Všeobecné obchodní podmínky Twisto payments a.s.

Twisto Split

Obchodní podmínky služby Split (dále jen „Služba“)

Výklad pojmů

„Občanský zákoník“: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Společnost“ či „Twisto“: společnost Twisto payments a.s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 01615165, vedená u MS v Praze, oddíl B, vložka 19085.

„Uživatel“: uživatelem Služby je Zákazník Twisto, který se registroval ke službě Twisto účet a tento užívá v režimu Standard či Premium. Uživatelem nemůže být ten, kdo nesouhlasí s těmito Obchodními podmínkami či jedná v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy. Uživatel užíváním Služby prohlašuje, že tuto užívá dobrovolně, není si vědom překážek, které by mu v tom bránily a zavazuje se uvádět pouze pravdivé údaje.

„Odesílatel”: Uživatel, který Příjemci odesílá požadavek na splitování.

„Příjemce”: osoba, která je odlišná od osoby Odesílatele a které je zaslán požadavek na splitování ze strany Odesílatele. Příjemcem může být pouze osoba svéprávná a starší 18. let. Příjemce nemusí disponovat Twisto účtem, avšak musí disponovat mobilním číslem a e-mailovou adresou. Má se za to, že Odesílatel může zaslat svůj požadavek jednomu či více Příjemcům.

„Splitování“: rozdělení uhrazené finanční částky u Obchodníka prostřednictvím Twisto mezi jednoho či více Příjemců ze strany Odesílatele.

Úvodní ustanovení

Prostřednictvím Služby Split může Zákazník Twisto rozdělit neboli splitovat jakoukoli platbu, kterou prostřednictvím Twisto provedl. Platbu je tímto způsobem možné rozdělit za podmínek stanovených níže v libovolném poměru mezi své přátele či známé, ať už jde o úhradu společné večeře, nákupu nebo třeba rozdělení nákladů za společný dárek. Díky službě Split máte vše vypořádáno bez hotovosti, během pár vteřin a na pár kliknutí.

Podmínky a postup Splitování

 1. Pro úspěšné splitování musí Uživatel:
  • disponovat Twisto účtem v režimu Standard či Premium a
  • mít ve svém telefonu nainstalovanou aplikaci Twisto.
  • platba pro splitnutí nesmí být starší než 7 dní
 2. K úspěšnému splitování vedou tři jednoduché kroky: Uživatel v aplikačním rozhraní aplikace Twisto vybere platbu, kterou má zájem splitovat. Označí částku, kterou chce sdílet s Příjemcem a vybere Příjemce ze seznamu, případně manuálně zadá jeho telefonní číslo nebo emailovou adresu. Na závěr stiskne tlačítko „splitnout útratu“ čímž odešle svůj požadavek.
 3. Minimální částka, kterou je možné splitnout je 10,-Kč, maximální 100 % z původní částky transakce.
 4. Odesílatel si je vědom toho, že je možné splitovat pouze transakce uskutečněné do konce daného vyúčování.
 5. Příjemce může splitovanou částku přijmout či odmítnout.
 6. Pokud Příjemce nedisponuje Twisto účtem, začíná okamžikem přijetí splitované částky běžet 7 denní lhůta k uhrazení splitované částky. Příjemce může uhradit částku bankovním převodem či kartou online. V případě že Příjemce během této lhůty částku neuhradí, bude Společnost požadovat úhradu předmětné částky po Odesílateli.
 7. V případě, že Příjemce disponuje Twisto účtem a splitovanou částku přijme, zařadí se tato do jeho měsíčního vyúčtování.
 8. Odesílatel bere na vědomí, že splitovaná částka bude po dobu trvání uvedené lhůty blokována v Twisto účtu Odesílatele, a to až do řádného uhrazení splitované částky Příjemcem.
 9. Částka, kterou Odesílatel splitoval či měl zájem splitovat, se projeví a bude uvedena ve vyúčtování jeho Twisto účtu v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Odesílatel částku splitoval.

Práva a povinnosti

 1. Uživatel bere na vědomí, že na Službu není právní nárok.
 2. Uživatel odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním učiněným v rozporu s Obchodními podmínkami Služby či obecnými právními předpisy České republiky.
 3. Uživatel se zavazuje, že bude jednat čestně, uvádět pravdivé informace a nebude jednat v rozporu s dobrými mravy či obecnými právními předpisy.
 4. Uživatel se zavazuje, že nebude zneužívat Službu a její podmínky či nebude jinak jednat v rozporu s jejím smyslem. Dále se zavazuje, že nebude Službu užívat k dotěrnému obtěžování, šikanóznímu jednání, poškozování či nátlaku vůči Příjemcům či za účelem získání neoprávněné výhody. Uživatel nebude splitovat s osobami, u kterých k tomuto jednání neexistuje relevantní titul či právní důvod. V případě, že se Twisto hodnověrně dozví, že Uživatel postupuje při využívání Služby v rozporu se závazkem uvedeným v tomto článku, je oprávněno ukončit využívání této Služby s okamžitou účinností.
 5. Společnost neodpovídá za výběr Příjemce, se kterým Uživatel splituje či má zájem splitovat a výši splitované částky. Uživatel odpovídá za to, že je Příjemce se splitováním ze strany Uživatele předem srozuměn a vyjádřil s tímto postupem Uživatele předchozí souhlas. Společnost není odpovědná za možné důsledky, jestliže Uživatel odešle žádost o splitování nesprávnému Příjemci. Stejně tak Společnost není povinna uhradit Příjemci odeslanou částku v případě, že po jejím odeslání vyjádřil s tímto postupem svůj nesouhlas a žádá o její navrácení ze strany Společnosti.
 6. Společnost si vyhrazuje právo neumožnit Uživateli využití této Služby, zamezit dalšímu užívání Služby či neschválit jakoukoliv žádost o splitování, a to zejména v případě důvodného podezření ze snahy o zneužití Služby či jejího smyslu nebo jednání Uživatele v rozporu s těmito Obchodními podmínkami.
 7. V případě, že vznikne Společnosti v důsledku závadného jednání Uživatele učiněného v rozporu s těmito Obchodními podmínkami povinnost uhradit jakoukoliv pokutu či je jí uložena jakákoliv související povinnost nebo sankce (zejména rozhodnutím orgánu veřejné moci), je Společnost oprávněna požadovat po Uživateli finanční náhradu ve výši uložené pokuty či sankce. Tímto není dotčen nárok Společnosti na náhradu škody vůči Uživateli.
 8. Uživatel se zavazuje oznámit Společnosti jakékoliv nesrovnalosti, nesprávné údaje, vady či stížnosti ze strany Příjemců, které nastanou v průběhu užívání Služby, v opačném případě za tyto nedostatky Společnost neodpovídá.
 9. Veškeré námitky vůči této Službě či jednání Odesílatele přijímá Společnost na e-mailové adrese: dotaz@twisto.cz

Závěrečná ustanovení

 1. Společnost je oprávněna jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky. Uživatel musí být o takovéto změně informován prostřednictvím svého emailu s předstihem alespoň 30 kalendářních dní před účinností nového znění Obchodních podmínek. V případě, že Uživatel s novým zněním Obchodních podmínek nebude souhlasit, má právo v této lhůtě nové Obchodní podmínky výslovně odmítnout, a to písemně nebo e‑mailem na adrese dotaz@twisto.cz. V takovém případě se vztah řídí vždy dle dříve uzavřených Obchodních podmínek. Pokud Uživatel nové Obchodní podmínky neodmítne, platí, že s novou podobou Obchodních podmínek vyjádřil souhlas.
 2. Je‑li, nebo stane‑li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, takové neplatné ustanovení nahradí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Pojmy uvedené v těchto Obchodních podmínkách velkými písmeny mají stejný význam jako tytéž pojmy uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách pro službu Twisto účet.
 4. Tyto Obchodní podmínky byly Společností zpracovány v souladu s platným zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Účinné ke dni 12. 11. 2018.
Twisto payments a.s.