Všeobecné obchodní podmínky Twisto payments a.s.

Twisto Snap

(platné ke dni 25. 5. 2018)

Pro registrované zákazníky s Twisto účtem nabízíme jednoduchý způsob placení složenek a faktur pouhým přeposláním na e‑mail plati@twisto.cz.

Výklad pojmů

„Twisto účet“ (dříve také „Nákupní účet“) je služba, jejímž prostřednictvím můžete platit své složenky a faktury, provádět platební příkazy a/nebo hradit své nákupy uskutečněné online ve vybraných e‑shopech.

„Twisto Snap” (dříve „Platba e‑mailem nebo fotkou”) je platba složenek, faktur nebo platebních příkazů, které pošlete společnosti Twisto k úhradě.

„Zákazník“ je fyzická osoba – nepodnikatel, která má zájem provést prostřednictvím společnosti Twisto platbu svých složenek, faktur nebo platebních příkazů.

„Twisto“, „společnost Twisto“ nebo „Společnost“ znamená společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem na adrese Praha 1 – Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085.

Tyto obchodní podmínky služby Twisto Snap (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek služby Twisto účet.

Twisto Snap

 1. Prostřednictvím Twisto účtu lze hradit faktury, platební příkazy a složenky od konečných dodavatelů – např. elektřina, plyn, operátoři, služby, školka, platby na e‑shopu, inkaso apod. (dále jen „faktury“), a to jejich odesláním do Twisto účtu s příkazem k jejich zaplacení. Toto odeslání může proběhnout buď skrze e‑mailovou adresu plati@twisto.cz nebo skrze Twisto aplikaci pro mobilní zařízení. Touto formou nelze hradit čerpané finanční služby, například úvěry, půjčky, hypotéky, ani vydané exekuční výměry, soudní příkazy apod. Prostřednictvím Twisto účtu lze provést úhradu pouze takového zboží či služby, které čerpáte jako fyzická osoba nepodnikatel, a kterými financujete pouze užívání věci nikoliv její pořízení (tj. operativní leasing).
 2. Pokud se rozhodnete uhradit svou fakturu prostřednictvím Twisto účtu, bude vám částka, kterou za vás společnost Twisto uhradí dodavateli, připsána do vašeho měsíčního vyúčtování, které máte povinnost uhradit v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami služby Twisto účet.
 3. Faktury mohou být předány společnosti Twisto postupem uvedeným v bodě 1 výše. Z faktury musí být patrné, že ji má uhradit Zákazník jako fyzická osoba - nepodnikatel. Zákazník při zadání požadavku na uhrazení faktury potvrdí svou totožnost přihlášením do své aplikace nebo prostřednictvím svého e‑mailu, ze kterého požadavek na platbu odesílá.

Pravidla použití

 1. Faktura musí být společnosti Twisto doručena nejpozději 2 pracovní dny před její splatností. Veškeré platební údaje na faktuře musí být srozumitelné a dobře čitelné. Faktura musí být v původní podobě bez jakýchkoli zásahů směřujících vůči její pravosti a pravdivosti. Zákazník či jiná neoprávněná třetí osoba nesmí jakkoliv měnit údaje uvedené na faktuře jejím výstavcem. V případě podezření na manipulaci s údaji na faktuře bude proplacení takové faktury pozdrženo po dobu nezbytně nutnou k objasnění tohoto podezření, pro tento účel je Zákazník povinen poskytnout společnosti Twisto nezbytnou součinnost, v případě, že toto podezření nebude dostatečně rozptýleno či Zákazník neposkytne společnosti Twisto potřebnou součinnost, bude žádost Zákazníka zamítnuta.
 2. V případě, že faktura je zaslána méně než 2 pracovní dny před její splatností, tak Společnost neručí za případné poplatky z prodlení účtované Zákazníkovi dodavatelem.
 3. Faktura musí povinně obsahovat alespoň tyto údaje (i) identifikaci dodavatele služby skrze název, IČO a sídlo či místo podnikání, (ii) číslo tuzemského bankovního účtu, (iii) variabilní symbol, (iv) datum splatnosti, (v) celkovou částku k úhradě (celkem s DPH, je‑li dodavatel plátce DPH) a další údaje požadované příslušnými právními předpisy.
 4. Zákazník musí mít v rámci Twisto účtu dostatečný finanční limit pro uhrazení faktury, aby byla faktura řádně uhrazena společností Twisto. Twisto dále může zamítnout platbu v případě, že u Zákazníka eviduje fakturu nebo vyúčtování po splatnosti.
 5. Požadavek na uhrazení faktury lze zadat pouze na úhradu částky uvedené v českých korunách.
 6. Požadavek na uhrazení faktury nelze zadat ve prospěch vlastního účtu Zákazníka či jeho osoby blízké, účtu jiné fyzické osoby nepodnikatele nebo jiného účtu, ke kterému má Zákazník dispoziční práva.
 7. Společnost Twisto neprovede platbu přijaté faktury v případě, že 2 pracovní dny před datem její splatnosti eviduje u Zákazníka pohledávky po splatnosti. Společnost v takovém případě neručí za případné poplatky z prodlení účtované dodavatelem.
 8. Společnost Twisto upozorňuje, že v rámci služby Twisto Snap nezasílá zprávu o odeslání platby určenou výstavci faktury.
 9. V případě nečitelnosti platebních údajů či jiných povinných náležitostí faktury, jak je uvedeno v bodě 3 Pravidel užití výše, bude platba zamítnuta.
 10. V případě, že nejsou splněny výše uvedené podmínky, má Twisto právo odmítnout uhrazení faktury Zákazníka.

Řešení reklamací a vratek

 1. Při využití služby Twisto Snap pro nákup zboží nebo služeb na základě faktury vystavené dodavatelem řeší reklamaci nebo vratku s dodavatelem přímo Zákazník.
 2. V případě vrácení peněz za zboží nebo službu v rámci reklamace nebo vratky posílá dodavatel peníze na platební účet Zákazníka. Zákazník vždy hradí útratu Twistu v rámci svého měsíčního vyúčtování ve službě Twisto účet.

Povinnosti Twisto

 1. V případě včasného doručení faktury (alespoň 2 pracovní dny před koncem splatnosti), splnění podmínky dostatečného finančního limitu v rámci Twisto účtu a dalších podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách se společnost Twisto zavazuje uhradit fakturu.
 2. V případě, že nejsou splněny podmínky pro zpracování faktury (například nečitelnost údajů ve faktuře), bude Zákazník o této skutečnosti informován nejpozději do 24 hodin od přijetí faktury.
 3. V případě pozdního doručení faktury, nebo nesplnění podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách nenese Twisto odpovědnost za riziko případných penále z prodlení.
 4. Twisto je pro účely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, oprávněno pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona. Zákazník tuto skutečnost bere na vědomí a nahráním faktury do Twisto účtu výslovně s tímto souhlasí.

Vztah mezi Zákazníkem a Společností Twisto se řídí těmito Obchodními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami služby Twisto účet, které naleznete zde.

Platné ke dni 25. 5. 2018
Twisto payments a.s.