Všeobecné obchodní podmínky Twisto payments a.s.

Google Pay

 1. Obecná ustanovení
  1. Tyto Podmínky stanoví pravidla používání karet vydaných Twisto v rámci služby Google Pay.
  2. Službu Google Pay poskytuje Google Ireland Limited sídlem v Irsku, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4.
  3. Uživatel karty využívá službu Google Pay na základě smlouvy o poskytování služby Google Pay uzavřené přímo s Google. Uzavření smlouvy s Google probíhá při první instalaci nebo konfiguraci Google Pay na mobilním zařízení akceptací podmínek smlouvy v souladu s ustanoveními Podmínek využívání služby Google Pay a Podmínek využívání služby Google a rovněž v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google.
  4. Služba Google Pay umožňuje:
   1. provádění transakcí pomocí tokenu přes aplikace Google Pay, a
   2. správu tokenu uživatelem karty.
  5. Služba Google Pay umožňuje provádět transakce pomocí tokenu u obchodníků podporujících platby Google Pay. Podmínkou provedení transakce je, že karta byla správně zaregistrována v aplikaci Google Pay.
  6. Twisto vám umožňuje registrovat do Google Pay karty vydané společností Twisto za podmínek stanovených v těchto Podmínkách.
  7. Ve věcech, na které se nařízení Podmínek nevztahují, se použijí: Všeobecné obchodní podmínky Twisto payments a.s., pravidla webových stránek a obecně platné zákony.
 2. Definice
  Níže definované termíny použité v těchto předpisech mají následující významy:
  1. Aplikace Google Pay znamená software poskytovaný společností Google nainstalovaný na daném mobilním zařízení nebo funkci v nastavení Androidu mobilního zařízení, která umožňuje provádět platby mobilním zařízením pomocí tokenu.
  2. Google znamená společnost Google Ireland Limited sídlem v Irsku Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 poskytující službu Google Pay na základě smlouvy uzavřené s Twisto payments a.s.;
  3. Karta znamená platební kartu vydanou Twisto a poskytnutou uživateli karty k použití za podmínek stanovených v Pravidlech platebních služeb;
  4. Mastercard znamená mezinárodní platební organizaci Mastercard;
  5. Podmínky znamená tato Pravidla používání karet Twisto v rámci služby Google Pay;
  6. Podmínky pro platební služby znamenají Předpisy pro poskytování platebních služeb prostřednictvím Twisto payments a.s.;
  7. Token znamená virtuální ekvivalent karty v aplikaci Google Pay, který se vytvoří po registraci karty v aplikaci Google Pay;
  8. Transakce znamená transakci provedenou pomocí tokenu s využitím technologie NFC nebo v mobilní aplikaci nainstalované na mobilním zařízení takzvaném in-app payments;
  9. Twisto znamená akciovou společnost Twisto payments a.s. sídlem v Praze, adresa: Újezd 450/40, Malá Strana, PSČ: 118 00 Praha 1, Český republika, identifikační číslo 016 15 165, zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B vedeném Městským soudem v Praze pod číslem 19085;
  10. Mobilní zařízení znamená multifunkční mobilní zařízení s přístupem k internetu, operační systém Google, vybavený technologií NFC (např. Telefon, tablet);
  11. Uživatelem karty se rozumí fyzická osoba s plnou právní způsobilostí, která uzavřela s Twisto smlouvu o platebních službách, na jejímž základě používá Kartu.
 3. Registrace Karty a používání Aplikace Google Pay
  1. Používání Google Pay vyžaduje, aby se uživatel karty přihlásil do aplikace Google Pay.
  2. Registrace probíhá tak, že uživatel karty si vytvoří svůj profil v aplikaci, k čemuž potřebuje:
   1. mít mobilní zařízení s přístupem na internet a anténu NFC a Android 5.0 nebo novější;
   2. vlastnit účet Google;
   3. Stáhnout si aplikaci z obchodu Google Play a nainstalovat ji do mobilního zařízení;
   4. nastavit zámek obrazovky mobilního zařízení pomocí vybrané metody dostupné pro dané mobilní zařízení;
   5. přečíst si a přijmout Smluvní podmínky služby Google Pay a Zásady informací Google a Podmínky ochrany osobních údajů Google;
   6. seznámit se s těmito Pravidly a přijmout jejich obsah;
   7. uvést své osobní údaje, mobilní číslo, e-mailovou adresu.
  3. Vytvoření tokenu pro aplikaci Google Pay může vyžadovat poskytnutí podrobných údajů o kartě: úplné číslo karty, datum platnosti, kód CVV2 / CVC2.
  4. Po řádné registraci Karty je Uživatel karty zaregistrován v Twisto a na mobilní telefonní číslo, Uživatel karty obdrží jedinečný jednorázový ověřovací kód (řetězec znaků) generovaný Mastercard pro jeho autorizaci.
  5. Uživatel karty potvrzuje registraci karty poskytnutím výše uvedeného ověřovacího kódu na vyznačeném místě v aplikaci Google Pay.
  6. Uživatel karty může do aplikace Google Pay přidat více než jednu kartu (token).
  7. Uživatel karty nezávisle řídí tokeny v aplikaci Google Pay, tj. Přidává a odebírá tokeny, prohlíží historii plateb, mění nastavení, včetně aktualizace svých dat.
  8. Při registraci první karty v aplikaci Google Pay bude Token karty automaticky nastaven jako výchozí karta. S následnými kartami obdrží uživatel karty v aplikaci Google Pay zprávu, zda chce novou kartu nastavit jako výchozí.
  9. Uživatel karty může nastavit a změnit výchozí kartu v aplikaci Google Pay.
  10. Uživatel karty je povinen poskytnout údaje v aplikaci Google Pay v souladu se skutečností.
  11. Uživatel může smazat aplikaci Google Pay z mobilního zařízení.
  12. Odstranění aplikace Google Pay znemožňuje provádět transakce pomocí tokenu.
 4. Transakce pomocí tokenu
  1. Uživatel karty může provádět transakce pomocí tokenu až do výše transakčních limitů vyhrazených pro Kartu specifikovaných zejména v Pravidlech platebních služeb.
  2. Aby bylo možné provádět transakce v POS terminálech, musíte aktivovat mobilní zařízení, na kterém je token umístěn (způsobit podsvícení obrazovky) a zapnout anténu NFC.
  3. Autorizace transakcí prováděných na POS terminálech se provádí prostřednictvím:
   1. přiblížení mobilního zařízení blíže k čtecímu zařízení v POS terminálu po zobrazení částky transakce; nebo
   2. přiblížení mobilního zařízení k čtecímu zařízení v POS terminálu, zadání PIN na kartu a potvrzení objednané transakce
  4. Chcete-li provádět transakce v aplikacích nainstalovaných v mobilním zařízení (platby v aplikaci), vyberte způsob platby „Pay with Google Pay“ a přihlaste se do aplikace Google Pay.
  5. K autorizaci transakce in-app payments dochází poskytováním jednorázových údajů o kartě během registrace do aplikace Google Pay.
  6. V případě Transakcí na POS terminálech v zahraničí může být nutné Transakci potvrdit podpisem.
  7. Pokud je v aplikaci Google Pay registrována více než jedna Karta, musí Uživatel karty před provedením Transakce zvolit Token, se kterým hodlá Transakci provést. Není-li k dispozici volba, bude transakce provedena s tokenem nastaveným v aplikaci Google Pay jako výchozí karta.
  8. Pokud má uživatel karty více než jednu aplikaci, která umožňuje transakce, měla by být jako výchozí aplikace nastavena aplikace Google Pay.
 5. Povinnosti Uživatele Karty
  1. Uživatel karty je povinen:
   1. řádné zabezpečení mobilního zařízení, na kterém je token umístěn, proti ztrátě, krádeži nebo zničení;
   2. neposkytovat třetí straně mobilní zařízení s tokenem a hesly k tomuto mobilnímu zařízení;
   3. Okamžitě informovat Twisto o ztrátě, zničení, odcizení, zneužití, neoprávněném přístupu k mobilnímu zařízení, na kterém je token umístěn.;
   4. Okamžitě informovat Twisto o ztrátě, krádeži, zpronevěře, neoprávněném přístupu k datům nezbytným pro použití aplikace Google Pay nebo mobilního zařízení, na kterém je token umístěn.;
   5. Okamžitě informovat Twisto o neoprávněném použití aplikace Google Pay nebo mobilního zařízení, na kterém je token umístěn;
   6. průběžně sledovat transakce prováděné pomocí aplikace Google Pay a okamžitě hlásit Twisto všechny zpozorované nesrovnalosti a pochybnosti;
   7. v případě změny mobilního zařízení, odstranění tokenu umístěného na mobilním zařízení, které uživatel karty přestal používat.
  2. Uživatel karty je povinen zajistit odpovídající zabezpečení mobilního zařízení, na kterém je token umístěn, zejména instalací aktuálních legitimních antivirových programů. Uživatel karty by zejména neměl na mobilní zařízení instalovat nelegální, neznámé programy.
  3. Uživatel karty nesmí používat aplikaci Google Pay na mobilním zařízení s odstraněnými systémovými omezeními z výroby (s neomezeným účtem správce, tzv. Rootování).
  4. Uživatel karty nesmí používat aplikaci Google Pay na mobilním zařízení patřícím jiné osobě.
  5. Nedodržení výše uvedených bezpečnostních pravidel může mít za následek, že uživatel karty bude odpovědný v souladu s pravidly odpovědnosti stanovenými v předpisech o platebních službách.
 6. Odstranění tokenu, trvalá nebo dočasná blokace Karty nebo Tokenu
  1. Uživatel karty může token z mobilního zařízení kdykoli odstranit. Odstranění tokenu se vztahuje pouze na token nalezený v daném mobilním zařízení. Zablokování Twisto karty vyžaduje zvláštní pokyn v souladu s pravidly stanovenými v Obchodních podmínkách.
  2. Odstranění tokenu z mobilního zařízení nemá vliv na stav Twisto karty spojené s tímto tokenem.
  3. Oznámení Uživatele karty o ztrátě, zničení, odcizení, zneužití, neoprávněném přístupu nebo neoprávněném použití mobilního zařízení, na kterém je token umístěn, má za následek odstranění tohoto tokenu.
  4. V případě zablokování karty suspenduje Twisto tokeny vytvořené pro tuto kartu ze všech mobilních zařízení uživatele karty.
  5. Pokud je Twisto karta zablokována nebo odblokována, budou všechny tokeny vytvořené pro tuto Kartu automaticky blokovány nebo odblokovány.
  6. Twisto může blokovat token v následujících případech:
   1. z legitimních důvodů souvisejících s bezpečností tokenu, potvrzením, že tokenová transakce byla provedena nebo se pokoušela provést neoprávněnou osobou v důsledku zpřístupnění uživatele karty, použití tokenu uživatelem karty nezákonným způsobem;
   2. v souvislosti s podezřením na neautorizované použití Tokenu nebo na úmyslné vedení k neoprávněným Transakcím.
  7. Twisto informuje uživatele karty o zablokování tokenu.
  8. Twisto odemkne token, když pominou důvody blokování.
  9. Podrobná pravidla pro omezení nebo blokování Karty jsou stanovena v Pravidlech platebních služeb.
 7. Poplatky
  1. Twisto neúčtuje žádné poplatky za používání aplikace Google Pay, včetně transakcí provedených pomocí tokenu.
  2. Třetí strany jiné než Twisto mohou účtovat poplatky za Transakce provedené pomocí Tokenu.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Twisto přestane poskytovat služby Uživateli karty na základě těchto Podmínek v případě:
   1. ukončení zvláštní smlouvy uzavřené mezi uživatelem karty a společností Google ohledně používání aplikace Google Pay;
   2. že Uživatel nepřijal navrhované změny těchto Podmínek;
   3. ukončení poskytování služeb Google Pay společnosti Google pro karty vydané Twisto, o kterých Twisto informuje uživatele karty;
   4. ukončení smlouvy o platebních službách uzavřené s Twisto, na základě které Uživatel karty používá Kartu, pro kterou Uživatel karty vytvořil token.
  2. V případě, že společnost Google přestane poskytovat službu Google Pay nebo přestane poskytovat služby Uživateli karty v souladu s těmito Podmínkami Twisto v souladu s bodem 8.1 podmínek, Twisto zamezí registraci Karet v aplikaci Google Pay a provedení transakcí pomocí Tokenu. Všechny předem objednané Transakce budou prováděny Twisto v souladu s těmito Podmínkami.
  3. Twisto si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky z níže uvedených důvodů, nebo bez udání důvodu, a to v celém jejich rozsahu:
   1. změna způsobu, jakým je služba Google Pay poskytována společností Google nebo Mastercard, v rozsahu, v němž ovlivňuje ustanovení těchto předpisů;
   2. zavedení nových nebo změn stávajících obecně platných zákonů ovlivňujících ustanovení těchto předpisů;
   3. změna nebo výskyt nových výkladů obecně platných právních předpisů zvláště v důsledku soudních rozsudků nebo rozhodnutí. Doporučení nebo pokynů dozorčích orgánů a orgánů veřejné správy a také vydání nebo změn osvědčených postupů profesními organizacemi z odvětví působnosti Twisto, které mají vliv na ustanovení těchto nařízení;
   4. změny tržních podmínek souvisejících s technickým, technologickým a IT pokrokem;
   5. Zavedení nových technologických řešení Twisto;
   6. zavedení do nabídky nebo stažení z nabídky služeb a produktů;
   7. rozšíření nebo změna funkčnosti nabízených produktů nebo služeb;
   8. bezpečnostní hledisko pro používání nabízených produktů nebo služeb;
   9. třetí strana, která se účastní poskytování produktu nebo služby, mění způsob fungování služby nebo produktu, přestává se podílet na poskytování služby nebo produktu nebo ukončuje smlouvu s Twisto, na základě které se podílí na poskytování produktu nebo služby;
   10. změna názvů nabízených služeb a produktů;
   11. změna název redakčních jednotek použitých v těchto Pravidlech;
   12. Zavedení nového nebo změny stávajícího systému IT Twisto, které ovlivňuje ustanovení těchto předpisů;
   13. potřeba napravit nepřesnosti, typografické nebo výpočtové chyby nebo jiné zjevné chyby.
  4. Uživateli karty budou oznámeny změny těchto Pravidel a datum jejich platnosti nejpozději dva měsíce před navrhovaným datem účinnosti.
  5. Lhůta uvedená v bodě 8.4 těchto Podmínek se nevztahuje na změny těchto Podmínek, pokud se změna týká pouze:
   1. zavádění nových produktů nebo služeb do nabídky, kterou může Uživatel karty použít dobrovolně;
   2. rozšíření rozsahu nebo funkčnosti stávajících produktů nebo služeb, které může Uživatel karty použít na dobrovolném základě;
   3. přestat nabízet produkty a služby, které neovlivňují vzájemné závazky a práva Twisto a Uživatele karty;
   4. změny názvů nabízených produktů a služeb;
   5. změny názvů redakčních jednotek použitých v těchto předpisech;
   6. potřeba napravit nepřesnosti, chyby při psaní nebo výpočtu nebo jiné zjevné chyby, pokud to nezvyšuje rozsah odpovědnosti ani neomezuje rozsah práv uživatele karty.
  6. V případě uvedeném v bodě 8.5 těchto Podmínek Twisto informuje o změně těchto Podmínek poté, co byla provedena, bez zbytečného odkladu, prostřednictvím zprávy zveřejněné na webových stránkách www.twisto.cz.
  7. Před navrženým datem vstupu v platnost změn těchto Podmínek má Uživatel karty právo odstranit token z aplikace Google Pay nebo tyto s těmito změnami nesouhlasit. Pokud Uživatel karty nesdělí společnosti Twisto nesouhlas, má se za to, že souhlasí s uplatňováním ustanovení Podmínek v jeho novém znění. Pokud Uživatel se změnou nesouhlasí, Twisto odstraní token z aplikace Google Pay.
  8. Registrace karty uživatelem karty v aplikaci Google Pay nemění pravidla pro zpracování osobních údajů souvisejících s používáním karty, která platí také pro zacházení s kartou v rámci aplikace Google Pay. Twisto není správcem osobních údajů poskytnutých Uživatelem karty společnosti Google nebo získaných společností Google samostatně během instalace softwaru, registrace karty a při používání aplikace Google Pay. Uživatel karty dobrovolně poskytuje taková data společností Google, kterých se v době přenosu stane správcem společnost Google.
  9. Pravidla používání karet Twisto v rámci služby Google Pay vstupují v platnost a jsou účinná ode dne dne 3. března 2020.