay není právní nárok. Společnost je oprávněna kdykoliv odmítnout žádost o využívání Služby a to zejména má‑li Společnost důvodné podezření, že bylo mobilní zařízení zcizeno, jedná se o podvodné jednání či je žádost provedena neoprávněnou osobou.

Společnost neodpovídá za nemožnost provedení transakce v důsledku jednání Uživatele v rozporu s těmito Obchodními podmínkami či v důsledku vadného mobilního zařízení Uživatele či technického zařízení obchodníka.

V rámci využití Služby je nezbytné zpracovávat osobní údaje týkající se i mobilního zařízení a to za účelem poskytování zákaznické podpory, prevence podvodů a řešení případných sporů. Více informací je k dispozici v Pravidlech pro zpracování osobních údajů.

Apple, Apple Pay, App Store, iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, iTunes Store, Touch ID, Face ID jsou registrované ochranné známky společnosti Apple.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 19.2.2019.