Všeobecné obchodní podmínky Twisto payments a.s.

info ZMĚNA
Od 25. 5. vstupují v platnost nové obchodní podmínky. Pokud chcete, můžete si je prohlédnout zde.

Platba online

(platné ke dni 1. 11. 2017)

Twisto je platba ve vybraných e‑shopech jedním kliknutím.

Výklad pojmů

„Platba online“ je jednorázové odložení platby za nákupy u Obchodníka prostřednictvím společnosti Twisto, které lze uskutečnit i opakovaně v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

„Twisto účet“ (dříve také „Nákupní účet“) je služba, jejímž prostřednictvím můžete platit své složenky a faktury, provádět platební příkazy a/nebo hradit své nákupy uskutečněné online ve vybraných e-shopech.

„Zákazník“ je fyzická osoba – nepodnikatel, která má zájem nákup u Obchodníka zaplatit prostřednictvím služby Platba online.

„Obchodník“ je třetí strana, která uzavřela se Zákazníkem smlouvu, jejímž předmětem je nákup zboží či poskytnutí služeb.

„Twisto“, „společnost Twisto“ nebo „Společnost“ znamená společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem na adrese Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085.

Vyslovením souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami služby Platba online (dále jen „Obchodní podmínky“) výslovně souhlasíte s postoupením pohledávky Obchodníka na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) vámi objednaného zboží a/nebo služeb za vás na společnost Twisto, a dále vyslovením souhlasu s těmito Obchodními podmínkami uzavíráte se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Platba online, a to za podmínek uvedených dále v těchto Obchodních podmínkách.

Platba online

 1. Jako náš Zákazník si s námi můžete při svém nákupu u Obchodníka sjednat jednorázové odložení úhrady kupní ceny (zahrnující případné související náklady účtované Obchodníkem) za zboží nebo služby (tato služba se dále označuje jako „Platba online“). Pokud si tuto možnost zvolíte, Obchodník postoupí svou pohledávku na zaplacení kupní ceny zboží/služeb (zahrnující případné související náklady účtované Obchodníkem) na naši společnost. Naše společnost uhradí Obchodníkovi cenu postoupené pohledávky ve výši celkové kupní ceny zboží nebo služby a vy nám následně uhradíte postoupenou pohledávku na základě faktury, kterou zašleme na váš e-mail uvedený ve vaší objednávce. Celý nákup tak zaplatíte do 14 dní od převzetí zboží nebo služby.
 2. Platbu lze uhradit (i) bankovním převodem, (ii) kartou on-line na webových stránkách https://www.twisto.cz/zakaznik/zaplatit/ (iii) QR kódem přes mobilní telefon, nebo (iv) v hotovosti na pobočkách České pošty a SAZKA terminálech pomocí služby SuperCash, a to v souladu s podmínkami uvedenými v zaslaném vyúčtování.
 3. Upozorňujeme, že služba Platba online nemusí být poskytnuta všem Zákazníkům, ale bude poskytnuta těm Zákazníkům, u kterých na základě získaných informací od Zákazníka a od Obchodníka vyhodnotíme vysokou pravděpodobnost zaplacení Twistu.
 1. S Platbou online lze opakovaně nakoupit zboží nebo služby v maximální souhrnné hodnotě do 5 000 Kč za rok. Pokud svůj nákup řádně a včas uhradíte (tj. do 14 dnů ode dne odeslání zboží či potvrzení objednávky služeb Obchodníkem Zákazníkovi, o kterém bude Zákazník informován), nebude vám společnost Twisto účtovat žádné náklady, úroky z prodlení či smluvní pokuty.
 2. Pro opakované nakupování zboží nebo služeb u Obchodníků nad limit uvedený v bodu 1. výše slouží služba Twisto účet, která vám bude na základě vaší registrace na stránkách https://www.twisto.cz/registrace/ zpřístupněna. Tato služba je v případě včasného a řádného hrazení vašich plateb poskytována rovněž bez jakýchkoliv poplatků a sankcí a nabízí souhrnné měsíční vyúčtování vašich nákupů (tj. splatnost až 45 dní za vaše nákupy online). Na poskytování služby Twisto účet se vztahují všeobecné obchodní podmínky služby Twisto účet, které jsou přístupné na stránkách https://www.twisto.cz/podminky/ucet/.
 3. Platbu online můžete jako fyzická osoba – nepodnikatel využít, pokud splňujete níže uvedené podmínky:
  • Máte trvalé bydliště nebo korespondenční adresu v České republice.
  • Je Vám minimálně 18 let nebo v případě, že je vám od 15 do 17 let máte k využití služby souhlas vašeho zákonného zástupce. Osoby mladší 18 let nemohou odložit splatnost dlužné částky.
  • Nakupujete zboží nebo služby jako fyzická osoba – nepodnikatel.
 4. Při Platbě online se zavazujete vždy uvádět pravdivé informace a údaje týkající se vaší osoby (například jméno, příjmení, kontaktní údaje apod.).
 5. Zaslané zboží se zavazujete převzít osobně. Zboží nebo služby, které si objednáte, budou doručeny na vaši adresu v České republice, přičemž jejich doručení jste povinni při převzetí osobně potvrdit v souladu s podmínkami Obchodníka, u kterého jste uskutečnili váš nákup.
 6. V případě, že nakupujete poukázky/vouchery na zboží nebo služby (např. slevové kupóny), platí, že k jejich doručení není vyžadováno fyzické převzetí z vaší strany. Poukázky jsou v těchto případech převzaty okamžikem jejich prokazatelného zaslání ze strany Obchodníka.
 1. Před tím, než se dlužná částka stane splatnou, bude Společnost Twisto Zákazníka prostřednictvím e-mailu či sms informovat o blížícím se termínu splatnosti tak, abychom společně předešli situaci, že opomene dlužnou částku uhradit. V případě, že řádně a včas Zákazník neuhradí jakékoliv zaslané vyúčtování, respektive pokud neuhradí alespoň 10% z částky všech dosud nesplacených čerpání, stane se dlužná částka splatnou v celém rozsahu a Zákazníkovi vzniká povinnost uhradit společnosti Twisto, kromě dlužné částky, také účelně vynaložené náklady, smluvní pokutu, jejíž výše se bude odvíjet od délky prodlení platby Zákazníka, a zákonný úrok z prodlení.
  Dny od data splatnosti objednávky Účelně vynaložené náklady
  5 dnů po splatnosti objednávky 150 Kč
  10 dnů po splatnosti objednávky 250 Kč
  15 dnů po splatnosti objednávky 350 Kč
  20 dnů po splatnosti objednávky 450 Kč
  25 dnů po splatnosti objednávky 550 Kč
  30 a více dnů po splatnosti objednávky 650 Kč + 10 % z ceny objednávky, což představuje náklady na vymáhání dlužné částky skrze externí agentury
  Částky uvedené v řádcích 1 až 6 výše se nesčítají, tj. např. v případě prodlení v délce do 20 dnů po splatnosti uhradíte pouze částku uvedenou na řádku 4 výše.
 2. Zákazník bere na vědomí, že neuhradí-li společnosti Twisto dlužnou částku řádně a včas, bude Společnost nucena tuto částku (včetně příslušných sankcí uvedených výše v bodu 1.) vymáhat, a to i prostřednictvím externích subjektů. V souvislosti s vymáháním dlužné částky mohou vzniknout další náklady, které je Zákazník povinen uhradit.
 3. V případě, že Zákazník nahlásí vratku zboží nebo služeb neoprávněně, bude účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 200 Kč za každé takové neoprávněné nahlášení.

Informace pro spotřebitele

 1. Kontrola dodržování pravidel poskytování finanční služeb ve smyslu § 1842 Občanského zákoníku je svěřena správním úřadům vykonávajícím státní dozor nebo dohled nad jednotlivými poskytovateli, především České národní bance, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz/cs/index.html , v souladu s ustanovením §135 ZSU, a dále také pro přechodné období České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz v souladu s ustanovením §173 ZSU.
 2. Přijetím těchto Obchodních podmínek souhlasíte s použitím internetu (prostředků komunikace na dálku) při uzavírání smlouvy se společností Twisto. Veškeré náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku (např. náklady internetového připojení) si hradíte z vlastních prostředků.
 3. Společnost nevytváří garanční fond.
 4. Souhlasíte s tím, aby společnost Twisto zaznamenávala a archivovala veškerou komunikaci mezi ní a vámi. Současně souhlasíte s tím, že takovéto záznamy mohou sloužit jako důkazní prostředky v soudním či správním řízení. Zaznamenávat a archivovat může společnost Twisto také kopie veškerých informací a dokladů, které obdrží od vás nebo třetích osob v souvislosti s nákupy zboží či služeb.
 5. Zákazník má možnost obrátit se v případě sporu vzniklého v souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním spotřebitelského úvěru na finančního arbitra (Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, http://www.finarbitr.cz/). Společnost dává přednost mimosoudnímu řešení případných sporů. Stížnosti lze podat e-mailem na adresu dotaz@twisto.cz nebo písemně na adresu Twisto payments a.s., Praha 1 - Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00. Odpověď se sdělením a odůvodněním vyřízení stížností je zasílána stěžovateli ve lhůtě 30 dnů v písemné formě. Stížnost lze podat rovněž České národní bance, Na Příkopě 28, Praha 1, která je orgánem dohledu nad činností poskytovatelů finančních služeb. ČNB nemá kompetence rozhodnout spor mezi stěžovatelem a společností Twisto. Stěžovatel může právo na plnění uplatnit i podanou žalobou v rámci občanského soudního řízení u věcně a místně příslušného soudu. Ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací vykonává působnost i Veřejný ochránce práv, http://www.ochrance.cz/. Podnět lze dát písemně nebo ústně do protokolu a nepodléhá poplatku.
 6. Smluvní vztah vznikající mezi zákazníkem a společností Twisto se řídí právním řádem České republiky. Společnost komunikuje a poskytuje veškeré informace, údaje a Obchodní podmínky v českém jazyce. Pro případ sporu je místně příslušným soudem obecný soud podle určení bydliště, místa podnikání nebo sídla žalovaného.
 7. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ukončení smluvního vztahu

 1. Jako spotřebitel máte právo od smlouvy, ve které se sjednává Platba online, právo odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy jste povinni odeslat společnosti Twisto v listinné podobě na adresu Twisto payments a.s., Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, nebo e‑mailem na adresu dotaz@twisto.cz. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
 2. V případě ukončení smlouvy jsou si smluvní strany povinny vyrovnat existující závazky. Dojde‑li k ukončení smluvního vztahu, jste povinen uhradit vámi čerpané peněžní prostředky bez zbytečného odkladu po odeslání odstoupení. Společnost je oprávněna vám účtovat zákonný úrok z prodlení za období ode dne doručení odstoupení Společnosti do dne, kdy bude dlužná částka připsána na bankovní účet Společnosti.

Závěrečná ustanovení

 1. Společnost je oprávněna jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky. Zákazník musí být o takovéto změně informován s předstihem alespoň 30 kalendářních dní před účinností nového znění Obchodních podmínek. V případě, že Zákazník s novým zněním Obchodních podmínek nebude souhlasit, má právo v této lhůtě nové Obchodní podmínky výslovně odmítnout, a to písemně nebo e‑mailem na adresu dotaz@twisto.cz. Pokud Zákazník nové Obchodní podmínky neodmítne, platí, že s novou podobou Obchodních podmínek vyjádřil souhlas.
 2. Je‑li, nebo stane‑li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatnými nebo neúčinnými, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Obchodní podmínky jsou archivovány a jsou vám k dispozici na základě vaší žádosti.

Zpracování osobních údajů

 1. V souvislosti s užíváním služby Platba online Vás Společnost a společnost Nikita Engine s.r.o., IČO: 04180054, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4 (dále jen obě „Správce“), jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen „ZoOÚ“): (a) informují o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o objednávkách, za účelem realizace práv a povinností ze smluvního vztahu, ohodnocení vaší úvěruschopnosti, fakturace, vzájemné komunikace. (dále jen „Osobní údaje“) a (b) současně Správci udělujete souhlas se zpracováním Osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení a ke zpracovávání a používání Osobních údajů včetně historie vašich nákupů za účelem vyhodnocování vaší bonity, rizikovosti a předání výsledků vyhodnocení třetím stranám.
 2. Tímto udělujete souhlas s předáním Osobních údajů třetím stranám, a to zejména následujícím subjektům: EOS KSI Česká republika, s.r.o. (IČO 25117483), Nikita Engine s.r.o. (IČO 04180054), Credit One, a.s. (IČO 27627721), B4B INKASSO s.r.o. (IČO 26794845).
 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k výše uvedeným účelům, Správce se zavazuje chránit vaše Osobní údaje v souladu se ZoOÚ.
 4. Správce zpracovává vaše Osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména pak v souladu se ZoOÚ. Jako zákazník berete na vědomí, že jste povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že jste povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně v uváděných Osobních údajích. V případě, že byste snad zjistili, že při zadávání některých vašich údajů, které vyžadujeme, došlo k chybě či překlepu, můžete tuto chybu či překlep opravit zasláním požadavku k opravě těchto údajů na e-mailovou adresu dotaz@twisto.cz anebo nám můžete zavolat na kontaktní telefonní číslo.
 5. Zákazník prohlašuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o povinné poskytnutí Osobních údajů pro účely uvedené v bodě 1 a) výše a dobrovolné poskytnutí Osobních údajů pro účely uvedené v bodě 1 b) výše. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke Správci odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Twisto payments a.s., Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, nebo prostřednictvím e-mailové adresy dotaz@twisto.cz.
 6. V případě, že byste se domnívali, že Správce provádí zpracování vašich Osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, můžete jej požádat o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Zákazník se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Požádáte-li o informaci o zpracování vašich Osobních údajů, Správce je vám povinen tuto informaci předat. Správce má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 8. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Osobní údaje jsou zpracovávány zpravidla na dobu nezbytnou pro zpracování vaší činnosti a historie nakupování prostřednictvím Správce. Vyhrazujeme si právo zpracovávat anonymizované údaje o užívání služby za účelem zlepšení poskytovaných služeb.

Zasílání obchodních sdělení

 1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami společnosti Twisto na elektronickou adresu zákazníka uvedenou při první a dalších objednávkách a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti Twisto na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat. Pokud jste při volbě Služby Twisto nebo jiné příležitosti vyjádřili souhlas se zasíláním obchodních sdělení, můžeme vás v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění, informovat formou reklamních sdělení o svých službách, popř. o službách a produktech třetích osob, a to s využitím vaší e mailové adresy.

Tyto Obchodní podmínky byly společností Twisto payments a.s. zpracovány v souladu s platným zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy. Tyto Obchodní podmínky jsou zpracovány výhradně v českém jazyce. Hlavním předmětem podnikání společnosti Twisto payments a.s. je vedle výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona především poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Se zněním těchto Obchodních podmínek souhlasíte volbou platební metody služby Twisto. V případě nákupů u Obchodníků má každý Obchodník povinnost vás s těmito Obchodními podmínkami seznámit, poskytnout vám je a požádat vás o vyjádření vašeho souhlasu s jejich zněním.

Platné ke dni 1. 11. 2017
Twisto payments a.s.