Všeobecné obchodní podmínky Twisto payments a.s.

Platba online

(platné ke dni 1. 6. 2017)

Twisto je platba ve vybraných e‑shopech jedním kliknutím.

Výklad pojmů

„Platba online“ je jednorázové odložení platby za nákupy u Obchodníka prostřednictvím společnosti Twisto.

„Twisto účet“ (dříve také „Nákupní účet“) je registrovaný účet Zákazníka, prostřednictvím kterého můžete platí své složenky, faktury a platební příkazy nebo nákupy online v e‑shopech.

„Zákazník“ je fyzická osoba, která má zájem za nákup u Obchodníka zaplatit formou Platby online.

„Obchodník“ je třetí strana, která uzavřela se Zákazníkem smlouvu, jejímž předmětem je nákup zboží/služeb.

„Twisto“, „společnost Twisto“ nebo „Společnost“ znamená společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem na adrese Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085

Platba online

 1. Jako náš Zákazník si s námi můžete při svém nákupu u obchodníka sjednat odložení své platby za zboží nebo služby (tato služba se dále označuje jako „Platba online“). Pokud si tuto možnost zvolíte, obchodník postoupí svou pohledávku na zaplacení zboží/služeb na naši společnost. Naše společnost za zboží nebo služby zaplatí a vy nám následně uhradíte částku na základě vyúčtování, které zašleme na váš e‑mail uvedený v objednávce. Celý nákup tak zaplatíte do 14 dní od převzetí zboží nebo služby.
 2. Platbu lze uhradit (i) bankovním převodem, (ii) kartou on‑line na webových stránkách https://www.twisto.cz/zakaznik/zaplatit/ (iii) QR kódem přes mobilní telefon, nebo (iv) v hotovosti na pobočkách České pošty a SAZKA terminálech pomocí služby SuperCash, a to v souladu s podmínkami uvedenými v zaslaném vyúčtování.
 3. Upozorňujeme, že služba Platba online nemusí být poskytnuta všem Zákazníkům, ale bude poskytnuta těm Zákazníkům, u kterých na základě získaných informací od vás a od Obchodníka vyhodnotíme vysokou pravděpodobnost zaplacení Twistu.

Podmínky Platby online

 1. S Platbou online lze nakoupit zboží nebo služby v maximální hodnotě do 5 000 Kč. Pokud svůj nákup řádně a včas uhradíte (tj. do 14 dnů ode dne převzetí zboží/služeb), bude vám tato služba poskytnuta zcela zdarma.
 2. Pro opakované nakupování zboží nebo služeb u obchodníků slouží Twisto účet, která vám bude na základě vaší registrace na stránkách wwww.twisto.cz zpřístupněn. Tato služba je v případě včasného a řádného hrazení vašich plateb rovněž zdarma a nabízí souhrnné měsíční vyúčtování vašich nákupů (tj. splatnost až 45 dní za vaše nákupy online).
 3. Platbu online můžete jako fyzická osoba využít, pokud splňujete níže uvedené podmínky:
  • Máte trvalé bydliště nebo korespondenční adresu v České republice.
  • Věk minimálně 18 let nebo v případě osob mladších od 15 do 17 let věku je využití služby podmíněno souhlasem zodpovědné osoby.
  • Nakupujete zboží nebo služby jako fyzická nepodnikající či podnikající osoba. Podnikající osoba je povinna uvést identifikační číslo (IČO).
 4. Platbu online můžete jako právnická osoba využít, pokud splňujete níže uvedené podmínky:
  • Máte sídlo a korespondenční adresu v České republice.
  • Jste zapsáni v obchodním či obdobném rejstříku.
  • Nakupujete zboží nebo služby jako právnická osoba a při svém nákupu uvedete identifikační číslo (IČO).
  • Specifikujete fyzickou osobu, která zastupuje právnickou osobu při přebírce objednávky přes službu Twisto (identita této osoby bude při předání ověřena podpisem a razítkem firmy).
 5. Při Platbě online se zavazujete vždy uvádět pravdivé informace a údaje týkající se své osoby (například jméno, příjmení, kontaktní údaje apod.).
 6. Zaslané zboží se zavazujete převzít osobně. zboží nebo služby, které si objednáte, budou doručeny na vaši adresu v České republice, přičemž jejich doručení jste povinni při doručení osobně potvrdit v souladu s podmínkami obchodníka, u kterého jste uskutečnili svůj nákup.
 7. V případě, že nakupujete poukázky/vouchery na zboží nebo služby (např. slevové kupóny), platí, že k jejich doručení není vyžadováno fyzické převzetí z vaší strany. Poukázky jsou v těchto případech převzaty okamžikem jejich prokazatelného zaslání ze strany obchodníka.

Smluvní sankce

 1. Pokud řádně a včas neuhradíte zaslaná vyúčtování nebo objednávky, vzniká Vám povinnost uhradit společnosti zákonný úrok z prodlení a Twisto smluvní pokutu, jejíž výše se bude odvíjet od délky prodlení Vaší platby.
  Dny od data splatnosti objednávky Smluvní pokuta
  Uhrazení do 5 dnů po splatnosti objednávky 150 Kč
  Uhrazení do 10 dnů po splatnosti objednávky 150 Kč + 6 % z ceny objednávky (maximálně však 650 Kč)
  Uhrazení do 15 dnů po splatnosti objednávky 150 Kč + 12 % z ceny objednávky (maximálně však 1150 Kč)
  Uhrazení do 20 dnů po splatnosti objednávky 150 Kč + 18 % z ceny objednávky (maximálně však 1650 Kč)
  Uhrazení do 25 dnů po splatnosti objednávky 150 Kč + 24 % z ceny objednávky (maximálně však 2150 Kč)
  Uhrazení do 30 a více dnů po splatnosti objednávky 150 Kč + 30 % z ceny objednávky (maximálně však 2650 Kč)
 2. V případě nízké hodnoty objednávky budou smluvní sankce účtovány maximálně do výše 50 % hodnoty objednávky (tzn. pokud budete mít nákup za 200 Kč přes Twisto, tak sankční poplatky dosáhnou maximálně 100 Kč, tak abychom dodrželi zmíněný limit).
 3. Zákazník bere na vědomí, že neuhradí‑li společnosti Twisto dlužnou částku, bude Společnost nucena tuto částku vymáhat, a to i prostřednictvím externích subjektů. V souvislosti s vymáháním dlužné částky mohou vzniknout další náklady, které je povinen hradit zákazník.
 4. V případě, že Zákazník nahlásí vratku zboží nebo služeb neoprávněně, bude účtována smluvní pokuta ve výši 200 Kč

Informace pro spotřebitele

 1. Kontrola dodržování pravidel poskytování finanční služeb ve smyslu § 1842 Občanského zákoníku je svěřena správním úřadům vykonávajícím státní dozor nebo dohled nad jednotlivými poskytovateli, především České národní bance, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz/cs/index.html.
 2. Přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek souhlasíte s použitím internetu (prostředků komunikace na dálku) při uzavírání smlouvy se společností Twisto. Veškeré náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku (např. náklady internetového připojení) si hradíte z vlastních prostředků.
 3. Společnost nevytváří garanční fond.
 4. Souhlasíte s tím, aby společnost Twisto zaznamenávala a archivovala veškerou komunikaci mezi ní a Vámi. Současně souhlasíte s tím, že takovéto záznamy mohou sloužit jako důkazní prostředky v soudním či správním řízení. Zaznamenávat a archivovat může společnost Twisto také kopie veškerých informací a dokladů, které obdrží od Vás nebo třetích osob v souvislosti s obchody, případně službami.
 5. Zákazník má možnost obrátit se v případě sporu vzniklého v souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním spotřebitelského úvěru na finančního arbitra (Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, http://www.finarbitr.cz/). Společnost dává přednost mimosoudnímu řešení případných sporů. Stížnosti lze podat e-mailem na adresu dotaz@twisto.cz nebo písemně na adresu Twisto payments a.s., Praha 1 - Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00. Odpověď se sdělením a odůvodněním vyřízení stížností je zasílána stěžovateli ve lhůtě 30 dnů v písemné formě. Stížnost lze podat rovněž České národní bance, Na Příkopě 28, Praha 1, která je orgánem dohledu nad činností poskytovatelů finančních služeb. ČNB nemá kompetence rozhodnout spor mezi stěžovatelem a společností Twisto. Stěžovatel může právo na plnění uplatnit i podanou žalobou v rámci občanského soudního řízení u věcně a místně příslušného soudu. Ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací vykonává působnost i Veřejný ochránce práv, http://www.ochrance.cz/. Podnět lze dát písemně nebo ústně do protokolu a nepodléhá poplatku.
 6. Smluvní vztah vznikající mezi zákazníkem a společností Twisto se řídí právním řádem České republiky. Společnost komunikuje a poskytuje veškeré informace, údaje a všeobecné obchodní podmínky v českém jazyce. Pro případ sporu je místně příslušným soudem obecný soud podle určení bydliště, místa podnikání nebo sídla žalovaného.
 7. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ukončení smluvního vztahu

 1. Jako spotřebitel máte právo od smlouvy, ve které se sjednává Platba online, právo odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy jste povinni doručit společnosti Twisto v listinné podobě na adresu Twisto payments a.s., Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, nebo e‑mailem na adresu dotaz@twisto.cz. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení – k tomuto dni smlouva zaniká. Společnost nemá právo požadovat po vás žádné další plnění v případě odstoupení od smlouvy, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených společností orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.
 2. V případě ukončení smlouvy jsou si smluvní strany povinny vyrovnat existující závazky. Dojde‑li k ukončení smluvního vztahu, jste povinni uhradit vámi čerpané peněžní prostředky, případné poplatky a smluvní pokuty (za období ode dne uzavření smlouvy do doručení odstoupení) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení odstoupení nebo ukončení smluvního vztahu.

Závěrečná ustanovení

 1. Společnost je oprávněna jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky. Zákazník musí být o takovéto změně informován s předstihem alespoň 30 kalendářních dní před účinností nového znění Obchodních podmínek. V případě, že Zákazník s novým zněním Obchodních podmínek nebude souhlasit, má právo v této lhůtě nové Obchodní podmínky výslovně odmítnout, a to písemně nebo e‑mailem na adresu dotaz@twisto.cz. Pokud Zákazník nové Obchodní podmínky neodmítne, platí, že s novou podobou Obchodních podmínek vyjádřil souhlas.
 2. Je‑li, nebo stane‑li se některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Všeobecné obchodní podmínky jsou archivovány a jsou vám k dispozici na základě vaší žádosti.

Tyto obchodní podmínky byly společností Twisto payments a.s. zpracovány v souladu s platným zněním zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány výhradně v českém jazyce. Hlavním předmětem podnikání společnosti Twisto payments a.s. je vedle výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona především poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek souhlasíte volbou platební metody služby Twisto nebo uzavřením příslušné smlouvy, ke které jsou tyto všeobecné obchodní podmínky připojeny. V případě nákupů u obchodníků má každý obchodník povinnost vás s těmito všeobecnými obchodními podmínkami seznámit, poskytnout vám je a požádat vás o vyjádření vašeho souhlasu s jejich zněním.

Platné ke dni 1. 6. 2017
Twisto payments a.s.